ZBORNIK DOKUMENATA VOJNOISTORIJSKOG INSTITUTA: TOM XIV - DOKUMENTI CETNICKOG POKRETA DRAZE MIHAILOVICA - KNJIGA 2
Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument


BR. 98

IZVEŠTAJ KOMANDANTA OPERATIVNIH JEDINICA ISTOČNE BOSNE I HERCEGOVINE OD 20. MARTA 1943. KOMANDANTU ISTAKNUTOG DELA ŠTABA DRAŽE MIHAILOVIĆA O BORBAMA PROTIV JEDINICA 3. NOU DIVIZIJE NA PRAVCU NEVESINJE — KLJUNI1

20 III 1943 g.

Čika Branku2

Noćas su bila tri partizanska napada na frontu.3 Partizani su na sve načine pokušavali da probiju našu liniju ali su uvek bili odbijeni sa velikim gubicima. Borbe su bile vrlo teške — prsa u prsa ali su naši izdržali. Situacija kod II četničkog bataljona4 jedno vreme bila je vrlo kritična ali je sada stabilizovana. Sve naše jedinice nalaze se na položajima koje sam u sinoćnjem izveštaju javio.5 U Donjem Zimlju partizani su razbili odred majora Petričevića.6 Radi ovoga naš levi bok i krilo ugroženi su. Moju rezervu od 300 četnika uputio sam odmah da zatvori pravac: D. Zimlje — s. Lakat, a ostalim jedinicama u sporazumu sa br. 22 naredio sam da se zadrže na sadanjem položaju dok se situacija u reonu Zimlje ne razjasni.7 Za sada sam ostao bez rezerve. Sve jedinice su mi angažovane i ni sjedne strane ne mogu prikupiti ništa. Sve je mobilisano, prema sebi imamo glavne partizanske snage, borba se sinoć vodila sa proleterskim brigadama o kojima sam juče po

1 Original (pisan na mašini, ćirilicom) u Arhivu VII, Ča, k. 236,reg. br. 12/10 (BH-W-94).

2 Zaharije Ostojić.

3 Reč je o napadu 4. proleterske i 5. crnogorske NOU brigade naitalijanske i četničke jedinice na pravcu Luka — Kljuni — Nevesinje.O tome vidi dok. br. 95, 96, 97, 113 i 140.

4 Bataljon je iz sastava Zetskog četničkog odreda.

5 Vidi dok. br. 113.

6 Reč je o Kombinovanom korpusu, kojim je komandovao majorBoško Petričević. Napad na te jedinice izvršile su 1. dalmatinska i 10.hercegovačka NOU brigada. Više o tome vidi dok. br. 113.

7 O učešću italijanskih okupacionih jedinica u borbama protiv jedinica 3. NOU divizije na pravcu Nevesinje — Luka i Hansko polje —Bahtijevica vidi dok. br. 92, 95 i 97.

 

496

Zbornik, tom XIV, knj. 2

497

podne izvestio s tim što je ovima i sinoć pristigla i četvrta proleterska brigada.8 Imam velike gubitke a isto i partizani.

Primljena u 8.50 Ištvan'

9.20 u Kalinovik10

u 18 č.

Telefonski razgovor sa Radulovićem,11 puk. Bajom i Baćovićem — sve crno na Nevesinju.

duboku pozadinu crvenih a potom iznenada iščeznuti. Ove brigade ne smiju biti vezane, moraju biti u pravom smislu divlji odredi, moraju kao lovački psi goniti do istrebljenja i potpune klonulost podivljalu zver. Osim ovoga moraju spre-čavata komuniste u nasilnom mobilisanju naroda, obrazujući u pozadini četništvo i šireći našu propagandu. Ove brigade iz-begavaju front ali zato se tajno probijaju u duboku pozadinu neprijateljevu. Obzirom na broj Vašeg naoružanja ljudstva odredite i broj ovakvih brigada, pošto je ostalo ljudstvo potrebno za borSu na frontu. Pazite na Nemce, štitite srpski ži-valj po potrebi i držite se planina. Za sada Nemce nesmemo napadati.

21 - 3 - 43 g.

u 19,10 č. Pozdrav Branko

Položaj

 

8 Borbe o kojima je reč vođene su protiv 4. proleterske NOU brigade na pravcu Nevesinje — Pridvorci — Luka. Sa pravca Banjdo —Zaborani pristigla je 5. crnogorska NOU brigada. Vidi dok. br. 97.

9 Petar Baćović.

10 Dalji tekst dopisao je na poleđini dokumenta olovkom, ćirilicom,Zaharije Ostojić.

111 Borivoje.


Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument