ZBORNIK DOKUMENATA VOJNOISTORIJSKOG INSTITUTA: TOM XIV - DOKUMENTI ČETNIČKOG POKRETA DRAŽE MIHAILOVIĆA - KNJIGA 3
Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument


PISMO ČLANA ŠTABA DRAŽE MIHAILOVIĆA OD 31. MARTA 1944. KOMANDANTU 2. RAVNOGORSKOG KORPUSA O PRIKRIVANJU ZAJEDNIČKE BORBE ČETNIKA I OKUPATORA PROTIV NOVJ PRED BRIGADIROM ARMSTRONGOM 1

Dragi Rakoviću,

Primili smo ovoga momenta tvoj izveštaj koji [si nam] poslao o situaciji u dolini Ibra od juče2. Gle[daj da] nam dostaviš što pre iscrpnije obaveštenje, [da bi] smo mogli dalje preduzimati šta treba.

Od strane Ivanjice imamo obaveštenje da su upućeni Bugari za crvenima jačine 2000 ljudi3.

Što se tiče brigadira Armstronga, gledaj na svaki način da izbegneš sa njim dodir. Neka ga primi neki od tvojih zastupnika u Ljubicu, s tim da mu ne govore gde se ti momentalno nalaziš4, a naročito da se ništa ne odaje u vezi sa našim pripremama protiv crvenih5. On je sigurno došao da vidi šta ćemo mi preduzeti protiv crvenih,6 i nije isključivo da može to javiti na nadležno (njegovo nadležno) mesto.

Neka kaže tvoj zastupnik da si otišao na [neku drugu] stranu, ali ne na desnu obalu Morave, već negde [suprotno] jer će mu se tako izbiti zaključak da si možda [ti] angažovan u akciji protiv crvenih.

Čudi nas da Lalatović7 ovome nije j.. .8 tako daj instrukcije da se ne govori gde j. . .

Prednje ti dostavljam, po Cičinom10 naređenju

31 marta 1944                                                Pozdrav Tvoj11

u 15.30 časova

M..P . 12

 

1  Original (pisan na mašini, ćirilicom) u Arhivu VII, Ča, k. 20, reg. br. 6/5 (VK-Y-800). Original je na više mesta oštećen, a potpis i pečat su od vlage izbledeli.

2  Vidi dok. br. 104.

3  O borbama delova 2. proleterske udarne i 5. udarne divizije NOVJ kod Ivanjice krajem marta i početkom aprila 1944, vidi tom I, knj. 7, dok. br. 63.

4  O rasporedu jedinica 2. ravnogorskog korpusa 31 marta, vidi dok. br. 104.

5  Brigadir Armstrong je bio upoznat sa činjenicom da četnici ne napadaju Nemce, već da zajedno sa njima vode borbu protiv jedinica NOVJ. U pismu od 7. marta 1944. Draži Mihailoviću povodom sastanka sa Predragom Rakovićem, brigadir Armstrong, pored ostalog, piše: »Nisam mogao da se sastanem sa kap. Rakovićem lično. Čuo sam da je mobilisao veliki broj vojnika i da je prešao preko Morave da po-mogne (okupatorima i kvislinzima — prim. red.) u borbi protiv partizana« (Arhiv VII, Ca, k. 20, reg. br. 3/5).

6 Reči »protiv crvenih« dopisane su olovkom, ćirilicom.

7  Mirko.

8 i 9 Oštećen original.

10 Draža Mihailović.

11 Potpis se ne može pročitati.

12 Okrugli pečat: »Komanda jugoslovenske vojske u otadžbini gorski štab«. Broj gorskog štaba ne može se pročitati.


Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument