ZBORNIK DOKUMENATA VOJNOISTORIJSKOG INSTITUTA: TOM XIV - DOKUMENTI ČETNIČKOG POKRETA DRAŽE MIHAILOVIĆA - KNJIGA 3
Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument


PISMO DRAŽE MIHAILOVIĆA OD 27. MARTA 1944. KAPETANU MILORADU MITIĆU O SARADNJI ČETNIKA I OKUPATORA U BORBAMA PROTIV NOVJ U JUGOZAPADNOJ SRBIJI1

Br. 5

27. marta u 18 časova.

G. Ratibor,2

Dobili smo Vaš izveštaj od 20 marta.3

Vrlo dobro je što su prešli u napad SDS.B.N.4 Naše jedinice stalno vrše napade. Ovo je zgodna prilika da se uništi ova komunistička grupa, samo jedinice N. SDS. LJ. B.5 treba da napadaju6, a ne da se brane. Mi ćemo još prikupiti snaga, koje će takođe preduzeti napade.

Što s tiče Ajdačića7, on treba da dođe u Dragačevo, odakle ćemo ga sa još nekim snagama upotrebiti kao jaku grupu za udar, samo treba izvesno vreme da se prikupe.

Inače svima ostalim našim jedinicama, koje su sada u dodiru sa komunistima, naređeno je da najenergičnije napadaju, i da komunistima nedaju mira.

Za municiju se i dalje starajte8. Dodelite izvesnu količinu Dobrici Đukiću u Kotraži. Potrebna je za jedinice, koje će ovde stići.

Morate voditi računa da nedolazi do intimnijeg dodira naših snaga i onih drugih, jer bi to bilo nezgodno. Naši će biti aktivni i bez toga. Isto tako, mi ne možemo koristiti drumove, i transportna sredstva.

Inače produžite da nas obaveštavate, jer su vaša obave-štenja i zapažanja vrlo dobra.

Pozdrav, 88 9

M.P.10

1  Original (pisan na mašini, ćirilicom) u Arhivu VII, Ča, k. 18, reg. br. 9/7 (VK-X-53).

2  Pseudonim za Milorada Mitića.

3  Pomenuti izveštaj Redakcija nije pronašla.

4 i 5 Skraćenica za Srpsku državnu stražu, bugarske i nemačke trupe i ljotićevce.

6  Vidi dok. br. 102.

7  Filip.

8  Vidi dok. br. 100 i 102.

9  Draža Mihailović. Vidi dok. br. 102, objašnjenje br. 10.

10  Okrugli pečat: »Ministarstvo vojske, mornarice i vazduhoplovstva kraljevine Jugoslavije«.


Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument