ZBORNIK DOKUMENATA VOJNOISTORIJSKOG INSTITUTA: TOM XIV - DOKUMENTI ČETNIČKOG POKRETA DRAŽE MIHAILOVIĆA - KNJIGA 3
Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument


IZVEŠTAJ KOMANDANTA 2. MILEŠEVSKOG KORPUSA OD 14. APRILA 1944. KOMANDI STAROG RASA O BORBAMA PROTIV DELOVA 2. UDARNOG KORPUSA NOVJ U JUŽNOM DELU SANDŽAKA I ZAHTEV ZA POMOĆ OD STRANE NEMAČKIH TRUPA1

Najhitnije pre svega2

KOMANDI STAROGA RASA PRIJEPOLJE —

Predati majoru Kasaloviću.3

Na položajima: Gradine (k. 1433) — k. 1412 — Klanac — Maren (K. 1315) — Kadina Luka, u 17 časova potisnuta je Mileševska brigada i otstupila u više pravaca.4 Komunističke snage u jačini od 600—800 boraca, koje su u toku 12 o.m. preterane preko Kovrena,5 prikupile su se, pojačate delovima 4 Sandžačke brigade i nekim dopunskim delovima, napadale su na ovaj položaj, pravcem: Pavino Polje — Ljekovina — s. Grab. Komunisti su u toku 13-o.m. do 18 časova izbili na liniju: s. Gorice—Mejdanica—Srednje Brdo—Crni Vrh, sa prednjim delovima do Kozice. Ostale jedinice, koje su bile u Vrulji, zbog potiskivanja Mileševske brigade i koncentri-sanjem jednog dela u s. Tulovu, bio sam prinuđen da izvučem u s. Ljutiće.

Namera crvenih: probijanje u pozadinu.

Snage sa kojima raspolažem ja za borbu iznose oko 400 boraca,6 koje su apsolutno nedovoljne da se suprotstave komunističkim snagama.

Molim da se traži od Nemaca7 jedan deo snage koji će učestvovati zajedno samnom, koji će učestvovati u ponovnom napadu pravcem: s. Kozice—Crni Vrh—Grab jednom kolonom, a drugom pravcem: Vrulja—Gorice. Molim ovo shvatiti najozbiljnije da ne bude kasno, jer se može desiti da napadnu Pavla8 u leđa ili Rajlića.9 Povodom ovoga, molim, hitno izve-stite Pavla i Arsovića.10

14 aprila 1944. g.                                      Komandant, kapetan

u 10 časova.                             '               Vuk Kalaitović

Položaj                 

                              M.P. 11

1  Original (pisan na mašini, ćirilicom) u Arhivu VII, Ča, k. 143, reg. br. 44/1 (CG-V-1783).

2  Dopisano mastilom, ćirilicom.

3  Zdravko.

4  Napad su izvršili delovi 2. udarnog korpusa NOVJ.

5 Vidi dok. br. 114 i 116. 6 Vidi dok. br. 116.

7 Na tom prostoru tada su bili delovi nemačkog puka "Branden-. Vidi tom XII, knj. 4, dok. br. 41.

8 Đurišić. Vidi dok. br. 114.

9 Radoman.                                    ' .

10 Dušan.                                                                       

11 Okrugli pečat: "Komanda jugoslovenske vojske u otadžbini". Broj gorskoj štaba je nečitak. 


Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument