ZBORNIK DOKUMENATA VOJNOISTORIJSKOG INSTITUTA: TOM XIV - DOKUMENTI CETNICKOG POKRETA DRAZE MIHAILOVICA - KNJIGA 2
Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument


BR. 86

NAREĐENJE KOMANDANTA ISTAKNUTOG DELA ŠTABA DRAŽE MIHAILOVIĆA OD 14. MARTA 1943. KOMANDANTU ZETSKOG ČETNIČKOG ODREDA ZA NAPAD NA JEDINICE 2. PROLETERSKE DIVIZIJE U PREDELU BORCI — GLAVATIČEVO1

PUKOVNIKU STANIŠIĆU —najhitnije š.t.2 pover.

U vezi ranijih naređenja3 i poslednjeg Čičinog naređenja4 preko Veskovića5 naredio sam da sutra zorom produžite napad i to:

Desna kolona — 700 svežih trupa i Pribojska brigada desnom obalom pravcem: Dudalski k. — V. Kamen — Dubo-čani — Dolovi — Golo Brdo sa širenjem u levo do Neretve.

Po svaku cenu i bez ikakvih izgovora još u toku noći naredite PetriČeviću6 da jaču snagu uputi u Dubočane i sigurno spreči prilaz boljševika na desnu obalu pravcem:7 Borci — Dubočani — Umoljani.

Srednja glavna kolona sastavljena od Veskovića, Vidačića8 i dela Petričevićevih da preduzme napad sa sadanjeg položaja levom obalom pravcem: Lipeta — Kula — Borci — Gođevac.

Leva kolona — Trebinjska brigada 700 ljudi da napadne pravcem: Crno Polje — Poslušnik — Goraš9 — Borašnica i preko Boračke Drage udarajući u bok i pozadinu onih koji su pred glavnom kolonom.

Još noćas poslati na Crno Polje 300 ljudi koji će u prvo vreme držati liniju Crno Polje — Prevorac — Velike Bare i štititi bok Trebinjcima, a doonije izbiti na liniju: Osobac — Dolovi — Velke Bare.

1 Original (pisan olovkom, ćirilicom) u Arhivu VII, Ca, k. 161,reg. br. 42/3 (BH-V-95).

2 Sifrovano, telefonom.

3 Odnosi se na naređenja po kojima je Zetski četnički odred imaozadatak da spreči prodor jedinica 2. proleterske divizije na pravcu Konjic — Glavatičevo. Detaljnije o tome i rezultatima borbi toga odredana pravcu Glavatičevo — Nevesinje — Gacko vidi dok. br. 85, 113 i140.

4 Draža Mihailović. Reč je o naređenju da se održi linija: Visočica — Crna gora — Bijelo polje. Vidi dok. br. 87.

5 Andrija.

6 Boško, komandant Kombinovanog korpusa. Vidi dok. br. 84.' Na tom pravcu su napadale jedinice 2. proleterske divizije.

8 Milorad. Jedinice iz sastava Trebinjskog korpusa.

9 Verovatno je u pitanju Taraš (k. 1729).

Rezervu od najmanje 1000 svežih trupa, plus brigada koja pristiže i trupe vraćene iz Mileševskog korpusa10 držati na prostoru: Glavatičevo — Čičevo — Cesam.11

Zavesti red i disciplinu. Moral podići.

Napad izvesti najvećom žestinom udarajući u bokove i pozadinu neprijatelja uvek sa tempom.

Cilj prvo izbijanje na liniju: Vrtača — Ubiholje (864), Ključi (963) — Borci — Poslušnik (1741) — Osobac — Velike Bare, a potom: Ljuta — Paklena (908) — Gođevac — Kiser — Borašnica. Ovim se ostvaruje počesno tušenje prethodnica boljševika i najsigurnije sprečava svaki prodor bilo ka Kalinovuku ili Umoljanima.

Ponovo podvlačim potrebu da se još noćas posednu Dubočani i hitnog rada sutra desne kolone.

Vi sutra pređite u Glavatičevo.

Major Baćović12 danas postigao velike uspehe. Zarobio 10 p.mit., 50 pušaka. Našao mrtvih boljševika preko 500 i masu ranjenih. U toku noći prebacuje sve snage sa desne na levu obalu, a sutra preduzima napad sa linije: Gradina — Glogošnica — D. Jablanica pravcem: Lipovska — Golo Brdo — Celebić, a jednom kolonom pravcem: Gradina — Barova Glava — Mala Lisina — Siljevica u bok i pozadinu boljševika.13

Broj 11 drži desnu obalu i vrši pritisak od Rame i Ko-njica.

Ovo je najpogodniji momenat za definitivno uništenje glavnih snaga boljševika u džepu Neretve, što [se] i mora postići po svaku cenu.

Učinite sve da se postigne što sjajnija pobeda posle mesec dana borbi.

Pobeda je naša. Smrt boljševicima.

14/111. 43u 17,15 č.Položaj15Predata u 18.50 Pozdrav Branko

10 Odnosi se na 1. i 2. durmitorsku brigadu. Vidi dok. br. 85 i 113.

Česam, nejasno. Verovatno je u pitanju Česme. 12 Petar. Reč je o borbama Nevesinjskog korpusa protiv 3. brigade 9. dalmatinske divizije kod D. Jablanice. Vidi dok. br. 85 i 113.

14 Sa pravca Rame napad su vršile jedinice nemačke 369. legionarske divizije, a sa pravca Konjica borbena grupa »Anaker«.

Tada se Ostojić sa svojim štabom nalazio u Kalinoviku.


Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument