ZBORNIK DOKUMENATA VOJNOISTORIJSKOG INSTITUTA: TOM XIV - DOKUMENTI CETNICKOG POKRETA DRAZE MIHAILOVICA - KNJIGA 2
Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument


BR. 87

NAREĐENJE KOMANDANTA ISTAKNUTOG DELA ŠTABA DRAŽE MIHAILOVIĆA OD 15. MARTA 1943. KOMANDANTU OPERATIVNIH JEDINICA ISTOČNE BOSNE I HERCEGOVINE ZA POSEDANJE POLOŽAJA RUDA LASTVA — OSOBAC — DOLOVI — BIJELA RADI SPREČAVANJA PRODORA JEDINICA 2. PROLETERSKE I 3. NOU DIVIZIJE KA KALINOVIKU I NEVESINJU1

MAJORU BAĆOVIČU — najhitnije S.t. pover.

Boljševici noćas napali na Čičevo i Lipetu,2 a deo snaga prebacili na desnu obalu blizu Glavatičeva. Po mome naređenju naši nisu izvršili napad.3 Naredio sam da ga izvrše noćas i da sadanji položaj održe po svaku ceniu. Jača kolona crvenih u pokretu ka Glavatičevu. Prema Čičinom4 naređenju linija: Visočica — Crna Gora — Bijelo Polje — Neretva mora se održati po svaku cenu do dolaska Pavlova.5

Zbog teške situacije kod Baja,6 a da bi se sprečio prodor ka Kalinoviku i Nevesinju, jedini je izlaz da vi u toku noći prebacite trupe u Bajovu visinu, stoga,

Naređujem:

1. Sadanji Vaš položaj predajte broju 227 a vi pod zaštitom zaštitnica u toku noći prebacite najhitnije sve Vaše snage na liniju: Ruda — Lastva (1835) — Osobac (1922) Kamenac (1843) — [Mala] Vnšina (1784) [Velika]Baba (1509) — Dolovi (623) — Bijela.

Ovo izvršiti bez ikakvog izgovora jer treba da imate u vidu da nam ništa ne vredi da vi budete u Bijeloj, ako u to vreme crveni budu u Nevesinju ili Kalinoviku.

U Gornjem Zimlju i Lišanima stvoriti jake rezerve za udare u bok neprijatelja pravcem Čičevo. Na frontu držati manje snage, i biti gotov za vršenje protivnapada i pomeranja fronta do Lipete, jer će pukovnik Bajo morati da drži jače snage na desnoj obali Neretve.

Na pogodan način objasniti starešinama i ljudstvu da se ovo mora uraditi radi jedinstva i skraćivanja fronta i da bi se sprečio prodor, koji je uperen prema Glavatičevu. Moral održati do dolaska Pavla i jakih pojačanja iz Crne Gore.

Mobilisati sve što je pod oružjem i privući najhitnije u rezervu na liniji: Kruševljani — Luka — Donje Zimlje.

Shvatite težinu situacije i hitnu i neophodnu potrebu da se ovo odmah izvrši. Od brzine Vašeg rada zavisi da li ćemo spasti Nevesinje i Kalinovik.

Upotrebite kamione za prebacivanje trupa.

Tražite od 22 da hitno pojača Vaše trupe. Javljajte redovno situaciju radiom i telefonom, pre i posle podne, jer ovako nisam u toku situacije.

Hitno na posao da spasemo Hercegovinu.

Pavle treba sutra uveče da bude kod mene.

15. III. 43u 17,10 čPoložaj8 18,209 Pozdrav Branko

 

1 Original (pisan olovkom, ćirilicom) u Arhivu VII, Ca, k. 162,reg. br. 9/1 (BH-V-104/1).

2 Čičevo je 16. marta 1943. zauzela 1. proleterska, a Lipetu10. hercegovačka NOU brigada. Opširnije o borbama na tom sektoruvidi dok. br. 113 i 140; tom IV, knj. 11, dok. br. 81.

3 O tome naređenju vidi dok. br. 86.

4 Draža Mihailović.

5 Reč je o dolasku oko 2314 novomobilisanih crnogorskih četnikapod komandom Pavla Đurišića. Te su jedinice imale zadatak da spre-če prodor jedinica 2. proleterske divizije na sektoru Kalinovik. S timjedinicama je u rejon Kalinovika došao i Draža Mihailović. Opširnijeo pokretu, dolasku i rasporedu tih jedinica za odbranu Kalinovika vididok. br. 113.

6 Stanišić. O zadacima Zetskog četničkog odreda, tih dana, vididok. br. 85, 113 i 140.

7 Odnosi se na italijanske okupacione jedinice. U ovom slučajuna 49. bataljon crnih košulja divizije »Murđe«.

468

Ostojić se tada nalazio u Kalinoviku.

Vreme kada je radio-telegrafista primio naređenje.


Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument