ZBORNIK DOKUMENATA VOJNOISTORIJSKOG INSTITUTA: TOM XIV - DOKUMENTI ČETNIČKOG POKRETA DRAŽE MIHAILOVIĆA - KNJIGA 3
Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument


PREGLED BROJNOG STANJA ČETNIKA IZ CRNE GORE I SANDŽAKA OD 13. APRILA 1944. U BORBAMA PROTIV JEDINICA 37. DIVIZIJE NOVJ KOD PLJEVALJA I BIJELOG POLJA1

PREGLED

naoružanja četnika Crne Gore i Starog Rasa pod komandom majora Pavla Đurišića:2

1) Crnogorske brigade:

Mitraljeza teških »Breda«

17

Puško-mitraljeza »Breda«

50

Puško-mitraljeza »Brno«

10

Nemačkih Saraca

3

Pušaka srpskih

850

Pušaka italijanskih

1.000

Bacača teških

7

Bacača lakih

5

 

2227—253

Mitraljetke svega 10

2) I Mileševski korpus:

Mitraljeza teških »Breda« 5

Puško-mitraljeza »Breda« 30

Puško-mitraljeza »Brno« 18

Pušaka srpskih 800

Pušaka italijanskih 800

Bacača teških 3

Bacača lakih 2

Mitraljetke 1806—12

3) II Mileševski korpus:         

Mitraljeza teških »Breda«        4

Puško-mitralj eza »Breda«      15

Puško-mitralj eza »Brno«        14

Bacača teških                         4

Bacača lakih                           3

Pušaka srpskih                        650

Pušaka italijanskih                    700

Mitraljetke                              svega 6

                            1499—8

Četnika                          oficira

2227                                  25

1806                                 12

1499                                 8

5522                                 45

komanda  Starog Rasa 13 aprila 1944 g. Prijepolje.                   

Načelnik štaba kap. I klase, P. z. Komandanta Blag. Knežević4

 

1  Original (pisan na mašini, ćirilicom) u Arhivu VII, Ča, k. 138, reg. br. 26/2 (CG-V-1076).

2  Ti četnici i delovi nemačke 181. pešadijske divizije, kao i muslimanska milicija, 11. aprila 1944. preduzeli su opšti napad na jedinice 37. divizije NOVJ. Vidi dok. br. 114.

3  Svi brojevi s desne strane teksta, kao i reč »svega«, napisani su olovkom, a označavaju: prva grupa brojeva — broj vojnika, a druga — broj oficira.

4 Blagoje.


Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument