ZBORNIK DOKUMENATA VOJNOISTORIJSKOG INSTITUTA: TOM XIV - DOKUMENTI CETNICKOG POKRETA DRAZE MIHAILOVICA - KNJIGA 2
Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument


BR. 93

NAREĐENJE KOMANDANTA ISTAKNUTOG DELA ŠTABA DRAŽE MIHAILOVIĆA OD 18. MARTA 1943. KOMANDANTU OPERATIVNIH JEDINICA ISTOČNE BOSNE I HERCEGOVINE DA PRIKUPI JEDINICE I ORGANIZUJE ODERANU NEVESINJA1

Majoru Baćoviću najhitnije š.t. poverljivo

Vojvoda Djurišić sa 2.500 prvoklasnih boraca stiže danas kod mene.2 Kapetan Momčilović3 sa Derikonjinim4 i 1000 prvoklasnih boraca stiže noćas i sutra uveče u Dobro Polje. Za 2 dana stiže 500 ljudi iz Drinskog korpusa. Sa svima ovim sve-žiim i prvoklasnim trupama učinićemo krajnje napore da tučemo glavne snage boljševika, koji su izgladneli, premoreni, desetkovani i demoralisani izuzev proletera koji vrše proboje. U vezi najnovije situacije privucite Popovića5 i sve Vaše snage i Vi lično upravljajte borbom za zaustavljanje proboja ka Ne-vesinju.6 Samo neprekidnim napadima na bokove i pozadinu boljševika stvarajući jurišne jedinice sa automatskim oruđima i bombaška odelenja napadajući danju i noću i služeći se njihovom taktikom možete ih zadržati i tući.

Puk. Bajo7 neka prikupi sve trupe iz Crne Gore u Neve-sinje ili između vaših položaja i Nevesinja,8 odmori, nahrani i duhovno pripremi za nove borbe. Molim da u istom pravcu radi i đeneral Đukanović.

Zahtevam od svih starešina tamo da založe sve snage za podizanje morala našim borcima i stvaranje vremena borbom za udar svežim snagama na bokove u pozadinu boljševika. Od uspeha na ovome poslu zavisi dali ćemo vremenski stići da

1 Original (pisan mastiljavom olovkom, ćirilicom), u Arhivu VII,Ca, k. 162, reg. br. 43/1 (BH-V-128).

2 Reč je o 2.314 novomobilisanih četnika koje je vodio PavleĐurišić u borbu protiv jedinica 2. proleterske divizije na sektoru Ka-linovik. Sa tim jedinicama na položaj je došao i Draža Mihailović, dokje Štab Vrhovne komande sa svojim organima i ustanovama i daljeostao u s. Lipovu, kod Kolašina. O dolasku Draže i tih jedinica u oblast Kalinovika vidi dok. br. 113.

3 Milorad, komandant Romanijskog korpusa.

4 Savo, komandant 1. sarajevske brigade.

5 Milorad.

6 Na pravcu Glavatičevo — Nevesinje napad su vršile jedinice 3.NOU divizije. O borbama jedinica divizije protiv četničkih i italijan-skih snaga na tom pravcu vidi dok. br. 113 i 140.

' Stanišić.

8 O borbama jedinica Zetskog četničkog odreda i Nikšićke brigade kod Nevesinja, a potom kod Gacka, vidi dok. br. 140.

484

uništimo komuniste pre nego što zauzmu Nevesinje ili posle toga.9 Najvažnije je postići moralni preokret kod naših trupa predočavajući im svu težinu situacije kod komunista i uveravajući ih u našu sigurnu pobedu dolaskom Vojvode Djurišića i svežih trupa.

Sporazumite se u svemu sa đeneralom Đukanovićem, Bajom i ostalim starešinama i javljajte situaciju. Zahtevajte neprekidno izviđanje i bombardovanje iz vazduha. Javljajte mi rezultate avionskog izviđanja.

Pobeda je naša.

18-3-43 g.u 8,45 č Pozdrav Branko

Položaj10

Predato u 10,45 h

' Nevesinje su 22. marta 1943. oslobodile 4. proleterska i 5. crnogorska brigada 3. NOU divizije. O tome vidi dok. br. 113. 10 Toga dana se Ostojić nalazio u Kalinoviku.


Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument