ZBORNIK DOKUMENATA VOJNOISTORIJSKOG INSTITUTA: TOM XIV - DOKUMENTI ČETNIČKOG POKRETA DRAŽE MIHAILOVIĆA - KNJIGA 3
Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument


NAREDBA DRAŽE MIHAILOVlĆA OD 11. APRILA 1944. O POSTAVLJENJU PUKOVNIKA JEVREMA SIMlĆA ZA DELEGATA KOD ZLATIBORSKOG I POŽEŠKOG KORPUSA RADI USPEŠNIJE BORBE PROTIV NOVJ IZMEĐU REKA LIMA I MORAVICE1

NAREDBA

Načelnika Štaba Vrhovne Komande, i Ministra vojske mornarice i vazduhoplovstva za 11 april 1944 godine

Po ukazanoj potrebi, a u cilju da bi se bolje objedinile naše snage između Lima, Moravice protivu komunističke grupe koja se sada nalazi istočno od Ivanjice2,—

ODREĐUJEM

Privremeno za moga delegata artileriskog pukovnika g. Jevrema Simića.3

Zadatak delegata pukovnika g. Sirnica biće: 1. — Objedinjava akciju Zlatiborskog i Požeškog korpusa u akciji protiv komunista, u duhu instrukcija koje su mu usmeno date, i naređenja koja Vrhovna Komanda bude izdavala.

U ovom cilju, a prema razvoju situacije i ukazanoj potrebi stavljaće se delegatu pukovniku g. Sirnicu u zadatak da objedinjava akciju i drugih jedinica pored Zlatiborskog i Požeškog korpusa, o čemu će pukovnik Simić biti na vreme oba-veštavan, kao i dotične jedinice.

2.  — Kada se bude završila ova operacija pukovnik g. Simić dobiće naređenje za drugu funkciju, odnosno za dalji rad.

3.  — Delegat pukovnik Simić nastaće da se snage čiju akciju ima da kordinira upotrebe kako je najbolje u duhu naređenja Vrhovne Komande da bi se tukle komunističke snage.

Komandantima čiji rad ima da kordinira Delegat pukovnik Simić stavlja se u dužnost da postupaju po uputstvima delegata pukovnika g. Sirnića, jer samo objedinjenim snagama komunisti će biti sigurno tučeni.

4.  — Delegat pukovnik g. Simić stajaće u direktnoj vezi sa Vrhovnom Komandom, i obaveštavaće Vrhovnu Komandu što češće o stanju situacije. Komandanti Zlatiborskog, Požeškog korpusa i dalje stoje u direktnoj vezi sa Vrhovnom Komandom4.

.

Načelnik Štaba Vrhovne Komande, i ministar vojske, mornarice i vazduhoplovstva Armijski Đeneral, Drag. M. Mihailović

M. P.5

 

1  Original (pisan na mašini, ćirilicom) u Arhivu VII, Ča, k. 4, reg. br. 20/2 (VK-V-225).

2  O rasporedu i borbama jedinica 2. proleterske udarne i 5. udarne divizije NOVJ u jugozapadnoj Srbiji krajem marta i prvoj polovini aprila, vidi tom I, knj. 7, dok. br. 90, 91 i 93 i knj. 20, dok. br. 150.

3  Ime i prezime u originalu podvučeno zelenim mastilom.

4  U to vreme Draža Mihailović se nalazio u Dragačevu.

5  Okrugli pečat: »Komanda Jugoslovenske vojske u otadžbini — Gorski štab br. 1«.


Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument