ZBORNIK DOKUMENATA VOJNOISTORIJSKOG INSTITUTA: TOM XIV - DOKUMENTI ČETNIČKOG POKRETA DRAŽE MIHAILOVIĆA - KNJIGA 3
Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument


IZVEŠTAJ KAPETANA FRANCA KOVAČA OD 27. MARTA 1944. KOMANDANTU DINARSKE ČETNIČKE DIVIZIJE O RAZGOVORIMA SA NEMCIMA U DRNIŠU I ŠIBENIKU1

KOVAČ S. FRANC, KAPETAN                                           

ŠIBENIK 27. marta 1944. god.

Dostavlja izveštaj.

KOMANDANTU DINARSKE VOJ. ČETNIČKE DIVIZIJE

25. o.m. sretno sam se vratio u Šibenik.

U Drnišu svratio sam u Nemačku diviziju2 i odmah najpovoljnije resio pitanje isplate novčanog dodatka četnicima u Šibenik, Skradinu, Konjevratima i Krki.

Nemačkom poručniku Gosp. Bonzaku objasnio sam, na ponovno postavljeno pitanje, zašto brat Vojvoda Đuić Momčilo lično nije u vezi sa pretstavnicima nemačke oružane sile3. Moje objašnjenje bilo je doslovno onakovo kako mi je objasnio to brat Vojvoda i ovlastio me da njegovo objašnjenje dadem tamo gde treba. Imenovani nemački oficir po mom objašnjenju nije dao nikakovu izjavu. Iz razgovora sa njime primetio sam kao upadno, da mu je major gosp. Kapetanović4 vrlo simpatičan dok mu kapetan Gosp. Mijović5, sem što mu izgleda nepoverljiv, nije simpatičan.

Kako sam odmah po svom povratku u Šibenik bio pozvan u ovdašnju nemačku vojnu komandu na razgovor, a 27. o.m. tražio je neki Nemac, po svemu izgleda jaki intelektualac i političar (inače u uniformi sonderfiihrera), vezu sa bratom protojerejem Prostran Stevanom i Gosp. Kaleb Rokom te sa mnom, mogu da kažem, da Nemci u poslednje vreme pokazuju vrlo jaki interes za četničku organizaciju i njezin stav prema njima.

U štabu Mosećke brigade u Žitnicu i u štabu 3. bataljona iste brigade u Konjevratima, organizovao sam relejnu kurirsku vezu. Molim da komandant izda po ovom predmetu i pismeno naređenje svim u obzir dolazećim četničkim jedinicama. Prilozi obrazac ekspedicione knjige.6

Narednih dana otići ću u Skradin da bi konačno preuzeo komandu nad tamošnjim četnicima,7 o čemu ću podneti komandantu zasebni izveštaj.

Obzirom na to što se 3. bataljon Mosećke brigade u Konjevratima i četnička posada Krka, koja spada u sastav pome-nutog bataljona, nalaze dosta daleko od štaba svoje brigade te zato što će se u buduće snabdevanje sa hranom ovih jedinica vršiti putem Skradinske brigade, predlažem da se komandant Skradinske brigade zasebnim naređenjem ovlasti, da ima pravo vojničkog nadzora nad pomenutim jedinicama.

S VEROM U BOGA ZA KRALJA I OTADŽBINU!

Kapetan, Franc Kovač

1  Fotokopija originala (pisanog na mašini, latinicom) u Arhivu VII, Ča, k. 160, reg. br. 19/3 (H-X-286).

2  U Drnišu su tada bili delovi nemačke 264. pešadijske divizije.

3  O saradnji Đujića i Nemaca vidi dok. br. 76, 77 i 78.

4  Miodrag.

5  Novak.

6 Prilog nije pronađen.

7 Vidi dok. br. 81.


Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument