ZBORNIK DOKUMENATA VOJNOISTORIJSKOG INSTITUTA: TOM XIV - DOKUMENTI ČETNIČKOG POKRETA DRAŽE MIHAILOVIĆA - KNJIGA 3
Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument


PISMO DRAŽE MIHAILOVIĆA OD 27. MARTA 1944. RADOVANU POVODOM DOBIJANJA MUNICIJE OD OKUPATORA ZA BORBU PROTIV NOVJ1

Br. 6                                          -                     

27 marta u 18 časova                                   

G. Radovane2

Dobili sma Vaš izveštaj od 27 marta (pisan u 8.30 časova)3. Dobro je da su B.SDS.N. i Lj.4 krenuli u napad.5

Našim snagama naređeno da preduzmu najenergičnije napade sa svih skoro strana.

Sem toga preduzete su mere da se komunisti napadaju ako bi od Ivanjice na istok u Studenički srez.

Za Ajdačića6, ako je krenuo južno od Požege7, poslali smo naređenje da se prikupi u Dragačevo odakle nam ga je najlakše upotrebiti u kome se pravcu pojavi potreba.

Nemojte ga prebacivati automobilima.

Vrlo dobro ste uspeli u pogledu municije8. Nastanite da još izvučete. Dodelite jednu izvesnu količinu kapetanu Đukiću9, koji se nalazi u Kotraži. Ovo je potrebno i za jedinice koje treba ovde da još pristignu.

Pozdrav, 88.10

M.P.11

1  Original (pisan na mašini, ćirilicom) u Arhivu VII, Ča, k. 18, reg. br. 10/7 (VK-X-54).

2  Radosav Radan Grujičić. Vidi dok br. 100.

3  Vidi dok. br. 100.

4  Skraćenice za bugarske okupacione trupe, Srpsku državnu stražu, nemačke trupe i ljotićevce.

5  Reč je o borbama protiv delova 2. proleterske udarne i 5. udarne divizije NOVJ.

6  Filip.

7  Užička Požega.

8  Vidi dok. br. 100.                                                                 

9  Dobrica.                                                                         

10 Draža Mihailović.

11 Okrugli pečat: »Ministarstvo vojske, mornarice i vazduhoplovstva kraljevine Jugoslavije«. 


Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument