ZBORNIK DOKUMENATA VOJNOISTORIJSKOG INSTITUTA: TOM XIV - DOKUMENTI CETNICKOG POKRETA DRAZE MIHAILOVICA - KNJIGA 2
Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument


BR. 88

NAREĐENJE KOMANDANTA ISTAKNUTOG DELA ŠTABA DRAŽE MIHAILOVIĆA OD 16. MARTA 1943. KOMANDANTU ZETSKOG ČETNIČKOG ODREDA ZA GRUPISANJE JEDINICA NA PRAVCU ULOG — OBALJ I NAPAD NA JEDINICE 2. PROLETERSKE DIVIZIJE1

Puk. Stanišić — š.t.p. vrlo hitno!

Vrlo je verovatno da komunisti celokupne Vaše snage2 zadržavaju jakim pobočnicama, a glavnu snagu upućuju preko Glavatičeva i Odžaka u pravcu Kalinovika ili Uloga.3 Prema Baćoviću u oblasti Jablanice istu ulogu vrše njihove zaštitnice.4 Prema ovome, a u vezi stvarne situacije na Vašem frontu, ostavite samo najpotrebnije snage prema levom krilu i rezerve vršeći što jači pritisak u pravcu Glavatičeva, a jače snage od najmanje 2.000 ljudi uputite levom obalom u pravcu Obija i spremite ih za udar u pravcu severa u bok i pozadinu komunista koji nastupaju ka Kalinoviku.5 Mesto i pravac upotrebe resite Vi sami na osnovu podataka koje Vam pruža avijacija o mestu i pravcu neprijateljske kolone. Zadocniti ne-smijete ni jednog trenutka. Samo zbog dosadašnjeg mlitavog i neaktivnog rada Vaših trupa i neprebacivanja na desnu obalu došlo je do ovoga prodora ka Kalinoviiku. Zahtevam od Vas i svih Vaših starešina najveće zalaganje u ovom odsudnom momentu i da ovom prilikom popravite greške iz prošlih dana.6 Čim stigne major Đuiišić7 izvršiću napad pravcem Kali-

novik — Odžaci — Glavatičevo. Vi i major Baćović morate u ovom momentu da odigrate odsudnu ulogu udarajući u bok i pozadinu neprijatelja, dok Đurišić bude napadao frontalno. Za slučaj da nam se od sutra prekine telefonska veza, ovo neka Vam bude direktiva za rad sledećih dana dok se veza ponovo ne uspostavi i stvori jedinstvo fronta.

Avionom bacajte izveštaje u selo Miljevinu kod crkve, čim se veza prekine.8 Znak tri vatre u vidu ravnostranog tro-ugla na rastojanju od 100 metara. Zahtevajte najintenzivnije izviđanje iz vazduha i bombardovanje kako bi se prikupili što tačniji podaci o neprijatelju i naneli mu što veći gubitci. Danas nisam od Vas primio nijedan izveštaj. O radu Vaših trupa i položaju nemam uopšte nikakvih podataka. Od kolike je ovo štete po opštu stvar jasno je svakome. Učinite sve da se greške otklone i da se preduzme najenergičniji rad. To za-htevaju interesi opšte stvari. Izveštavajte me o situaciji što češće i što tačnije.

Pobeda je naša.

16 - III - 43 g.

u 2235 č. , Pozdrav Branko

Položaj9

 

1 Original primljene depeše (pisan mastiljavom olovkom, ćirilicom) u Arhivu VII, Ca, k. 162, reg br. 20/1 (BH-V-110).

2 Odnosi se na Zetski četnički odred, Nikšićku brigadu i Kombino-vani korpus (majora Petričevića) sve pod komandom pukovnika Sta-nišića.

3 Na pravcu Glavatičevo — Nevesinje napad su vršile jedinice 3.NOU divizije, a na pravcu Glavatičevo — Ulog — Kalinovik jedinice2. proleterske divizije.

4 Tih dana u predelu Jablanice, na položajima između Plasa Glave i Jablanice, nalazila se 3. brigada 9. dalmatinske divizije. Brigadase u toku noći 14/15. marta prebacila na levu obalu Neretve (tom IV,knj. 11, dok. br. 233).

5 O borbenom rasporedu i aktivnosti jedinica Baja Stani-šića kod Glavatičeva, Nevesinja, a potom kod Gacka, vidi dok. br.113 i 140.

6 Odnosi se na borbe Zetskog četničkog odreda i Nikšićke brigade na pravcu Mostar — Drežnica i Mostar — Imotski krajem februara i početkom marta 1943. Vidi dok. br. 75, 85 i 140.

7 O dolasku četničkih jedinica pod komandom Pavla Đurišića isa njima Draže Mihailovića na sektor Kalinovika vidi dok. br. 113.

i i ' Ostojić je toga dana naredio da se radio-stanice i Centar veze premeste iz Kalinovika u Miljevinu, dok se on, istog dana, nalazio u s. Borija, odakle se ponovo vratio u Kalinovik. Vidi dok. br. 113.


Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument