ZBORNIK DOKUMENATA VOJNOISTORIJSKOG INSTITUTA: TOM XIV - DOKUMENTI ČETNIČKOG POKRETA DRAŽE MIHAILOVIĆA - KNJIGA 3
Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument


IZVEŠTAJ KOMANDANTA 3. BRIGADE KORPUSA GORSKE GARDE OD 13. APRILA 1944. O BORBAMA PROTIV DELOVA KOSMAJSKOG NOP ODREDA KOD DRUGOVCA1

ŠTAB 3 BRIGADE Grupe Korpusa Gorske Garde Nj. V. Kralja Petra II

Br. Službeno

13 aprila 1944 god.

Slobodne Srpske planine

Danas 13 ov. mes. u 12.30 časova dobiven je sledeći iz-veštaj kao dopuna današnjeg izveštaja:2

»Juče 12 ov.meseca vodila je borbu Grupa Podunavskih brigada sa komunistima i sa svim meštanima sela Drugovca.3 Meštani sela Drugovca primili su 300 pušaka od komunista i na svaku pušku 250—300 metaka. Poseli su selo tako da posle duže borbe grupa Podunavskih brigada ostupila je u pravcu s. Selevca. Poginulih i ranjenih sa nijedne strane nije bilo. — Jačina komunističke grupe oko 700 a među njima i 6 Rusa sa automatskim oruđima i pevaju Ruske pesme na Ruskom jeziku. U selo Malo Orašje stigli su Bugari u većoj masi a koliko brojno nezna se. — Oni su pošli radi čišćenja sreza Podunavskog od komunista.«

Na osnovu prednjeg potpisati je preduzeo sledeće:

Sa svojom brigadom posešće položaj sela Sepšin, Gornja Dubona, V. Krsna — zaseok Beluće. Uputio je kurira da uhvati vezu sa komandantom grupa Podunavskih brigada sa molbom da isti krene sa svojim grupama brigada u pravcu sela Drugovca u nameri da napadne komuniste a potpisati sa svojom brigadom krenuće preko Badljevice za Drugovac i izvršiti napad na iste.

Ovaj plan predviđen je za 14. ov. mes. u jutru oko 6

Moli komandanta za naređenje da se sa jednom brigadom iz sastava Grupe Korpusa Gorske Garde Nj. V. Kralja Petra II pođe za srez Podunavski u pravcu preko Kusadka — Se-levac — Drugovac kao i ostala sela Podunavskog sreza u cilju da se što pre spreči komunistička namera. U slučaju da se ne krene u navedeni srez ova je brigada ugrožena od istog i veruje se da će biti što pre napadnuta. Potpisati sa svojim ljudima u stanju je da drži svoj srez ali da pođe u Podunavski srez da čisti sela od komunista i da čuva svoj srez neće biti u mogućnosti. — U slučaju da moram poći u srez Podunavski verujem da će komunisti ubaciti svoje trojke u ovaj srez i vršiti nasilje odnosno teror nad našim ljudima.

Dostavljeno:                                       

K-tu Grupe Korpusa Gog. Garde K-tu Kosmajskog korpusa Prvom pomoćniku K-ta Garde.5   

Komandant potporučnik, A. J.4

 

1  Kopija originala (pisanog na mašini, ćirilicom) u Arhivu VII, Ča, k. 29, reg. br. 48/1 (S-V-1509).

2  Takav izveštaj Redakcija nije pronašla.

3  Borba je vođena, verovatno, protiv delova Kosmajskog NOP odreda, jer je jedna četa odreda 10. aprila u s. Drugovcu napala četnike i nanela im gubitke od 2 mrtva i 14 ranjenih (tom I, knj. 20, dok. br. 147).

4  Arsenije Jovanović.

5  Odnosi se na Milana Medica.


Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument