ZBORNIK DOKUMENATA VOJNOISTORIJSKOG INSTITUTA: TOM XIV - DOKUMENTI CETNICKOG POKRETA DRAZE MIHAILOVICA - KNJIGA 2
Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument


BR. 89

 

NAREĐENJE KOMANDANTA ISTAKNUTOG DELA ŠTABA DRAŽE MIHAILOVIĆA OD 17. MARTA 1943. KOMANDANTU ZETSKOG ČETNIČKOG ODREDA DA SPRECl REZANJE RAZBIJENIH I DEMORALISANIH ČETNIKA I ORGANIZU-JE ODERANU NEVESINJA1

Puk. Stanišić — š.t.p. pre svega!

Pavle sutra stiže kod mene.2 Iznenađuje me da naši komandanti nisu u stanju da pruže odbranu na prihvatnim položajima nego im je prvi prihvatni položaj kuća. Preduzmite sve da na liniji koju sami izaberete prema situaciji zaustavite sve naše trupe i sprečite po svaku cenu dubok prodor komunista ka Nevesinju.3

Kao oslonac neka Vam služe: Crvanj — Crna Gora i Ve-lež pl. Objasnite ljudima da su pojačanja stigla i da izdrže još dan-dva kako bi bili u stanju da organizujemo napad za uništenje komunista. Tražite od Baćovića da mobiliše sve snage i da Vas pomogne a da njegova kolona što energičnije goni iz pozadine komuniste.4

Pomoću br. 22 neka Baćović najhitnije organizuje odbranu Nevesinja koje se mora sačuvati po svaku_cenu do dolaska Đurišića.5 Samo aktivnim radom T" neprekidnim protivnapa-dima možete zadržati jedinice u svojoj ruci i zaustaviti komuniste.

Izvestite hitno o situaciji.6

17-3-43 g.

u 23 č. Branko

Položaj7

1 Original primljene depeše (pisan mastiljavom olovkom, ćirilicom) u Arhivu VII, Ca, k. 162, reg. br. 24/1 (BH-V-113).

2 O dolasku crnogorskih četnika Pavla Đurišića i sa njima DražeMihailovića na sektor Kalinovika, vidi dok. br. 87 i 113.

Na pravcu Glavatičevo — Nevesinje napad su vršile jedinice 3. NOU divizije. O borbama tih jedinica protiv italijanskih i četničkih snaga na sektoru Nevesinja vidi dok. br. 113 i 140.

Deo hercegovačkih četnika majora Baćovića vršio je tih dana napad na pravcu Jablanica — Krstac — Bijela, a deo (njih oko 1800) nalazio se na putu za Kalinovik, radi pojačanja tamošnje odbrane. Opširnije vidi dok. br. 113.

5 Podršku četničkim jedinicama pružila je grupa »Škoti« sa 1. i 2. bataljonom 55. pešadijskog puka, baterijom 75/13 i četom tenkova(tom IV, knj. 11, dok. br. 239).

6 Vidi dok. br. 113.

7 Ostojić se tada nalazio u s. Borija kod Kalinovika.

 


Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument