ZBORNIK DOKUMENATA VOJNOISTORIJSKOG INSTITUTA: TOM XIV - DOKUMENTI CETNICKOG POKRETA DRAZE MIHAILOVICA - KNJIGA 2
Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument


BR. 94

IZVEŠTAJ MAJORA BORIVOJA RADULOVIĆA OD 18. MARTA 1943. KOMANDANTU ISTAKNUTOG DELA VRHOVNE KOMANDE O RASULU, BEŽANJU I PLJAČKI ČETNIČKIH JEDINICA NA PODRUČJU NEVESINJA1

18 - III - 1943

Čika Branku.—2 Dezerteri crnogorskih jedinica pri povratku u Crnu Goru strahovito pljačkaju usputna srpska sela. Odvode konje, goveda i ovce, nose devojačko ruho i sve što nađu da valja. Juče je jedna grupa ispregla volove ljudima, klali ih i na očigled domaćina pekli, što nisu ni partizani radili prošle godine. Molim naredite crnogorskim graničnim vlastima da se stvari [opljačkane]3 i stoka vrati ovdašnjoj sirotinji.

12,15 h Guzina4

 

1 Original primljene depeše (pisan mastilom, ćirilicom) u ArhivuVII, Ca, k. 162, reg. br. 34/1 (BH-V-121). Tekst u originalu je, u celini,podvučen ljubičastom olovkom.

2 Zaharije Ostojić.

3 Na tome mestu original je oštećen.

4 Tomo.

Čika Branku.—

 

U toku noći 17/18 obišao sam naše trupe na pravcu Luka — Nevesinje,5 sa ciljem:

da izvidim način posedanja položaja, obezbeđenje i bojnu gotovost;

da utvrdim zbog čega je došlo juče do neuspeha;6

koje se jedinice nalaze na pomenutom pravcu i u kakvom rasporedu.

Javljeni položaj juče nije uopšte posednut. Đukić,7 kada je bio u visini s. Kljuni naišao je na mitraljesku vatru pa kako je usput sretao veliki broj odstupajućih, pa se je moral i kod njegovih ljudi pokolebao te je poseo severnu ivicu s. Pri-dvorci. Položaj nikakav, obezbeđenje nikakvo a bojna gotovost skoro nije ni postojala. Usled ovoga major Keković8 sa Bajo-vom9 štabnom četom izvršio je nekakvo obezbeđenje oko se-vernog dela pomenutog sela koje je išlo u jednom luku do polovine sela sa istoka i zapada.

Naši su bili u vrlo teškoj situaciji i trebalo je samo da partizani napadnu pa da dođe opet do nereda. Tako je bilo psihičko stanje. Tu na položaju nalazi se veliki broj oficira, za koje velim da su prema svemu ovom bili nemoćni. Linija naših položaja označavala se velikim vatrama. Usled iznetog stanja sada tek uviđam zašto partizani pri napadu noću na nas imaju uspeha. Njihove trojke ulete u naše grupe i naprave nered. Ovakva je ista situacija bila i u toku noći 16/17. o.m.,r> disciplina slaba, uticaj starešina nikakav i fiziološki neizgrađeni ljudi. Sve grupe predstavljale su inertnu masu koja je samo čekala udarce partizana. Sada je jasno zašto se je odstupilo više od 20 km. Od Pridvoraca do Nevesinja jedinice kraj vatri u dubokom snu bile su ovako raspoređene: na severnoj ivici Đukić. U s. Pridvorici Gojnić11 sa Đukićem12 i štabnom četom. Kraj druma istočno od s. Sopilji jedan četnički bata-

5 O borbenom rasporedu četničkih jedinica na tome pravcu vididok. br. 82, 93, 113 i 140.

6 i '" Reč je o razbijanju četnika u rano jutro 17. marta na liniji: Rat Kamen — Bahtijevica. Napad je vršila 10. hercegovačka NOUbrigada ojačana jednim bataljonom 1. proleterske brigade. Opširnije otim borbama vidi tom IV, knj. 11, dok. br. 87.

7 Dobrica (Rogatička brigada).

8 Mihajlo.

' Bajo Stanišić.

11 Blažo.

12 Vladimir.

Stanje jedinica:

Četnički bataljoni vrlo umireni i ideološki izgrađeni. Kod Veskovića samo oko 400 boraca, ostalo nesigurno ili se raz-beglo. Na Nikšićku ne treba više računati jer oni nikoga ne priznaju i svi su pobegli u Crnu Goru, pljačkajući usput sve od meštana: hranu, veš, devojačku spremu, novac, konje pa čak i prstenje sa ruku. Oni su se otrgnuli od starešina i pljačkaju pojedinačno i Srbe i muslimane i to baš one domove odakle su muškarci u četničkim jedinicama. Preduzeo sam mere kod komandanata da se pljačke spreče po svaku cenu a da se dezerteri hvataju i dovode u logor gde će im se suditi. U razgovoru sa komandantima stekao sam utisak da ih nije napadala jaka grupa komunista ali da kod njih nije bila zastupljena bojna gotovost. Komandanti kažu da su nesposobni ma šta danas da urade jer su im ljudi jako zamoreni. Ovde stižu danas Vidačić15 sa 1.000 ljudi i puk Talijana sa artiljerijom.'6 Molim te blagovremeno mi dostavi direktivu za rad od Uloga do Veleža pošto će sutra moći da se napada.

Ove moje konstatacije potpuno su tačne i nemaju panično obeležje a dostavljam zbog toga da znaš s kime radiš.

Baćović izveštava da Nemci ulaze u Široki Breg" po za-htevu Lukačevića i da Nemci imaju originalnu depešu Luka-čevića. Upućen je protest, o rezultatu izvestiću.

Moji su izveštaji uvek verodostojni a zašto se ne slažu sa iz vesta j ima [ostalih] to ne znam. Mislim da bi preko mene trebali izveštaji da idu, pa onda ne bi bilo kontradikcije.

Radulović18

Primljena u 13,30 h 18/III—4319

13 Odnosi se na 1, 2. i 3. četnički bataljon Zetskog četničkog odreda.

14 Andrija. Delovi Limsko-sandžačkih četničkih odreda.

15 Milorad.

16 Verovatno italijanski 55. pešadijski puk.

17 Na pravcu Imotski—Široki Brijeg—Mostar nastupala je SS divizija »Princ Eugen«.

18 Borivoje.

19 Datum je dopisan ljubičastom olovkom.


Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument