ZBORNIK DOKUMENATA VOJNOISTORIJSKOG INSTITUTA: TOM XIV - DOKUMENTI CETNICKOG POKRETA DRAZE MIHAILOVICA - KNJIGA 2
Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument


BR. 99

NAREĐENJE KOMANDANTA ISTAKNUTOG DELA ŠTABA DRAŽE MIHAILOVIĆA OD 21. MARTA 1943. KOMANDANTU DRINSKOG KORPUSA O FORMIRANJU I NAČINU DEJSTVA LETEĆIH BRIGADA1

21 - III - 1943 god. Položaj

Kapetanu Nikiću2 — š..t.p. najhitnije.

Od sutra menjamo taktiku.3 Prelazimo na formiranje letećih brigada. Jačina ovih brigada je 400 ljudi, naoružanje puške i samo puškomitraljezi bez teških oruđa i ikakve komore, ove brigade moraju biti sastavljene od najhrabrijih oficira i vojnika. Zadatak im je: iznenadni i brzi pokreti poglavito noću, upad u pozadinu crvenih, napadati i uništavati komunističke štabove i odelenja, napade vršiti na bokove i

1 Original (pisan olovkom, ćirilicom) u Arhivu VII, Ča, k. 162,reg. br. 50/1 (BH-V-134).

2 Bajo, komandant Drinskog korpusa.

3 Reč je o prelasku sa linijske, frontalne odbrane (napada) na»čisto četničko ratovanje«. Vidi dok. br. 113, depešu 2586.

 


Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument