ZBORNIK DOKUMENATA VOJNOISTORIJSKOG INSTITUTA: TOM XIV - DOKUMENTI ČETNIČKOG POKRETA DRAŽE MIHAILOVIĆA - KNJIGA 3
SadržajPrethodni dokumentSledeci dokument
KNJIGA 3 - SEPTEMBAR 1943 - JULI 1944.
SADRŽAJ
1Pismo komandanta 4. četničke brigade od 11. septembra 1943. četničkom predstavniku kod ustaško-domobranskih jedinica o saradnji ustaša, domobrana i četnika u borbi protiv NOVJ na području Gospića 7
2Naređenje komandanta operativnih jedinica istočne Bosne i Hercegovine od 17. septembra 1943. komandantu Gatačke brigade o saradnji četnika i Nemaca u borbi protiv NOVJ 10
3Zapovest komandanta limsko-sandžačkih četničkih odreda od 19. septembra 1943. za napad na jedinice 2. proleterske divizije kod Pljevalja 11
4Obaveštenje komandanta nacionalnih trupa Crne Gore i Sandžaka od 24. septembra 1943. komandantu Zetskog letećeg odreda o situaciji u Piperima 13
5Izveštaj komandanta 1. bataljona Kačerske brigade od 25. septembra 1943. komandantu brigade o borbama protiv 1. šumadijskog NOP odreda na Rudniku 15
6Zapovest komandanta Nevesinjskog korpusa od 28. septembra 1943. potčinjenim komandantima za napad na 10. hercegovačku NOU brigadu kod Bileće 18
7Izveštaj komandanta Zetskog četničkog odreda od 28. septembra 1943. komandantu nacionalnih trupa Crne Gore i Sandžaka o stanju četničke organizacije na teritoriji odreda 20
8Zapovest komandanta Zetskog četničkog odreda od 5. oktobra 1943. potčinjenima za napad na 5. crnogorsku brigadu u rejonu Grahova 23
9Naređenje Draže Mihailovića od 7. oktobra 1943. komandantima kopusa u zapadnoj Srbiji za mobilizaciju ljudstva i borbu protiv NOVJ u Sandžaku 27
10Naređenje Štaba limsko-sandžačkih četničkih odreda od 8. oktobra 1943. komandantima beranskih brigada za napad na delove 2. udarnog korpusa NOVJ kod Kolašina 29
11Naređenje Štaba limsko-sandžačkih četničkih odreda od 8. oktobra 1943. komandantima bjelopoljskih brigada za napad na jedinice 2. proleterske divizije u Bijelom Polju 31
12Zapovest inspektora četničkih jedinica za Srbiju od 10. oktobra 1943. potčinjenim komandantima za napad na pripadnike i i simpatizere NOP-a na pl. Rudniku 33
13Izveštaj komandanta Srema od 12. oktobra 1943. Vrhovnoj komandi Jugoslovenske vojske u otadžbini o borbama protiv 1. sremskog NOP odreda kod Kupinova 35
14Izveštaj komandanta 2. brigade korpusa Gorske garde od 15. oktobra 1943. Jevremu Sirnicu o neuspeloj akciji za uništenje jedinica NOVJ na pl. Rudniku 47
15:Zapovest inspektora četničkih jedinica za Srbiju od 16. oktobra 1943. potčinjenim komandantima za napad na jedinice NOVJ na području pl. Rudnika 50
16Pismo komandanta Ljevorečkog bataljona od 16. oktobra 1943. komandantu Istočnog fronta Crne Gore o razgovoru sa Nemcima radi naoružanja četnika 52
17Naređenje Štaba Vrhovne komande od 17. oktobra 1943. komandantu Starog Rasa za pregrupisanje četnika radi napada na delove 2. udarnog korpusa NOVJ u Sandžaku 54
18Naređenje komandanta Valjevskog korpusa od 17. oktobra 1943. komandantu Kolubarske brigade za borbu protiv pripadnika i simpatizera narodnooslobodilačkog pokreta na teritoriji brigade 57
19Izveštaj komandanta Avalskog korpusa od 19. oktobra 1943. Draži Mihailoviću o stanju četničke organizacije i borbama protiv pripadnika narodnooslobodilačkog pokreta na teritoriji korpusa 59
20Naređenje komandanta Nevesinjskog korpusa od 20. oktobra 1943. komandantu Gatačke brigade za napad na delove 10. hercegovačke NOU brigade na sektoru Gacka 64
21Zapovest komandanta Leve grupe četničkih odreda od 21. oktobra 1943. komandantima kolona za napad na delove 2. udarnog korpusa NOVJ kod Nove Varoši i Prijepolja 66
22Izveštaj komandanta Nevesinjskog korpusa od 22. oktobra 1943. komandantu operativnih jedinica istočne Bosne i Hercegovine o borbama protiv delova 10. hercegovačke NOU brigade kod Gacka 69
23Naređenje komandanta Nevesinjskog korpusa od 23. oktobra 1943. komandantu Gatačke brigade za sadejstvo sa nemačkim jedinicama u borbi protiv delova 10. hercegovačke brigade na Trusini 72
24slzveštaj komandanta Trebinjskog korpusa od 29. oktobra 1943. komandantu operativnih jedinica istočne Bosne i Hercegovine o borbama protiv delova 10. NOU hercegovačke brigade kod Stoca 73
25Dopis majora Vojislava Lukačevića od 1. novembra 1943. komandantu bugarskih okupacionih trupa o međusobnim odnosima u borbama protiv NOVJ kod Cajetine 76
26Pismo člana Štaba korpusa Gorske garde od 3. novembra 1943. Draži Mihailoviću o zločinima četnika na području pl. Rudnika 77
27Izveštaj komandanta Zlatiborske brigade od 7. novembra 1943. Draži Mihailoviću o borbama protiv NOVJ na području Zlatibora 79
28^Zapovest komandanta Bosanskokrajiškog četničkog korpusa od 9. novembra 1943. komandantima kolona za napad na delove 13. NOU brigade kod Sitnice 82
29Izveštaj komandanta operacija Bosanskokrajiškog četničkog korpusa od 11. novembra 1943. komandantu korpusa o saradnji sa Nemcima u borbi protiv NOVJ kod Sitnice 85
30Naređenje komandanta Rasinskog korpusa od 12. novembra 1943. komandantu Juriškog odreda za napad na Ibarski NOP odred 87
31Izveštaj komandanta operacija Bosanskokrajiškog četničkog korpusa od 12. novembra 1943. komandantu korpusa o borbama protiv NOVJ kod Sitnice 89
32Izvod iz knjige poslatih depeša Komande limsko-sandžačkih četničkih odreda u vremenu od 25. septembra do 13. novembra 1943. godine 91
33Naređenje komandanta Rasinskog korpusa od 16. novembra 1943. komandantu Jurišnog odreda za napad na jedinice NOVJ na prostoru pl. Jastrepca 109
34Izveštaj komandanta Zlatiborskog korpusa od 18. novembra 1943. Draži Mihailoviću o borbama četnika i nemačkih i bugarskih jedinica protiv NOVJ kod Kremana 111
35Izveštaj komandanta Javorskog korpusa od 20. novembra 1943. Draži Mihailoviću o borbama protiv delova 2. udarnog korpusa NOVJ u Sandžaku i stanju u korpusu 112
36Izveštaj komandanta Nevesinjskog korpusa od 24. novembra 1943. komandantu operativnih jedinica istočne Bosne i Hercegovine o saradnji sa Nemcima i moralno-političkom i vojničkom stanju jedinica 116
37Pismo majora Đorđa Lašića od 25. novembra 1943. majoru Veličku Bojoviću o stanju četničkih odreda 120
38Naređenje inspektora četničkih jedinica za Srbiju od 27. novembra 1943. komandantima Rudničkog, Kolubarskog, 1. i 2. šumadijskog i 1. ravnogorskog korpusa i Kačerske brigade za napad na 1. južnomoravsku NO brigadu na području planine Rudnika 123
39Izveštaj komandanta Rudničkog korpusa od 27. novembra 1943. Draži Mihailoviću o borbama protiv jedinica NOVJ u vremenu od 14. oktobra do 27. novembra 126
40Izveštaj komandanta Bosanskokrajiškog četničkog korpusa od 29. novembra 1943. komandantu zapadne Bosne o borbama protiv 13. NOU brigade u predelu planine Manjče 131
41Izveštaj Štaba 503. korpusa od 2. decembra 1943. Draži Mihailoviću o rasulu četničkih jedinica u Lici posle kapitulacije Italije 133
42Izvod iz knjige poslatih depeša štaba Draže Mihailovića u vremenu od 7. novembra do 3. decembra 1943. godine 141
43Pismo majora Zaharija Ostojića od 6. decembra 1943. Draži Mihailoviću o potrebi većeg angažovanja četnika s okupatorskim trupama radi sprečavanja prodora jedinrica NOVJ u Srbiju 159
44Zapovest Komande Srednjobosanskog četničkog korpusa od 7. decembra 1943. potčinjenim za napad na delove 11. i 12. NOU divizije kod Prnjavora 161
45Zapisr ik sa konferencije Draže Mihailovića i šefa britanskih 'ojnih misija od 17. decembra 1943. o angažovanju četnika u borbama protiv okupatorskih trupa 164
46Izveštaj Štaba Rudničkog korpusa od 22. decembra 1943. Draži Mihailoviću o borbama protiv NOVJ u predelu planine Rudnik 168
47Izvod iz knjige poslatih depeša Komande limsko-sandžačkih četničkih odreda u vremenu od 11. septembra do 24. decembra 1943. godine 175
48Obaveštenje komandanta Majevičkog korpusa od 24. decembra 1943. komandantima Semberske i Majevičke brigade o rezultatu borbi četnika i Nemaca protiv 16. divizije NOVJ kod Gradačca i predaji zarobljenih partizana Nemcima 189
49Pismo četničkog funkcionera Marka od 25. decembra 1943. majoru Đorđu Lašiću o razgovorima sa nemačkim predstavnicima radi saradnje u borbi protiv NOVJ 192
50Izveštaj delegata za istočnu Srbiju od 26. decembra 1943. Draži Mihailoviću o materijalu primljenom od Britanaca u toku 1943. godine 194
51Uputstvo komandanta Nevesinjskog korpusa od 30. decembra 1943. komandantu Konjičke brigade za saradnju sa Nemcima 196
52Izvod iz knjige primljenih depeša štaba Draže Mihailovića u vremenu od 16-30. decembra 1943. godine 197
53Izveštaj Špire Lukića i Nikole Stojsavljevića od 2. januara 1944. komandantu Dinarske četničke oblasti o borbi protiv delova 19. NOU divizije i saradnji sa Nemcima 215
54Izveštaj komandanta Vučedolske brigade od 3. januara 1944. članu Štaba Komande istočne Bosne i Hercegovine o borbama protiv jedinica 29. NOU divizije kod Bileće 217
55Izveštaj komandanta Vučedolske brigade od 6. januara 1944. komandantu operativnih jedinica istočne Bosne i Hercegovine o borbama protiv jedinica NOVJ kod Nikšića 219
56Naređenje zamenika komandanta Romanijskog korpusa od 10. januara 1944. komandantu 1. sarajevske brigade za napad na jedinice 27. divizije NOVJ kod Nišića 221
57Zapovest komandanta Zlatiborskog korpusa od 14. januara 1944. komandantima brigada za zauzimanje novih položaja radi borbe protiv delova 2. udarnog korpusa NOVJ kod Ivanjice 222
58Izvod iz knjige primljenih depeša štaba Draže Mihailovića u vremenu od 1. do 14. januara 1944. godine 226
59Naređenje komandanta 4. brigade korpusa Gorske garde od 16. januara 1944. komandantu 2. bataljona o stavu prema Nemcima 250
60Izveštaj komandanta Vučedolke brigade od 16. januara 1944. komandantu operativnih jedinica istočne Bosne i Hercegovine o planu napada na Nikšićki NOP odred 252
61Izveštaj komandanta Vučedolske brigade od 18. januara 1944. članu Štaba Komande operativnih jedinica istočne Bosne i Hercegovine o borbama protiv jedinica NOVJ kod Bileće i Nikšića 255
62Izveštaj komandanta Vučedolske brigade od 19. januara 1944. o dejstvima brigade radi izvlačenja nemačkih i četničkih jedinica iz Nikšića 257
63Naređenje komandanta Istaknutog dela štaba Draže Mihailovića od 20. januara 1944. komandantu Leteće brigade "Bosna" za napad na delove 2. proleterske brigade kod Brezovca 258
64Izvod iz knjige poslatih depeša štaba Draže Mihailovića u vremenu od 24. decembra 1943. do 22. januara 1944. godine 259
65Naređenje načelnika Štaba Drinskog korpusa od 23. januara 1944. komandantu Leteće brigade "Bosna" za saradnju sa Nemcima i dostavljanje izveštaja o rasporedu četnika i Nemaca 270
66Dopis komandanta mesta Nikšić od 30. januara 1944. Crnogorskoj narodnoj upravi o potrebi svestranije saradnje sa Nemcima radi borbe protiv NOVJ na području Nikšića 271
67Izvod iz knjige primljenih depeša štaba Draže Mihailovića u vremenu od 15. do 31. januara 1944. godine 274
68Izveštaj komandanta Oplenačke grupe brigada od 3. februara 1944. komandantu Korpusa Gorske garde o borbama protiv privremene Šumadijske brigade u Darosavi 313
69Izvod iz knjige poslatih depeša štaba Draže Mihailovića u vre menu od 23. januara do 4. februara 1944. godine 319
70Izveštaj komandanta 502. korpusa od 8. februara 1944. komandantu Dinarske oblasti o povlačenju četnika ispred Kninskog NOP odreda kod Plavna 335
71Izveštaj komandanta Vojvodine od 9. februara 1944. Draži Mihailoviću o uspostavljanju veze sa mađarskom vladom 337
72Naređenje Draže Mihailovića od 10. februara 1944. komandantu 2. ravnogorskog korpusa za preduzimanje mera radi sprečavanja upada jedinica NOVJ u Srbiju 339
73Izveštaj komandanta 1. brigade Bosanskokrajiškog četničkog korpusa od 10. februara 1944. komandantu korpusa o saradnji četnika i Nemaca u Dalmaciji 340
74Izvod iz knjige primljenih depeša štaba Draže Mihailovića u vremenu od 1. do 11. februara 1944. godine 344
75Izveštaj komandanta Slavonije od 11. februara 1944. Draži Mihailoviću o nastojanju da organizuje četnike u Slavoniji Mihailović 373
76Izveštaj načelnika Štaba Bosanskokrajiškog četničkog korpusa od 11. februara 1944. komandantu zapadne Bosne o raspadu četnika u Lici posle kapitulacije Italije i saradnji četnika i Nemaca u Dalmaciji 377
77Izveštaj majora Vasilija Marovića od 17. februara 1944. komandantu zapadne Bosne o raspadu četničkih jedinica u Lici i Gorskom kotaru posle kapitulacije Italije i saradnji četnika i Nemaca 380
78Izveštaj kapetana Ilije Jevtića od 20. februara 1944. komandantu zapadne Bosne o svom radu i saradnji četnika i Nemaca u Dalmaciji i Lici 385
79Naređenje komandanta zapadne Bosne od 22. februara 1944. potčinjenim za razmeštaj nemačkih radio-stanica i način održavanja veze sa Nemcima 397
80Naređenje komandanta zapadne Bosne od 22. februara 1944. potčinjenim komandantima za odnose prema Nemcima 401
81Izveštaj kapetana Franca Kovača od 23. februara 1944. komandantu Dinarske četničke oblasti o situaciji kod četnika Skradinske brigade i njihovom teroru 404
82Zapovest komandanta Dinarske četničke divizije od 26. februara 1944. komandantima kolona za napad na jedinice NOVJ u Bukovici 409
83Pismo delegata za zapadnu Bosnu od 27. februara 1944. komandantu zapadne Bosne o stavu prema Nemcima 411
84Izvod iz knjige primljenih depeša štaba Draže Mihailovića u vremenu od 13. do 29. februara 1944. godine 413
85Izveštaj komandanta Cerskog korpusa od 2. marta 1944. o borbama protiv delova 4. vojvođanske brigade kod s. Ravnje 433
86Pismo Draže Mihailovića od 6. marta 1944. komandantu Zlatiborskog korpusa za borbu protiv jedinica NOVJ 434
87Izveštaj komandanta Sjeničke brigade od 6. marta 1944. komandantu 2. mileševskog korpusa o pregovorima sa Nemcima u vezi mobilizacije za četničke jedinice 435
88Pismo komandanta Zaharija Ostojića od 7. marta 1944. komandantu brigade "Bosna" o borbama protiv 2. proleterske divizije kod Rudog 437
89Naredba komandanta Istaknutog dela Štaba Vrhovne komande od 8. marta 1944. o pohvali četničkih jedinica za borbe protiv delova 2. proleterske divizije na Limu 438
90Izveštaj komandanta Vučedolske brigade od 14. marta 1944. Komandi operativnih jedinica istočne Bosne i Hercegovine o borbama protiv jedinica NOVJ kod Grahova 441
91Zapovest komandanta Istaknutog dela Štaba Vrhovne komande od 16. marta 1944. potčinjenim komandantima za sprečavanje prodora jedinicama 2. proleterske i 5. divizije NOVJ u Srbiju 443
92Zapovest komandanta Rudničkog korpusa od 16. marta 1944. komandantima Lazarevačke i Kačerske brigade za borbu protiv pripadnika narodnooslobodilačkog pokreta na teritoriji brigade 447
93Izveštaj komandanta Vučedolske brigade od 17. marta 1944. Komandi operativnih jedinica istočne Bosne i Hercegovine o borbama protiv 2. dalmatinske NOU brigade kod Vilusa451
94Izveštaj komandanta 502. korpusa od 21. marta 1944. komandantu Dinarske četničke oblasti o rasporedu jedinica NOVJ i o nemačkoj pomoći četnicima pri pokušaju da zauzmu Plavno 452
95Izveštaj četničke Komande Kistanje od 21. marta 1944. komandantu Dinarske četničke oblasti o saradnji četnika i Nemaca 453
96Zapovest komandanta Istaknutog dela Štaba Vrhovne komande od 22. marta 1944. potčinjenim komandantima za napad na jedinice NOVJ kod Rudog i Vardišta 455
97Zapovest komandanta Cersko-majevičke grupe korpusa od 22. marta 1944. komandantima letećih brigada da ne napadaju ljotićevce 458
98Izveštaj komandanta 502. korpusa od 23. marta 1944. komandantu Dinarske četničke oblasti o borbama protiv NOVJ kod Knina 459
99Pismo pomoćnika komandanta 2. dragačevske brigade od 24. marta 1944. komandantu 1. ravnogorskog korpusa o borbama četnika i okupatora protiv jedinica NOVJ na pl. Zlatiboru 461
100Izveštaj obaveštajca Radovana od 27. marta 1944. Draži Mihailoviću o dobijenoj municiji od okupatora u Užicu 462
101Pismo Draže Mihailovića od 27. marta 1944. kapetanu Miloradu Mitiću o saradnji četnika i okupatora u borbama protiv NOVJ u jugozapadnoj Srbiji 464
102Pismo Draže Mihailovića od 27. marta 1944. Radovanu povodom dobijanja municije od okupatora za borbu protiv NOVJ 465
103Izveštaj kapetana Franca Kovača od 27. marta 1944. komandantu Dinarske četničke divizije o razgovorima sa Nemcima u Drnišu i Šibeniku 466
104Izveštaj komandanta 2. ravnogorskog korpusa od 30. marta 1944. četničkoj Vrhovnoj komandi o dobij enim podacima od Nemaca za dejstvo NOVJ u dolini r. Ibra 467
105Pismo člana štaba Draže Mihailovića od 31. marta 1944. koman dantu 2. ravnogorskog korpusa o prikrivanju zajedničke borbe četnika i okupatora protiv NOVJ pred brigadirom Armstrongom 468
106Izveštaj komandanta 3. brigade Korpusa Gorske garde od 3. aprila 1944. o borbama protiv pripadnika NOP-a kod Umčara 470
107Zapovest komandanta Vučedolske brigade od 5. aprila 1944. potčinjenim komandantima kolona za napad na đelove 29. divizije NOVJ kod Grahova 472
108Obaveštenje komandanta Zlatiborskog korpusa od 7. aprila 1944. potčinjenima o naređenju Draže Mihailovića za borbu protiv NOVJ na pl. Goliji 474
109Izveštaj komandanta Glavne komande za Crnu Goru i Sandžak od 7. aprila 1944. Draži Mihailoviću o stanju četničkih organizacija u Crnoj Gori 475
110Dopis komandanta Konjičke brigade od 8. aprila 1944. nemackoj komandi u Konjicu o borbama četnika protiv NOVJ i stavu prema Nezavisnoj Državi Hrvatskoj 481
111Izveštaj komandanta Vučedolske brigade od 10. aprila 1944. komandantu Crnogorskih nacionalnih trupa o borbama četnika i Nemaca protiv 12. hercegovačke NOU brigade kod Grahova 483
112Izveštaj komandanta 8. brigade Smederevskog korpusa od 10. aprila 1944. komandantu Podunavske grupe brigade o borbama protiv NOVJ kod s. Baljevica 485
113Naredba Draže Mihailovića od 11. aprila 1944. o postavljenju pukovnika Jevrema Simića za delegata kod Zlatiborskog i Požeškog korpusa radi uspešnije borbe protiv NOVJ između reka Lima i Moravice 486
114Saopštenje Štaba Komande četničkih odreda Crne Gore i Sandžaka od 12. aprila 1944. o borbama protiv jedinica 37. divizije NOVJ kod Pljevalja i Bijelog Polja 488
115Objava komandanta četničke oblasti u Srbiji od 12. aprila 1944. komandantu 2. bataljona 3. kosmajske brigade za nesmetano kretanje od okupatora i klanje simpatizera narodnooslobodilačkog pokreta 490
116Pregled brojnog stanja četnika iz Crne Gore i Sandžaka od 13. aprila 1944. u borbama protiv jedinica 37. divizije NOVJ kod Pljevalja i Bijelog Polja 491
117Izveštaj komandanta 3. brigade Korpusa Gorske garde od 13. aprila 1944. o borbama protiv delova Kosmajskog NOP odreda kod Drugovca 493
118Izveštaj komandanta 2. mileševskog korpusa od 14. aprila 1944. Komandi Starog Rasa o borbama protiv delova 2. udarnog korpusa NOVJ u južnom delu Sandžaka i zahtev za pomoć od strane nemačkih trupa 494
119Zapovest komandanta 1. račanske brigade od 17. aprila 1944. komandantima bataljona za posedanje položaja Kršanje - Kaluđerske Bare radi sprečavanja prodora jedinica NOVJ prema pl. Tari 496
120Pismo delegata Vrhovne komande od 18. aprila 1944. Draži Mihailoviću o saradnji četnika sa nemačkim i bugarskim trupama u borbama protiv NOVJ u jugozapadnom delu Srbije 499
121Izveštaj komandanta Jurišnog korpusa od 18. aprila 1944. komandantu Smederevskog korpusa o razbijanju jurišnog korpusa od strane Kosmajskog NOP odreda kod s. Drugovac 501
122Naređenje Štaba Kalinovačke brigade od 19. aprila 1944. komandantu Zagorskog bataljona za izvođenje položaja NOVJ kod Kalinovika za potrebe nemačkih trupa 503
123Zapovest delegata Draže Mihailovića od 20. aprila 1944. koman dantima Zlatiborskog i Požeškog korpusa za posedanje položaja na pravcima Katušnica - Bjeluša i Katići - Bjeluša radi sprečavanja prodora jedinicama NOVJ ka pl. Bjeluši i sadejstvo sa nemačkim i bugarskim trupama u tom cilju 505
124Izveštaj komandanta 3. brigade Korpusa Gorske garde od 20. aprila 1944. o borbama četnika protiv delova Kosmajskog NOP odreda kod s. Drugovac i represalijama nad simpatizerima narodnooslobodilačkog pokreta 507
125Naređenje komandanta Zlatiborskog korpusa od 21. aprila 1944. načelniku Štaba Grupe račanskih brigada za mobilizaciju četnika i dejstvo preko Drine ka Srebrenici protiv jedinica NOVJ u vezi sa naređenjem Draže Mihailovića 510
126Izveštaj komandanta 2. ravnogorskog korpusa od 21. aprila 1944. Draži Mihailoviću o borbama protiv jedinica NOVJ kod Ušća u saradnji sa okupatorom 513
127Izveštaj komandanta Avalskog korpusa od 22. aprila 1944. Draži Mihailoviću o stanju četničke organizacije i aktivnostima pripadnika narodnooslobodilačkog pokreta u okolini Beograda 518
128Naređenje komandanta Nacionalnih trupa Crne Gore od 24. aprila 1944. komandantu Kolašinske brigade za mobilizaciju i napad na jedinice NOVJ kod Meduna 521
129Naređenje komandanta Grupe požeških brigada od 25. aprila 1944. komandantu 2. požeške brigade za posedanje položaja na Kovačici i Drežničkoj Gradini radi sprečavanja prodora jedinicama NOVJ prema komunikaciji Požega - Uzice 523
130Izveštaj komandanta Rudničkog korpusa od 28. aprila 1944. Draži Mihailoviću o neuspelom organizovanju četnika i aktivnostima narodnooslobodilačkog pokreta u selima kod Aranđelovca 526
131Naređenje komandanta Grupe požeških brigada od 28. aprila 1944. komandantu 2. požeške brigade da mobiliše četnike pobegle iz borbe protiv jedinica NOVJ kod Roge 528
132Izveštaj oficira za vezu Nevesinjskog korpusa od 28. aprila 1944. o razgovorima sa Nemcima u vezi sa izručenjem anglo američkih avijatičara koji su prinudno dospeli kod čet nika 530
133Naređenje komandanta Romanijskog korpusa od 29. aprila 1944. komandantu brigade "Romanija" za sadejstvo sa nemačkim trupama pri napadu na 17. udarnu diviziju NOVJ kod Vlasenice 533
134Naređenje Draže Mihailovića od 30. aprila 1944. komandantu Mlavsko-smederevske grupe korpusa za borbu protiv pripadnika narodnooslobodilačkog pokreta u smederevskom kraju 536
135Izveštaj komandanta Nacionalnih trupa Crne Gore od 30. aprila 1944. nemačkoj Feldkomandaturi u Cetinju o borbama protiv NOVJ kod Cetinja 537
136Izveštaj oficira za vezu Nevesinjskog korpusa od 3. maja 1944. komandantu korpusa o razgovorima sa Nemcima u vezi sa primanjem hrane za četnike i predaji stoke Nemcima 538
137Naređenje komandanta Kolubarskog korpusa od 4. maja 1944. komandantima brigada za mobilizaciju ljudstva radi sprečavanja prodora jedinica NOVJ ka pl. Povlenu 540
138Obaveštenje komandanta Nacionalnih trupa Crne Gore od 5. maja 1944. komandantu Limskog odreda o merama preduzetim kod Nemaca radi pomoći četnicima i borbama protiv NOVJ kod Cetinja 543
139Naređenje komandanta Cersko-majevičke grupe korpusa od 6. maja 1944. komandantu azbukovačkog sreza da se razgovori sa Nemcima vode po odobrenju Štaba Grupe korpusa 547
140Izveštaj komandanta Vučedolske brigade od 6. maja 1944. komandantu Trebinjskog korpusa o saradnji četnika i Nemaca u borbama protiv jedinica NOVJ kod Čeva i položajima koje drži brigada 551
141Izveštaj komandanta Konjičke brigade od 8. maja 1944. Nemačkoj komandi u Konjicu o utrošku municije i molba za dodelu iste 553
142Izveštaj pomoćnika komandanta Zlatiborskog korpusa od 9. maja 1944. komandantu korpusa o rasporedu jedinica i namerama da sa nemačkim i bugarskim trupama napadne jedinice NOVJ kod Semegnjeva 556
143Izvod iz Operacijskog dnevnika Zlatiborskog korpusa od 30. marta do 10. maja 1944. godine 558
144Naređenje komandanta Sreza azbukovačkog od 10. maja 1944. komandantima mesta o stavu prema Nemcima 569
145Izveštaj komandanta Vučedolske brigade od 10. maja 1944. komandantu operativnih jedinica istočne Bosne i Hercegovine o borbama protiv delova 2. dalmatinske brigade kod Vilusa i saradnji četnika i Nemaca u Crnoj Gori 571
146Zapovest komandanta Cersko-majevičke grupe korpusa od 11. maja 1944. komandantima Cerskog i Mačvanskog korpusa za borbu protiv jedinica NOVJ kod Zaovine 573
147Naređenje komandanta Varvarinskog korpusa od 13. maja 1944. komandantima brigada za posedanje prostorije Maškare - Bošnjane - Šanac radi sprečavanja prodora jedinica NOVJ na levu obalu Zapadne Morave 575
148Pismo komandanta Ostroškog korpusa od 14. maja 1944. komandantu Feldkomandature u Cetinju o saradnji četnika i Nemaca u borbi protiv NOVJ 577
149Naređenje Štaba Vučedolske brigade od 14. maja 1944. komandantu Grahovskog bataljona za napad na jedinice NOVJ kod Vilusa 583
150Naređenje komandanta Varvarinskog korpusa od 15. maja 1944. komandantu 1. beličke brigade za borbu protiv NOVJ i odnos četnika prema okupatorima 585
151Naređenje komandanta Valjevskog korpusa od 15. maja 1944. komandantu Zlatiborskog korpusa za napad na jedinice NOVJ kod Močioca, Trudova i Dobroselice u saradnji sa nemačkim i bugarskim trupama 587
152Pismo pomoćnika komandanta Zlatiborskog korpusa od 15. maja 1944. načelniku Štaba korpusa o borbama protiv jedinica NOVJ kod Semegnjeva, Jablanice i Visoke 589
153Izveštaj Štaba Vučedolske brigade od 15. maja 1944. Komandi operativnih jedinica istočne Bosne i Hercegovine o borbi protiv delova 2. dalmatinske DOU brigade kod Vilusa 591
154Izveštaj Štaba Konjičke brigade od 17. maja 1944. Nemačkoj komandi u Konjicu o dejstvima četnika na teritoriji brigade592
155Zahtev komandanta Mlavsko-smederevske grupe korpusa od 18. maja 1944. komandantu Smederevskog korpusa za izjašnjavanje u vezi sa klanjem i terorisanjem naroda u smederevskom kraju 596
156Naređenje komandanta 3. brigade Korpusa Gorske garde od 19. maja 1944. komandantima bataljona za saradnju sa Nemcima u vezi naređenja komandanta Grupe korpusa 599
157Pismo potpukovnika Zaharija Ostojića od 20. maja 1944. komandantu Drinskog korpusa o saradnji četnika i Nemaca u borbi protiv NOVJ u Crnoj Gori i istočnoj Bosni 601
158Obaveštenje komandanta 3. brigade Korpusa Gorske garde od 20. maja 1944. komandantima bataljona o borbi Rudničkog i Kosmajskog korpusa protiv 2. šumadijske NOU brigade u Darosavi 603
159Izveštaj komandanta Zakmurskog bataljona od 21. maja 1944. komandantu Drinskog korpusa o borbama četnika i Nemaca protiv NOVJ kod Grandića i Maluša 605
160Obaveštenje komandanta Nacionalnih trupa Crne Gore od 22. maja 1944. oficiru za vezu Komande operativnih jedinica istočne Bosne i Hercegovine o stanju četničkih organizacija u Crnoj Gori i saradnji sa Nemcima 606
161Izveštaj komandanta Vučedolske brigade od 22. maja 1944. Komandi operativnih jedinica istočne Bosne i Hercegovine i Komandi Trebinjskog korpusa o teškoj situaciji kod četničkih jedinica u Crnoj Gori 608
162Izveštaj političkog predstavnika Komande operativnih jedinica istočne Bosne i Hercegovine od 24. maja 1944. komandantima korpusa o razgovoru sa komandantom nemačke 369. divizije 611
163Izveštaj komandanta Rudničkog korpusa od 24. maja 1944. Draži Mihailoviću o borbi protiv 2. šumadijske brigade NOVJ i odnosu prema nemačkim trupama 618
164Borbena relacija Višegradske i Leteće brigade "5. oktobar" od 10. do 24. maja 1944. godine 621
165Izvod iz knjige poslatih depeša štaba Draže Mihailovića u vremenu od 1. do 24. maja 1944. godine 627
166Zapovest komandanta Dinarske četničke oblasti od 26. maja 1944. komandantima korpusa za napad na jedinice NOVJ kod Drvara 654
167Izveštaj Štaba Dinarske četničke oblasti od 29. maja 1944. komandantu oblasti o akciji Grupe "Konrad" protiv pripadnika NOP-a na području Dalmacije 657
168Obaveštenje političkog predstavnika Komande operativnih jedinica istočne Bosne i Hercegovine od 29. maja 1944. komandantima korpusa o razgovoru sa Nemcima u Nevesinju 660
169Obaveštenje Štaba četničkog Jugozapadnog fronta od 2. juna 1944. komandantu Zlatiborskog korpusa o ulozi i zadacima fronta 666
170Zapovest komandanta Knjaževačkog korpusa od 2. juna 1944. komandantima brigada za napad na jedinice NOVJ kod Svrljiga 668
171Izveštaj komandanta Limskog sektora od 3. juna 1944. komandantima Jugozapadnog fronta o borbama protiv NOVJ i rasporedu jedinica 671
172Izveštaj komandanta Limskog sektora od 3. juna 1944. komandantu Jugozapadnog fronta o borbama protiv jedinica NOVJ kod Rudog i dejstvu nemačkih jedinica kod Priboja 672
173Pismo komandanta Rudničkog korpusa od 3. juna 1944. komandantu Kačerske brigade o potrebi sadejstva četnika sa okupatorskim trupama i nedićevcima za napad na delove Kosmajskog NOP odreda na Bukulji 673
174Naređenje Štaba Semederevskog korpusa od 4. juna 1944. komandantu Velikooraške grupe brigade za napad na NOVJ u smederevskom kraju 675
175Izveštaj komandanta Drinskog korpusa od 4. juna 1944. komandantu Istaknutog dela Štaba Vrhovne komande o borbama protiv NOVJ kod Čajniča i Rudog 677
176Zapovest komandanta Momoljske jurišne brigade od 4. juna 1944. komandantima bataljona za posedanje položaja Mirovo, Ilino i Tumba radi borbe protiv NOVJ 681
177Izveštaj Štaba Smederevskog korpusa od 5. juna 1944. komandantu Mlavsko-smederevske grupe korpusa o borbama protiv NOVJ kod Drugovca i Selevca 685
178Naredba komandanta Drinskog korpusa od 6. juna 1944. o pohvali potčinjenih jedinica za borbe vođene protiv delova 37. udarne divizije NOVJ kod Rudog 686
179Izveštaj Štaba Homoljske jurišne brigade od 7. juna 1944. komandantu Timočkog korpusa o radu brigade od 30. maja do 7. juna 1944. godine 68S
180Izveštaj komandanta Vučedolske brigade od 7. juna 1944. komandantu operativnih jedinica istočne Bosne i Hercegovine o borbama protiv 2. dalmatinske brigade kod Vilusa 693
181Naređenje Štaba Trebinjskog korpusa od 9. juna 1944. komandantu Stolačke brigade za sprovođenje naređenja Komande operativnih jedinica istočne Bosne i Hercegovine o prikrivanju četničko-nemačke saradnje u borbi protiv NOVJ 694
182Zapovest komandanta Knjaževačkog korpusa od 11. juna 1944. komandantima brigada za posedanje položaja radi dejstva protiv 9. srpske NO brigade kod s. Vrela 696
183Zapovest komandanta Nišavske grupe korpusa od 12. juna 1944. komandantima korpusa za dejstvo protiv jedinica NOVJ kod Kravlje i Cerja 699
184Obavestenje Štaba Majevičke brigade od 12. juna 1944. komandantu Semberske, brigade o borbama protiv jedinica NOVJ i saradnji sa Nemcima 703
185Izveštaj komandanta Čajničke brigade od 13. juna 1944. komandantu Drinskog korpusa o borbi protiv NOVJ kod Ponikve 704
186Izveštaj komandanta Avalskog korpusa od 15. juna 1944. Draži Mihailoviću o stanju četničke organizacije u smederevskom kraju i Kosmaju 705
187Izveštaj komandanta Timočkog korpusa od polovine juna 1944. Draži Mihailoviću o borbama protiv jedinica NOVJ kod Radmirovca, Bukovika i Vrela 710
188Obaveštenje komandanta Knjaževačkog korpusa od 16. juna 1944. komandantu Timočke brigade o primedbama komandanta Nišavske grupe korpusa povodom borbi vođenih protiv jedinica NOVJ na Bukoviku 714
189Obaveštenje Štaba Resavskog korpusa od 16. juna 1944. potčinjenim komandantima o streljanju četnika u Timočkom korpusu 718
190Zapovest komandanta Srednjebosanskog korpusa od 17. juna 1944. potčinjenim komandantima za napad na delove 12. krajiške NOU udarne brigade u Zivinicama 720
191Izveštaj radio-centra Posavsko-kolubarske grupe korpusa od 18. juna 1944. komandantu Kolubarskog korpusa o obaveštenju Draže Mihailovića u vezi sa posetom Petra Baćovića Kairu 724
192Izveštaj komandanta Južnomoravskog korpusa od 21. juna 1944. Komandi južne Srbije o borbama protiv NOVJ u vremenu od 21. do 28. maja 1944. 727
193Izveštaj Štaba Sremskog odreda og 21. juna 1944. Draži Mihailoviću o prelasku odreda iz Srbije u Srem i odnosima sa domobranima i nemačkim okupatorima 735
194Ovlašćenje Draže Mihailovića od 23. juna 1944. Životi Todoroviću za vođenje razgovora sa predstavnicima bugarskih okupacionioh snaga o međusobnoj saradnji 736
195Izveštaj štaba Vrbaske brigade od 24. juna 1944. komandantu zapadne Bosne o borbama protiv delova 12. krajiške NOU brigade u Čelicima 741
196Izveštaj komandanta Jaseničke grupe brigada od 25. juna 1944. komandantu Smederevskog korpusa o borbama protiv delova Kosmajskog NOP odreda kod Drugovca 743
197Naređenje komandanta 4. grupe jurišnih korpusa od 26. juna 1944. komandantu 5. jurišnog korpusa za koncentraciju jedinica na prostoriji planine Golije i Čemerno radi dejstva protiv jedinica NOVJ 745
198Izveštaj obaveštajnog organa od 29. juna 1944. Draži Mihailoviću o stanju četničkih organizacija u Sloveniji, Hrvatskom pri morju, Gorskom kotaru i Lici i saradnji sa nemačkim okupatorima 749
199Naređenje komandanta 5. jurišnog korpusa od 30. juna 1944. potčinjenim komandantima za pokret jedinica na prostoriju Lučice - Jovičevići - Građevine radi dejstva protiv jedinica NOVJ 784
200Izveštaj komandanta Dobrovoljačkih odreda Gacke zone od 1. jula 1944. vojvodi Dobrosavu Jevđeviću o stanju organizacije i saradnji sa nemačkim okupatorima 788
201Naređenje komandanta 4. grupe jurišnih korpusa od 2. jula 1944. komandantima jurišnih korpusa za pokret jedinica preko r. Ibra radi dejstva protiv jedinica NOVJ u Župi 794
202Dopis komandanta Nacionalnih trupa Crne Gore od 2. jula 1944. Feldkomandanturi u Cetinju o potrebi angažovanja jačih nemačkih snaga za borbu protiv NOVJ 797
203Izveštaj komandanta 502. korpusa od 2. jula 1944. komandantu Dinarske četničke oblasti o borbama protiv jedinica NOVJ kod Vranjkovića 798
204Zapovest komandanta 4. grupe jurišnih korpusa od 4. juna 1944. komandantima jurišnih korpusa za napad na jedinice NOVJ u Župi 800
205Naređenje komandanta 4. grupe jurišnih korpusa od 5. jula 1944. komandantima jurišnih korpusa za ovlađivanje linijom Pločnik - Crkvište - Golo Brdo 804
206Izveštaj komandanta 1. jurišne brigade 4. jurišnog korpusa od 5. jula 1944. komandantu Zlatiborskog korpusa o borbama protiv NOVJ kod Priboja 806
207Izveštaj komandanta 502. korpusa od 6. jula 1944. komandantu Dinarske četničke oblasti o situaciji na teritoriji korpusa i rezultatu borbi protiv NOVJ kod Vranjkovića i Derala 807
208Izveštaj komandanta Ariljske brigade od 7. jula 1944. komandantu Požeškog korkusa o borbama četnika i okupatora protiv delova 37. divizije NOVJ kod Štitkova i Nove Varoši809
209Zapovest komandanta 3. jurišnog korpusa od 9. jula 1944. komandantima brigada za borbu protiv NOVJ kod Blaca u sadejstvu sa nemačkim i bugarskim trupama 810
210Naredba komandanta Zlatiborskog korpusa od 9. jula 1944. za uvođenje policijskog časa u opštinama Banja, Bistrica, Rača, Štrpci, Radojinja, Rutoše i preduzimanje represivnih mera protiv simpatizera narodnooslobodilačkog pokreta814
211Izveštaj komandanta Vučedolske brigade od 10. jula 1944. Komandi operativnih jedinica istočne Bosne i Hercegovine o planu sadejstva sa nemačkim trupama u borbi protiv NOVJ na širem području Grahova 816
212Naređenje Štaba 4. grupe jurišnih korpusa od 11. jula 1944. komandantima korpusa za razmeštaj jedinica i pripreme za predstojeću akciju protiv jedinica NOVJ u Toplici 819
213Izveštaj komandanta 2. mileševskog korpusa od 11. jula 1944. Draži Mihailoviću o borbama četnika i Nemaca protiv NOVJ kod Nove Varoši 821
214Izveštaj komandanta Račanske jurišne brigade od 11. jula 1944. komandantu Zlatiborskog korpusa o borbama četnika protiv NOVJ kod Metaljke 825
215Izveštaj komandanta Vučedolske brigade od 12. jula 1944. Komandi operativnih jedinica istočne Bosne i Hercegovine o rasporedu brigade i nemoći nemačkog okupatora da mu pruži pomoć u borbi protiv NOVJ 827
216Naređenje Štaba 4. grupe jurišnih korpusa od 13. jula 1944. komandantima korpusa za pregrupisavanje jedinica radi nastavljanja borbi protiv NOVJ u Toplici 828
217Obaveštenje komandanta Smederevskog korpusa od 14. jula 1944. komandantu 1. jaseničke brigade o ishodu borbe Mlavskog korpusa protiv NOVJ kod Drugovca 830
218Naređenje komandanta 4. grupe jurišnih korpusa od 15. jula 1944. komandantima korpusa za napad na jedinice NOVJ u Toplici 831
219Obaveštenje komandanta Južnomoravske grupe Korpusa od 15. jula 1944. komandantu Svrljiške brigade o povlačenju ispred 22. divizije NOVJ na Babičkoj gori 834
220Izveštaj komandanta Motajičke brigade od 15. jula 1944. komandantu zapadne Bosne o borbama protiv NOVJ kod Lepenica 835
221Naređenje komandanta 4. grupe jurišnih korpusa od 16. jula 1944. komandantu 1. juriškog korpusa za napad na jedinice NOVJ u Toplici 837
222Izveštaj komandanta 3. brigade "Kočić" od 16. jula 1944. komandantu Srednjobosanskog četničkog korpusa o odnosu četnika prema Nemeima i ustašama 840
223Naređenje komandanta 8. grupe jurišnih korpusa od 17. jula 1944. za napad na jedinice 23. divizije NOVJ kod Sokobanje 841
224Direktiva komandanta 4. grupe jurišnih korpusa od 19. jula 1944. potčinjenim komandantima korpusa za borbu protiv NOVJ u Toplici i Jablanici u sadejstvu sa okupatorima i kvislin zima 843
225Izveštaj komandanta 502. korpusa od 19. jula 1944. komandantu Dinarske četničke divizije o stavu Nemaca prema četnicima 847
226Naređenje komandanta 2. grupe jurišnih korpusa od 21. jula 1944. potčinjenima za napad na jedinice NOVJ u delu Sandžaka i istočne Bosne 848
227Izveštaj komandanta 1. ličkog korpusa od 22. jula 1944. komandantu Dinarske četničke oblasti o saradnji četnika sa nemačkim okupatorom 853
228Obaveštenje komandanta 2. grupe jurišnih korpusa od 23. jula 1944. komandantu Drinskog korpusa o dejstvima četnika protiv jedinica NOVJ kod Čajniča i Pljevalja 856
229Izveštaj komandanta 2. mileševskog korpusa od 23. jula 1944. komandantu 2. grupe jurišnih korpusa o borbama četnika protiv NOVJ kod Bistrice 857
230Obaveštenje komandanta 2. grupe jurišnih korpusa od 24. jula 1944. komandantu Drinskog korpusa o rasporedu i dejstvima potčinjenih jedinica 859
231Zapovest komandanta 1. jurišnog korpusa od 25. jula 1944. komandantima brigada za posedanje položaja na levoj obali r. Jablanice radi napada na jedinice NOVJ 861
232Izveštaj komandanta Rudničkog korpusa od 26. jula 1944. Draži Mihailoviću o borbama protiv 2. šumadijske NO brigade i organizacionom stanju u korpusu 862
233Obaveštenje Štaba 1. bosanskog korpusa od 26. jula 1944. komandantu Dinarske brigade o borbama protiv NOVJ na Vršini 866
234Obaveštenje komandanta 2. grupe jurišnih korpusa od 27. jula 1944. komandantu 2. mileševskog korpusa o neuspelom napadu na delove 37. divizije NOVJ kod Pljevalja 867
235Izveštaj komandanta 502. korpusa od 28. jula 1944. komandantu Dinarske četničke divizije o saradnji četnika i Nemaca u borbama protiv NOVJ u Bukovici i kod Knina 869
236Izveštaj komandanta 2. mileševskog korpusa od 28. jula 1944. komandantu 2. grupe jurišnih korpusa o neuspelom napadu na 3. sandžačku brigadu kod Priboja na Limu 871
237Izveštaj komandanta 502. korpusa od 29. jula 1944. komandantu Dinarske četničke divizije o saradnji četnika i Nemaca u borbama protiv NOVJ kod Strmice 837
238Izveštaj komandanta Račanske brigade od 29. jula 1944. komandantu Zlatiborskog korpusa o dejstvu brigade na levoj obali Lima 874
Prilog I - Dokumenti izbegličke vlade Kraljevine Jugoslavije 1943. i 1944.
239Telegram vojnog izaslanika izbegličke jugoslovenske vlade u Vašingtonu od 30. septembra 1943. Komandi jugoslovenskih trupa na Bliskom istoku o potrebi snažnije propagande za Dražu Mihailovića u Americi 881
240Izveštaj potpukovnika Mladena Žujovića od 1. aprila 1944. predsedniku jugoslovenske izbegličke vlade o sadržaju razgovora majora Lukačevića i britanskog pukovnika Bejlija885
241Izveštaj potpukovnika Mladena Žujovića od 3. aprila 1944. predsedniku jugoslovenske izbegličke vlade o razgovoru majora Petra Baćovića i Vojislava Lukačevića sa Britancima887
242Izveštaj majora Lukačevića od početka aprila 1944. Draži Mihailoviću o rezultatima posete Londonu 887
243Depeša vojnog izaslanika jugoslovenske izbegličke vlade u Vašingtonu od 4. aprila 1944. Božidaru Puriću o stavu vlade Sjedinjenih Američkih Država prema četničkom pokretu 889
244Depeša vojnog izaslanika jugoslovenske izbegličke vlade u Vašingtonu od 4. aprila "1944. Božidaru Puriću o odluci Britanaca da povuku svoje vojne misije iz četničkih štabova 890
245Depeša vojnog izaslanika jugoslovenske izbegličke vlade u Vašingtonu od 24. aprila 1944. Komandi jugoslovenskih trupa u Kairu o odluci Sjedinjenih Američkih Država za upućivanje pomoći i vojne misije Draži Mihailoviću 891
Prilog II - Dokumenti Velike Britanije 1943. i 1944.
246Predlog britanskog ambasadora pri jugoslovenskoj izbegličkoj vladi od 2. decembra 1943. Ministarstvu inostranih poslova Velike Britanije po pitanju prekida odnosa sa Dražom Mihailovićem 893
247Izveštaj britanskog ambasadora pri jugoslovenskoj izbegličkoj vladi od 3. decembra 1943. Ministarstvu inostranih poslova Velike Britanije o uslovima prekida odnosa sa Dražom Mihailovićem 895
248Obavestenje Ministarstva inostranih poslova Velike Britanije od 6. decembra 1943. britanskom ambasadoru pri jugoslovenskoj izbegličkoj vladi o politici prema Draži Mihailoviću 896
249Obavestenje Ministarstva inostranih poslova Velike Britanije od 7. decembra 1943. svom ambasadoru u Vašingtonu o saradnji četnika sa okupatorima i razlozima za prekid odnosa sa Dražom Mihailovićem 898
250Obavestenje brigadira Armstronga od 9. decembra 1943. Draži Mihailoviću o zahtevu Komande britanskih trupa na Srednjem istoku da četnici izvrše dve sabotaže protiv Nemaca 900
251Izvod iz izveštaj a britanskih oficira u četničkim štabovima u vremenu od 15. novembra do 9. decembra 1943. o saradnji četnika sa okupatorima i kvislinzima 905
252Pismo brigadira Armstronga od 17. decembra 1943. Draži Mihailoviću o potrebi da četnici izvedu akcije sabotaže u vezi sa zahtevom Komande britanskih trupa na Srednjem istoku 906
253Izveštaj britanskog ambasadora pri jugoslovenskoj izbegličkoj vladi od 26. decembra 1943. Ministarstvu inostranih poslova Velike Britanije o načinu prekida odnosa sa Dražom Mihailovićem 909
254Pređlog britanskog ambasadora pri jugoslovenskoj izbegličkoj vladi od 26. decembra 1943. Ministarstvu inostranih poslova Kraljevine Velike Britanije da odbije Mihailovićev zahtev o posredovanju u pregovorima četničkih i partizanskih predstavnika 911
255Saopštenje Ministarstva inostranih poslova Velike Britanije od 18. februara 1944. svom ambasadoru u Vašingtonu o povlačenju svih britanskih oficira iz četničkih štabova 914 _
256Obaveštenje brigadira Armstronga od 8. aprila 1944. Draži Mihailoviću o poruci generala Padžeta da četnički komandanti sarađuju sa Nemcima i opasnosti da članovi britanske misije kod četnika padnu u ruke Nemaca 916
257Obaveštenje brigadira Armstronga od 5. maja 1944. Draži Mihailoviću o saradnji četnika i Nemaca u borbi protiv NOVJ913
Prilog III - Dokumenti Sjedinjenih Američkih Država 1943.
258Pismo američkog kapetana Valtera Mensfilda od 25. decembra 1943. Draži Mihailoviću o odlasku pukovnika Sajca van zemlje i potrebi da četnici povedu borbu protiv okupatora 923
Prilog IV - Dokumenti Nemackog Rajha 1943. i 1944.
259Izveštaj Komande 15. brdskog armijskog korpusa od 19. novembra 1943. Štabu 2. oklopne armije o saradnji četnika sa nemačkim trupama u Dalmaciji i zapadnoj Bosni 927
259Izveštaj Komande 15. brdskog armijskog korpusa od 19. novembra 1943. Štabu 2. oklopne armije o saradnji četnika sa nemačkim trupama u Dalmaciji i zapadnoj Bosni - slika nemačkog originala 927
260Sporazum između komandanta Jugoistoka i majora Vojislava Lukačevića od 19. novembra 1943. o saradnji četnika sa nemačkim trupama u borbama protiv Narodnooslobodilačke vojske Jugoslavije 929
261Objašnjenje komandanta Jugoistoka od 21. novembra 1943. o cilju i načinu sklapanja sporazuma sa četničkim komandantima 931
262Sporazum od 27. novembra 1943. između pukovnika Jevrema Simića i kapetana Nikole Kalabića sa nemačkim predstavnikom o saradnji u borbama protiv NOVJ 935
263Izveštaj Štaba 2. oklopne armije od 7. decembra 1943. komandantu Jugoistoka o molbi Vojislava Lukačevića da mu se omogući sastanak sa Pavlom Đurišićem radi dogovora o proširenju saradnje četnika sa Nemcima 936
264Sporazum komandanta Jugoistoka sa komandantom Ravaničke brigade od 14. decembra 1943. o saradnji četnika sa nemačkim trupama u borbama protiv NOVJ 937
265Naređenje Štaba 2. oklopne armije od 22. decembra 1943. godine 2. puku "Brandenburg" o premeštanju nemačkog oficira za vezu iz štaba Vojislava Lukačevića u štab Pavla Đurišića 939
266Sporazum između Krajskomandanture u Zaječaru i komandanta Timočkog korpusa od 25. decembra 1943. o saradnji u borbama protiv NOVJ 939
267Izveštaj Abver-grupe od 23. januara 1944. o sklopljenom sporazumu između vojnoupravnog komandanta Jugoistoka i inspektora četničkih jedinica u Srbiji 942
268Obaveštenje komandanta Jugoistoka od 24. januara 1944. nemačkom opunomoćenom generalu u Nezavisnoj Državi Hrvatskoj o angažovanju četnika u Dalmaciji i Hercegovini zajedno sa nemačkim trupama 945
269Izveštaj Feldkomandanture u Čačku od 25. marta 1944. komandantu Jugoistoka o pregovorima sa komandantom 2. ravnogorskog korpusa 947
270Izveštaj obaveštajnog odeljenja nemačke 264. pesadijske divizije od 18. aprila 1944. o razgovorima sa Momčilom Đujićem i Miodragom Kapetanovićem 948
271Izveštaj Obaveštajne grupe "Konrad" od 11. maja 1944. Komandi 2. oklopne armije o pregovorima sa Momčilom Đujićem 951
272Informacije vojnoupravnog komandanta Jugoistoka od 16. maja 1944. potčinjenim komandama i štabovima o držanju prema četnicima 954
273Izveštaj vojnoupravnog komandanta Jugoistoka od 15. jula 1944. Komandi Grupe armija "F" o razgovoru sa kapetanom Neškom Nedićem u Kruševcu 956
SadržajPrethodni dokumentSledeci dokument