ZBORNIK DOKUMENATA VOJNOISTORIJSKOG INSTITUTA: TOM XIV - DOKUMENTI ČETNIČKOG POKRETA DRAŽE MIHAILOVIĆA - KNJIGA 3
Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument


IZVEŠTAJ KOMANDANTA 3. BRIGADE KORPUSA GORSKE GARDE OD 3. APRILA 1944. O BORBAMA PROTIV PRIPADNIKA NOP-a KOD UMČARA1           

štab 3 brigade

grupe korpusa gorske garde nj. v. kralja petra ii

Str. Pov. Br. 112

3 aprila 1944 godine

Slobodne Srpske planine

Ovaj štab raspolaže sa sledećim podacima i to:

1. — Na dan 2 ov. mes. potpisati sa svojom štabnom četom, 2 i 4 bataljonom ove brigade krenuo je u 20 časova iz Br. 432 za Br. 1053. Kada je došlo čelo na Varovnice otvorena je vatra od strane komunista" sa kose od pravca Šepšina a u neposrednoj blizini naše kolone. — Borba je primljena. Posle kraćeg vremena izvršen je juriš na komuniste. Kako je ova strana bila nadmoćnija to su se komunisti dali u panično beg-stvo i isti su se izgubili u pravcu Umčara. Kako im se nije moglo više ući u trag to je potpisati naredio pokret u pravcu Br. 105 u cilju predviđenog zadatka. Za vreme ove borbe koja je trajala oko 2 sata nestalo je 25 vojnika iz 4 bataljona koji su bili na desnome krilu i najjače ugroženi od vatre komunističke. Ovo se ljudstvo izgubilo iz razloga jer je bila noć a i usled nemanja komandira čete. Od ovih 25 vojnika danas se je jedan javio i kaže da je noćio u Šepšinu u jednoj šaši i kaže da je ostao na položaju sve dok je imao municije a kad mu je municije nestalo zaostao je i tu je izgubio vezu. Veruje se da će i ostali doći u toku današnjeg i sutrašnjeg dana. Upućeni su kuriri da im dadu vezu jer su svi iz Kovačevca i V. Krsne.

Jačina komunista bila je do 60 ljudi koji su raspolagali sa većom količinom municije jer su pucali a istu nisu štedeli, dok ova strana otvarala je vatru samo kada je cilj videla;

Rezultat borbe: sa ove strane nije bilo mrtvih ni ranjenih a nestalo 24, za koje se veruje da nisu zarobljeni. Sa njihove strane mrtvih nije bilo a za ranjene nepoznato je.

2.  — Noću 31 pr. mes. naišla su u selu Vlaška nekoliko naoružanih lica na seosku stražu koja je bila postavljena kod kolibe Stevana Brkića prema Duboni, stražare izudarali poskidali im odeću i obuću i najurili ih kući, zapretivši im da će ih ako ih još koji put nađu na stražarskim mestima, bez ikakvog izgovora na licu mesta streljati i kuće zapaliti,

3.  — Narednik Šnajder, tumač pri nemačkom Gestapou u Mladenovcu gotovo svakodnevno prima neka pisma na Srpskom jeziku sa potpisom M. S. — Rukopis je ispisan i vrlo čitak. Pisma odmah prevodi na nemački jezik a originale spaljuje.

4.  — Nemački pukovnik koji je bio na osustvu vraća se danas u Mladenovac5 radi preuzimanja dužnosti, a kapetan Vilke 5 ov. mes. odlazi na osustvo.

5.  — Iz sela Vlaške pobeglo je oko 150 ljudi u varoš bez ikakve potvrebe samo da bi izbegli pozive i službu u našoj vojsci.

6.  — Nalazim se u Br. 105. i radim na prikupljanju ljudi i oružja kao i čišćenju izdajnika.

M. P.6

Komandant potporučnik A. J.7

 

1  Original (pisan na mašini, ćirilicom) u Arhivu VII, Ča, k. 28, reg. br. 25/1 (S-V-1486).

2  i 3 Šifrovane oznake za neka mesta (sela) na prostoru dejstva bri-gade (srez mlađenovački), verovatno sela Donja Dubona i Badljevica.

4 Verovatno delovi Kosmajskog NOP odreda.

5  Redakcija nije utvrdila o kome je reč.

6  Okrugli pečat: »Komanda Jugoslovenske vojske u otadžbini — Mladenovačka brigada«.

7  Arsenije Jovanović.


Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument