ZBORNIK DOKUMENATA VOJNOISTORIJSKOG INSTITUTA: TOM XIV - DOKUMENTI ČETNIČKOG POKRETA DRAŽE MIHAILOVIĆA - KNJIGA 3
Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument


ZAPOVEST KOMANDANTA 1. RAČANSKE BRIGADE OD 17. APRILA 1944. KOMANDANTIMA BATALJONA ZA POSE-DANJE POLOŽAJA KRŠANJE — KALUĐERSKE BARE RADI SPREČAVANJA PRODORA JEDINICA NOVJ PREMA PL. TARI1

Štab 1. Račanske Brigade

Pov. O. Br. 272.

17. aprila 1944. god.

Položaj.

ZAPOVEST

(Sekcija Vardište — Užice razmera: 1.100.000)

Komunisti2 — crveni u svome pokušaju prodora za Srbiju, dobili su teške batine u dolini Ibra — Guče i Ivanjice, razbijeni povlače se iz Srbije istim pravcem kojim su i upali u Srbiju. Ima verovatnoće da se neki komunistički delovi u svome ostupanju — begstvu preko Tare — Zaovina i Staroga Broda prebace u Bosnu i tako izbegnu svoje potpuno uništenje u Srbiji.

Na Bijelome Brdu jake snage Nemaca3 čeka[ju] komuniste u njihovom begstvu iz Srbije.

Naše snage, Pavle Đurišić zauzeo od komunista: Bijelo Polje,4 Sahovići, Mojkovac, Berane i Andrijevicu. Severne i Južne Crnogorske trupe nastupaju ka Kolašinu, ovde su crveni u paničnom begstvu.

Major Drašković razbio kod Foče 27. komunističku diviziju.5

U vezi naređenja Istaknutog Dela V. Komande Broj službeno od 16. aprila 1944. godine,6 za zatvaranje Tare i posedanja položaja u Kršanju, —

NAREĐUJEM:

1. — 1. Bataljon—Zaov-ljanska četa jačine 70 ljudi, komandant p.poručnik Lika Karaklić.

Odma poseda položaj Kršanje, sa zadatkom sprečavanje upada i odstupa komunista preko Zaovina ka Starom Brodu. Hvata vezu sa delovima Bosanskih brigada, koje se nalaze u Župi i sa komandantom 4. bataljona na Sekulićima.

Ljudstvo koje pripada štabnoj grupi ima se odma javiti u ovaj štab.

2. — 3. Bataljon, komandant narednik Vidačić Gojko, jačina 80 ljudi:

Poseda položaj Kaluđerske Bare, sa zadatkom sprečavati upad i odstup komunista preko Tare ka Vežanji i Starome Brodu. Hvata vezu sa 4. bataljonom na Sekulićima. Levo sa Zlatiborskom i Užičkom Brigadom.

Pored gornjega zadatka sprečava izvoz građe preko Kremanske stanice.

4. — Bataljon, komandant poručnik g Kostić Voislav, jačina 45. ljudi:

Poseda položaj na Sekuliću sa zadatkom sprečavanja upada komunista na ovaj teren i njihov odstup ka Vežanji i Starome Brodu. Hvata vezu sa komandantom 1. bataljona u Kršanju i komandantom 3. bataljona na Kaluđerskim Barama.

Sve gore navedene jedinice imaju posesti određene položaje u toku današnjega dana i noći.

Ishrana ljudstva sa svoji teritorija.

Na položaj povesti najnužniji broj tovarni grla, koji će služiti za prenos artikala hrane i drugih potreba.

Sve jahaće konje koje su do sada komandanti bataljona imali na upotrebi vratiti sopstvenicima u toku današnjega dana.

Komandant celoga gornjega sektora biće moj pomoćnik p. poručnik g. Jovanović Ratko, koji će odma uhvatiti vezu sa Istaknutim Delom Štaba V. Komande, od kuda će preko radio stanice dolaziti do tačnih podataka o kretanju komunista i okupatorski trupa i o tome davati potrebna uputstva i obaveštenja komandantima bataljona.

Svi komandanti bataljona staviće komandantu sektora po jednoga otresitog vojnika, koji će služiti za prenos obaveštenja. Ovi vojnici imaju biti na dan 18. ovoga meseca do 12. časova u Komandi mesta Zaovine.

Komandanti bataljona izvestiće me da su prednju za-povest primili i po istoj postupili.

Ljudstvo 4. bataljona koje nema oružja ostaće u kasarni u Perućcu pod komandom Mihaila Škrnića, a ovaj biće pod neposrednom komandom štaba brigade.

S verom u Boga za Kralja i Otadžbinu!

Draža nas vodi veličini i slobodi!

Pobeda je naša!

Komandant, p. poručnik7 M.P.8

 

1  Original (pisan na mašini, ćirilicom) u Arhivu VII, Ča, k. 30, reg. br. 1/6 (S-V-1957).

2  Odnosi se na delove 2. proleterske udarne i 5. udarne divizije NOVJ. O njihovim borbama protiv nemačkih i bugarskih trupa, kao i četnika, ljotićevaca i delova Srpske državne straže kod Ušća i Ivanjice, vidi tom I, knj. 20, dok. br. 150.

3  Verovatno su u pitanju delovi legije »Krempler«.

4  Vidi dok. br. 114.

5  Reč je o napadu četnika Drinskog korpusa na bolnicu 27. divizije NOVJ, 13. aprila 1943, kojom prilikom je poginulo 10 i nestalo 70 bolesnika i ranjenih boraca. Četnici su zarobili deo bolnice, ali ga je protivnapadom oslobodio 1. bataljon 16. muslimanske udarne brigade (Arhiv VII. arhiva NOP-a, k. 1111, reg. br. 1/1; arhiva Ča, k. 160, reg. br. 6/15).

6 To naređenje Redakcija nije pronašla.

7  Potpis nečitak. Verovatno D. (Dobrosav) Ordagić.

8  Okrugli pečat: »Komanda jugoslovenske vojske u otadžbini Gorski štab br. 136«.


Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument