ZBORNIK DOKUMENATA VOJNOISTORIJSKOG INSTITUTA: TOM XIV - DOKUMENTI ČETNIČKOG POKRETA DRAŽE MIHAILOVIĆA - KNJIGA 3
Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument


IZVEŠTAJ KOMANDANTA GLAVNE KOMANDE ZA CRNU GORU I SANDŽAK OD 7. APRILA 1944. DRAŽI MIHAILOVIĆU O STANJU ČETNIČKIH ORGANIZACIJA U CRNOJ GORI 1

GLAVNA KOMANDA

ZA CRNU GORU I SANDŽAK

Str. Pov. Broj 7           

7. aprila 1944 god.                       

Položaj

Izveštaj o stanju         

u Crnoj Gori.                                                                       

NAČELNIKU ŠTABA VRHOVNE KOMANDE ARMISKOM ĐENERALU GOSPODINU DRAŽI MIHAILOVIĆU

POLOŽAJ

Stanje u Crnoj Gori do ovoga momenta je sledeće:

1) Jačina komunista: Komunistačka snaga, do pre deset dana, prema meni bila je vrlo jaka. Od četničkih jedinica bila je brojno jača najmanje četiri puta, bolje naoružani, a nažalost i mnogo borbeniji nego naše jedinice. Glavni razlog njihove borbenosti je javno pomaganje od strane naših saveznika Engleza i Amerikanaca, a ne radi njihove vojničke vre-dnosti.

Napredovanje Crvene armije ka Balkanu, a naročito propaganda Londona, svesne nacionaliste i našu četničku organizaciju sve ovo zabrinjava i demorališe, tako da borbenost kod nas svakim danom opada sve više i više, jer se stiče ubeđe-nje da je naša pobeda nemoguća i da Balkan spada u interesnu sferu Sovjeta.

Ovaj strah najviše proističe zbog snabdevanja komunista putem aviona od strane Engleske i to oružjem, novcem i spremom. Ovo naročito demorališe borbenost četničkih jedinica i to baš ovih dana.

Pre deset dana izgledalo je da se komunisti sa svim većim jedinicama prebacuju za Sandžak, što se moglo verovati obzirom što su oni imali nameru da prvo tuku našu grupu u Sandžaku, a posle ovoga uspeha da napadaju ovu našu grupu ovamo i ovladaju obalom. Dolaskom Pavlovih2 kurira ovo je potvrđeno, sa tom razlikom, komunisti imaju nameru da nadiru preko Kopaonika za Bugarsku. Prikupljanjem detaljnih podataka vidim da ovo nije u potpunosti tačno. Od 2 ov. meseca ovde se grupišu komunističke snage i to: V, VI, VII, i IX komunistička brigada3, a izgleda mi i IV4 za koju nemam još tačnih podataka. Pored ovih u Katunskoj Nahiji nalazi se i jedna dalmatinska Brigada5. Sve ove brigade dobro su naoružane, a najslabija brigada broji preko 600 ljudi. Municije imaju dosta. Njihov glavni cilj je zauzimanje, prvo Nikšića6, a posle i ostalih gradova u ovim krajevima. O ovome ću Vas izvestiti kratkim putem.

2)   Komunisti uspevaju zbog potpunog njihovog jedinstva u radu u svakom pogledu kod svih njihovih struja. Nažalost kod nas je obratno stanje. Kod naših vodećih ličnosti ne samo da nema slaganja, nego postoji veliko neprijateljstvo i ako je njihov krajnji cilj i ideja u stvarnosti ista. Posledice ovoga mislim da su svakome jasne, jer se nalazimo na rubu propasti i svu odgovornost za to snosiće vodeće ličnosti.

Molim Vas da izvolite nastati da se ove nesuglasice i mržnje potpuno otklone i da se sa ovim prestane ako ne može definitivno, ono bar privremeno dok se komunizam uništi. Ako se ovo ne uredi naša pobeda ne samo da je u pitanju, nego je nemoguća.

Potreba naše pobede i našeg opstanka zahtevaju da ovim nezgodama stanete na put do potpune naše pobede.

3)  Situacija je vrlo ozbiljna i zahteva hitnost naše akcije protivu komunista bez obzira na teškoće. Ova akcija mora biti jednovremena, u svim pravcima sa što jačim snagama. Za naš potpuni uspeh u ovoj zoni (Crnoj Gori, Hercegovini i Sandžaku) potrebno je da učestvuju i Hercegovci, pa Vas molim da izdate potrebno naređenje zastupniku potpukovnika Baćovića7 da oni preduzmu akciju istog momenta kada otpočne od Sandžaka i Crne Gore.

Oni treba da dejstvuju sledećim pravcima: a) Trebinjski korpus (Trebinjska, Bilećka i Vučedolska brigada) pravcem: Trebinje — Viluse — Trubjela — Kuside —

—   Virovštak — G. Polje — Brezna. Zona dejstva desno: s. Grab — Grahovo — s. Trešnjevo — s. Broćanac — s.Kočane —

—  Vojnik planina, a levo Somina pl. — Njegoš-planina — s. Presjeka — Budoš planina — s. Bajovo Polje.

b) Nevesinjski korpus (Nevesinjska i Gatačka brigada) pravem: Avtovac — Ravno — Goransko — Pivski manastir. Zona dejstva, desno leva granica Trebinjskog korpusa, a levo Gacko — dolina reke Vrbnice.

Dalje i jedan i drugi korpus prema razvoju situacije i borbe.

4)  Za opštu akciju u ovoj zoni možete računati samo na sledeće jedinice:

a)  hiljadu dobrih boraca koji su pod mojom neposrednom komandom i koji su dan noć u borbi. Da je ovo ljudstvo dobro naoružano i odeveno i da ga ma čime mogu nagraditi bi dalo odlične rezultate u ovim borbama.

b)  Oko pet stotina mojih ljudi nalazi se u Vrmošu, sever-ni deo Albanije. Ovo ljudstvo je slabo naoružano (oko 250) i nalazi se u bednom stanju u svakom pogledu. Ipak ako otpočne opšta akcija boriće se do oslobođenja Andrijevice, Be-rana i Kolašina. Komandant ove grupe je kapetan Vučeljić Marko. Ovde ipak mogu računati i na mali broj katolika iz Albanije.

v) Durmitorska brigada pod komandom kapetana Ivana Ružića, jačine oko pet stotina ljudi, nalazi se u okolini Nik-šića. Ova brigada je takođe vrlo borbena, ali i ona oskudeva u svemu. Za opštu akciju biće dobra.

g) Brigada kapetana Jovovića8 za dalju akciju ne može se upotrebiti osim oko 200 ljudi.

Na ostale jedinice iz ovoga kraja za opštu akciju nemože se računati, sem za lokalne borbe.

5)  Za svo vreme, sa malim brojem vojnika, koji su pod mojom neposrednom komandom u stalnoj sam akciji protiv ovih domaćih izroda. Krajnji rezultat ovih akcija nije najpovoljniji, naročito neuspeh posle zauzimanja Ceva9. Glavni razlozi ovoga neuspeha su: strašne vremenske prilike, potpuna nesposobnost za noćnu borbu svih jedinica koje su uzimale učešća, sem ove jedinice koja je bila pod mojom neposrednom komandom, greškom svih starešina zbog nemanja jedinstva i neizvršavanja dodeljenog im zadatka. Jedni su bili potčinjeni majoru Đukanoviću10, drugi Nemcima11, a potpisatom samo ovo što je pod stalnom i neposrednom mojom komandom za sve ovo vreme; nažalost pre ove akcije bio je razbijen Janičić12 o čemu potpisati nije bio uopšte izvešten. Ovim našim neuspe-hom bio je otvoren put svim komunističkim grupama iz Hercegovine za ovu akciju te su se grupisali i nas naterali na povlačenje. Imali smo velike gubitke; nemanje dovoljnog broja automatskih oruđa i municije, čime su komunisti u dovoljnim količinama raspolagali, i puno drugih razloga.

Posle ovoga neuspeha ljudstvo je bilo demoralisano, ali bez obzira na ovo preduzeo sam akciju ponovo i imao prilično uspeha, naročito prilikom zauzimanja Ostroga i celog onog kraja13. 2. ov. meseca napadao sam Pipere14. Uspeh je bio, ali sam imao prilično gubitaka.

6) Stanje kod mojih jedinica je teško u svakom pogledu, naročito u sledećem:

a)  Naoružanje prilično slabo, a naročito nemanje municije ni za kakvu dužu i dalju akciju. Sa municijom kojom danas raspolažem nisam u stanju da vodim ni jedan dan jaču borbu.

b)   Ljudstvo mi je potpuno boso i golo i nemam načina da do ovog dođem. Novaca uopšte nemam niti ga mogu ma od koga dobiti ili pozajmiti. Pokušavam ali je rezultat vrlo negativan.

v) Naročito mi je u očajnom stanju jedinica koja se nalazi u Vrmoši i to u svakom pogledu. Ovo je druga grupa mojih ljudi.

g) Ljudstvo se sve više razočarava, jer se nadalo da će se vratiti svojim domovima i osloboditi svoje krajeve, ali razvojem naše unutrašnje situacije uvidelo je da je ovo teško i da se odugovlači pa gubi poverenje u sva naša osećanja i želje.

d) Starešinsko osoblje nije svo na svom mestu, nego iz-begava borbu. Opravdanje se traži zbog raznih struja i za to što ničim nije do saga nagrađeno. U stvarnosti ovo je nedostatak dovoljne hrabrosti kod velikog broja.

Ima takođe još mnogo mana i kod onih što hoće borbu, a to je da traže vlast i ne biraju sredstva da do ovoga dođu, jer su ubeđeni da do ovoga mogu doći jedino pomoću okupatora i njegovih saradnika. Bave se politikom, a ne vide da je naša pobeda i opstanak u priličnoj opasnosti.

7)   Katolički živalj u severnoj Albaniji, naročito Vrmoša i njena okolina prijateljski su raspoloženi prema našem življu i prema našem pokretu i svesrdno ga pomažu, ali ovu njihovu akciju ometa muslimanski živalj, naročito Kosovski Komitet, a donekle i vlada u Tirani. Vojvoda Prenk Cale u ovom pogledu je redak primer, koji ne samo da pomaže naš pokret prijateljskim primanjem našeg ljudstva, nego je sa izvesnim brojem svojih vojnika učestvovao u našoj borbi ka Andrijevici. Spreman je da to i ovom prilikom uradi pa i ako mu bude branila vlada u Tirani, ali nažalost ne raspolaže sa dovoljno oružja i municije, a nemoguće mu je izaći u susret u ovom pogledu.

Za sve ove usluge koje je učinio našem pokretu i koje čini i danas nije dobio nikakve nagrade, sem što sam mu dao nešto malo novaca, a koji sam dobio pozajmicom ovde u Pod-gorici.

Molio sam Vas da ga odlikujete Karađorđevom Zvezdom i da mu se dadne počasno zvanje »četničkog vojvode« što do sada nije urađeno. Molim ovom prilikom da ga odlikujete i date počasno zvanje i dekret o ovome pošaljete.

8)  Naše jedinice u ovoj zoni, a naročito starešinsko osoblje dosta je demoralisano raznim našim neuspesima, a naročito što se ne nagrađuju onim što su zaslužili i našta su stekli pravo, pa Vas molim još jedanput da izvolite sve predložene odlikovati i unaprediti. Ovo je potrebno i iz razloga da stare-šine vide da i u ovako teškim prilikama vodite računa o radu i zaslugama svojih potčinjenih.

9)  Držanje broja 11. Njihovo je držanje kao ranije broja 2215. Nema one strogosti i okrutnosti koju su ranije imali. Da li je ovo u vezi sa opštom situacijom ili zbog relativno vrlo slabe jačine u ovim krajevima nemože se tačno reći. Ljudstvo je izmešano sa raznih područja u više slučajeva prosečne borbene vrednosti.

Obzirom da su njihove snage kako u unutrašnjosti tako i u primorskoj zoni vrlo slabe može se pretpostaviti da u vezi sa situacijom na Istoku napuste Balkan.

Držanje prema Narodnoj Upravi16 i jedinicama koje sa njima sarađuju vrlo je neodređeno. Mnogo im obećavaju ali vrlo malo od toga izvršavaju. Kod ranijih političkih grupa u Crnoj Gori vode politiku sličnu onoj broja 22, s tim što su prema velikosrpskoj ideji širokogrudni.

Ovdašnji aerodrom koji je ranije imao nekoliko aviona skoro su napustili i rezerve pogonskog materijala evakuišu.

Prema nama su vrlo nepoverljivi i naš četnički pokret smatraju za njih vrlo opasnim. Samo jaka aktivnost komunista sprečava ih da prema nama preduzmu neke strožije mere.

Molim da se napred ' izneto ima u vidu i strogo povede računa a isto tako izdaju najhitnije uputstva za jednoobrazni postupak u raznim slučajevima.

10) Zaključak:                      ;;

1)  Neophodno je preduzeti hitnu i energičnu akciju pro-tivu svih komunističkih grupa. Ova akcija treba da otpočne jednovremeno u svim pravcima radi sprečavanja njihovog grupisanja.

2)  Molim da se poradi na izmirenju svih struja do potpunog uništenja komunizma, pa kada se sa njima raščisti lako će se onemogućiti rad svih onih struja koje ne idu pravim putem.

3)  Molim da se stalno radi da bi se onemogućilo pomaganje komunista od strane Engleza i Amerikanaca, jer ako se u ovom uspe naša je pobeda sigurna, neuspe li se u tome naša je pobeda i opstanak u pitanju. Momenat je kada sve treba staviti na kocku ako želimo pobedu.

4)  Molim da mi se najhitnije dodeli izvesna suma novaca za kupovinu obuće ako se želi preduzeti uspešnija akcija u ovoj zoni.

5)   Upućujem Vam majora g. Vukadinovića Sava koji će Vam sve stvari izneti opširnije.

KOMANDANT, POTPUKOVNIK, Đor. M. Lašić

Po iskorišćenju u Arhivu L B17

 

1  Original (pisan na mašini, ćirilicom) u Arhivu VII, Ca, k. 138, reg. br. 23/2—1 (CG-V-1032).

2  Đurišić.

3 i 4 Reč je o crnogorskim NOU brigadama.

5  Odnosi se na 2. dalmatinsku udarnu brigadu koja je bila u sastavu Primorske operativne grupe.

6  O planu napada 3. udarne divizije NOVJ na Nikšić 9. aprila 1944, vidi tom III, knj. 7, dok. br. 153.

7  Petar. Njegov zastupnik bio je kapetan I kl. Danilo Salatić.

8  Jakov. Tada je bio komandant Bjelopavlićke brigade.

9  Druga dalmatinska brigada Primorske operativne grupe 2. udarnog korpusa NOVJ, zajedno sa delovima Lovćenskog i Zetskog NOP odreda i i. bokeljskim bataljonom, razbila je 3/4. marta četničke snage na Prostoru Cevo — s. Bate, oslobodivši Čevo i predeo severno od Cetinja. Tom prilikom je poginulo 110 i ranjeno oko 130, dok je zarobljeno 85 četnika. Potpukovnik Đorde Lašić je pobegao ostavivši svoju pratnju od 20 ljudi (tom III, knj. 7, dok. br. 100).

10 Jovan, komandant Nacionalnih trupa Crne Gore.

11 Svi četnički komandanti u Crnoj Gori imali su sklopljene ugovore sa Nemcima o zajedničkoj borbi protiv NOVJ. Vidi dok. br. 67, depešu br. 1272.

12  Ivan.

13  Nemačke snage i četnici su 28. i 29. marta vodili borbe protiv 6. crnogorske udarne brigade. O tim borbama vidi tom III, knj. 7, dok. br. 127 i 136.

14  Na tom prostoru dejstvovala je 6. crnogorska udarna brigada.

15  Italijanske trupe (pre kapitulacije Italije).

16  Vidi dok. br. 32.

17 Tekst dopisao Luka Baletić, na poleđini dokumenta olovkom, ćirilicom.


Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument