ZBORNIK DOKUMENATA VOJNOISTORIJSKOG INSTITUTA: TOM XIV - DOKUMENTI ČETNIČKOG POKRETA DRAŽE MIHAILOVIĆA - KNJIGA 3
Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument


*

OBJAVA KOMANDANTA ČETNIČKE OBLASTI U SRBIJI OD 12. APRILA 1944. KOMANDANTU 2. BATALJONA 3. KOS-MAJSKE BRIGADE ZA NESMETANO KRETANJE OD OKUPATORA I KLANJE SIMPATIZERA NARODNOOSLOBODI-LAČKOG POKRETA1

OBJAVA

Za G. Milica Majstorovića p.poručnika, komandanta II bataljona III leteće kosmajske brigade, koja mu se izdaje s tim da može slobodno da se kreće sam ili sa svojom vojskom po terenu koji je ugovoren sa našim saveznicima Nemcima i Bugarima i da u ime Kralja Petra II Karađorđevića oduzima svu rekviziciju i kolje sve partizanske jatake i simpatizere zbog čega će dobiti čin majora.

12-IV-1944. Položaj                                                             

Kom. oblasti

pukovnik2

za Arsenijević3

M.P.4

1  Fotokopija originala (pisanog mastilom, ćirilicom) u Arhivu VII, Ca, k. 28, reg. br. 47/1.                              . .               

2  Odnosi se na Jevrema Simića.

3  Negovan.                                                                          '

4  Okrugli pečat: »-Komanda Jugoslovenske vojske u otadžbini — Gorski štab br. 21«. Taj broj štaba imao je korpus Gorske garde.


Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument