ZBORNIK DOKUMENATA VOJNOISTORIJSKOG INSTITUTA: TOM XIV - DOKUMENTI CETNICKOG POKRETA DRAZE MIHAILOVICA - KNJIGA 2
Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument


BR. 91

PISMO MAJORA MIRKA LALATOVIĆA OD 18. MARTA 1943. KOMANDANTU 2. RAVNOGORSKOG KORPUSA O BORBI ČETNIKA PROTIV JEDINICA NOVJ U DOLINI NERETVE I ZADACIMA KORPUSA1

Dragi Frike2

Primio sam vaše pismo.3

Drago mi je što ste vi lično dobro i što stvari kod vas idu tako dobro. Komuniste moramo nemilosrdno uništavati. Sada se tučemo sa njihovim glavnim snagama u oblasti Konjica.4 Oni su ispred Nemaca i ustaša pobegli iz »Bihaćke republike« i ovamo su ih sačekali naši odredi. Zbog teških prilika pod kojim se radi, trebalo nam. je malo duže vremena da prikupimo potrebne snage.5 Nadam se da ćemo za desetak dana i ovo pitanje skinuti sa dnevnog reda. Sad se komunisti nalaze između Prenja i Bjelašnice u dolini Neretve i naši ih napadaju sa svih strana. Oni se nalaze u veoma teškom položaju i svakog dana ih je sve manje i manje a naši se stalno ojačavaju pristiglim pojačanjima. Verujem da će im ovde biti definitivna grobnica.

Vidim da i vi ne sedite skrštenih ruku. Tako i treba. Vaš skorašnji lov dobro je osakatio komuniste.6 Preduzmite još sve za skidanje Mandića7 i njegove grupe. Imajte u vidu da su Nemci veliki lopovi i nemojte se sa njima sastajati.8 Uostalom vi ih dobro poznajete.

 

1 Original (pisan olovkom, ćirilicom) u Arhivu VII, Ča, k. 2, reg.br. 30/1 (VK-V-65/1).

2 Pseudonim Predraga Rakovića.

3 Redakcija ne raspolaže tim pismom.

4 Tih dana udruženi četnici, italijanske, ustaško-domobranske i ne-mačke jedinice vodile su borbe protiv jedinica NOVJ u široj oblasti:Idbar, Konjic, Borci, Glavatičevo, Kljuni, G. Zimlje. Vidi dok. br. 89,90, 113 i 140.

5 O brojnom stanju četničkih jedinica angažovanih u borbamaprotiv jedinica NOVJ u dolini Neretve vidi dok. br. 83, 85 (depeša2044) i 92.

6 Reč je o napadu četnika 2. ravnogorskog korpusa na Čačanski NOP odred. Napad je izvršen 5. marta 1943. u s. Oštri. Tom prilikom poginulo je 14, ranjeno 3, izgubio se jedan, a spasilo se 7 partizana.Opširnije o tome vidi tom I, knj. 5, dok. br. 33.

' Radenko, komandant Čačanskog NOP odreda »Dragiša Mišović«.

8 O sastanku komandanta 2. ravnogorskog korpusa sa nemačkim komandantom G. Milanovca vidi dok. br. 67 i 113 (depeša 2649).

 

474

475

Produžite sa pomoći za nastradale u Miokovcima.9

Sto se tiče unapređivanja stvar stoji ovako. Učinili smo jedan opšti predlog vladi10 da se unaprede svi oni iz naše organizacije koji su stekli zakonsko pravo i to zaslužuju svojim radom, sa rangom od dana kad je ko stekao pravo na unapređenje. U ovom smislu objavio bi se jedan opšti ukaz. Sve ovakve vodimo u evidenciji i čim se ukaže mogućnost dostavi-ćemo i poimenično da se potpišu ukazi, pošto nas je vlada, a i Englezi, molila da lične stvari svedemo na najnužniju meru, jer su veze jako opterećene.11 Glavno je da niko, ko to zaslužuje, neće izgubiti ništa u rangu, a što će to malo docnije doći ne smeta ništa. Rat je a sem toga i kod nas specijalne okolnosti.

Razumem potpuno vaše teškoće u pogledu obuće. Svuda se s tim jako kuburi. Za sad vam šaljemo 10 pari cipela.

Gledajte sa Ristovićem da glatko ide.

Vas i sve vaše najsrdačnije pozdravlja

18 mart 1943. Vaš Lalatović12

9 Vidi dok. br. 67.

Odnosi se na vladu Kraljevine Jugoslavije, u Londonu.

" Misli se na radio-veze između četničke Vrhovne komande i Ju-goslovenske vlade u Londonu.

12 Mirko, šef II odseka Operativnog odelenja u Štabu Draže Mihailovića.


Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument