ZBORNIK DOKUMENATA VOJNOISTORIJSKOG INSTITUTA: TOM XIV - DOKUMENTI ČETNIČKOG POKRETA DRAŽE MIHAILOVIĆA - KNJIGA 3
Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument


ZAPOVEST KOMANDANTA VUČEDOLSKE BRIGADE OD 5. APRILA 1944. POTČINJENIM KOMANDANTIMA ZA NAPAD NA DELOVE 29. DIVIZIJE NOVJ KOD GRAHOVA1

 

KOMANDA VUČEDOLSKE VOJNO-ČETNIČKE BRIGADE

Br. Služ.

5 aprila 1944 godine POLOŽAJ

ZAPOVEST

(Sekcija 1 : 100.000)

Neprijatelj se nalazi na položajima: Prisoja — Zakurjaj —

—  Orao — Grahovac — Omutić.2

Sutra 6 aprila t.g, naše trupe izvršiće pokret prema neprijateljskim položajima u tri kolone i to:

. a). — Desna kolona: komandant g. Nikola Vujačić, Spi-oska četa zagorska i Riječanski vod jačina 100 boraca, nastupa pravcem: Bokšin do, — Kopilov-do — Neradova Pećina, —

—  Golo brdo — Elezov do — Okolišta — Maočići. Polazni položaj Bokšin do.

b). — Srednja kolona: komandant Ilija Lučić, sastav: Vi-luška četa, i Crkvička četa, jačine 100 boraca, nastupa pravcem: Čelina Petkovići — Osječenica — Vilusi. Polazni položaj Čelina.

v). — Leva kolona: Komandant poručnik Vujičić Mihailo sastav: Gornjepoljska i Dolovsko-Nudolska četa, jačine 100 boraca. Nastupa pravcem: Omutić — Grahovac — Dolovi — Škuljevac. Polazni položaj Podkurjaj.

Polazak sa polaznih položaja tačno u 5.30 časova.

Drugi borbeni red: Komandant Simo Eraković, sastav Banjski bataljon jačine 300 boraca. Pravac kretanja drum Grahovo — Osječenica, za srednjom kolonom.

Rezerva: Komandant: kapetan Đorđije Draganić, sastav Rudinsko-Trepački bataljon, delovi Vučedolskog bataljona i Barska četa, jačine oko 400 boraca. Mesto rezerve Grahovo.

Održavanje veze putem kurira i ugovorenim znacima kako je na zboru pokazato starešinama. Centar Veze na pravcu srednje kolone, gde će se potpisati nalaziti.

Postupak pri nastupanju: Nastupati vojnički i po planu u saglasnosti sa br. 113. Blagovremeno izvesti jedinice na polazne položaje.

Komandant leve kolone, postaraće se da uhvati vezu sa jedinicama kapetana Vidačića4 koje nastupaju sa pravca Lastve.

Ishrana, kako je usmeno na zboru regulisano, stim što je baza za snabdevanje Grahovo, osim mesa kojim se snab-devati od komunističkih i njima naklonjenih porodica.

Ranjenička prihvatnica u Zakurjaju.

Ugovoreni znaci i znaci raspoznavanja dati su komandantima i komandirima.

Kada se ovlada linijom: Podbožur — Maočići — Keše-ljeva Gradina — Broćanac — Skorča Gora, sačekati naređenje u koliko se ne bi ranije naredilo.

Komandant kapetan, Ivan M. Janičić

M. P.5

Dostavljeno:

K-tima kolona, II borbenog reda, Rezerve i Rud.-Trepač. Bataljona. —

 

1 Original (pisan na mašini, ćirilicom) u Arhivu VII, k. 140, reg. br. 16/6 (CG-V-1453).

2 i 3 Na navedenim položajima nalazili su se delovi 12. hercegovačke NOU brigade 29. divizije NOVJ. Napad četnika i delova 369. puka nemačke 369. legionarske divizije otpočeo je 6. aprila. Vidi dok. br. 111 i tom IV, knj. 24, dok. br. 44 i 194.

4 Milorad.

5 Okrugli pečat: »Komanda Vučedolske brigade«.


Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument