ZBORNIK DOKUMENATA VOJNOISTORIJSKOG INSTITUTA: TOM XIV - DOKUMENTI ČETNIČKOG POKRETA DRAŽE MIHAILOVIĆA - KNJIGA 3
Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument


OBAVEŠTENJE KOMANDANTA ZLATIBORSKOG KORPUSA OD 7. APRILA 1944. POTČINJENIMA O NAREĐENJU DRAŽE MIHAILOVIĆA ZA BORBU PROTIV NOVJ NA PL. GOLIJI1

KOMANDA JUGOSLOVENSKE VOJSKE U OTADŽBINI

Gorski štab br. 8

O. Br. Sl.

7 aprila 1944 godine. Slobodne Srpske planine

Danas sam od Čiče2 dobio sledeće depeše:

»Br. 39 od 6 aprila. Komunisti odbačeni od Ibra sa velikim gubicima3. Odstupaju preko Golije ka zapadu verovatno istim pravcem žele nazad. Treba ih potpuno dotući i oteti im oružje i municiju. Ovo je jedinstvena prilika da im [se] zada po-slednji udarac. Budite spremni da ovo izvršite. Br. 40 od 6 aprila. Raković4 i Vučković5 su u ofanzivi prema njima iz Dragačeva u pravcu Golije6. Bugari ih gone sa istoka i dočekuju sa zapada. Budite spremni ako na vas naiđu. Saop-štite odmah ovo naređenje Milošu Markoviću i Kalaitoviću7. Javljajte nam svakodnevno situaciju sa vaših terena, jer su nam izveštaji vrlo potrebni.«

Prednje depeše dostavljam na znanje i upravljanje.

Komandant, kapetan, Radović8

 

1  Original (pisan na mašini, ćirilicom) u Arhivu VII, Ča, k. 30, reg. br. 43/5 (S-V-1950).

2  Draža Mihailović.

3  O pokušaju delova 5. udarne i 2. proleterske udarne divizije NOVJ da forsiraju r. Ibar krajem marta 1944. i borbama protiv Nemaca, Bugara, četnika, SDS i Ljotićevaca kod Ušća krajem marta i daljim borbama na pl. Galiji početkom aprila, vidi tom I, knj. 7, dok. br. 64, 65, 69, 75, 81; knj. 20, dok. br. 150; Petar Višnjić, n. d., str. 57—90.

4  Predrag.

5  Zvonimir Zvonko.

6  Tokom 5. i 6. aprila kod sela Gušterice, Brezova i Propljenica 4. krajiška udarna brigada razbila je delove 1. i 2. ravnogorskog korpusa (tom I, knj. 20, dok. br. 150).

7  Vuk.

8    Dušan.   


Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument