ZBORNIK DOKUMENATA VOJNOISTORIJSKOG INSTITUTA: TOM XIV - DOKUMENTI ČETNIČKOG POKRETA DRAŽE MIHAILOVIĆA - KNJIGA 3
Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument


IZVEŠTAJ KOMANDANTA VUČEDOLSKE BRIGADE OD 10. APRILA 1944. KOMANDANTU CRNOGORSKIH NACIONALNIH TRUPA O BORBAMA ČETNIKA I NEMACA PROTIV 12. HERCEGOVAČKE NOU BRIGADE KOD GRAHOVA1

KOMANDA VUČEDOLSKE BRIGADE

Broj službeno 10 aprila 1944 god.

POLOŽAJ.                           

KOMANDANTU CRNOGORSKIH NACIONALNIH TRUPA2

CETINJE

6 aprila t. g. u ranu zoru zajedno sa njemačkim trupama iz Grahova, Brigada je otpočela napad na partizane sa pravca Grahova sledećim pravcima3:

desna kolona: Grahovo — Bokšin Do — Neradova Pećina — Zagora — Okolišta i Jasen.

srednja kolona: Grahovo — Zakurjaj — Osječenica i Viluse. lijeva kolona: Grahovo — Omutić (kota 1074) — Perčin — — Zebljak (kota 1164) — Skuljevac (kota 1168) — Vilusi.

6  aprila t. g. ovladali smo linijom Neradova Pećina, Kalo-per, Srednjak i Rojovici jedan kim. severozapadno od Crkve na Grahovcu. Na ovoj liniji smo zanoćili.

7  aprila t. g. u 5 časova nastavili smo napad na navedenim pravcima i u toku dana ovladali linijama Zagora, Osječenica, Grahovac i Zebljak, gdje smo zanoćili.

8   aprila u 5 (pet) časova nastavljen je pokret i napad na partizane i do 11 časova istoga dana ovladali linijom Ma-očići, Jargič i Broćanac.

Neprijatelj je davao jak otpor, naročito prvoga dana borbe, pošto se bio utvrdio.

Partizani su imali 15 mrtvih i više ranjenih. Ranjene su ponijeli sa sobom, osim jedne udarnice koja je ranjena zarobljena. Naši gubici svega tri ranjena.

Za sada se nalazim sa Brigadom na Vilusima i okolnim dominirajućim visovima. Njemačke trupe, osim jedne čete, povratile su se nazad.

Sa pravca Lastve Trebinjske napadale su partizane Hercegovačke nacionalne trupe zajedno sa njemačkim trupama i sa istima smo jednovremeno izišli na liniji Viluse — Broćanac — Maočići.

Partizani za sada drže Tupan i druge objekte u neposrednoj blizini, jer su dalje akcije nemoguće dok se nebi izvršilo čišćenje Katunske Nahije, pa molim da se u ovom smislu preduzmu mjere i da o preduzetim mjerama budem blagovremeno izviješten.

Ima mnogo znakova da među partizanima nije najbolje zadovoljstvo i da bi se sa jednim organizovanim pokretom mogli ubrzo razbiti pa i uništiti.

Narod koji je oslobođen od partizanskog terora ostao je bez ikakvih sredstava za život, jer su mu partizani sve opljačkali i uništili, te je neophodna potreba za što hitniji pokret, ako bi se željelo ma šta spasiti od naroda u ovim krajevima.

S molbom na znanje i nadležnost.

KOMANDANT BRIGADE,

Kapetan,                  Ivan M. Janičić

KOMANDA NACIONALNIH TRUPA CRNE GORE Broj 1144 — 1944 god. CETINJE

U akta! P. Z. Komandanta, kap.

4

 

1  Original (pisan na mašini, ćirilicom) u Arhivu VII, Ca, k. 140, reg. br. 18/6 (CG-V-1454).

2  Komandant je bio Jovan Đukanović, major.

3  Vidi dok. br. 107.                                                 

4 Potpis nečitak.


Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument