ZBORNIK DOKUMENATA VOJNOISTORIJSKOG INSTITUTA: TOM XIV - DOKUMENTI CETNICKOG POKRETA DRAZE MIHAILOVICA - KNJIGA 2
Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument


ZAPOVEST ŠTABA OPERATIVNIH JEDINICA OD 18. MARTA 1943. POTČINJENIM ZA NAPAD NA JEDINICE 3. NOU DIVIZIJE NA LINIJI PRESJEKA — KLJUNI — LAKAT1

ŠTAB OPERATIVNIH JEDINICA2

18 marta 1943 god. u 17 časova

Položaj

ZAPOVEST

Sekcija 1 :100.000 — Nevesinje — Mostar — Konjic

Prema poslednjim podacima partizani se nalaze u s. Presjeka — s. Kljuni — Lakat i na ćuvicima iznad ovih sela. Na Pješčatoj Gomili (1493) nalaze se manji partizanski delovi sa automatskim oružjem.3

U selu Kruševljani nalaze se dva partizanska bataljona a u s. Glavatičevu njihova komora, koji su u toku 18 - III -bombardovani.

Partizanske snage su male. Na celoj prostoriji na levoj obali reke Neretve cene se na 4—500.

Naše jedinice nalaze se u reonu4 Uloga, Nevesinja, s. Gornje Zimlje i G. Grele.5

Zadatak je našoj jedinici da napadnu partizane, da ih tuku i preteraju sa leve obale Neretve.

1 Original (pisan na mašini, ćirilicom) u Arhivu VII, reg. br. 40/1,k. 162 (BH-V-125).

2 Taj štab se prvi put pojavljuje u dosada istraženim dokumentima. U pitanju je novoformirana komanda, koja je objedinjavala dejstva četnika Zetskog četničkog odreda i četnike Komande operativnihjedinica istočne Bosne i Hercegovine.

3 Na tim položajima nalazile su se jedinice 4. proleterske brigade. Četničke i italijanske jedinice uspele su da potisnu prednje delovetih jedinica i ovladaju linijom: s. Prkovići — Kljuni, a delom su izbilina Zimomor. U protivnapadu 4. proleterske i 5. crnogorske NOU brigade koji je otpočeo noću 19/20. marta, ta grupacija je razbijena i čet-ničko-italijanske jedinice su u paničnom bekstvu otstupile ka Nevesi-nju. Opširnije o tim borbama vidi tom IV, knj. 11, dok. br. 110.

' O rasporedu i brojnom stanju četničkih jedinica toga dana vidi dok. br. 92.

5 Verovatno G. Bijela.

1) Desna kolona

Komandant kapetan Vidačić6

Sastav:

Trebinjski korpus, Rogatička brigada, Bosanski bataljon,7 Jedna radio-stanica

Svega:

6 Milorad.

7 Delovi 2. sarajevske brigade.

8 Humanik (983).

9 i 13 Pjevčevo brdo (1588).

1) 18 marta do 19 časova pri-kupiće se na liniji: Veljača (1449) — K. 1436 — Debela Ljut (1465) — Kuk (1041) Drenak.

19 marta u 6 časova preduzeće napad pravcem: Debela Ljut (1465) — Zujava (1445) — Lisac (1734) — Previja (1856) — Marisavac (1727) — s. Kruševljani — s. Dramiše-vo — Kvanj — Tijeme (1328), sa zadatkom da se komunisti tuku i proteraju na desnu obalu reke Neretve.

Zona širenja desno po potrebi a levo do linije: s. Hum-čani — Humanik8 (993) — Tisovica — Oštra Gomila (1275) — V. Gradac (1074) — sve isključno Topla Str. (1379) — Prković (isključno)

— K. 1087 (isključno) s. Kruševljani (zaključno) — s. Dramiševo (zaključno) — RavnoBrdo (1033) — zaključno —Kvanj — (zaključno).

Vezu desno hvatati i držati sa Kalinovačkim odredom, koji nastupa pravcem: Ulog

— Pješčevo Brdo k. (1566)9u cilju zatvaranja pravca isprečavanja otstupanja komunista u pravcu Uloga, alevo sa kolonom Br. 22 nagranici zone dejstva.

 

488

489

 

2) Srednja kolona Komandant: N.N. Sastav:

1 bataljon10 Br. 22 1 četa bornih kola Br. 22

4) Kalinovački odred Komandant: kap. Draškovića

Sastav: Deo trebinjske brigade, Deo stolačke brigade,

5) I zasebna kolona Komandant: major Petričević1*

iastav: Kombinovani odred15

3) Leva kolona

Komandant: major Gojnić11 3 četnička bataljona 1 radio stanica

Svega:

Vezu održavati ordonansima, radio stanicom i palenjem vatre.

Komandno mesto komandanta kolone na pravcu kretanja svoje kolone.

2) 18 marta do mraka pri-kupiće se u selu Pridvorci.

19 marta u 6 časova pre-duzima napad pravcem: s. Pridvorci — s. Kljuni — s. Luka — s.Zaborani — Ivanovo Brdo (1277) sa zadatkom da na tom pravcu napadne komuniste, odbaci ih preko reke Neretve i da održava pouzdanu vezu sa desnom i levom kolonom.

Zona širenja desno do le-ve granice zone dejstva desne kolone, a levo do linije: s. Pridvorci — s. Kljuni — Oštra (1028) — Strajište (1107)

Hercegova Glava (1173) —k. 1281 (isključno )— Kuće-nica — K .1380 — IvanovVrh — k. 1279 — Sljeme —Cesim — Ratkamen.

Vezu održavati desno sa desnom kolonom a levo sa levom na granicama zone dejstva, radiom, ordonansi-ma i paljenjem vatre.

Komandno mesto komandanta: na pravcu kretanja svoje kolone.

Prikupiće se 18 marta do mraka na liniji: s. Pridvorci

— K. 911 — Badnje.

19 marta u 6 čisova pre-duzeće napad pravcem: s.

10 Odnosi se na jedinice italijanske borbene grupe »Škoti«. " Blažo (Zetski četnički odred, sastava 3 bataljona).

Hrušta — Osredak (1064) — Jovički Rat (1196) — Zeleni Vrh (1303) — Lisac (1497) — Uborak — Bahtijevica, sa zadatkom da u dodeljenoj zoni tuče i protera komuniste na desnu obalu reke Neretve.

Zona širenja desno: do le-ve granice zone širenja srednje kolone, a levo po potrebi. Jače grupisanje snaga izvršiti na svom levom krilu.

Mesto komandanta na pravcu kretanja kolone.

Svega

19 marta u 6 časova kre-nuće pravcem: Ulog — Pjevčevo Br. (1566)13 — sa zadatkom da izbije na

liniju: Plana (1516) — Pjevčevo brdo (1566) — K. 1477 sa zadatkom da privuče na sebe komunističke snage i da zatvori pravce koji izvode ka Ulogu.

Vezu sa desnom kolonom održavati paljenjem vatre.

U borbi ne angažovati se mnogo, a u slučaju jačeg pritiska otstupati pravcem Ulog — Kalinovik.

5) Dobila je zaseban zadatak, da dejstvuje pravcem Bijelo Polje — Prijevorac (1266) — s. Donje Zimlje, i s. Gornje Zimlje.

12 Aleksa.

14 i ls Boško. Komandant Kombinovanog korpusa. O sastavu korpusa vidi dok. br. 84.

 

490

491

6) II zasebna kolona

Komandant: N.N.

Sastav

2 bataljona16 Br. 22

2 baterije Br. 22

6) Dobila je zadatak da akcijom sa pravca s. D. Zim-lje — Crna gora i s. D. Zim-lje — Bahtijevica — Obrlin potpomogne akciju grupe iz reona Nevesinja.

7) Artiljerija: 1 baterija

Jedna baterija kretaće se pravcem za srednjom kolonom i potpomagaće akciju obeju kolona.

8) Opšta rezerva Sastav:

Deo Rogatičke brigade, Deo II sarajevske brigade, Deo durmitorske brigade17.

8) Kretaće se za srednjom kolonom u visini štaba.

Polazi 19 marta u 4 časa pravcem Nevesinje — s. Pri-dvorci, gde će se zadržati do daljeg naređenja.

9) Veze: Kolone će održavati radiom, paljenjem vatre, ordo-nansima i signalnim sredstvima:

1 crvena znači: napredujemo pod borbom.

3 „ „ ne možemo dalje zbog otpora.

2 zelene „ odstupiti na raniju liniju.

1 crvena i 1 zelena: neprijatelj s boka.

2 bele i 2 zelene: odstupanje. U vezi tačke 11 ove zapovesti.

 

Desna kolona: s. Gornja Bijenja — Kifino Selo, s tim da odmah hvata vezu sa Nevesinjem;

Srednja pravcem: s. Pridvorci — Nevesinje;

Leva kolona pravcem: s. Pridvorci — s. Bojište — Gradina (1138) i Barda (1203), koje položaje posesti za odbra-nu sa pravca severa i zapada;

Kalinovački odred: Ulog — Kalinovik

 

Prilikom borbi (napada i odbrane) sa komunistima izbe-gavati napad sa fronta već više raditi i dejstvovati krilima radi obuhvata. Obratiti pažnju na drage (jaruge) kroz koje se komunisti provlače.

Na slučaj neuspeha jedne kolone, druge kolone zadržavaće se na dostignutoj liniji i bočnim dejstvom potpomoći će kolonu koja je zaustavljena.

14. Pri pojavi avijacije18 Br. 11 svoje linije pokazivati paljenjem vatre i mahanjem šatorskim krilima, kapama, maramicama i tome slično.

15. Mi ćemo se nalaziti na pravcu srednje kolone.

KOMANDANTI:

Pukovnik,

Bajo Stanišić

Major,

P. Baćović

Dostavljeno:

Komandantima kolona,

Izvodno: komandantu kalinovačkog odreda,

Majoru Petričeviću, i

Poručniku Milojeviću.19

10 Sanitetska služba:

Sve ranjene i sve bolesne upućivati na pravac: Nevesinje — Pridvorci — s. Kljuni — s. Luka — s. Zaborani, sa koga će pravca biti evakuisani u Nevesinje.

11. Na slučaj jačeg pritiska komunista otstupanje će biti po sledećem:

16 Na tom pravcu napadao je italijanski 26. pešadijski puk divizije »Bergamo«.

17 Reč je o prikupljenim dezerterima iz 1. i 2. durmitorske brigade. U toku 18. marta brigade su bile na položajima kod Kalinovika.Vidi dok. br. 92.

i? Odnosi se na nemačku avijaciju. Vladimir, Vlado, komandant Trebinjske brigade.


Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument