ZBORNIK DOKUMENATA VOJNOISTORIJSKOG INSTITUTA: TOM XIV - DOKUMENTI ČETNIČKOG POKRETA DRAŽE MIHAILOVIĆA - KNJIGA 3
Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument


PISMO KOMANDANTA 4. ČETNIČKE BRIGADE OD 11. SEPTEMBRA 1943. ČETNIČKOM PREDSTAVNIKU KOD USTAŠKO-DOMOBRANSKIH JEDINICA O SARADNJI USTAŠA, DOMOBRANA I ČETNIKA U BORBI PROTIV NOVJ NA PODRUČJU GOSPIĆA1

BRATU ČETNIKU — VLADI TESLIĆU2 — GOSPIĆ. — ;

»»»Kolo sreće u okoli vrteći se ne prestaje ko bi gori pade a ko doli gore ustaje«««. — Ako si nam jošte u životu, preg-ni na posao (sada kao nikada. Izveštavaj nas o daljem razvoju događaja. Onda: Šta je sa majorom g. Kapetanovićem3 Lju-bojevićem? Šta je sa kurirom Nikolicom Njegovanom, koji je odavde otišao 10. tek. mca. — Sta je sa našom čet. komandom gde je štab4 i.t.d.).? Sta je sa našom radio stanicom5.? Sta je sa majorom g. Oklopdžijom? Šta je sa našom municijom. — Ako budu hrvatske jedinice6 nadirale prema Počitelju, Divose-lu, Čitluku, bilo bi dobro, da nam je doture, a mi bi dejstvovali njihovoj akciji. — Kuriri se teško probijaju, pa bi dobro bilo za naše kooperacije, da nam Hrvatska komanda pozajmi jednu svoju radio stanicu. — Municiju, so i ostale nužne potrebe Hrvatska komanda mogla bi nam da doturi sa avijonom. U koliko bi Hrvatske jedinice morale da napuštaju Gospić, mogu se osloniti na našu stranu, pomoć i saradnju. — Ovo je momenat, kada moramo jedni i drugi da budemo dorasli tome momentu i kada moramo sve učinjeti. Kurire vraćaj najhitnije, a ne da oni tamo ostaju koliko se njima prohte. — Hartiju i šapilograf tražim od kako smo ovde došli. Ako se nemože kupiti, može se dobiti u nekome nadleštvu. — Imam pozitivnih podataka, da partizani nameravaju zauzeti Gospić po svaku cijenu a onda bi se obrušili na četničke jedinice. Četničke jedinice nadiru sa pravca Lapca i G. Dalmacije (severne). — Mi ćemo biti u stanju u najskorijem vremenu da ovladamo srpskim naseljima ovoga kraja. — Potrebno je da i jedinice Hrvatske vojske zauzmu što više svojih naselja. — Ne vidimo razloga zašto bi se Hrvatske jedinice dozvolile blokirati, kada im se pruža mogućnost, da se naslonom na naše jake četničke jedinice stave u pokret i počnu partizanima da nanose udar za udarom. — Mi bi smo odavde lično preduzeli korake kod tamošnje Hrvatske komande u tom pravcu, ali ne znamo, kakva je sada momentalna situacija, njihove instrukcije ... namjere te njihovo raspoloženje. — Za to ostavljamo tebi, da se ti prema situaciji (u tom pogledu) snađeš i uradiš sve što je korisno i dobro po naše obostrane interese. —

Postojeći ugovor ovd. četnika sa tamošnjom Hrvatskom komandom, sa naše strane ostaje još uvijek u važnosti.7 — Interesuje nas kako se o tome imade mišljenje na njihovoj strani. U slučaju dolaska Nemaca (što je malo vjerovatno) potrebno je znati, kako u tome slučaju imamo (Hrvati i mi) da radimo a naročito u vezi postojećeg ugovora.8

Imamo podataka, da se izvjesne partizanske snage već sada koncentrišu prema Gospiću i da ga namjeravaju potpuno blokirati. Govori se o nekoj naročitoj cifri topova i bacača mina (do 50) koje će biti u najskorijem času upereni na Gospić. — Ovi podaci nisu dobijeni samo od jedne ili nekoliko osoba, nego ovi su podaci dobijeni od osoba u koje mi imamo naročitog povjerenja. — Ova srestva i vojska sada se koncentrišu toliko daleko od Gospića, da se mogu u toku jednoga dana da prebace tamo. Prema tome, ja bih predložio, da se tadašnje Hrvatske jedinice u potpunosti pripreme za pokret, kako bi u danome momentu mogle da se u pokret stave. — Podatke o jačini samih partizanskih snaga nisam mogao da dokučim. — U koliko dođem i do ovijeh podataka — javiće se. — U koliko budemo saznali momenat samoga napada i ostalo, sa Mijalčinog kuka kota 1257. — (naložene tri vatre znače9 opasnost za Gospić). —

Nama su ovde poznate mnoge stvari na osnovu kojih nalazimo za pametno i shodno, da se postigne zajednička saradnja Hrvatskih te našijeh snaga. — O tijem stvarima ovde se ne može sada da govori. Pored toga, mi osećamo i jedan veliki dug pažnje, obzirom na mnoge usluge, koje su nam Hrvatske vojne vlasti učinjele tokom zadnjijeh mjeseci. —                    

Sve ovo potrebno je da predočiš tamošnjemu komandantu i ostalijem vodećim ličnostima, nižim i višim g.g. oficirima. —

U nadi, da će mo se u ovijem momentima željno očekivanih dana umeti snaći i da će ako bog da sve dobro da bude —

—mi te svi toplo, iskreno i srdačno pozdravljamo — tvoji:                                                                                                            |

D. Đaković10                         

Pozdravi svu tamošnju gospodu: oficire i ostalu iskrenu braću HRVATE.__

11. IX. na položaju. D. Đaković 

1  Original (pisan na mašini, ćirilicom) u Arhivu Vojnoistorijskog instituta, fond četničke arhive (dalje: Arhiv VII), Ca, k. 160, reg. br. 17/2 (H-X-243).

2  Advokat V. Teslić bio je jedan od četničkih predstavnika kod ustaško-domobranskih jedinica u Gospiću. On je, sa ostalim četničkim vođama u Lici, potpisao 6. marta 1943. ugovor s predstavnicima vlasti tzv. Nezavisne Države Hrvatske o saradnji u borbi protiv narodnooslo-bodilačkog pokreta. Vidi Zbornik, tom XIV, knj. 2, dok. br. 76.

3  Miodrag Kapetanović je bio komandant Medačkog četničkog odreda. Dolaskom nemačkih trupa u Liku, septembra 1943. stavio se na raspolaganje Nemclma. Krajem 1943. postavljen je za obaveštajnog oficira Dinarske četničke divizije, u kom svojstvu je bio oficir za vezu između vojvode (majora) Momčila Đujića, komandanta Dinarske četničke divizije i Nemaca. Vidi dok. br. 42, objašnjenje 74.

4  Reč je o Komandi Ličko-kordunaške četničke oblasti, odnosno 503. korpusu. Komanda je formirana početkom septembra 1943. Naime, pro-menjen je samo naziv Gacke četničke zone. Komandant je i dalje bio potpukovnik Slavko Bjelajac, alijas Nikola Dekić.

5 Vidi dok. br. 41.

6 Misli se na ustaše i domobrane.

7 O pomenutom ugovoru vidi knj. 2, dok. br. 76.

8 O stavu četnika prema nemačkim trupama vidi dok. br. 42, 43; knj. 2, dok. br. 202.

9 Dalji tekst u rečenici dopisan je mastilom, ćirilicom.

10 Dušan Đaković, u nekim dokumentima Džaković, kapetan I kl., bio je komandant 4. brigade u sastavu Ličko-kordunaške oblasti, odnosno 503. korpusu. Brigada je operisala na širem području Gospića i Gračaca.


Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument