ZBORNIK DOKUMENATA VOJNOISTORIJSKOG INSTITUTA: TOM XIV - DOKUMENTI ČETNIČKOG POKRETA DRAŽE MIHAILOVIĆA - KNJIGA 3
Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument


NAREĐENJE ŠTABA LIMSKO-SANDŽAČKIH ČETNIČKIH ODREDA OD 8. OKTOBRA 1943. KOMANDANTIMA BERANSKIH BRIGADA ZA NAPAD NA DELOVE 2. UDARNOG KORPUSA NOVJ KOD KOLAŠINA1

Koncept2

KOMANDA JUGOSLOVENSKE VOJSKE U OTADŽBINI

Gorski štab br. 1483 8 oktobar 1943 godine.

KOMANDANTU

Komunističke snage4 koje su noću 7/8 vršile napad na Berane slabije su. Preduzmite energičan napad svima snagama radi proterivanja neprijatelja i zauzimanja linije: Sestarevac — k. 1188 — s. Praćevac—Turija—Rujišta.5 U ovom napadu bićete pomognuti i akcijom andrijevačke brigade najpogodnijim pravcem.

U cilju prednjeg.                               

NAREĐUJEM:                .                 .

1.  — 1. beranska brigada pod komandom poručnika Bo-jovića6 napašće neprijatelje u dve potkolone:

a)  desna slabija pravcem: Banjevac—Konjsko brdo;

b)  Leva jača pravcem: Previja—Turija.

Ova kolona uhvatiće: desno vezu kod s. Praćevca, sa levim krilom II beranske brigade, levo na Rujištima sa An-drijevačkom brigadom.

2.   — II beranska brigada izvršiće svojim levim krilom pokret u napred do linije: k. 1188 — s. Praćevac, gde uhvatiti vezu sa desnim krilom 1. beranske brigade.

Sa Kolašinskim odredom pod komandom kapetana Ljuba Minića, zauzeće i posesti Šestarevac. Desno se vezati sa Zaostračkom četom a levo sa II. beranskom brigadom na Rošcima.

Zaostračka četa stavlja se pod komandu II beranske brigade.

Kolašinski odred pod neposrednom je komandom komandanta Limskog korpusa.7

3.  — Municija za 1. beransku brigadu doteraće se u štab na Buče. Za II. beransku brigadu i Kolašinski odred kod sreske komande u s. Berane.

4.  — Ishrana kao i do sada. Načelnik intendanture ove komande regulisaće ishranu Kolašinskog odreda.

5.  — Veza: svi komandanti održavaće najtešnju međusobnu vezu. Ne vršiti nikakvih pokreta u napred i nazad bez izveštavanja suseda.

Izveštaje ovome štabu slati: 1. beranska brigada preko telefona u s. Buče, a II. beranska preko radio stanice.

Komandant korpusa i Kolašinski odred koristiće za prednje radio stanicu II. beranske brigade.

6.  — Dr Lainović obrazovaće previjalište u s. Crni Vrh u kući Petra Vešovića. A dr. Vujisić previjalište za Kolašinski odred i Zaostračku četu u letnji stan Milorada Bogavca.

Ranjenike upućivati po prolazu kroz previjalište u Beransku bolnicu.

7.  — Skrećem pažnju svima komandantima da se artiljerijska vatra upotrebljava za važnije ciljeve i da ju treba trenutno koristiti tj. vršiti pokret trupa u napred za vrijeme njenoga dejstva.

S VEROM U BOGA ZA KRALJA I OTADŽBINU!8

Početak napada prema situaciji kolona. Odmah težiti sa-dejstvu.

Dostavljeno: k-tu Lim. korp. i k-tima 1. i 2. ber. brigade9

P. Z. KOMANDANTA,

NAC. ŠTABA, major

Rud. Perhinek10

M.P.

1  Original (pisan na mašini, ćirilicom) u Arhivu VII, Ča, k. 142, reg. br. 35/1 (CG-V-1577).

2  Dopisano mastilom, ćirilicom.

3  Pod brojem 148 pojavljivala se Komanda Limsko-sandžačkih četničkih odreda i Komanda Starog Rasa. Ovde se radi o Komandi Limsko-sandžačkih četničkih odreda.

4 i 5 Odnosi se na 2. dalmatinsku NOU brigadu i Udarnu grupu bataljona. Te su jedinice 7. oktobra odbacile 1. i 2. beransku brigadu i Kolašinski odred i izbile na liniju Meka—Soko—pl. Sestarevac. Sutradan je odbijen napad četnika u pokušaju da ponovo ovladaju ovim položajima (Oslobodilački rat, knj. 1, str. 557).

6 Vukašin.

7 Komandant korpusa do septembra 1943. bio je major Božo Jok-simović, a posle njega major Radule Kojović.

8  Dalji tekst u originalu je dopisan zelenim mastilom, ćirilicom.

9  Komandant 2. beranske brigade bio je poručnik Branko Đurašković.

10Rudolf.

Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument