ZBORNIK DOKUMENATA VOJNOISTORIJSKOG INSTITUTA: TOM XIV - DOKUMENTI CETNICKOG POKRETA DRAZE MIHAILOVICA - KNJIGA 2
Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument


BR. 92

PLAN KOMANDANTA ISTAKNUTOG DELA ŠTABA DRAŽE MIHAILOVIĆA OD 18. MARTA 1943. O GRUPISANJU JEDINICA I NAČINU IZVRŠENJA NAPADA NA JEDINICE NOVJ NA PODRUČJU IZMEĐU PRENJA I BJELAŠNICE1

18. mart2

Ideja

opšteg napada na boljševike

1) Bajo3 i Baćović — na Crvnju, Crnoj Gori i Veležu da spreče dublji prodor ka Nevesinju4 —, a sprema snage za frontalan napad u vezi sa 22 (jaka artpriprema i bombardovanje)5

2) Baćović da spremi snagu za udar u desni bok preko CrneGore

3) Pavle6 da udari u levi bok pravcem Crvanj — Crna Gora

i preseče glavne snage od pojačanja i komore i uništi glavnu snagu

4) Momčilović7 i Nikićevi* — da izvrši udar preko Glavatičeva

levom obalom i dublje preseče glavnimiu od rezerve, uništavajući bojnu komoru i artiljeriju

5) Milorad Popović9 — da goni iz pozadine što energičnije

zaštitnicu i zaostale snage, težeći udarima na desni bok i radeći tesino sa Vojom10

6) Voja — da pomogne Popoviću uništenje boljševika u Bije-

loj", a potoni onih između Gođevca i Glavatičeva12 uda-

I Original (pisan olovkom, ćirilicom) u Arhivu VII, Ca, k. 231,reg. br. 23/10 (BH-V-124). Plan je pisao major Zaharije Ostojić.

- 1943. godine.

3 i 20 Stanišić (Zetski četnički odred).

4 Na pravcu Glavatičevo — Nevesinje napad su vršile jedinice 3.NOU divizije. O borbama tih jedinica sa crnogorskim i bosansko-her-cegovačkim četničkim jedinicama vidi dok. br. 90, 113 i 140.

5 Te jedinice su podržavali delovi italijanske divizije »-Murđe«.

6 Đurišić. Vodio je formaciju od oko 2314 četnika. S tim jedinicama na položaj je došao i Draža Mihailović. Vidi dok. br. 113.

7 Milorad (delovi Romanijskog korpusa).

8 Bajo Nikić (Drinski korpus).

9 Komandant Nevesinjskog korpusa.

10 Lukačević (Konjička grupa).

II Toga dana u Bijeloj se nalazio najveći deo ranjenika, koji su tujoš uvek dopremani sa pravca Idbar — Vis. Ranjenike su prenosilejedinice 7. i 9. NOU divizije, potpomognute jedinicama 1. proleterskedivizije, koja je održala položaje severno prema borbenoj grupi »Ana-ker« i nemačkoj 718. diviziji. Te neprijateljske jedinice toga dana subile severno od Neretve, na prostoru Konjic — Rama (tom IV, knj. 11,dok. br. 85, 88, 92 i 93).

12 Na širem prostoru Glavatičeva nalazile su se jedinice 2. pro-

477

roni u levi bok pravcem: Spiljani — Borci, radeći u tesnoj vezi sa Popovićem i Momeilovićem.

7) Jednovremen rad svih kolona, stini, što bi kolona pod 1)

trebala da napada dan ranije radi kamufliranja Pavlovog napada, koji izvršiti sledeće noći

8) Veza: 1) Voja i Milorad — preko Vojine stanice

Pavle preko Andrijine stanice

Bajo i Baćović preko Ištvanove13 stanice

Centar — Radulović14 preko svoje stanice

Telefon — kuriri — znaci

9) Snabdevanje i saradnja avijacije i artiljerije br. II15 i 22preko Jevđevića

10) Početak opšteg napada, kad priđe Momčilović i Popovićizbije u Bijelu (po prilici oko 25/111)

11) Do početka opšteg napada kolona 1) stalnim napadima dazamara i troši boljševike i spreči prodor ka Nevesinju, odnosno Drašković16 i Pavle ka Ulogu ili Kalinoviku

Izvršiti duhovnu i materijalnu pripremu za otsudnu bitku sa boljševicima — propaganda

Preko Jevđe sprečiti upad br. 11 u Hercegovinu a br. 11 i 22 iskoristiti do maksimuma za uništenje boljševika

18. mart

Grupisanje

Nevesinjska grupa

Na položajima sevemo i u visini sela Pridvorci

Poručnik Dobrica Đukić16 = 550 ljudi 2550

650Poručnik Vidačić19 = 1000 ljudi 700

1250BajovaP 3 četnička bataljona oko = 1000 ljudi 1000

1000svega = oko 2550 ljudi 715021

leterske divizije, 1. proleterska brigada i 3. NOU divizija. Na tom prostoru nalazio se i Vrhovni štab NOV i POJ.

13 Petar Baćović.

14 Borivoje.

15 Odnosi se na nemačke okupacione jedinice.

16 Aleksa.

17 Tako stoji u originalu.

18 Rogatička brigada. Vidi dok. br. 94.

19 Milorad, komandant Trebinjskog korpusa.

21 Gornje brojke i zbir su dopisani ljubičastom olovkom. S obzirom da su toga dana Draža Mihailović i Ostojić bili zajedno, može

Broj 22 — 1 puk i artiljerija1

Vesković — prikupio oko 650 ljudi u Logoru23 Nevesinje i čeka kamione za prebacivanje u Ulog — Kalinovik

Kapetan Drašković 300 lj. Ulog (položaji: Strane — Mila-

vići — Pandurica) 200 lj. Obalj (položaj: Osoj br. — Go-

stović — Papuć) 300 lj. Kalinovik — rezerva

Poručnik Milorad Popović — 1250 ljudi — do juče bio u gonjenju od Krstača ka Bijeloj — naređeno prebacivanje za Nevesinje — nemam podataka

Konjička grupa Voja Lukačević

Pljevaljska brigada, leteća brigada, deo konjičke i pribojske Miljevski24 bataljon — svega oko 1000 ljudi Položaj: Konjic — Ljuta — Špiljani — Đajići

se pretpostaviti da je ljubičastom olovkom pisao Draža Mihailovic (brojevi su slični brojevima koje je Draža pisao u drugim originalnim dokumentima). U prilog toj pretpostavci ide i to da su ljubičastom olovkom podvučeni značajni delovi teksta kao: br. 11 i 22, datum napada, zatim delovi teksta o saradnji sa br. 11 i 22, koncentracije jedinica NOVJ i pravci napada četničkih kolona.

22 Odnosi se na italijansku borbenu grupu »Škoti« koja je napadala sa pravca Nevesinje — Kljuni — Luka i 26. pešadijski puk divizije »Bergamo«, koji je napadao pravcem D. Zimlje — Crna gora i pravcem G. Zimlje — Bahtijevica. Opširnije o tom vidi dok. br. 95; tom IV, knj. 11, dok. br. 239 i 243. Selo kod Nevesinja.

" Odnosi se na Miljevinski bataljon.

Zbornik, tom XIV, knj. 2

481

Kalinovička grupa

Ružić25 = 300 ljudi

Glumac26 = 200 " drže položaje oko

Grubač21 = 100 " Kalinovika i zatvaraju

Lazarević2* =100 " sve pravce od zapada,

Hercegovci = 300 " severa i juga.svega = oko 1000 ljudi

Pojačanja Pavle

oko 2300 ljudi na putu od Miljevine za Kalinovik razmeštaj dat Salatiću29

Drinski korpus

Deo od 500 ljudi na putu od Ustikoline za Miljevinu

Romaniski korpus

Pporučnik Vojinović30 sa 200 ljudi stiže noću 18/19 u Dobro polje

Kapetan Momčilović sa 500 ljudi stiže noću 19/20 u Dobro polje

Još oko 300 ljudi na putu za Dobro polje

svega oko = 1000 ljudi

Baćoviću — Naređeno da mobiliše ćelu Hercegovinu i dovede pojačanja u Nevesinje

Broj 11 — dve divizije, na desnoj obali Neretve vrše pritisak od Konjica, Ostrošca, Rame i Širokog Brijega31

25 Ivan (1. i 2. durmitorska brigada).

26 Stevan.

27 Pavle.

28 Miloje, Mile." Danilo.

30 Stevan. Tada komandant Kladanjske brigade Zeničkog korpusa.

31 Napad na jedinice NOVJ vršile su nemačke divizije i to: sa linije: Konjic — Ostrožac — Rama 718; sa linije Rama — G. Grabovica369. legionarska i sa pravca Široki Brijeg SS divizija »-Princ Eugen*.

482

U Sarajevu jače grupisanje — na aerodromu Rajlovac i u Butmiru oko 60 aviona

Boljševici

Prednjim delovima na položaju: Gradac (893) — s. Kljuni —s. Prosjeka — V. Gradac (1074)32

Velike komore oko Glavatičeva

U Odžacima ih nema

4 se danas predala u Ulogu kap. Draškoviću Izgledi: glavne snage na prostoru: Glavatičevo — Kljuni

Ostale u prikupljanju od Ljubinje33 do Glavatičeva

Komore ogromne. Glavni štab34 uz prednje delove

Gladni i premoreni

Mangupski način napada — noću klinovi —

prepadi — Boje se bombardovanja Jedinice: 1., 2, 3. i 9. divizija = približno oko 12.000 ljudi

Imali ogromne gubitke. U Borcima 2000 ranjenih

Imaju tačne podatke o nama u svakom pogledu

Pravac: Glavatičevo — Nevesinje — Gacko, i deo Zelengore

za C. Goru.

32 Na tim položajima su se nalazile jedinice 3. NOU divizije, kojesu napadale u pravcu Nevesinja.

33 Ljubina pl.

34 Odnosi se na Vrhovni štab NOV i POJ. Vrhovni štab se kretao sa 2. proleterskom divizijom.


Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument