ZBORNIK DOKUMENATA VOJNOISTORIJSKOG INSTITUTA: TOM XIV - DOKUMENTI CETNICKOG POKRETA DRAZE MIHAILOVICA - KNJIGA 2
Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument


BR. 96

NAREĐENJE DRAŽE MIHAILOVIĆA OD 19. MARTA 1943. KOMANDANTU ZETSKOG ČETNIČKOG ODREDA I KOMANDANTU OPERATIVNIH JEDINICA ISTOČNE BOSNE I HERCEGOVINE ZA NAPAD NA JEDINICE 3. NOU DIVIZIJE NA PRAVCU PRIDVORCI — KLJUNI — LUKA1

 

Pozdrav 570'

19-3-43 g. u 11 č Položaj8

Puk. Stanišiću Majoru Baćoviću

š.t.p.* najhitnije!

Na svima Vašim pravcima nastavite najenergičnije nadiranje kao što ste već izvestili.3

Naredio sam i druge iznenadne udare za definitivno uništenje komunista u pravcu Glavatičeva i njihovih glavnih snaga, ovi iznenadni udari izvršiće se u najpovoljnijem momentu obzirom na situaciju koju treba Vi da pripremite a u najkritičnijem momentu za komuniste.4

Izveštavajte me o svakom Vašem pokretu.

Obavestite sve vojnike na frontu da se priprema opšti opkoljavajući napad u kome će vidnog učešća pored njih uzeti i Pavlove trupe.5

Osiguravajte krila, bokove, pozadinu i međuprostore danju i noću. Nedozvolite nikakvo iznenađenje.

Sve puštene četnike iz boljševičkog ropstva zatvorite u odvojene logore daleko u pozadinu i ne dozvolite nikakvo mešanje sa ljudstvom radi sprečavanja širenja defetizma, zbog čega su ih komunisti i propustili.6

1 Original (pisan mastiljavom olovkom, ćirilicom) u Arhivu VII,reg. br. 31/1, k. 2 (VK-V-65/2).

Rukopis u originalu nije Dražin. Međutim, broj 570 napisan je tako da liči na brojeve koje je Draža Mihailović pisao u drugim originalnim dokumentima. S obzirom da je br. 570 brojčani pseudonim Draže Mihailovića od kako je 18. marta stigao u Kalinovik (dok. br. 113, depeša 2510 i 2586) može se pretpostaviti da je tekst u dokumentu pisalo neko drugo lice, a Draža ga potpisao brojem »-570«.

2 Šifrovano, telefonom, poverljivo.

3 Odnosi se na napad četnika na jedinice 3. NOU divizije na pravcu: Pridvorci — Kljuni — Luka. Detaljnije o tome vidi dok. br. 92, 94,95, 113 i 140.

4 Vidi dok. br. 92.

5 Odnosi se na novomobilisane četnike, koje je u oblast Kalino-vika doveo i njima komandovao Pavle Đurišić. Vidi dok. br. 92.

6 Reč je o četnicima koje su zarobile jedinice 2. proleterske NOU divizije. O tome vidi dok. br. 113, depeša 2530.


Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument