ZBORNIK DOKUMENATA VOJNOISTORIJSKOG INSTITUTA: TOM XIV - DOKUMENTI ČETNIČKOG POKRETA DRAŽE MIHAILOVIĆA - KNJIGA 3
Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument


IZVEŠTAJ KOMANDANTA 2. RAVNOGORSKOG KORPUSA OD 30. MARTA 1944. ČETNIČKOJ VRHOVNOJ KOMANDI O DOBIJENIM PODACIMA OD NEMACA ZA DEJSTVO NOVJ U DOLINI R. IBRA1

VRHOVNOJ KOMANDI. —

Nemci kažu da se na dan 29 ov. m. u 2 časa ujutru pojavila veća grupa komunista u blizini s. Biljanovca kod ušća Joša-ničke reke u Ibar2. Kažu da su uhvatili i dešifrovali depešu koju je Tito poslao Peku da Peko ima zadatak da što pre poruši mostove na pruzi i putu Kraljevo — Raška — Mitrovi-ca — Skoplje i da mu je to i bio cilj prodiranja ka toj pruzi3. Nemci su bacili dosta svojih snaga u Ibarsku dolinu da sačuvaju prugu4. Vapiju za našom pomoći. Ovu prugu su do sada čuvali Rusi5, sada su oni smenjeni i u bunkerima su Ljotićevci6. Verovatno da će komuniste zaustaviti na ovoj liniji okupator. Ja ću danas biti sa celim korpusom na mestu kako mi je naređeno7, sa štabom u Roćevićima. Uputio sam manja odelenja u daljno izviđanje prema Studenici8. Čim nešto dobijem izveštavaću Vas.

Prilog pečati za Ratni Presbiro i Centralni nacionalni komitet.

30 - III - 1944 g.                                                         Pre — Pre9

 

1  Original (pisan na mašini, ćirilicom) u Arhivu VII, Ča, k 127, reg. br. 13/3 (S-X-19).

2  Odnosi se na 1. krajišku NOU brigadu 5. udarne divizije NOVJ. O njenim dejstvima krajem marta vidi tom I, knj. 7, dok. br. 84. Opširnije o prodoru Udarne grupe (2. i 5. NOU divizije) do Ibra vidi: Petar Višnjić, Prodor Druge i Pete divizije u Srbiju 1944, VIZ, Beograd 1968, str. 57—90.

3  Navedenu depešu Redakcija nije pronašla.

4  O brojnom stanju i rasporedu neprijateljskih snaga na sektoru Raška — Ušće krajem marta 1944, vidi tom II, knj. 12, dok. br. 236; tom XII, knj. 4, dok. br. 37.

U izveštaju komandanta 2. ravnogorskog korpusa od 31. marta Vrhovnoj komandi, pored ostalog, kaže se da na sektoru »Ušće—Raška ima 2 bataljona Nemaca, 4 bataljona Ljotićevaca, 1.500 Srp. drž. straže, Bugara 2—3 bataljona« (Arhiv VII, Ča, k. 26, reg. br. 24/1).

5  Pripadnici Ruskog zaštitnog korpusa.

6  Delovi 5. puka Srpskog dobrovoljačkog korpusa.

7  Korpus je bio u Pečkanici, Dedevcima i Ročevićima.

8  U naređenju komandanta 2. ravnogorskog korpusa od 1. aprila 1944. komandantu 2. žičke brigade (Vlastimiru Antonijeviću) kaže se:

»Dajte detaljne podatke o crvenim. Krenite odmah za njima i stupite u kontakt. Od vaših izveštaja zavisi odluka Vrhovne komande. Dajte detaljne i tačne podatke o njima. Izvestite u svakoj depeši mesto sa koga se javljate. Ako se može u Ušće, pošaljite nekog čoveka koji će se javiti straži, Dobrovoljcima ili Nemcima da se leteća brigada drugog ravn. korpusa kap. Rakovića nalazi tamo gde ste vi sada. Čovek neka ima objavu sa pečatom i bez oružja. To će nam olakšati prijem veće količine municije. Izvestite kad po ovome postupite«. (Arhiv VII, Ča, k. 26, reg. br. 29/1).

9  Predrag Raković. 


Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument