ZBORNIK DOKUMENATA VOJNOISTORIJSKOG INSTITUTA: TOM XIV - DOKUMENTI CETNICKOG POKRETA DRAZE MIHAILOVICA - KNJIGA 2
Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument


BR. 97

IZVEŠTAJ KOMANDANTA ZETSKOG ČETNIČKOG ODREDA OD 19. MARTA 1943. KOMANDANTU ISTAKNUTOG DELA ŠTABA DRAŽE MIHAILOVIĆA O NAPADU ČETNIKA NA JEDINICE 3. NOU DIVIZIJE NA PRAVCU PRIDVORCI — KLJUNI — LUKA1

19 - III - 1943. g.

Čika Branku.—2

Prema situaciji i radimo. Istog dana posle povlačenja 17. marta3 pred veče težnja mi je bila da posednem položaje na liniji: s. Presjeka — Kljuni — Gradac (893). U ovom cilju dobio sam Rogatičku brigadu istog dana pred veče koja nije mogla izvršiti zadatak usled jakog otpora komunista. Sa ovog položaja prvi i drugi četnički bataljon otstupili su preko Zim-lja4 i to kasno iste noći teško iznureni, dok su mi ostale snage bile neupotrebljive.

18. marta izvršeno je prikupljanje snaga za napad5 za danas te nisam mogao delimično zalagati snage da izgubim potpuno duh kod četnika za potpuno uništenje komunista.—

1 Draža Mihailović. Vidi dok. br. 113, depeša 2510, 2553 i 2586.

8 Tada su se Draža i Ostojić nalazili u rejonu Kalinovika.

1 Original (pisan na mašini, ćirilicom) u Arhivu VII, Ca, k. 162, reg. br. 44/1 (BH-V-130). Tekst u originalu je u celini podvučen ljubičastom olovkom.

' Zaharije Ostojić.

.3. Napad na Zetski četnički odred na položajima Rat Kamen — Bahtijevica izvršila je 10. hercegovačka NOU brigada. Neprijatelj je razbijen. Detaljnije o tome vidi dok. br. 90, 113 i 140.

4 Donje Zimlje.

s Vidi dok. br. 95.

495

Jedinice drže položaje u visini s. Pridvorci — Hrušta. Sastav snaga za današnji napad: Vidačić6 sa 1000 ljudi hvata od Uloga do s. Pridvorci a Đukić7 u rezervi8 sa oko 700 četnika. Gojnić9 sa 900 četnika grebenom Crna Gora. Major Pet-ričević10 sa 500 četnika pravcem: Bijelo Polje — Zimlje — Bahtijevica. Trebinjska brigada sa 500 ljudi pravcem: Zasto-lje — Obrlin — Ruda Glava — s. Čičevo sadejstvuju i Talijani jednim bataljonom pešadije, jednom četom bornih kola i jednom baterijom pravcem: Nevesinje — s. Kljuni — Lokva" i sa 2 batanljona i jednom baterijom pravcem: Hansko Polje — Bahtijevica.12 U rezervi imam još 400 četnika i jedan bata-ljon13 Talijana na pravcu Nevesinje — Glavatičevo.

Jačina partizanskih snaga nepoznata.14 Prema poslednjim podacima najače su grupe selo Čičevo — s. Glavatičevo. Pobeda je naša!

15Primljena Stanišić"

19/111 u 7 časova

Bajo17

Gojnić 900 Ištvan18 4800

Petričević 500 Bajo19 1400

Svega 1400 Svega 6200 ljudi

6 Milorad (Trebinjski korpus).

7 Vladimir, Vlado.

8 Reci »do s. Pridvorci« i »Đukić u rezervi« dopisao je ZaharijeOstojić ljubičastom olovkom, ćirilicom.

9 Blažo (Zetski četnički odred).

10 Boško (Kombinovani korpus).

" i " Verovatno je u pitanju s. Luka. Na pravcu Nevesinje — Pridvorci — Luka napadao je jedan bataljon i artiljerija iz italijanske borbene grupe »Škoti«, dok je jedan bataljon te grupe bio u rezervi.

12 Na tom pravcu napadao je italijanski 26. pešadijski puk divizije »Bergamo«.

14 Napad je vršen na jedinice 4. proleterske NOU brigade. U tokunapada, sa pravca Banjdo — Zaborani pristigla je 5. crnogorska NOUbrigada. U protivnapadu 19/20. marta ove dve brigade odbile su napad italijanskih i četničkih snaga, povratile zauzete položaje i produžile gonjenje u pravcu Nevesinja. Više o tome vidi dok. br. 98, 113 i140; tom IV, knj. 11, dok. br. 109.

15 Dalji tekst dopisao je ljubičastom olovkom, ćirilicom, ZaharijeOstojić.

", " i " Bajo Stanišić.

18 Petar Baćović.


Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument