ZBORNIK DOKUMENATA VOJNOISTORIJSKOG INSTITUTA: TOM XIV - DOKUMENTI ČETNIČKOG POKRETA DRAŽE MIHAILOVIĆA - KNJIGA 3
Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument


DOPIS KOMANDANTA KONJIČKE BRIGADE OD 8. APRILA 1944. NEMAČKOJ KOMANDI U KONJICU O BORBAMA ČETNIKA PROTIV NOVJ I STAVU PREMA NEZAVISNOJ DRŽAVI HRVATSKOJ 1

ČETNIČKA KOMANDA2

BORCI 8/IV 1944 g.                                                             

NEMAČKOJ KOMANDI

KONJIC3

U poslednje vreme hrvatska vojska šalje pozive za hrvatsku vojsku Srbima konjičkog sreza. Pored tih poziva, hrvatska vojska i silom hapsi Srbe i upućuje ih u hrvatsku vojsku. Tako su pre 6—7 dana uhvatili kod svojih kuća četnike Draganića Matu i Sudara Đorđu iz Donjeg Sela i sproveli ih u Mostar radi upućivanja u vojsku. Imenovani se sada nalaze u »popunidbenom zapovedništvu« u Mostaru.

Hrvatske vlasti su 1941 godine Srbe stavili izvan zakona, klali, ubijali masovno i hteli Srbe sve uništiti a zakonskom odredbom proglasili da Srbi nemogu služiti hrvatsku vojsku. Samo oružanim otporom u ustanku, Srbi su se sačuvali uništenja, koje su im Hrvati namenili.

I sada nas čudi i iznenađuje da Hrvati zovu Srbe u vojsku i, čak šta više, silom ih hvataju i gone u vojsku. Zašto ne kupe u svoju vojsku hrvate-katolike i muslimane? Ove puštaju da sjede kod kuće kao neka milicija a Srbe gone.

Mi Srbi ne priznajemo državu Hrvatsku i nećemo u hrvatsku vojsku. A na to nam daje pravo Hrvatski postupak prema nama iz godine 1941.

Radi toga molim Nemačku Komandu da naredi potrebno da se smesta obustavi pozivanje Srba ovoga kraja u hrvatsku vojsku, a naročito da se prestane sa silom i nasilnim odvođenjem. Jer na silu i nasilje, mi ćemo odgovoriti istim načinom i nastat će ponovo haos i nered u ovom kraju. Ako se dogodi ubuduće da hrvati ma gde na teritoriji konjičkog sreza, progone Srbe i vrše nasilno odvođenje Srba u hrvatsku vojsku, mi ćemo odmah oružano udariti na Hrvate. Kad mi puštamo na miru Hrvate, neka hrvati ostave na miru nas. Srbi ovoga kraja su stalno u vojsci, i Srbi su ovde jedini borci protiv boljševizma, koje hrvati obično pomažu. Dakle, mi Srbi svojom borbom doprinosimo ostvarenju istih ciljeva za koje se bori i Veliki Nemački Rajh a to je uništenje boljševizma i ostvarenje poretka Nove Evrope, što hrvati ne čine nego otežavaju. Pa kada je to tako, zaslužujemo Nemačku zaštitu i za zaštitu molim Nemačku Komandu. U protivnom nastat će veliki neredi i haos, što, verujem, ne želi Nemačka Komanda.

Na osnovu svega izloženog, molim Nemačku Komandu da naredi hrvatskim vlastima da odmah u konjičkom srezu obustavi progon Srba i prisilno odvođenje Srba u hrvatsku vojsku A da se dva odvedena četnika, Draganić Mato i Sudar Đorđe, iz Donjeg Sela, koji su iz Konjica odvedeni u Mostar, gde se sada nalaze, odmah puste iz Mostara i upute svojim kućama, jer su pripadnici ovog odreda, koji je u stalnim borbama sa boljševičkim banditima.

Gornje molim Nemačku Komandu u interesu reda i mira u ovom kraju.

U nadi da će se ovoj molbi najhitnije izaći u susret, ostajem4

Učtiv                    

Četnički komandant

poručnik

Velj. Reljić5

 

1  Original (pisan na mašini, latinicom) u Arhivu VII, Ča, k. 232, reg. br. 16/16 (BH-X-435).

2  Odnosi se na Konjičku brigadu Nevesinjskog korpusa.

3  Tada su u Konjicu bili delovi nemačke 369. legionarske divizije.

4  Četnici su, pored zajedničke borbe sa Nemcima protiv NOVJ, prikupljali podatke obaveštajne prirode i dostavljali ih Nemcima. U dopisu komandanta Konjičke brigade od 15. aprila 1944. nemačkoj komandi u Konjicu, pored ostalog, piše:

»NEMAČKOJ KOMANDI

KONJIC

Pre desetak dana uputio sam tajna dva četnika preko reke Neretve u sela Blaca, Grušču i Župu, koje krajeve drže partizani, u svrhu špijunaže kod partizana i sastanka sa našim ljudima koji se po tim selima nalaze. Tako sam uvek slao četnike radi špijunaže, kada sam htjeo dobiti tačne podatke o partizanima. Poslati četnici su Sarić Luka i Sa-rić Vučko.

U međuvremenu nadošla je reka Neretva i poslati četnici mi se nisu mogli povratiti. Pokušavali su pet-šest dana da se povrate ali nisu uspjeli usled velike reke Neretve a most nema nigde osim u Župi, koju drže partizani.

Poslati četnici sada su došli u s. Polje i javljaju mi se da molim Vašu Komandu da bi ih Vaša Komanda na neki način prebacila kroz grad Konjic.

Kako su imenovani četnici davno otišli od kuće a kako je nama sutra uskrs, to mi je čast najučtivije zamoliti Nemačku komandu, da bi ma na koji način proveli kroz grad Konjic imenovane četnike. S obzirom na hrvatske vlasti, smatram najzgodnijim načinom da uputite u s. Polje jedan zatvoreni automobil i da, sa tim automobilom prebacite imenovane četnike iz s. Polja đo izvan Konjica do Tušćice, odakle će oni sami peške krenuti dalje. Na ovaj način nebi niko video ni znao ko je u zatvorenom automobilu« (Arhiv VII, reg. br. 17/16, k. 232).

5  Pseudonim Veljka Remetića, komandanta Konjičke brigade.


Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument