ZBORNIK DOKUMENATA VOJNOISTORIJSKOG INSTITUTA: TOM XIV - DOKUMENTI ČETNIČKOG POKRETA DRAŽE MIHAILOVIĆA - KNJIGA 3
Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument


SAOPŠTENJE ŠTABA KOMANDE ČETNIČKIH ODREDA CRNE GORE I SANDŽAKA OD 12. APRILA 1944. O BORBAMA PROTIV JEDINICA 37. DIVIZIJE NOVJ KOD PLJEVALJA I BIJELOG POLJA1

SAOPŠTENJE Br. 1 za 12 - IV - 1944 god.

IZ ŠTABA KOMANDANATA ČETNIČKIH ODREDA CRNE GORE I SANDŽAKA

10 i 11 aprila 1944 godine preduzeta je opšta ofanziva protivu najvećeg neprijatelja srpskog naroda —- komunista2. Naše hrabre jedinice već prvog dana posle neznatnog otpora razbile su crvene bandite i naterali ih u panično begstvo.

Najjači otpor komunista bio je na položajima Ljuća — — Šumani gde se oko utvrđenih komunističkih položaja vodila ogorčena borba3. U ovoj teškoj borbi komunisti su imali oko 20 mrtvih i 15 lakše i teže ranjenih. U noćnom okršaju pao je, smrtno pogođen, naš proslavljeni gerilac i junak — kapetan Jovan Jelovac4. Pored njega imali smo 10 mrtvih i 7 lakše i teže ranjenih. Na ostalim sektorima u Sandžaku nismo imali nikakvih gubitaka.

Do jutros u 8 časova naše jedinice doprle su do sle-dećih položaja:

Kolona kojom lično komanduje major Pavle Đurišić5 nalazila se pred vratima Bijelog Polja i Šahovića. Na ovom sektoru crveni su imali 10 mrtvih i 12 zarobljenih.

Kapetan Bajić6 i vojvoda Rade Korda prešli su Lim kod Zatona i kontrolišu put Bijelo Polje — Mojkovac.

Kolona kapetana Arsovića7 (korpus Railića) pošla je u napad sa položaja Podpeće — Odžak — Zekavice u pravcu Mi-jakovića.

Kolona kapetana Kalaitovića8 zauzela je Crni Vrh i Kozice i napreduje ka s. Vrulji — Gorice — Kovren.

Jedinice majora Draškovića9 nalaze se u selu Bobovu, a manje grupe prebačene su preko Tare u sektoru sela Tepci.

U 11 i 30 naše jedinice su ušle u Bijelo Polje i Sahovići.

I pored nepogodnog vremena naše trupe svuda pokazuju poznatu izdržljivost, požrtvovanje i hrabrost, dočim se kod našeg protivnika svuda pokazuju znaci rastrojstva i fizičke zamorenosti.

10 IZ Štaba komande

M.P CRNE GORE I SANDŽAKA

 

1  Original (pisan na mašini, ćirilicom) u Arhivu VII, Ca, k. 138, reg. br. 25/2 (CG-V-1075).

2  Nemačke i četničke snage i muslimanska milicija, jačine oko 5—6.000 ljudi, izvršile su 11. aprila napad na slobodnu teritoriju pravcem: Brodarevo — Gostun — Bijelo Polje, a pomoćnim Brodarevo — Kičevo — Lekovina. Ovom napadu sadejstvovale su neprijateljske snage na sektoru Pljevalja. Koristeći veliku nadmoćnost uz obilno sadejstvo artiljerije i tenkova, neprijatelj je uspeo da do 12. aprila potisne i de-limično zaokruži delove 37. divizije NOVJ na sektoru Bijelog Polja i da istog dana uđe u Bijelo Polje. Odbacivši jedinice 8. crnogorske brigade sa prostorije Kičevo, neprijatelj je istog dana ovladao prostorijom Maj-storovina, Slepac Most. Opširnije vidi tom III, knj. 7, dok. br. 179.

3  Kod s. Ljuće 9/10. aprila, delovi 3. i 4. sandžačke udarne brigade vodili su borbe protiv četnika i naneli im gubitke od 60 mrtvih i zarobili komoru (tom III, knj. 7, dok. br. 180).

4  Bio je komandant Pljevaljske brigade.

5  Vidi dok. br. 116.                                   

6  Dragiša.                                       

7 Verovatno Dušan, zamenik Radomana Railića, komandanta 1. mi-leševskog korpusa.

8  Vuk.

9  Aleksa.

10  Okrugli pečat: »Štab četničke komande ,za Sandžak«. Reč je, u stvari, o Komandi Starog Rasa.


Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument