ZBORNIK DOKUMENATA VOJNOISTORIJSKOG INSTITUTA: TOM XIV - DOKUMENTI CETNICKOG POKRETA DRAZE MIHAILOVICA - KNJIGA 2
Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument


BR. 90

IZVEŠTAJ KOMANDANTA OPERATIVNIH JEDINICA ISTOČNE BOSNE I HERCEGOVINE OD 17. MARTA 1943. KOMANDANTU ISTAKNUTOG DELA ŠTABA DRAŽE MIHAILOVIĆA O SITUACIJI KOD GLAVATlCEVA, KRUŠEVLJANA I LUKE1

2222

Situacija od 17-marta: Do 5 časova naši su bili na liniji Krstac

 Ivanovo brdo — Rat kamen — Bahtijevica — Lokva.3 U 5

časova grupa Vesković4 sa bataljonom Mijuškovića5 otstupila je u paničnom bekstvu i u toku celoga dana prikupljali su se na prostoriji selo Pridvorci — Nevesinje.6 Iz kolone Veskovića pojedine grupe pobegle su čak u Fojnicu i druga mesta. Po Veskovićevoj izjavi za sada bi mogao da prikupi 300 ljudi na koje se ne može mnogo računati. Nikšićka brigada sa položaja Tijeme — Ivanovo brdo u 5 časova se razbegla. Ostale jedinice ostale su na položaju Petričević7 — Vidačić8 — Gojnić* vodeći ćele noći vrlo teške borbe. Pod pritiskom jačeg neprijatelja grupa Petričevića i I četnički bataljon10 popustili su tako da je Vidačić ostao na položaju opkoljen vodeći borbe prsa u prsa. Uspelo mu je ipak da probije komunistički lanac i da ot-stupi u pravcu s. Potporim — Bijelo Polje, gde je prikupio oko 2.000.— tražeći od br. 22 da se prebaci prema Nevesinju. Gojnić i Petričević otstupili su u selo G. Zimlje gde su se nalazila dva bataljona i dve baterije br. 22.n Pošto je pravac ka Nevesinju ostao potpuno otvoren i kako su u selo Luka počeli da ulaze sitni partizanski delovi, to sam od trupa predvi-

1 Original (pisan mastilom, ćirilicom) u Arhivu VII, Ča, k. 231,reg. br. 1/9 (BH-X-120).

2 Brojčana oznaka za Zaharija Ostojića i Istaknuti deo Vrhovnekomande.

3 Odnosi se na Zetski četnički odred Baja Stanišića, hercegovačkečetničke jedinice pod komandom majora Baćovića i deo snaga Limsko-sandžačkih četničkih odreda.

4 Andrija. Deo jedinica Limsko-sandžačkih četničkih odreda (Bjelopoljska, Andrijevička i Kolašinska brigada).

5 Simo, komandant 3. bataljona Zetskog četničkog odreda.

6 Napad na tu grupaciju četnika vršile su jedinice 10. hercegovačke NOU brigade. Vidi dok . br. 113 i 140.

7 Boško (Kombinovani korpus).

8 Milorad (Trebinjski korpus).

9 Blažo.

10 Bataljon je iz sastava Zetskog četničkog odreda.

11 Odnosi se na italijanski 26. pešadijski puk.

 

472

473

đenih za Kalinovik12 zadržao u Nevesinju Rogatioku brigadu i uputio je u pravcu s. Luka da rastera partizane i uhvati vezu sa Bajom. Za vreme kretanja ka Liki ova brigada sretala je razbijene i demoralisane delove Veskovića i ostalih, ali ih nije mogla zadržati i produžila je dalje. Do mraka zbila je u reon sela Kljuni. U toku sutrašnjeg dana prebaciću na pravac Ne-vesinje — Luka jedinice Vidačića i po mogućstvu i Popovića,13 ako br. 22. bude hteo da ostavi samo svoje jedinice u reonu Krstača. Sa ovima preduzeo bih ofanzivu. Odred poslat u Kalinovik izbio je do mraka severno od Uloga. Zadatak mu je da posedne liniju Jagina Glava — Debelo brdo — Sušnjata Glava — Neretva i da pod borbom zadržava nadiranje komunista14 do Pavlovog dolaska.

Večeras su stigli Baja15 i Đukanović.16 Ulažemo sve napore da kod jedinica povratimo moral i da se od ostataka razbijenih jedinica formiraju nove koje bi se eventualno mogle upotrebiti.

U Nevesinje stigao je još jedan bataljon baterija i četa bornih kola br. 22."

Ištvan18

 

12 Za pojačanje odbrane Kalinovika u toku 16. marta upućene su:Bilećka i Gatačka brigada, kao i deo ljudstva iz 2. sarajevske brigade.Ukupno 1800 četnika. Tom formacijom komandovao je kap. I kl. Alek-sa Drašković.

13 Milorad (Nevesinjski korpus).

14 Na pravcu Glavatičevo — Kalinovik napad su vršile jedinice 2.proleterske divizije. Diviziji su bili pridodati 4. i 6. bataljon 1. proleterske brigade koji su kao posebna kolona vršili napad pravcem s.Zivanj — s. Vilišta — s. Jezero — Ulog (tom IV, knj. 11, dok. br. 100).

" Stanišić.

16 Blažo, general.

17 Odnosi se na delove italijanskog 55. pešadijskog puka divizije»Murđe« i njemu pridata ojačanja.

18 Petar Baćović.


Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument