ZBORNIK DOKUMENATA VOJNOISTORIJSKOG INSTITUTA: TOM XIV - DOKUMENTI ČETNIČKOG POKRETA DRAŽE MIHAILOVIĆA - KNJIGA 3
Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument


NAREĐENJE ŠTABA LIMSKO-SANDZAČKIH ČETNIČKIH ODREDA OD 8. OKTOBRA 1943. KOMANDANTIMA BJELO-POLJSKIH BRIGADA ZA NAPAD NA JEDINICE 2. PROLETERSKE DIVIZIJE U BIJELOM POLJU1

Koncept2

KOMANDA

JUGOSLOVENSKE VOJSKE U OTADŽBINI Gorski štab br. 148

Pov. Br. 158 8. oktobar 1943 godine. POLOŽAJ

KOMANDANTU I. II. Bjelopolj. i ktu sreza B. polje3

Čajniče, Foča, Goražde, Višegrad,4 Priboj zauzele su naše snage i nadiru u Sandžak radi čišćenja istog od komunista.5 U Sjenički srez ušao je Javorski korpus sa kapetanom Cve-tićem. Major Baćović potukao ih je u Hercegovini i zauzeo: Velimlje, Viruse i Grahovo.6

Sve naše snage u Srbiji tuku se protivu Nemaca i Bugara.7 Mnogi su krajevi već oslobođeni.

0  svim ovim uspesima radio London ne saopštava ništa, svakako iz nekih njihovih političkih interesa sa kojima žele da na kraju krajeva likvidiraju sa komunistima u Jugoslaviji na jeftin način.

Sve one naše uspehe koje ne objavljuje London, objavljuje radio Njujork. Zato treba slušati i širiti u narodu vesti sa radio Njujorka, čije su emisije ponedeljnikom, sredom i petkom u 8 č. i 15. m. posle emisije Londona na istoj dužini.

Komunisti su privremeno zbog malih naših snaga koje smo imali u Kolašinu ušli u Kolašin,8 kao i u Bijelo Polje, koje naši u opšte nisu branili.9

Sve te njihove snage male su prema našima i mi moramo njih tući. Ovo se može postići samo napadom.

Bijelo Polje u kome ima vrlo malo neprijateljskih snaga mora biti opet u našim rukama.10             

U cilju prednjeg

NAREĐUJEM:

1.  Da I Bijelopoljska brigada napadne na Bijelo Polje pravcem preko Osoja — povrh Rakonja na Bijelo Polje.

2.  Da II Bijelopoljska brigada napadne na Bijelo Polje pravcem preko Obrova.

3.   Brigadama moraju komandovati njihovi komandanti. Komandanti će za neizvršenje ili labavo izvršenje dobivenog zadatka biti izvedeni pred Ratni Vojni Sud.

4.   Po zauzimanju Bijeloga Polja u samoj varoši imaju ostati samo trupe za održavanje reda, a sve ostale snage zajedno sa svojim komandantima moraju bez izuzetka biti na položajima kojima se drži Bijelo Polje.

5.   Prema muslimanima iz varoši mora svaki biti naročito pažljiv. Ništa se nesme učiniti što bi poremetilo sadašnje dobre odnose sa muslimanima.

6.  Pljačka se mora sprečiti po cenu streljanja onih koji pljačkom žele da upropaste čitavu našu stvar.

7.   Komandanti brigada izvešće celu ovu operaciju sporazumno. Čim se operacija završi mora se stvoriti što jača rezerva, koja je u stanju da parira svaku eventualnost.

8.  Čim se uđe u varoš odmah uspostaviti telefonsku vezu sa ovim štabom.

9.  Ako postoji ikakva mogućnost učiniti sve da se i muslimani založe u ovoj akciji. Time ćemo ih otrgnuti od komunista.

10.  Komandant II bijelopoljske brigade odmah po završenoj akciji težiće da što pre uspostavi stalnu vezu sa našim snagama u Srbiji.

11.  Za celo vreme operacije kao i posle održavati stalnu vezu sa ovim štabom preko telefona u Zatonu.

S verom u Boga za Kralja i Otadžbinu.

P. Z. komandanta '            načeln. štaba

Rud. M. Perhinek

1  Original (pisan na mašini, ćirilicom) u Arhivu VII, Ča, k. 142, reg. br. 34/1 (CG-V-1576).

2  Dopisano mastilom, ćirilicom.

3  Nazivi u naslovu napisani su mastilom, ćirilicom.

4  i 5 O napadu na Višegrad i dejstvima četnika ka Sandžaku vidi dok. br. 9.

6  Vidi dok. br. 8.

7  Četnici su se s Nemcima i bugarskim okupatorskim trupama borili protiv NOVJ. Vidi dok. br. 34.

8  Vidi dok. br. 8, objašnjenje 4.

9  Bijelo Polje je, 29/30. septembra, zauzela 2. proleterska divizija. Četnici su imali gubitke od 18 mrtvih i 22 ranjena (Istorijski zapisi Is-torijskog društva Crne Gore, Cetinje 1955, str. 303).

10 Jedinice 2. proleterske divizije odbile su, 8. oktobra, taj četnički napad (Oslobodilački rat, knj. l, str. 550).


Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument