ZBORNIK DOKUMENATA VOJNOISTORIJSKOG INSTITUTA: TOM XIV - DOKUMENTI ČETNIČKOG POKRETA DRAŽE MIHAILOVIĆA - KNJIGA 3
Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument


IZVEŠTAJ OBAVEŠTAJCA RADOVANA OD 27. MARTA 1944. DRAŽI MIHAILOVIĆU O DOBIJENOJ MUNICIJI OD OKUPATORA U UŽICU1

 

Br. 88 2

25. III. oko 19h primio sam u Užicu sledeću količinu municije3:

60.000 metaka puščane municije 7,9

37.000 „ mitraljeske „ 7,9

9.000 „ puščane municije (engleske) 7,7

21.150 „ mitraljeske municije (holandske), 6,5

16,640 „ za M. Pi. 9 mm

400 bombi za bacač 81 mm.                                 

400 „         „ „ 45 mm.

Obećano nam je još 30.000 metaka puščane municije. Dobićemo čim transport stigne u Užice.

Kako je put kod Prilika bio zatvoren od komunista4 to sam kamione ostavio u Požezi5 a ja sam sa malim autom prebacio 9.000 metaka malom Eriću i Kalči Markoviću.

Municiju sam do rudnika6 prebacio tek 26. - III. oko 17h.

Zlatibor je od 24. III. potpuno prazan od komunista. Bugari i poljska straža drže liniju Bela Reka — Zbojštica. Tri bugarske kolone u jačini od po jednog bataljona krenule su u zoru 25. III. prema jugu sa linije Užice—Požega. Kolone su 26. III. u veče stigle na liniju Katići—Prilike. Dobrovoljački puk Marisava Petrovića7 razbijen je od strane komunista 25. III. u veče kod s. Sivčine8. Dobrovoljci su se povukli na rudnik gde se i sada nalaze.

Bugarski bataljon pod komandom majora Haralampijeva primio je isto veče borbu sa partizanima. Komunisti su bili nadmoćniji i bugari su se povukli u Ivanjicu.

Za sada u okolini Ivanjice nalaze se sledeće snage: Cvetić9 i Marković10 na liniji Mučanj — Kušiće, jedan bataljon bugara Katići, jedan bataljon bugara Prilike plus 4 tenka, puk dobrovoljaca dve čete rusa11 i 4 tenka, Ivanjica tri bataljona bugara i dve čete nemaca koji su ovog momenta stigli.

Pavle Marković (Zlatiborska brigada) juče popodne bio je u Brekovu i odmah krenuo dalje za Sarenik. Javiće se ovde radi popune municije.

Kako komunisti nadiru ka JI12 tj. prema ibarskoj dolini to sam još prošle noći intervenisao u Beogradu da se Ibar po-sedne. To će i biti učinjeno. Takođe će i trupe iz Sjenice biti pomerene ka istoku ka Raškoj.

Nemci i bugari imaju zadatak da gone partizane i dalje. Oni traže da Cvetić i Marković obezbede desno krilo da se komunisti ne bi izvukli prema Sjenici.

27.-III.-44.                                                    Radovan13

 

1  Dokument (pisan na mašini, ćirilicom) u Arhivu VII, Ča, k. 18, reg. br. 10/7—2.

2  Draža Mihailović. Pored niza pseudonima, kao što su Čiča, čika Đoka, Đoka, Hans, Mihailović je imao i pseudonime u brojevima 88 pa sve do 99, 570, 1001 i druge.

3  Municija je primljena od okupatora.

4   i 8 Borbu protiv delova bugarske 24. pešadijske divizije, 5. puka Srpskog udarnog korpusa (SUK), manjeg dela Nemaca i četnika vodili su delovi 5. udarne divizije NOVJ. Opširnije o tim borbama vidi tom I, knj. 20, dok. br. 155.

5  Užička Požega.                                               

6  Verovatno se odnosi na rudnik Lisa.           

7 Odnosi se na 5. puk.

9 Radomir.                         . .

10 Miloš.

11  Pripadnici Ruskog zaštitnog korpusa.

12  Jugoistok.                                                                            .

13  U četničkim dokumentima, pod pseudonimom »-Radovan« pojavljuje se više lica, kao Radosav Radan Grujičić, inspektor specijalne policije Uprave grada Beograda, zatim Ratomir Perić, komandant Ko-lubarske brigade, Srđan Vuković, četnik iz Trebinjskog korpusa.

Najverovatnije je da se odnosi na Radosava Grujičića, koji se kretao po Užicu, odlazio u Beograd i sarađivao sa kapetanom Milo-radom Mitićem. U izveštaju Radovana od 25. marta 1944. Draži Mihailo-viću (pseudonim »88«) o rasporedu bugarskih trupa na pl. Zlatiboru, pored ostalog, kaže se: »Ja odlazi[m] danas za Užice. Večeras ću poslati dosta podataka za Zlatibor. Sutra moram za Beograd, vraćam se [u] utorak. Za to vreme Bruno (Milorad Mitić — prim. red.) će visiti kod telefona i slati Vam izveštaje« (Arhiv VII, Ča, k. 18, reg. br. 8/7).


Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument