ZBORNIK DOKUMENATA VOJNOISTORIJSKOG INSTITUTA: TOM XIV - DOKUMENTI CETNICKOG POKRETA DRAZE MIHAILOVICA - KNJIGA 2
Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument


BR. 85

IZVOD IZ KNJIGE PRIMLJENIH DEPEŠA ŠTABA DRAŽE

MIHAILOVIĆA U VREMENU OD 26. FEBRUARA DO 14.

MARTA 1943. GODINE1

26 februar 1943 god.

Br. 1527 od Ištvana: br. 87 25.II.— Uspeo sam da Itali-jani u Splitu dozvole naš prolaz do Solina i peške na Vrgorac — Ljubuški — Mostar. Italijani su preporučivali put morem obzirom da je ovaj pravac opasan, i da se mora preći putem borbe, naročito u reonu Biokova planine. I ja ra&polažem istim podatcima, ali da bih izvršio Vaše naređenje, ja sam izričito tražio ovaj pravac. U subotu 27-mog, sa trupaima krećem.2 Nastaviće se.

Br. 1528 od Ištvana: br. 88 25.II. Za vreme puta održava-ćemo sa Vama vezu svake noći od 2 sata, pa do časa pokreta, ukoliko to bude bilo moguće. Očekujte vesti od nas od 29-tog u 2 časa. Molim za detaljnije podatke o položaju partizana prilikom, prve veze. Municiju srno primili. Jevđević da ne dolazi. Moral kod vojske dobar. Nadam se da ću u ime Boga povereni mi zadatak izvršiti. Baćović.—

Br. 1535 od 222: br. 265 25.II.— Nemam naročitih novosti da javim sa fronta. Od Voje još nisam dobio vesti, ali Obr sa dobivenim pojačanjem verujem da je sve u redu. Kod Mostara komunisti nisu napadali. Prema naređenju koje sam juče poslao vrše se pripreme za napad.3 Kod Konjica imam grupu od oko 3500 ljudi, Pantić ima oko 1500 i Bajo oko 2000. Za zaštitu otseka Mostar — Metković imam tri grupe od 1600 ljudi kod Mostara, Domanovića, Stoca4. Sem toga ovaj otsek brani divizija tetkića iz Mostara5. Ideja napada za uništenje komunista u džepu

1 Original (pisan na mašini, ćirilicom) u Arhivu VII, Ca, k. 293, reg. br. 3/1.

U knjizi su sadržane depeše primljene od 22. februara do 14. marta 1943. Primedbe i oznake na margini depeše dopisao je Draža Mihailović olovkom, ćirilicom.

O pokretu hercegovačkih četnika pod komandom majora Baćovića vidi dok. br. 74, 75 i 113.

3 Vidi dok. br. 45 (Instrukcija od 23. februara 1943).

' Vidi dok. br. 40.

a U pitanju je divizija »Murđe«.

 

416

Zbornik, tom XIV, knj. 2

417

Neretve: desna kolona6 Kasalović i Voja. Napad sa linije Zlatar — Paklena — Gođevac — Borašnica — Osobac — Velike Bare pravcem: Gođevac C c K n7. Vrh — Rečica

— Tabakovica — Jablanica u zoni desno do Neretve, alevo do linije, nstv. ..

Br. 1531 od 222: br. 266 Nastavak.. Velike Bare — Ovca

— Veliki Prenj — Zagonska Kosa — Risovac. Manevar od Prenj a u pravcu Neretve u bok komunista. Zaobezbeđenje Bjelašnice Vukasović i muslimani.8 Srednjakolona: Pantić napada sa linije: Kerać — Planinica —Bukovo Brdo — Dolovi — Ravne — Mandić pravcem:Dolovi — Zabrđe — Kup — Varda — Glogovo — Gornja Grabovica u zoni desno do leve granice desne kolone

Obr a levo do Neretve. Manevar podkolonom u pravcu Vidova — Samograd. Leva kolona: Najstariji Bajov oficir napada sa linije: Gradac — Mačija Glav[ica] — Domazeti

— Planinica — k. 901 — pravcem: Planinica — Goran-ci — Golo Brdo — k. 930 — Vrdi — Drežnica u zoni desno do Neretve, a levo do linije: k. 901 — Jastrebinka —Virac — Orlovo Gn[ij]ezdo — Debelo Brdo — Međano-va Kosa — Vanjača — Ošljar — Gradina, Težište na le-vom krilu desne podkolone. Nstv. .

Br. 1538 od 222: br. 267 25.II.— Nastavak.. Rad leve i srednje kolone Objedinjava pukovnik Baja. Tetkići da obezbede levi bok leve kolone prvo na liniji Jastrebinka

— Variača potom Oblo Brdo — Široki Brijeg i zatvore Obr pravac Ljubuški — Mostar i brane otsek Mostar — Metković. Početak zavisi da li može desna kolona napadatisa sadašnjim snagama pre dolaska Veskovića9 obzirom najačinu neprijatelja i izvršene pripreme. Srednja i levakolona počinju napad jedan dan ranije u cilju privlačenja neprijatelja i izbijanja na liniju Veli[ki] Prenj —Vidova Mugdovita10 — Drežnica — Drežanja11

6 Odnosi se na Konjičku grupu. Više o sastavu i jačini kolona (desne, srednje i leve) vidi dok. br. 55 i 59. ' Crni.

8 Bjelašnicu je obezbeđivala 2. sarajevska brigada (Vukasović) ipripadnici Muslimanske nacionalne vojnočetničke organizacije.

9 Odnosi se na deo jedinica Limsko-sandžačkih četničkih odreda.Tim jedinicama komandovao je major Vesković. O formiranju i odlasku tih jedinica na poprište borbe u dolini Neretve vidi dok. br. 18,74, 75 i 140.

10 Verovatno Ugrovita.

11 Verovatno je u pitanju Drežanka. Dalji tekst u rečenici je nejasno napisan.

Pbena pado srednje. Leva kolona ima da izbije na liniju Vilenjak — Tomina Kosa — Goranci — Jastrebinka, što je Bajo danas trebao da uradi po izveštaju.

Br. 1539 od 222: Nastavak. . Drugi dan akcije: Desna kolona tek preduzima napade i to: linija Radešine — Prisoje — Rečica — Borja — Gola Glava. Srednja produ-žava napad sa dostignute linije pravcem Samograd ■—• Zagonska Kosa — Stražica. U zona desno do linije V. Prenj — Gola Glava, a levo do Neretve. Cilj linija Gola Obr Glava — Crni Potok12 — Ravna — Jablanica. Manevar desno, težište levo.

Leva produžava napad sa Drežnice pravcem Gradina —• Zeleno Brdo — Crni Vrh — Branisavac, u zoni desno do Neretve, a levo do linije Kita — Ploča — Vel. Vilenac, težište bliže Neretvi, planinom slabi delovi za obezbeđenje. Za zatvaranje pravca dolinom Drežanke ostaviti potrebne snage na visovima sa [obadve] obale Drežanke zapadno od Drežnice. Cilj linija: Donja Jablanica — Gumenac — Plasa Glavica — Trinača.—

Br. 1540 od 222: br. 269 25.II.— Treći dan akcije: desna kolona produžava napad do dostignute linije pravcem: Rečica — Tabakovica — Topalov Greb — Carski Vrh — Rama. Zona se smanjuje stepenom napredovanja prednje kolone. Ako Nemci ostanu u Konjicu13, deo snaga i do Rošca uputiti na bok Sehicu planinu radi sečenja ostup-nice od Rame za Prozor14. Cilj izbijanja na Neretvu, uni-Obr štenje komunista i zauzeće Rame i Jaiblanice u zajednici sa srednjom kolonom. Srednja kolona produžava napad pravcem Ravno — Topalov Greb — D. Papraska u zoni desno do linije Jeražica15 — Gumanac — Krstac — JDob-rigošće, a levo do Neretve. Zonu regulisati prema napredovanju desne kolone da se izbegne međusobno tučenje. Težište na levom krilu. Cilj potpuno odsecanje otstupnice komunista pred desnom kolonom i uništenje u džepu Neretve. Nstv. ..

Br. 1541 od 222: 270 Nastv.. Leva kolona produžava napad pravcem Branisavac — Malo Sljeme — Kosne Lu-

12 Crna reka.

u U pitanju je borbena grupa »Anaker«. Rečenica je tako napisana u originalu. Verovatno treba da glasi: Ako Nemci ostanu u Konjicu deo snaga iz Podorašca uputiti na Dok, preko Celinske pl. radi sečenja odstupnice od Rame za Prozor. »Jeražica« na karti 1 :100 000 nije pronađena.

 

418

27*

419

ke — Štit Brdo — Travna Kosa — Dolina Rame u zoni: desno do Neretve a levo do linije Trinača — Veliko Sljeme — Raulje — Oklanica — Ravnica, težište na desnom Obr krilu. Cilj dublje i potpuno sečenje otstupnice od Rame i Jablanice ka Prozoru dolinom Domađke.16 Put Mostar — Rama opravljati i istim uputiti tenkove" za olakšanje rada leve i srednje kolone. Obezbediti bombardovanje i izviđanje iz vazduha u toku napada, artileriju, bacače, automatsko oruđe, municiju i hranu. Veza radiom, telefonom i kuririma. Obeležavanje prednjih delova vatrom i raketlama. Neprekidno paziti na pokrete nemaca. Nstv..

Br. 1542 od 222: br. 271 Nstv.. Prema ovom naređenju vrše se pripreme posle kojih će mo preduzeti napad. Mislim da imamo nađmoćnost. Duh odličan po dolasku Obr zemljaka. Tetkići daju sve. Jevđa tvrdi da će nemce zadržati da ne idu dalje od Rame. Uostalom jači smo i od njih. Od rada srednje i leve kolone očekuje mnogo jer će komunisti biti potpuno opkoljeni. Vojina stanica danas stigla i sutra mu je šaljem, te ću moći u toku napada da pomažem. Imam direktnu vezu telefonom sa Mostarom. Prema poslednjim izviđanjima iz vazduha komunisti upućuju svoje snage ka Ostrošcu, Konjicu i Jablanici, a divizija od Imotskog kreće se ka Kočerinu i Mostaru.18 Nem-ci od Bradine delom stigli u Konjic a oni kod Vakufa nadiru ka Prozoru.19 Nstv. .

Br. 1543 od 222: br. 272. Nstv. . Prema ovakvoj situaciji težnja mi je da munjevitim napadima tučem počesno prvo komuniste u džepu Neretve, a posle one od Imotskog. Obr Vesković danas stigao kod mene, a njegova vojska će sutra, kada treba da stigne i Vojinih 1200 ljudi.20 Pošto će Konjička grupa sa Vojinim ojačanjem imati oko 5.000 ljudi, to nameravam Veskovića uputiti preko Glavatiče-va u (Aizimljauzeljusudeset k.)21 Severoistočno od Mostara da bude gotov za rad prema drugoj grupi komunista. Ovu grupu nameravam da napadnemo frontal-

" Doljanke.

17 Iz sastava italijanske divizije »Murđe«.

18 Odnosi se na 9. dalmatinsku NOU diviziju.

'' Od Gornjeg Vakufa ka Prozoru nadirala je nemačka borbena grupa »Vogel«.

20 Reč je o dolasku jedinica Mileševskog korpusa pod komandu kapetana Radomana Railića.

21 Deo rečenice u zagradi Draža je precrtao, a iznad toga olovkom,ćirilicom dopisao »i G. Zimlja u Željušu 10 km«.

no, s desnog boka i iz pozadine, ako stigne Bacovic, kome je put odobren. Verujem u potpun uspeh.22 Branko.

Br. 1544 od 222: br. 273 25.II.— Sada dobih od Voje izveštaj od juče. On drži liniju Grad — Džepe — Donju Bjelu — k. 602 — Turiu i Ljubinu. Stigao mu Kasalović. Voja oran za napad. Po iskazu zarobljenika borio se 22. sa udarnom hercegovačkom brigadom kojom komanduje Obr kap. Pero Ćetković23. Voja kaže da nemački i italijanski komandanti izvršavaju sva njegova naređenja za poseda-nje položaja kod Konjica. Dobri neki ljudi.24 Obzirom na Vojin položaj uspeh će se mnogo lakše postići. Pašali prekosutra napada na Šekoviće.25 Branko.

27. februara

Br. 1876 od 222: br. 274 26.II.— U ime Boga sutra počinjemo napad srednjom i levom kolonom. Pripreme završene i do 16 č. Bajovi su trebali da izbiju na liniju: Obr Pometenik — Popratnik — Vetrenjača26 — Umac — j. severnije od linije Vilenjak — Goranci — Jastrebinka. Jačina srednje kolone 2.200 četnika 6 bacača, 34 p. mitraljeza, 4 brdska topa i 4 topa 105 mm i jedan bataljon tetkića. Jačina leve kolone 1950 četnika, 12 bacača, 5 mitraljeza, 49 p. mitraljeza i 6 brdskih topova. Nstv.

Br. 1877 od 222: br. 275 Nastavak. . Obezbeđenje levog boka leve kolone vrše 3 bataljona četnika. Na desnoj obali Neretve na otseku Mostar — Čapljina imamo oko 1600 ljudi u tri grupe. Levom komanduje major Gojnić. Napadu prethodi artileriska priprema i napad iz vazduha. Voja i Kasalović danas i sutra vrše pripreme za napad Obr prekosutra. Danas sam Voji poslao stanicu koja sutra treba da uhvati vezu samnom. Andri[ji]ni ljudi stigli danas sa stanicom. Sutra ih odmaram a prekosutra upućujem u Glavatičevo pa ću dalje videti prema potrebi desno i levo. Mogu stići za pola dana marša. Baćović sutra kreće vozom za Solin a posle će peške preko Makar-

22 Taj plan dejstva odobrio je Draža Mihailović. O tome vidi dok.br. 74.

23 Napad na Konjic 22/23. februara vršile su jedinice 3. NOU divizije. Vidi dok. br. 46.

24 Rečenica je u originalu podvučena olovkom.

25 O tom napadu vidi dok. br. 49.

26 Tetrnača.

 

420

421

ske na Ljubuški, gde može biti po mome proračunu najranije do 8. marta. Nastavak...

Br. 1878 od 222: br. 276 Nastavak; sa kojim ću održavati usput vezu u 2 sata noću, pa ću ga dirigovati prema potrebi. Jevđa zaključio sa nemciima ugovor da ne idu južno od Rame.27 Naredio sam Voji da iskoristi od nemaca u Konjicu za zatvaranje linije: Ivan —■ Bitovnja — Petralj — Kruglica28 — Crni Vrh i da vidi da li može bez opasnosti uputiti jednu kolonu desnom obalom Neretve od Bjelašnice pravcem: Koštiik — Lušci — Podhuim — Ra-Obr jan klek za sečenje otstupnice boljševika od Rame ka Prozoru. Voji stiže sutra do mraka Vuikola Tomić sa 400 boraca,29 a prekosutra Jelovac sa 500 boraca.* Tako će Konjička grupa imati oko 5000 ljudi. Nastavak.

Br. 1879 od 222: br. 277 Nastavak. . Ovakvim snagama i rasporedom trupa nadatm se potpunom uspehu i postizanju iznenađenja, jer mi se čini da oni spremaju napad na nas i ne sanjaju o našem napadu. Ako sve kolone budu radile po zamisli očekujem uništenje svih delova boljševičkih na levoj obali i dobar plen. Jačinu Obr njihovih dveju divizija računam do 6000 ljudi, ali su zamoreni i gladni i ako [su] dobro naoružani. Pašali javlja da su bile neke borbe u srebreničkom srezu prilikom nasilnog oduzimanja hrane. U Vlaseničkom još mirno. On preduzima napad na Sekoviće. Hugo od 8. o.m. vodi borbe u zapadnoj Bosni. Oslobodio Borje i Manjaču. Naši odredi se prikupljaju. Đujić javlja o evakuaciji Talijana iz Like i ponovnoj pojavi boljševika. Pošto se nemci i ustaše kreću ovoj zoni. Nastavak

Br. 1880 od 222: br. 278 Nastavak.. MisMsm da se boljševici neće moći održati. Primećuje se zaista pojačanje nemaca u Bosni. Verujem da se polako približavaju moru. Po dirigovanju snaga rekao bih da su Arso i Tito sa snagama prema nama. Kao što sam Vam ranije javio oni su snage razdvojili, glavnu uputili ovamo sa namerom da uzmu Hercegovinu, Sandžak i Crnu Goru. Pomoćnu uputili kroz zapadnu Bosnu ka Slavoniji i Sremu a deo pro-Obr letera i komesara i meštana ostavili u republici da se bore dok mogu otvoreno a posle iz zaseda i podzemno.

27 Vidi dok. br. 74.

28 Verovatno Kruščica.

29 i 30 Odnosi se na Pribojsku i Pljevaljsku brigadu.

Ako uništimo ove pred nama pogodićemo ih u glavu i trebaće vremena da se oporave. Gonjenje ću organizo-vati prema prilikama, ah se moramo čuvati nemaca i ustaša. Đorđo nije obavešten dobro o stanju u istočnoj Bosni. Borbe u mešavini moguće su na Majevici. Ako Račić ima koju rez. stanicu mogao bi je ubaciti preko Leka Hugu jer ja sad nemam a veza sa Hugom neophodna. Nastavak.

Br. 1881 od 222: br. 279 Nastavak.. Krivo mi je što nećete da me razumete u pogledu upućivanja Perhineka. Vi dobro znate da se nikad nisam stideo od posla a znate i to da sam uvek bio protivnik da jedni vuku kolica a drugi da se voze u njima. Kad se budemo videli uvi-dećete opravdanost moga traženja, a sad kažem po vojnički razumem i produžavam sam pa šta mi Bog da. Branko.

Br. 1898 od Maria: br. 38 26.II.— Država crvenih i ako pregažena nije sistematski uništena. Komunističke glavne snage izvukle su se iz klešta i pokušavaju da se probiju u Hercegovinu dok su slabije snage u jačini oko 6 — 7.000 ostavljene ovamo sa zadatkom da obnove republiku. Tetkići napuštaju svu Liku od Vrhovina do Knina a Dinarci i Ličani brojno slabi, nesposobni su da je održe i organizuju. Sporazumno sa Baćovićem, Đuji-ćem i Mihićem zahtevao sam od tetkića da se odbrana garnizona u Lici poveri domobranima koje bi smo postepeno pretvorili u Jugoslovensku vojsku. Nastaviće se..

Br. 1899 od Maria: br. 38 — nastavak. . Hercegovci polaze sutra preko Splita i Makarske. Snabdeveni su hranom i municijom za sedam dana. Dobili su 500 pari cipela. Tri nemačke divizije sa Drenovićem napadaju od Drvara i Jajca ka Glamoču. Od Sinja ka Livnu napada jedna ojačana italijanska divizija. Vrše se pripreme za kombinovanu akciju Dinaraca i još jedne italijanske divizije preko Grahova ka Glamoču i Vrlike ka Livnu. Napad na Grahovo biće uglavnom po planu Ostojića jer su tetkići isti usvojili. Početak ove akcije za tri dana.

Br. 1900 od Maria: Nastavak. Bjelajcu je uručena stanica pre 15 dana ah se još nije javio. Sa Drenovićem ne možemo uspostaviti vezu. Tetkići ne daju obećane radio-

 

422

423

stanice. Đujić i Drenović sastaće se u Glamoču. Štabovi svih jedinica su van žice sem Đujićevog koji je u pokretu. Kad nema operacija onda je u Kninu. Đujić, Palošević, Stude, Soškić i ostali rade po uputstvitma i naređenjima Ostojića na organizaciji teritorije. Moje prisustvo na terenu posle odlaska hercegovaca nepotrebno. Izvršiću pre-nos vojvode i seobu njegove porodice.31 Ivanišević

28. februara

Br. 1901 od 222: br. 280 27. II.— Do 22 časa nisam dobio nikakav izveštaj od komandanta. Posle strahovite pripreme napada od dva časa počeo je mlitav napad srednje i leve kolone kako Jevđa izveštava i 4.500 ljudi sa oko 80 automatskih oruđa i 18 topova napredovali su jedan kilometar i ako je pred njima slaba snaga.32 Ovo je pravi vojnički skandal. Zapretio sam komandantima kolona da ću ih staviti pod sud ako sutra do mraka ne izbiju na liniju Obr cilja, za drugi dan napada. Prema avionskom izviđanju Voja guta kao ala. Jednom kolonom napada Ostrožac i drugom se kreće ka Jablanici i ako pred sobom ima glavne snage komunista, a Voja je bez artilerije i sa malo automatskih oruđa. Ovo je najdrastičniji primer vredno-sti starešina u pozitivnom i negativnom smislu.

Br. 1902 od 222: br. 281 27.II. Nastavak. Ako Bajovi i njegovi budu ovako naopako radili i sutra moraću lično otići na teren i sve ih posmenjivati i uzeti sve pod neposrednu komandu. Van sebe sam od besa što su mi pot-Obr puno upropastiti plan za uništenje komunista u džepu Neretve, a ovako idealna prilika više se neće pružiti. Ve-rujem da će komunisti pobeći, jer umesto da im srednja i leva kolona potpuno otseku otstupnicu i napadnu dan ranije, one su izostale a Voja koji je tek sutra trebao početi napad, morao je juče preduzeti opšti protivnapad jer bi inače komunisti zauzeli bazu Konjic, pa ih je po-vitlao. Nastaviće se dep.

Br. 1903 od 222: br. 282 Nastavak. . Tako je ispalo sve onako kako nisam želeo. Molim za dozvolu da promenim komandno mesto u blizini Trebinja, jer sam ovde suviše Obr udaljen, a veze su spore i nesigurne, te nisam u stanju da

31 Reč je o vojvodi Iliji Trifunoviću Birčaninu.

32 Vidi dok. br. 53 i 75.

greške na terenu blagovremeno ispravljam. Promenu mesta bih izvršio noću, posle prebacivanja komunista na desnu obalu i otklanjanja opasnosti od Bjelašnice i Konjica za ovaj pravac. Baćović je danas na putu. Javiće se 1. marta u 2 časa. Javiću Vam dalji tok događaja, kraj dep. Branko.—

Br. 1904 od 222: br. 283 28. II. — Danas do podne imam sledeće podatke: Voja radi kako sam Vam javio. Od njega još nemam izveštaja a njegova stanica još ne radi. Jevđa javlja da se deo Bajovih ljudi noćas povukao sa polaznog položaja za napad ka s. Gorancima33. Bajo otišao na lice mesta da trupe vrati na položaj. Čini mi se da Obr je ovo delo crvenih među Bajovim trupama. Pantićeva kolona preduzela jutros energično napredovanje. Napisao sam oštre depeše Baju, Pantiću i Gojniću i zahtevao da po svaku cenu danas do mraka zauzmu liniju postavljenu za drugi dan napada. Vesković sa stanicom stigao u Glavatičevo a njegove trupe stižu tamo večeras. Javio mi se radiom. Njega ću dirigovati prema razvoju situacije danas do mraka.. Nastavak dep.

1. marta 1943. god.

Br. 1911 od 222: br. 284. Nastavak. — Baćović se javio danas. Poručio sam mu da požuri do Makarske, a odatle ću ga poslati gde treba. Bjelašnica, Prenj — i otsek Mo-Obr star — Metković, zatvoreni su. Snage imam da postignemo postavljene ciljeve, ali su starešine kod srednje i leve kolone užasno podbacile. Ako se danas ne poprave, preduzeću shodne zakonske mere bez milosti i obzira. Cim se pročisti leva obala moraću preći u okolinu Neve-sinja. Novosti ću javiti. Branko.—

Br. 1912 od 222: br. 285 28.II. — Poslednji podatci: Pantićeva kolona do podne izbila na liniju: K. 507 — potok Bjela — Senokos — K. 118 — na Neretvi. Gojnićeva kolona u isto vreme izbila na liniju: Čitluk — s. Vreli — Karika 685 — K. 615. Šta su uradili posle podne ne znam.34 Pred Pantićem neprijatelj35 ima oko 2 bataljona i pred Gojnićem jedan. I sami vidite iz ovoga očajno slab rad srednje i leve kolone. Očekujem rezultat mojih pretnji,

i M Vidi dok. br. 75.

Delovi 2. proleterske divizije.

 

424

425

Obr pa ako ne pomognu smeniću sve starešine ovih kolona i staviti ih pod sud. Od Voje sam dobio pismo sa stanjem od 26-tog u podne. On je u neprekidnim borbama i jedino svakodnevnim protivnapadima uspeo je da očuva Konjic i Ljubinu planinu, koji su do sada tri puta prelazili iz ruke u ruku. Njegove snage su još uvek u prikupljanju i on je snažno izdržao neravne borbe, podnosi olovnu težinu operacija. Nastaviće se.

Br. 1913 od 222: br. 286 Nastavak. — Nemam dovoljno reci da ga pohvalim. Bojović i Ružić ga odlično pomažu, a takođe i ostale starešine. Por. Guzdna javio mi je usmeno oko 16 časova, da je poslednjim izviđanjima iz vaz-duha utvrđeno da komunisti beže ka Jablanicd, Rami i Prozoru, dok im se glavne snage kreću ka Ivan planini. Očekujem potvrdu ovog izveštaja, ali je sasvim verovat-no da će boljševici, dobivši batine na Prenju, promeniti pravac i pokušati prodor između Bjelašnice i Prozora ka severnoj Bosni. Interesantno je da tetkići ne daju nikakove podatke o diviziji Buljanovoj od Imotskog, što može da znači da su odustali od pokušaja prodora u Južnu Hercegovinu i priključenje ove snage glavnoj snazi. Dalji rad podesiću prema prilikama, a za sutra sam naredio dovršenje rada na čišćenju leve obale. Nastaviće se.

Br. 1914 od 222: br. 287. Nastavak. — Ako se potvrdi da je Buljan skrenuo ka Prozoru, onda ću Andriju poslati kod Voje i narediti udar ka Rami i Prozoru, i od Konjica Obr ka Ivanu i Bitovnji. Preko Voje pokušaću da iskoristim prijateljstvo nemačkog komandanta iz Konjica, za dobi-janje dozvole za gonjenje komunista kroz Bosnu, ali ako osetim da to neće biti opasno za nas.16 Od Jevđe sam tražio da izradi preko tetkića da nemoi ostave nama za raščišćavanje od boljševika zonu Rama — Prozor — Su-jica — Livno — Makarska — morslka obala — desna obala Neretve, s tim da tetkići daju sve za 20.000 četnika.37 Rezultat jednog i drugog javiću čim dobijem izveštaj od Jevđe38 i Voje. Nast.

Br. 1915 od 222: br. 288 Nastavak. — Po dobivenim podatcima boljševici su pretrpeli veoma teške gubitke od

Vojinih jedinica i bombardovanja iz vazduha i artilerije. Vojini gubitci su prilični. Tačnih podataka još nemam. Obr Mislim da je opasnost za Hercegovinu prošla, ali je sada pitanje kako ćemo što više gubitaka naneti crvenima. Učiniću sve da u ovome što više uspemo, ali moramo voditi računa o namerama nemaca, šta nam nalaže oprezu pri radu na desnoj obali Neretve. Skrenuo sam pažnju Hugu i Pašaliju da očekuju boljševike kod njih. Naredio sam im sistematsko uništavanje. Hugo je opet na Borju i radi vrlo dobro. Pašali je takođe odličan i vrlo sposoban oficir za borbu i organizaciju. Nastaviće se.

Br. 1931 od 222: br. 291 l.III. — Jutros Radulović javlja:39 srednja i leva kolona upućena za divizijom Peka Dapčevića jačine 4000 ljudi koja brani položaje kod Drežnice. Do juče u 16 čas. kolona izgleda uzela Obodić i Vidovu a prošle noći trebalo je da padne i Drež-nica. Bajo obećao za danas napad na Drežnicu. Naredio Obr sam da Pantić gura desnim Gojnie levim krilom kako bi presekli oba pravca kuda bi Peko Dapčević otstupao ka Jablanici ili dolinom Ereanke40. Divizija Buljanova još neaktivna u oblasti Posušja. Voja razbio diviziju pred sobom koja u paničnom strahu beži ka Rami i Prozoru, a Voja goni.

Br. 1932 od 222: br. 292 Nastavak.. Na bojištu crveni ostavili preko 300 mrtvih i ranjenih. Prema ovakvoj situaciji naredio sam da Vesković krene danas iz Glava-Obr tičeva u Bijelo Polje, kako bih imao snage pod rukom bilo za uništenje Dapčevićeve divizije bilo Buljainove. Izgleda da se komandovanje boljševika zbunilo jer su pri-tešnjeni a probiti se u Hercegovinu ne mogu. Nisu utvrđene vesti da beže ka Bitovnji. Tražio sam hitne ieve-štaje. Branko.

Br. 1933 od Ištvana: br. 92 28.II. Nalazim se u s. Dicmu južno od Sinja. Sutra nastavljam pokret za selo Trilj, jedino mogućim putem, pošto ovaj porušen a ostali su neprohodni. Ustaška posada iz Dicma, pre našeg dolaska pobegla je iz istog. Zbog sadanjeg pokreta morao sam lično da idem u Split kod komandanta korpusa41 i posle

 

36 Rečenica je u originalu podvučena olovkom i sa strane označenasa tri vertikalne crte.

37 Vidi dok. br. 57.

38 i 39 Vidi dok. br. 75.

40 Poslednju reč je Draža Mihailović precrtao i olovkom, ćirilicom dopisao »Drežnice«. U pitanju je r. Drežanka.

41 U Splitu je bilo sedište italijanskog 18. armijskog korpusa.

 

426

427

dugog natezanja i ultimativnog zahteva uspeo sam da izdejstvujem ovaj pravac, obuću i municiju. Obaveštenje Ivaniševića da je sve ovo on svršio neumesno je. Nastaviće se. .

Br. 1936 od Ištvana: br. 95 28.II. — Obavešten o mom iz-veštaju koji sam Vam poslao o Srbu42, Đujić prekinuo svake odnose sa nama. Zbog rekviriranja izvesnog broja konja, većinom iz partizanskih sela, za prenos municije, ovo neraspoloženje se još više pojačalo. Od zvaničnih niko nas nije ispratio. Komandant korpusa danas mi je saop-štio na moje pitanje u prisustvu Ivaniševića, da Liku predaju hrvatima pošto četnici ne mogu držati. Ivaniše-vić je molio đenerala da Liku posednu Domobrani a ne ustaše, što sam ja energično odbio, znajući da se u po-slednje vreme ustaše oblače u domobransku uniformu. Nastaviće se. .

Br. 1937 od Ištvana: br. 96 29.II. — Nastavak. . Predložio sam da se Lika preda četnicima ili da je i dalje drže italijani, makar i sa smanjenim efektivima. Ovu sjajnu priliku da držimo Liku u našoj vlasti mogli bi iskoristiti kad bi Dinarci za to imali dobrih i dovoljnih snaga i smisla da organizuju, naš srpski živalj. Kraj dep. Baćović.

2.mart 1943. god.

Br. 1949 od 222: br. 293 l.III: Radulović javio da je bočnim napadom jedan Bajov bataljon razbijen, usled čega se cela kolona povukla ka liniji s. Sirge — s. Goranci43. — Kod Baja ima crvenih, a starešine nikako da se snađu. Naknadnim pojačanjem trebinjakom brigadom i pomognut bombardovanjem, Bajo je uspeo da kolonu prikupi i krene napred. Pantić zauzeo Kup 1254 i s. Jasenjane. Voja goni ka Jablanici. Detalje ni ja još nijednom ne dobih ni od jednog komandanta. Baćović stigao u Sestanovac po Jevđi, a po radio depeši u s. Trilj. Za sutra očekuje borbu. U radu ga pomaže avijacija. Nemci i Buljan na starim položajima. Prema ovako nepotpunim podatcima naredio sam... Nastaviće se.

42 Vidi dok. br. 62.

43 Vidi dok. br. 75.

Br. 1950 od 222: br. 294 l.III. — Nastavak. — Voji preko Jevđe da drži čvrsto prelaze na Prenju i Bjelašnici i glavnim snagama da dovrši čišćenje leve obale Neretve, ne prelazeći na desnu. Akcijom od Rečiea u pravcu Donje Jablanice da preseče vezu Jablanice i Drežnice i uhvati neposrednu vezu sa Pantićem. Drugo: Pantić da ovlada svima tačkama na svome pravcu, a sa linije: Glogovo — Varda — Pogledalo, da dejstvuje u pozadinu trupa Peka Dapčevića i time olakša rad Gojniću. Dejstvom pravcem Obodić — Glogošnica — Jablanica, da preseče otstupnicu Dapčeviću ka Jablanici i uhvati vezu sa Vojom. Nastaviće se.

Br. 1951 od 222: br. 295 1. III. Nastavak. — Treće: Gojniću, da preduzme energičan napad ka Drežnici težeći levim krilom od Čabulje da preseče pravac od Drežnice dolinom Drežanke. Srednja i leva kolona imaju apsolutnu nadmoćnost nad neprijateljem. Četvrto: Vesković da se prikupi kod Bijelog Polja u rezervi. Peto: Obzirom na brzo napredovanje Baćovića i uzeti pravac na Imotski a da nebi bio počesno tučen, Radulović i Jevđa da prouče mogućnost formiranja jedne kolone u oblasti Širokog Brijega za dejstvo pravcem Kočerin — Posušje i jedne od tetkića u oblasti Vitine za dejstvo pravcem Grude — Imotski. Dok ove kolone ne izbiju na liniju. Nastaviće se.

Br. 1952 od 222: br. 296. 2.III — ... — Vran[gl] — 1082 — Krušanovac 1107 — s. Grude — Gradina — 622. Baćović da ostane zapadno od Imotskog na oblasti Oso je — 808 — Orljača — 909. Ako se sutra zauzme Drežnica onda bih upotrebio Veskovića i trebinjsku brigadu za kolonu od Širokog Brijega a tetkiće južno. Prebacivanje kamionima radi brzine. U protivnom narediću Ištvanu da zaobiđe Imotski sa Juga i dođe u Vrgorac. Namera mi je [da] Bajove po zauzeću Drežnice privučeni u rezervu u oblasti s. Goranci — s. Bogodol odakle se mogu upotre-biti bilo prema Buljanu za udar sa severa, bilo ka se-veru formiranjem trupa kod Širokog Brijega i Vitine, otklonila bi se opasnost od Buljana za južnu Hercegovinu, a time bi mogao dovesti u rezervu kod Mostara 1600 hercegovaca koji su u raznim grupama u Južnoj Hercegovini.

Br. 1953 od 222: br. 297 — Nastavak. Na Bajovog kapetana Jovovića44 bio pokušaj atentata. Jovović nepovređen.

44 Jakov.

 

428

429

Crveni četnik streljan. Naredio sam hitno i nemilosrdno pročišćavanje jedinica od crvenih. Ima slučajeva beg-stva iz borbe od 20 — 30 ljudi. Naredio sam da se kolovođe streljaju, ostali razoružaju i zatvore. Jedan Bajov ppor. bio zarobljen, kod njega nađena Bajova zapovest za napad. Potporučnik ubio sprovodnika i pobegao, ali smo ga za svaki slučaj zatvorili. Molim Vaše mišljenje dali da streljamo sve begunce iz borbe. Komandno mesto neću menjati dok ne očistimo levu obalu. Za tačniji rad možda ću pereci u oblast Nevesinje, radi lakše veze i to ako stanice ne prorade kod komandanata. Omladince ću upotre-biti po Vašem naređenju.45 Noćas ovde stigla četvorica iz grupe Jurao46 701. Plan za rad omladinaca dostaviću Vam naknadno. Treba da znam koliko se mogu oni ovde baviti. Nastaviće se.

Br. 1954 od 222: br. 298 Nastavak. — Preko Jevđe staviću ih u vezu. sa Splićanima i Dubrovčanima. Sad Vas izveštavam da sam ovamo na celoj zoni pokojnog vojvode uveo naš Ravnogorski pozdrav koji glasi: »Pomozi Bog, Draža nas vodi«. Odgovor: »Bog Ti pomogao, veličini i slobodi«. Rezultat odličan. U Biltenu »Ravna Gora« dato je obrazloženje. Kraj depeše. Branko.

3. marta 1943.

Br. 1981 od 222: br. 299 2. mart. — Sve kolone rade odlično. Voja razbio drugu diviziju a Bajo i Pantić divi-Obr ziju Peka Dapčevića. Boljševici beže ka Prozoru i dolinom Drežanike. Naši gone. Sa Vojom uhvatio radio vezu. Pripremam napad sa tri strane na diviziju Buljanovu. Detalj doveče. Pobeda je naša. Branko.

Br. 1982 od 222: br. 300 2.III. — Pantić zauzeo Glogoš-Obr niču, Grabovicu i Drežnicu, Divizija Peka Dapčevića razbijena beži ka severu i izvornom delu Drežanke. Gojnić sarađivao pri zauzeću Drežnice. Naredio sam da ćela le-va kolona promeni pravac i krene od Cabulje preko Rosne Poljane i posedne položaje: Bijele Stijene — Rakit-ski Gvozd — Rujavac47 — Debelo Brdo — Vetrenjača i

45 O sastavu grupe i zadacima omladinaca vidi dok. br. 74, depešu 915.

46 Jugoslovenska ravnogorska omladina.

47 Verovatno Runjava K. (pl.)

zatvori prolaz Drežankom. Pantić da uputi manji deo od Drežnice u leđa komunista a glavnim da gura ka Jabla-nici radi spajanja sa Vojom, šta je po ovome urađeno još neznam. Voja izgleda očistio levu obalu na prostoru Konjic — Jablanica. Kuburi sa hranom i municijom, jer je teško za 5000 baciti iz vazduha, a komora putuje dva do tri dana. Inače talijani i nemci Voji daju sve i prvi ga pozdravljaju. Nstv. . .

Br. 1983 od 222: br. 301 2.III. — Nastavak.. Zovu ga četničkim đeneraloim. Voja je stekao rano opštu popularnost, ne samo kod naših, nego čak i kod okupatora. Nastaću da ovo iskoristim za lakše jurenje komunista po Bosni. Nemci na Vojin zahtev užurbano zatvaraju. Obr pravce na frontu Ivan — Bitovnja — Prozor. Sutra od njega očekujem detaljniji izveštaj. Glavno je da sa njim imam najzad radio vezu. Sa Veskovićem takođe a nadam se od sutra i sa Radulovićem. Jevđa noćas javio da su tetkići prihvatili moj plan za rad prema Buljanu i Imotskom sa razlikom što jedna kolona ide južno od Vitine.48 Daju šest svojih bataljona. Detalj ću javiti sutra dok dobijem izveštaj od Rađulovića. Nastavak. .

Br. 1984 od 222: br. 302 3.III. — Ako uspemo da razbijemo i ovu treću diviziju boljševičku mislim, da se uskoro neće povratiti jer im je dosadanjim udarima naneto veliko rastrojstvo. Trudim se da ih brzom akcijom zbunimo jer su se oni do sada naučili da drugima nameću svoju volju. Crni dani im prestoje, jer su pritešnjeni i premoreni, a svakodnevno ih je manje. Ištvan treba da je danas u blizini Imotskog. Sutra ću imati vezu sa njim. Za Obr obrazovanje rezerve municije i hrane naredio sam još pre akcije i polako raste. Jevđevtdć se hvali da je dobio ljubazno pismo od Vas. Njemu su potrebne pohvale, a zaista mi je on ovoga puta mnogo koristio. Nemci se još ne kreću ka jugu. Imam izveštaja da se pojačavaju u Sarajevu. Došli u Rajlovac i Butmir oko 20 štuka i 20 drugih aviona bombardera. Pre dve noći u Sarajevu bila uzbuna i gađanja. Išlo se u podrume. Naši ljudi tvrde da su to bih engleski avioni. Nastavak. .

Br. 1985 od 222: br. 303 Nastavak. . Mislim da boljševici više neće napadati nego gledati da umaknu u Bosnu ili

Vidi dok. br. 75.

 

430

431

natrag, jer im kao treći pravac ostaje more. Sa Đujićem nemam veze već dva dana. Sigurno je da on preuveli-Obr čava snage komunista pred sobom, jer su glavne snage izvesno bile upućene u Hercegovinu. Ištvan se žali da ga Đujić nije ispratio pri polasku. Ja sam još 12.11 dao precizan zadatak Đujiću i Ivaniševiću za rad na njihovoj zoni po završetku operacija. Ako ga ostvare sve će biti dobro. Drugih novosti nema. Branko. .

Br. 1986 od 222: br. 304 3.III. — Cim je otklonjena opasnost od Mostara i Konjica, žabari hoće da oni komandu-Obr ju. Moj plan za uništenje Buljanove divizije nisu usvojili već hoće da Bajo ide sa svojim i tri bataljona ža-bara sa dve baterije pravcem Široki Brijeg — Gruda — Imotski, a Vesković sa dva bataljona žabara i artilerije pravcem Metković — Vrgorac — Imotski. Rezerva u Širokom Brijegu i Ljubuškom po 500 naših. Bajo, Jev-đević i Radulović su ovo prknili. Za rad prema Konjicu žabari pristali na moj plan. Nastaviće se dep.

Br. 1987 od 222: br. 305 3. III. — Nastavak ... Bajove trupe ostale na levoj obali Drežanke. Ovim žabarskim planom dozvoljava se spajanje divizije Peka Dapčevića sa Buljanovom divizijom a kolona preko Vrgorca odvaja od one preko Širokog Brijega, čime se ostavlja sloboda boljševicima da pođu ka Tomislav Gradu dolinom Drežanke ili preko Vitine ka Donjoj Hercegovini. Očigledno Obr im nije cilj uništenje komunista, jer se plaše naših velikih snaga, pa žele da nas ucenjuju hranom i municijom. Poručio sam Jevđeviću i Raduloviću: da našim trupama komandujem ja, a ne žabari. Tražim punu slobodu rada i unapred dva miliona metaka i hranu za sedam dana za 20.000 ljudi. Pravac preko Vrgorca me ne interesuje, jer Buljan drži sa tri brigade zonu: Gruda — Posušje — natv. dep.

Br. 1988 od 222: br. 306 Nastavak. . Ako ne pristanu ja smesta povlačim trupe na levu obalu Hercegovine49 i pu^ stiću da boljševici zakolju žabarske garnizone, ako se ne resim da to uradim ja pre boljševika. Za sada čekam odgovor. Molim Vaše mišljenje po ovome danas do mraka.30 Bojini se da mi žabari ne pokvare sve planove za

Misli se na levu obalu r. Neretve. Vidi dok. br. 74.

432

Obr uništenje boljševika, a opet ne možemo bez njihove hrane i municije. Silom možemo ih razoružati za 24 sata bez i jednog metka. Resio sam [da] sad ucenjujem ja, jer Jevđa popušta mnogo. Doduše, ova svađa ide u korist boljševika ali ne mogu dozvoliti da nas vuku za nos, kad su tako bedni što su pokazali u svima borbama. Sem toga namere nemaca su sumnjive i izgleda da čekaju da mi svršimo sa boljševicima, pa posle da napadnu nas. Sličnu izjavu dao je nemački đeneral iz Sarajeva. — Branko.

4. mart 1943. god.

Br. 2002 od Ištvana: br. 98 od 3. III. — U toku 2. III izvršen je marš, Trilj — Šestanovac. U toku ovoga imali smo dve jače borbe kod sela Ugljane i Blato. Kod nas jedan teže i dva lako ranjenih. Kod partizana 17 mrtvih za koje se pozitivno zna. Partizanske snage pred nama povlače se pod borbom.51 U toku 3. III .iz s. Šestanovci nastavljen je pokret za Zagvozd. Nastaviće se.

Br. 2003 od Ištvana: br. 99. 3. III. — Nastavak. — Po izlasku iz sela partizani, Mosorski bataljon, od s. L/urića,52 Kaljžića,53 k. 345 i k. 256, otvorili su jaku vatru na naše pobočnice u prethodnici. Borba je trajala oko dva časa, kada su partizani počeli da otstupaju. U ovoj borbi nađeno je 13 mrtvih od bacača i još dosta krvi. Po zauzimanju k. 345, pokret je nastavljen. Prethodnica i pobočnica raščišćavale su teren pred sobom. Nastaviće se.

Br. 2004 od Ištvana: br. 100 3. III. Nastavak. — Na liniji Sr. Gora — Orljača, partizani su dah" ponovo jači otpor, ali hrabrim držanjem Bilećana54 i dobro izvedenim manevrom prema Orljači K. 909, partizani su se povukli i ćela kolona nastavila je pokret dalje. Sada se nalazim u Zagvozdu. Molim za naređenje odmah da li da produžim pokret ka Imotskom, ili na Vrgorac. U Imotskom se

51 Borbe su vođene kod Blata na Cetini protiv jedinica 5. dalmatinske divizije. Jedinice divizije povukle su se pod borbom na nove položaje, u pravcu Rakitno — Prozor. Opširnije o tim borbama vidi tom !V, knj. 11, dok. br. 18.

i " U pitanju su s. Lovreč i s. Kalajdžići.

54 U pitanju je Bilećka brigada Trebinjskog korpusa.

433

Zbornik, tom XIV, knj. 2

nalazi 1.500 partizana. Molim da mi se odmah dostavi zadatak i podaci o situaciji kod naših jedinica na liniji Široki Brijeg — Vitina. Nalazim da bi jednovremena akcija od Zagvozda i Širokog Brijega u pravcu Imotskog bila vrlo korisna. Nastaviće se.

Br. 2005 od Ištvana: br. 101 3. III. Nastavak. — Danas nismo imali gubitaka. Municije i hrane za sada imamo. Stoku za prenos hrane i municije rekvirirah putem. Molim da držite stalnu vezu samnom. 4. III. zorom nastavljam pokret. Molim za zadatak. Sa hrvatima bez incidenata i svi su zadivljeni sa našim držanjem. Sa naše strane sjajna propaganda. Delim letke i pozivam ih da pristupe Dra-žinoj organizaciji. Naše držanje je suprotno partizanskoj propagandi, koji su tvrdili da ćemo ih sve poklati. Nisam mogao da uhvatim vezu sa Vama do sada, jer sam bio stalno u borbi i pokretu. Potpuno smo izolovani i bez ičije pomoći i veze. Baćović. Kraj.

Br. 2006 od Ištvana: br. 102 3. III. — 4. III. pravac našeg puta je Imotski a potom Posušje — Široki Brijeg. Na ovom pravcu su jake partizanske snage. Trebalo bi hitno da krene jedna kolona jaka, od Širokog Brijega nama u susret u cilju tučenja partizana. Baćović.

Br. 2019 od 222: br. 308.55 Nastavak. — Jevđa se umorio a ja sam izdao večeras operacisku direktivu za uništenje Obr Buljanove grupe sa 4 kolone, računajući Ištvana. Sutra ću Vam javiti ideju. Zbog sumnjivih pokreta nemaca i njihovih izjava, resio sam da Voja i Pantić ostanu u odbrani na frontu Bjelašnica — Konjic — Rama — Drež-nica — dok izvučem Baćovića i obračunam sa Buljanom, motreći na nemce i ne prelazeći dalje na desnu obalu. Voja prešao već delom i zauzeo K. 1244 — Koznik, 2 km. s-z od Podorašca. Prema njemu boljševici bar nisu su.56 Nemci dali Voji hranu i municiju i bombardovali boljševike po Vojinim zahtevima. Skrenuo sam mu samo pažnju da im ne veruje, jer mi imamo bogato iskustvo sa njima. Voja kaže da su se nemački đaneralštabci raspitivah da li su ovi četnici Dražina vojska i pitali za Pa-

55 Za Ostojićeve depeše br. 307. i 309 vidi depešu br. 2027 i 2029 uovom dokumentu.

56 Rečenica je tako napisana u originalu.

vla, Baja, Žarka Todorovića i mene. Lepa pažnja, ali sve sumnjivo. Nastavak. —

Br. 2020 od 222: br. 310. Nastavak.. — u Rodici i Ra-mi imaju svega 600 ljudi, a onih 2500 izgleda prilaze Prozoru, jer se tamo čuje jaka artiljeriska vatra. Sem toga drže Kiseljak i Fojnicu. To su im najbliže snage nama. Pošto se sa ovim snagama možemo nositi, resio Obr sam da brzom akcijom svršimo sa Buljanom i izvučem Baćovića, ali za dublje prodiranje ka Livnu moramo posle sačekati, jer se ne smemo žale teti, pa da nam nemci ne zauzmu dolinu Neretve i tako dođemo u težak položaj, ma da je šteta da ne dovršimo tučenje komunista. Nastaviće se.

Br. 2021 od 222: br. 311 Nastavak. — Vojina kolona po zauzeću Rame i Jablanice zarobila izvesnu količinu municije i hrane. Pantić radi vrlo dobro poslednjih dana i Obr naterao masu crvenih u Neretvu, presekavsi otstupnicu Dapčeviću. Bajov jedan bataljon izbio juče u izvorni deo Drežanke, i izgleda naneo velike gubitke onima koji su bežali Drežankom. Tako možemo sigurno računati da smo im ove dve divizije desetkovali i razbucali, što će imati teških posledica za njihov dalji rad. Ako uspemo sutra da se tajno prikupimo, nadam se da bi za sledeća dva do tri dana bila gotova divizija Buljanova. Ištvan mi se danas nije javio pa brinem. Trebo je biti na putu od Šestanovca za Imotski. Siguran sam da Đujić precenjuje komuniste meštane. Bajovi su došli k sebi.59 Oni su već 8 meseci van borbe, a izgleda da ima i crvenih među njima, zato su i bile one krize u prvoj teškoj situaciji. Nastaviće se.

Br. 2022 od 222: br. 313. 3. III. — Zadnje namere Nemaca su očigledne, ali ja se staram da im podvalim i uba-Obr cimo ostatke crvenih u Bosnu da se zabavljaju sa njima, a mi da radimo dalje naš posao. Sa ovoga gledišta nije dobro ni uništiti sve komuniste, jer bi time mi odmah došli na red. Molim za Vaše primedbe na moj rad, i kakav stav da zauzmemo ako dođu u Mostar, a ne budu išli dalje.60 Kraj. Branko. —

57 Đurišić.

5S Major Todorović (brat majora Boška Todorovića) je radio na organizaciji četnika u Beogradu, Sremu i Banatu.

59 U pitanju je Zetski četnički odred pod komandom Baja Stanišića.

60 Draža je prihvatio i odobrio sve Ostojićeve planove i akcije. Vidi dok. br. 74.

 

434

28*

435

Br. 2027 od 222: br. 307 3.III— Danas bila kriza u odnosu sa žabarima. Hteo sam da im pokažem da mi imamo snage da se bijemo sa svima redom i da njihovu hranu i municiju uzmemo milom ili silom. Oni se boje na-Obr ših velikih snaga, ali im se ne sviđa prisustvo Nemaca. Danas nemci iz Konjica došli do Rame i hteli u Mostar. Jevđa dao ultimatum armiji žabarskoj i nemci stali. Razume se Jevđa zbog zatezanja sa žabarima podneo ostavku61, a Bajo resio da se vrati natrag. Tako sam imao da izdržim i ovaj napad koji sam dobio. Žabari daće 100.000 obroka i pristali na moj plan. Nastaviće se dep.62

5 mart 1943 god.

Br. 2029 od 222: br. 309 Nastavak — Njihov položaj je sve teži, jer ovamo ne mogu od nas, a ka zoni Glamoč — Livno — Prozor, nemci i hrvati i[h] sa svih strana pritiskuju. Voja javlja: po iskazu zarobljenika, razbiveni u Lici, Dalmaciji i Zap. Bosni, prikupili glavne snage i pokušah prelaz u Hercegovinu, Sandžak i Crnu Goru, a potom u Albaniju i Grčku radi prijema pomoći od en-gleza i amerikanaca, koje sada ističu kao saveznike. Moral i pored svih batina dobar zbog ruskih uspeha, savezničke propagande i lakog i bogatog plena od žabara, a iz garnizona koje su uništili. Voja misli da mogu ponovo pokušati prodor ovamo, ili ka centralnoj Bosni. Mislim da je ovo drugo verovatnije, a ako uništimo Buljana, sigurno, jer su oni iznenađeni našim napadima, psovali i govorili da su ovo neki drugi četnici. Nastaviće se.—

Br. 2030 od 222: br. 314. — Nemci zaustavljeni na Rami. Tetkići prihvatili potpuno moj plan. Danas vršimo grupisanje a sutra u ime Boga napad. Sad mi se javio Ištvan, ali još nismo dešifrovali. Poslao sam mu zadatke. Pobeda je naša. Branko.—

Br. 2031 od 222: br. 315 4.III.— Baćović bez otpora stigao večeras u Posušje. Bajovi još nisu prikupljeni. Naredio sam da se sutra sa onim što je prikupljeno pođe Ba-ćoviću u susret, jer sam mišljenja da je Buljan pobegao neprimećen od avijacije. Voja napada ka Bitovnji, jer mu

61 Vidi dok. br. 75.

62 Za nastavak vidi depešu 2019.

436

moje naređenje nije stiglo. Kasalović zarobio i top 75 mm. veliki broj mitraljeza i pušaka. Zarobljeno 300 ranjenih boljševika. Dalji rad regulisaću prema prilikama. Đujić javlja da nemci, ustaše i hrvati sa više strana nadiru ka Livnu, Glamoču i Kupresu i dublji prodor mislim da ne smemo reskirati. Izgleda da će se ovo svršiti pre nego što smo mislili. Branko.—

6. mart 1943. g.

Br. 2041 od 222: br. 316 5.III.— Situacija noćas: Nemci u toku dana zauzeli Livno63 i Prozor64. Drže Fojnicu, Ki-Obr seljak i Kreševo, a manje snage u Konjicu i Rami. Boljševici ponovo od juče napadaju Jablanicu.65 Jedini izlaz im je Prozor ka Konjicu. Vojine snage: desna kolona Ra-ilić u toku dana zauzeo s. Repovce i Bulatovićeve i nadire ka Sišinom Krču. Leva kolona Kasalovića u nadiranju od Rudnog Brda podišla je s. Seonicu i Podhum. Deo snaga brani levu obalu na otseku Ostrožac — Rama — Donja Jablanica. Voji noćas pristigla u Brelu66 njegova leteća brigada od 200 odličnih boraca. — Poručnik Kureš sa 1000 ljudi iz Pantićeve kolone u toku dana treba da je izbio na liniju: Donja Jablanica — Gumenac — Plasa Glavica za udar u bok komunistima koji napadaju Jablanicu. Nastaviće se dep.

Br. 2042 od 222: Br. 317 Nastavak. . a Pantić koji je bio upućen zbog Baćovića u izvorni deo Drežanke upućen je forsiranim maršem sa 1200 ljudi da u toku noći izbije na visinu Kureša. Baćović danas stigao u Kočerin, Gojnić Ohr na Širokom Bregu a Veskovića žabari pored svih obećanja i uveravanja da se radi po mome planu prebacili kamionima u s. Kokoriće 3 km jug. zap. od Vrgorca. Buljan pobegao sigurno već ranije, a ćela obaveštajna služba i avijacija nije mi pružila te podatke i ako sam svakog dana pitao u svima depešama za njega. Prema ovakvoj situaciji komunisti su u bezizlaznom položaju i ostaje im jedino rešenje [da] sa snagom od Prozora [izvrše] prodor između Prenja i Bjelašnice. Nstv. dep..

63 Livno su 3. marta 1943. zauzeli delovi nemačke 369. divizije. Višeo tome vidi tom IV, knj. 10, dok. br. 177.

64 U Prozor su 10. marta 1943. ušli delovi nemačke 717. divizije. Vidi dok. br. 68.

® Vidi dok. br. 70, objašnjenje 15 i 16. 66 Verovatno je u pitanju Gornja Bijela.

437

Br. 2043 od 222: 318 Nastavak. . a sa snagama od Livna prodor preko Tomislav Grada i Rakitna bilo dolinom Dre-žanke (što je verovatnije) bilo u Južnu Hercegovinu. Obzirom na novu situaciju naredio sam: Voji da zatvori otsek Bitovnja — Ostrožac — Jablanica. Pantiću da svom Obr snagom udari boljševike u bok i pomogne Voji u sprečavanju prodora ka Konjicu. Gojniću: da u toku noći stigne u Rakitno a sutra zorom da preduzme nadiranje između Vran pl. i Cvrsnice ka izvornom delu Doljanke i svom snagom udari boljševike u bok i pozadinu. Radeći u tesnoj vezi sa Vojom i Pantićem. Pukovnik Bajo da objedinjava rad Pantića i Gojnića. Raduloviću da svu rezervu iz Mostara uputi u toku noći, ako može 'kamionima pravcem Drežnica — Jablanica za pojačanje Pantića i Vo-je. Baćoviću da ostane i noćas u Kočerinu.— nstv. dep.

Br. 2044 od 222: br. 319 Nastavak. . Veskoviću: da u toku noći preduzme pokret i sutra do podne izbije u Grudu ili da se u toku noći prebaci u Mostar. Baćovića ću sutra prebaciti u Rakitno sa zadatkom da zatvori sve pravce od Vran pl. do Posušja, Veskovića ću upotrebiti ili na reonu Baćovića ili ga dovesti u rezervu u Mostar za upotrebu prema potrebi. Grupe rezervi iz Južne Hercegovine privući ću kod Mostara. Ukupna jačina naših snaga sa Baćovićem iznosi oko 12.000 boraca. Mislim da smo jači od Boljševika, naš moral je sjajan, pa se nadam ako Bog da, i komandanti budu na visini. . nastavak dep.

Br. 2045 od 222: br. 320 Nastavak. . da će mo postići i ovom prilikom odlučno tučenje i uništenje boljševičkih glavnih snaga, jer su najzad uhvaćeni na udicu. Pretim prekini sudovima, pohvaljujem, obećavam i ubrzavam sve komandante samo da uspemo. O rezultatu izvestiću Vas. Pobeda je sigurno naša. Pozdrav Branko.

Br. 2049 od Ištvana: br. 106 5.III.— Nalazim se u Kočerinu na prostoru od Kutleša do Kočerina, partizani su dali otpor kod Posušja koje je branio Viče Buljan. Jedan naš ranjen i kod partizana 18 mrtvih. Zarobljen jedan puškomitraljez, sanduk bombi i tri motorcikla. Buljan se povukao u pravcu Rakitne i dalje ka Prozoru sa najviše 500 ljudi od kojih nisu svi naoružani, dok se ostatak njegove divizije rasturio pošto je bila popunjena ljudstvom sa Brača, Hvara koje smo mi već pohvatali i pustili kućama. Nstv..

Br. 2050 od Ištvana: 107 5.III.— Nastavak. . Na prostoriji Sinj — Zagvozd — Imotski — Posušje — Kočerin nema više partizanskih snaga. Najavljena akcija Baja, Veskovića i tetkića zakasnila i sada svaka njihova akcija u ovom pravcu beskorisna je, jer je prostor prazan. Hteo sam se zadržati na položajima u reonu Posušja, ali oba-vešten da se Buljan [povukao] u pravcu Posušja6' krenuo sam napred da mu sprečirn odstupanje i da ga tučem zajedno sa najavljenim snagama. Nstv. .

Br. 2051 od Ištvana: br. 108 Nastavak. . Pošto iste nisu stigle Buljan brže povukao i zauzeo položaj Radovan — k. 1134 — Velika Glavica — k. 1033 na kojima sam se tukao. Razbijen na ovim položajima povukao se. Posle tromesečne borbe i posle 160 km marša pod borbom moje su trupe iznurene i za to uviđam neophodnu potrebu da ih pustim na odmor pošto prema mojim obaveštenjima partizani su tučeni na ovoj prostoriji i razbegli se u manjim grupama u raznim pravcima. Kraj. Baćović

7 mart 1943 god.

Br. 2089 od 222: br. 321 6.IIL— Opet stara pesma. Tet-kići nisu hteli da dozvole grupisanje po mome planu od juče. Jevđa podneo ostavku i tek potom popustili. Ali Obr zbog ovoga sve ukočeno. Gojnić tek danas krenuo za Rakitno, a Vesković će sutra biti prevezen u Mostar. Baćović nije izvršio dobiveno naređenje, već je sam došao u Mostar, a trupe doveo u Široki Brijeg i tiraži da ih pusti kućama, pošto su zarnoreni. Pantić izvršio naređenje i došao na liniju: Gumenac — Plasa glavica — Ostro-vica68 — [V.] Sljeme, ali mu žabari obustavili hranu i municiju što ih nije slušao. Jedan Bajov oficir iz obične gluposti pokazao moje naređenje žabarima u koma se po-minje Vrhovna Komanda i naš pozdrav sa Vašim imenom. Nastaviće se.

Br. 2090 od 222: br. 322 6.IIL— Nastavak.— Zbog ovoga žabari se uplašili i opet obustavili pokret. Jevđa misli da će ovo dovesti do prekida i tuče sa žabarima i nem-cima. Na 'kraju ipak žabari usvojili da se radi po mome

" Tako stoji u originalu. Deveta dalmatinska divizija se povukla u pravcu Rakitno — Prozor. f8 Ostrovača.

 

438

439

planu i dali hranu i municiju. Zbog svih ovih teškoća i tromosti komandanata, samovolje i neizvršenja naređenja, biće gubitak u vremenu od jednog dana i dve noći. Možete da mislite kako mi je, sada trpim, ali sam ube-Obr đen duboko da se posle ove akcije mora pristupiti radikalnom čišćenju, jer se sa ovakvim starešinama ne smemo resiti u glavnu akciju. Voja mi je jedina uteha, jer on radi kao i uvek, sjajno. Njegove kolone su juče podišle levoj obali Neretvice, a Kasalović brani levu obalu Neretve od Ostrošca do Jablanice i u vezi je sa Pan-tićem. Voja koristi nemce za uzimanje hrane i municije, a kaže da se od ovih ne moramo bojati, jer ih je malo. Nastaviće se.

Br. 2091 od 222: br. 323 6.III. Nastavak.— Današnje izviđanje iz vazduha govori o grupisanju boljševika u zoni Prozor — Vakuf — Tomislav-grad. Naredio sam da se u toku sutrašnjeg dana izvrši grupisanje koje je danas trebalo izvršiti. Baćović se tukao sa Buljanom kod Posušja i kaže da se vojska Buljanova razbegla, a on sa oko 500 ljudi pobegao ka Tomislavgradu. Hvala na lepim recima za dosadašnje uspehe. Učiniću sve da uspemo stoprocentno, samo na žalost nailazim na nerazumevanje i nesposobnost pojedinih komandanata na terenu. Nadam se da ćemo nemce sprečiti u prodoru ka jugu, ako ga pokušaju. Nastaviće se.

Br. 2092 od 222: br. 324 6.III. — Nastavak. — U svakom slučaju ja se držim onoga da nam jedna noga bude bar na levoj obali, pa ćemo lako i desnu prebaciti ako treba. Podvaliti nam neće, a do borbe može doći, samo je nebih želeo zbog opšte stvari, da ne preuranimo. Postu-pićemo po svima Vašim naređenjima i ako nemam vremena da Vas uvek obavestim. »-Slobodna Jugoslavija« Vas grdi na sva usta i kaže da su imali oko 4.000 mrtvih i ranjenih u dosadanjim operacijama prema nama ovde. Branko. Kraj depeše.—

Br. 2101 od Ištvana: br. 109 6.III.— Danas sam grupisao sve svoje snage u reonu Širokog Brijega, gde ostajem u opštoj rezervi. Baćović.

Br. 2102 od Ištvana: br. 110 7.III.— Način komandovanja Brankov dovešće nas neminovno, ponavljam neminovno

440

do sukoba sa talijanima i nemcima. Molim hitan izveštaj da li Vi pokrivate sva njegova naređenja.69 U tom slučaju ću da ih izvršavam bez pogovora. Jevđević.

Br. 2103 od Ilijeva: br. 161 7.III.— Izuzev ove jedinice koja ima oko 1500 ljudi pod oružjem,70 ni jedna druga susedna jedinica nema više od po 20 — 30 vojnika. Ova slabost suseda ne nudi dovoljan naš autoritet u narodu, te se pored tih naših jedinica koje su slabo naoružane pojavljuju i jače komunističke grupe protiv kojih su naši komandanti nemoćni. Molim naredite da svi komandanti nastanu i stvore veće oružane jedinice a naročito štabne grupe, koje će biti kao kadar i jezgro oko kojih će se izvršiti naša mobilizacija. Uticaj štaba la u opšte se ne oseća. Siniša.

8 mart 1943 god.

Br. 2125 od 222: 7.III.— br. 325.— Noćas komunisti izvršili prepad na Bojovića i odbacili ga ka istoku a u toku dana zauzeli sela Krstac, Dragan [selo] i Ravno.71 Voja javio da će izvršiti protiv napad letećom brigadom i trupama koje ima pod rukom.72 Naredio sam najhitnije da napadnu Pantić od Gumenca ka Jablanici i Gojnić iz Obr izvornog dela Doljanke. Bosanski bataljon upućen na Grad 499 žandar73 ka Glogošnici a Trebinjska brigada od Vidove 1451 ka Glogošnici i Ravna u bok boljševika. Voji ovo javljeno i njemu naređeno da po svaku cenu očuva liniju Ostrožac — Golo Brdo — Rečica da prikupi rezerve i izvrši protivnapad ka Jablanici. Do ovoga prodora došlo je zbog toga što se moja naređenja ne izvršavaju jer ni Pantić ni Gojnić nisu bili na položajima na desnoj obali Doljanke i ako su pre tri dana tamo trebali da budu.— Nastavak. . .

69 Vidi dok. br. 80.

70 Odnosi se na Mlavski korpus.

71 Reć je o forsiranju Neretve. U toku noći 6/7. marta 1943. preko porušenog mosta, najpre je prešlo jedno odeljenje bombaša iz sastava 3. bataljona 2. dalmatinske brigade. Razbivši četnike iz sastava 1.i 2. durmitorske brigade stvorili su uslove za prelaz drugih jedinica.Iste noći Neretvu su prešla tri bataljona 2. dalmatinske i tri bataljona2. proleterske brigade. Zajedničkim dejstvom tih 6 bataljona potpunosu razbili 1. i 2. durmitorsku brigadu i u toku dana stvorili mostobrandubine 8 km. Opširnije o tome vidi dok. br. 78, 81 i 140; tom IV, knj.11, dok. br. 43.

7* Vidi dok. br. 78.

Nejasno. Žandar na karti 1 :100 000 nije pronađen.

441

Br. 2126 od 222: 326 8.III.— Nastavak.. Baćović još nije mrdao iz Kočerina a Jevđević nije uspeo da prebaci Ves-kovića iz Kokorića u Drežnicu i ako je pre dva dana trebao da bude u Drežnici. Nesposobnost komandanata i si-Obr stematsko sabotiranje naređenja dovodi me do besa. Svaki moj plan do sada je propao zbog ovih stvari i mešanja žabara i Jevđevića. Biću prinuđen da sve komande sme-nim i stavim pod preki sud za sabotiranje Vrhovne komande. Jedini su sa kojima se može dobro raditi Voja i Vesković. Zapretio sam da se u toku noći i sutrašnjeg dana bezuslovno izvrše moja naređenja. Kada bi se i z-vršila, proleterska brigada na levoj obali bila bi uništena. Očajan sam što nemam s kime raditi, ali se nadam da će Voja spasti situaciju. Rezultat javiću sutra.—

Br. 2127 od Ištvana: br. 111 7. III — Sa jedinicom se nalazim u Širokom Bregu. Prema zajedničkoim planu Branka i tetkića moja grupa je određena u opštoj rezervi zbog iznurenosti ljudstva. Partizani su razbijeni. Ostatak njihovih snaga povukao se je prema mojim podacima. Borba sa njima ne predstoji više na ovoj teritoriji. Za vreme mog tromesečnog osustva u Istočnoj Bosni i Hercegovini dogodile su se neke promene a koje su izvršene protiv moje volje. Povodom ovoga već sam na granici Hercegovine dobio mnogo tužbi i protesta. Potrebno je da odem što pre u moju komandu i da sva ova pitanja najcelishodnije resim. Komandu bih predao kap. Miloradu Popoviću74. Molim da mi ovo odobrite. Baćović.

Br. 2134 od Bernarda: br. 37 8.III.— Naše patrole u oblasti Bosanskog Grahova uhvatile su vezu sa Drenovićeim i Mitranovićem. Dobio sam izveštaj cd obojice. Ukratko kod njih je ovakva situacija. Rade sa osloncem na Nem-ce. Akciju su počeli 20.11 od Samice i Mrkonjića. Do sada su razbili glavne snage partizana i proterali iz oblasti Ključa, Mrkonjića, Jajca, Glamoča, Kupresa. Dve trećine partizanskih snaga otišle su u pravcu Hercegovine i Crne Gore. Jedna trećina povukla se ispred nemaca u Liku. Nstv. .

Br. 2135 od Bernarda: br. 38 8.IIL— Nastavak. . Manji delovi ostali su još u šumama oko Ključa, Petrovca, Drvara, Glamoča i Grahova. Glavni otpor bio je kod Bihaća,

Jajca i Glamoča. Drenović i Mitranović otišli su prema Kupresu. Poslao sam jedan odred za njima i zakazao sastanak u Šator planini radi povezivanja jedinica i dogovora za dalji rad. Ako bude potrebno staviću im jednu stanicu za rad koju su ovamo naši stručnjaci izradili. Vojvoda Đujić.

9. mart 1943. g.

Br. 2145 od 222: br. 327 8.IIL— Gospodine Ministre, jedino zbog neposlušnosti, nesposobnosti i nemarnosti komandnog elementa došlo je do prodora komunista kod Jablanice i razbacanosti snaga na južnom delu fronta. Usled ovoga situacija je vrlo ozbiljna, a komandanti pro-dužavaju sa neprekidnim greškama. Pošto sam uvek primao i primam odgovornost za sve poslove kojima rukovodim, a osećam svoju krivicu i krivicu potčinjenih mi komandanata za nepotrebno pale žrtve kod Jablanice i nepovoljan obrt situacije, ja Vas molim da odredite specijalan preki sud koji će izreći presudu prvo meni a potom i ostalima. Nastaviće se dep.

Br. 2146 od 222: br. 328 8.III. — Nastavak. . Dolaze u obzir vojvoda Jevđević, major Radulović, pukovnik Stanišić i majori Pantić, Gojnić i Baćović. Molim da sud najsave-snije utvrdi odgovornost i krivice svakoga pojedinca i na licu mesta nemilosrdno kazni sve krivce. Iznoseći Vam prednje Gospodine Ministre, smatram da bi bio nepošten čovek ako ovako ne bih postupio. Major Ostojić. Kraj dep.

Br.7S 2146 od 222: br. 329 8.IIL— Situacija večeras: Lu-kačević: desna kolona Railić na liniji: Cadori — k. 1700 — Šišing76. U levo nemci i hrvati do ušća Neretvice. Le-va kolona Kasalović. Posle ogorčenih borbi pod prihvatom leteće brigade Vojine povukla se i prikupila na liniji Tamara — k. 923 — Ljubina pl. — Lisina — k. 1340. Nemci na otseku Neretva — Orlenica — Tamara. Pantić [evi] delovi na levoj obali u prikupljanju na liniji Obo-dić — k. 1212 — Grad — k. 499 i posle podne trebali da izvrše udar ka Glogošnici. Ostatak na liniji Križ —■ Gu-menac — Plasa Glava — [V.] Sljeme i u pokretu na istoj

 

'4 Komandant Nevesinjskog korpusa.

75 Ispred »Br.« napisano je olovkom 2146a. '6 Sišin krč.

 

442

443

u pripremi za udar ka Jablanici. Gojnić juče u Rakitnu naišao na jak otpor. Borbe se vode. Rezultate još neznani. Vesković, s. Zavojane — s. Kozica čeka za prevoz ka Drežnici jer Talijani sabotiraju. Nsvt dep.

Br. 2147 od 222: br. 330 8.III. Nastavak. Baćović: pored svih mojih naređenja, da posedne naređeni mu položaj stoji u Širokom Bregu i Knežpolju, jer kaže da ga je tu rasporedio u opštu rezervu talijanski komandant korpusa i uporno traži da dođe u Kalinovik radi svršavanja poslova i ispravke grešaka koje sam ja učinio u njegovom otsustvu. O položaju komunista nemam novih Obr podataka jer niko ne javlja ništa i pored svih traženja i naređenja. Tako je zbog neizvršenja naređenja Pantića i Gojnića došlo do prodora kod Jablanice, jer je Bojović bio iznenađen i slab da zadrži položaj. Sad opet zbog neizvršenja Baćovića, izložen je Gojnić počesnom tuče-nju a zbog mešanja Talijana u sporazumu sa Jevđević [em] protivu svih mojih izričnih naređenja Vesković je odvučen u Vrgorac. Nastv. dep.

Br. 2148 od 222: Br. 331 8.IIL— Nastavak.. i nikako neće da ga prevezu u Drežnicu a prete obustavom hrane i municije i dovođenjem, nemaca, ako što preduzmemo bez Obr njihove saglasnosti. Jevđević mi podnosi ostavke i traži pismena naređenja od Vas za pokriće mojih naređenja. Očigledno da žabari žele da nas drže razdvojene i ucenju-ju hranom i municijom jer se boje, a nemci puštaju da se mi krvimo sa komunistima i namerno se mešaju da nas kompromituju i imaju na oku radi eventualnog do-cnijeg obračuna, koristeći ovo vreme za dovlačenje novih snaga u Sarajevo i prolaz onih koje idu ka Vakufu, Livnu i Prozoru. Verujem da će komunisti uporno pokušati i dublji prodor između Prenja i Bjelašnice a kroz nekoliko dama verovatno i preko Rakitne ka Drežnici, pošto su im pridošla izgleda pojačanja od Glamoča i Liv-na. Nastv. dep.

Br. 2149 od 222: br. 332 8.III. — Nastavak.. U ovakvoj situaciji smatram da nam je najvažnije da prikupimo naše snage i raščistimo levu obalu Neretve, da se odvojimo od nemaca i pričekamo na dalji razvoj situacije obezbe-đujući se na sve strane. Prema ovome naredio sam: Vo-Obtr ji: da pripremi protivnapad ka Jablanici, težeši da sa nemcima izvrši promenu, oni na desnu a mi na levu obalu. Pantiću: da desnim krilom izvrši udar u bok ka Glo-

444

gošnici i Krstaču, a levim pritisak na Jablanicu držeći čvrsto sadašnje položaje od Križa do [V.] Sljemena. Goj-niću da preduzme Baćovićev zadatak obezbeđujući desni bok na liniji: Jelenak — k. 1806 — Zelena kosa — Kobilja Glava. Baćoviću: da sutra dođe u rezervu pozadi Gojnića u Rakitno u izvorni deo Drežanke. Jevđeviću da do sutra prebaci Veskovića u Drežnicu ili ću inače povući sve trupe na levu obalu. Raduloviću da prikupi rezervu kod Bijelog Polja i Drežnice.

Br. 2150 od 222: br. 333 8.IIL— Da se iz Drinskog korpusa uputi 500 ljudi ovde kod mene u rezervu i za svaki slučaj. Da se izvrši popuna hranom i municijom. Tek kad se ovo ostvari moći će mo ponovo pristupiti tučen ju boljševika na levoj a potom na desnoj obali. Zaprepašten Obr sam neposlušnošeu, samovoljom, nesposobnošću i nepodnošenjem izveštaja od strane većine komandanata kao i liierovanjem lažnih i kontradiktornih vesti. Teži su mi oni nego komunisti i svi ostali. Nstv. dep.

Br. 2151 od 222: br. 334 8.III. — Nastavak. Molim Vas u interesu naše svete stvari za koju se borimo da preko Ba-ćovićeve stanice naredite svima komandantima poimenično i Jevđeviću da bezuslovno izvršavaju moja naređenja, da im objasnite da su neposredno meni potčinjeni za vreme operacija i zapretite prekim sudom po mome traženju a da sa Baćovićem prekinete neposredno opštenje dok sam ja ovde. To i slanje prekog suda su jedini način da se nateraju na poslušnost i da operacije uspeju. Branko. Kraj depeše. Pozdrav Sifrantima.

10 mart 1943 god.

Br. 2179 od Ištvana: br. 118 9.III.— Radi morala trupa koje osećaju da [je] Hercegovina ugrožena preuzeo sam u svoje ruke komandu svih trupa svoje zone. Baja samnom sarađuje potpuno. Težište situacije danas u luku Neretve. Partizani prešli reku Neretvu kod Rame i Jablanice. Na prostoriji: Carski Vrh, Krstac, Glogošnica, Jablanica. Branile su Neretvu četiri crnogorske brigade: Lukačevi-ća, Kasalovića, Bojovića i Ružica. U toku 7. i 8. marta ove brigade su razbijene od partizana kada su se njihovi manji delovi prikupili čak u Bijelom Polju i Aleksinom

445

Hanu a [o] ostatku njihovih snaga kao i o njima nemamo nikakvih podataka [ma] da smo sve preduzeli da što pre stupimo u vezu sa njima.77

Br. 2180 od Ištvana: br. 119 9.III. Nastavak.. Po dolasku u Bijelo Polje niko nije mogao da me oba vesti o situaciji u reonu Jablanice pa čak ni istaknuti d e o Vrhovnog štaba na čelu sa majorom Radulovićem78. Već drugi dan kako pokušavam na sve načine da dobijem jasnu sliku u označenom reonu. Leva Pantićeva podkolona na desnoj obali Neretve pod pritiskom jačih partizanskih za snaga popustila je i povukla se sa linije: Crni Vrh — 222 Ialosc ejeme na liniju: Tsglovana — Gola Glava S n o e.79 Brankovo komandovanje vrlo je neefikasno jer naređenja stižu kada je situacija diametralno izmenje-na. Svi su komandanti naročito Stanišić i Jevđević ozlojeđeni radi Brankovog tona. Nstv. . . .

Br. 2181 od Ištvana: br. 120 9. mart. Nastavak. . U nare-za đenjima njegove pretnje smrtnom kaznom i stavljanjem 222 pod preki sud postale su predmet podsmeha. Hercegovina je ozbiljno ugrožena. Avioni su me ovog momenta izvestili da su osmotrili velike partizanske snage koje kreću od Prozora ka Rami i od Šojića80 ka Jablanici. Lukačević javlja: Nemci su se povukli na liniju Lisin — Vranjača — Bukova Kosa — Vranjača — Križ — k. 1268 — Koznik ■— k.1244 — Homolje, a Lukačević se povukao na Zlatar 878 — Konjic traži hitnu pomoć. Nastavak...

Br. 2182 od Ištvana: br. 121 9.III. — Prema situaciji prebacio sam Popovića81 sa 1350 ljudi u Donju Grabovicu a ostatak mojih trupa sa Vidačićem82 na položajima koje za je Branko odredio. Talijani su me izvestili o njihovih pet 222 bataljona [da] nastupaju pravac Imotski — Posušje i tri bataljona pojačavaju kolonu Gojnić te ovaj sektor nije nikako ugrožen. Rešen sam da branim Hercegovinu i svoj

77 Na margini depeše Draža je dopisao olovkom, ćirilicom »za 222.Javiti mu kad se uspostavi veza«.

78 Komandant Istaknutog dela Vrhovne komande bio je major Za-harije Ostojić.

Major Radulović je bio Ostojićev izaslanik. Vidi dok. br. 40.

79 U pitanju je povlačenje Kombinovane brigade, izvršeno sa linije: Crni Vrh — Jasen — M. Sljeme, ka liniji: Silovača — Gola Glava— Stog (k. 1330).

80 Sovica.

81 Milorad.

82 Milorad, kap. II kl., komandant Trebinjskog korpusa.

446

rad podešavaću prema situaciji koja se menja svakog časa i prema svim ostalim okolnostima koje može da poznaje samo čovek koji se nalazi na terenu. Neophodno je potrebno da što pre očistimo levu obalu Neretve. Baćović, kraj dep.

Br. 2183 od Ištvana: br. 123 10.111. — Sekcija Konjic — Prozor — Mostar. Nemci83 drže liniju lisin 1744 — Vra-za njača — Bukova Kosa — Križ — 1268 — Koznik — 222 Homolje. Ružić liniju: Zlatar — Konjic. O Bojoviću i Lu-kačeviću nemam podataka. Veći deo Bosansko Hercegovačkih trupa desna kolona 1700 ljudi Milorada Popovića preduzela je pokret prema [neprijatelju u] potkolonama sa linije Grebeni — 812 — Risovac sa ciljem izbijanja na liniju: Mala Rečica 1414 — Krstac. Leva kolona majora Pantića 1750 ljudi sa linije: Kleščina — Grabovica — Crni Vrh — 714 — Bele Stene 'ka liniji Križ 475 — Crni Vrh — Plasa Glava — Veliko Sljeme.

Br. 2184 od Ištvana: br. 124 10. III. — Trebinjska brigada 450 ljudi je u rezervi u s. Striževu. Trupe Stani-šića nalaze se: Vesković sa 1200 ljudi još u Bijelom Polju i Gojnić sa 2000 ljudi drži liniju: Draga — 1559 — s. Rakitno — s. Svinjača, sa izviđačkim delovima ka Dugom Polju — Vran pl. i Buškom Blatu. Ostatak Bosansko hercegovačkih snaga 1150 ljudi sa Vidačićem drži liniju Rakitno — Cerovi [Doći] — do Civširića84 Brijeg.

za Jedna druga od 700 četnika, 300 Crnogoraca, 400 popa

222 Perišića nalazi se u Gackom. Nastav. dep.

Br. 2185 od Ištvana: br. 125 10. III. — Nastavak ... Podaci o partizanima: Po izjavi zarobljenika i avionskom izviđanju grupa od 3000 dalmatinskih partizana nalazi se u pokretu od Cvrsnice dolinom Doljanke ka G. i D. Jablanici.85 Po delimično dobijenim podacima u jučerašnjim borbama imali smo 2 mrtva i 6 ranjenih dok su partizani za na jednom mestu imali 20 mrtvih i veći broj ranjenih 222 i 3 zarobljena sa jednim puškomitraljezom, 5 pušaka i jednim revolverom. U toku 9. i 10. marta izvršeno je mitraljiranje partizana na reonu Bitovnja — Kostajnica — Raima — Jablanica — Krstac. Nastv dep.

Borbena grupa »Anaker«.

Verovatno Sirića Brijeg.

U pitanju je 9. dalmatinska NOU divizija.

447

Br. 2186 od Ištvana: br. 126 10. III. — Nastavak dep. Mostovi kod Rame, Jablanice srušeni bombardovanjem te su partizanske snage otsečene na levoj obali Neretve. Potrebno je pribaviti podatke o Lukačeviću i Bojoviću za i zatvoriti pravce Konjic — Nevesinje i Konjic Kalino-222 vik, bilo sa snagama iz Gacka bilo prebacivanjem Vesko-vića pravcem Bijelo Polje — [G] Ziemlje i Bijela. Pred-video sam mobilizaciju 2300 hercegovaca i odmah sam za ovo izdao potrebna naređenja. Po potrebi i Vidačića bih mogao prebaciti sa 1100 u reon Konjica. Baćović, Kraj. dep.

11 mart 1943 god.

Br. 2230 od Ištiana: br. 127 10. III. — U ovim operacijama hranimo 6.000 naših trupa, 4.000 Lukačevića, 2.000 Stanišica, 1.900 Veskovića. Primili smo do sada 1.100.000 metaka, uspeli smo da uštedimo 110.000 obroka hrane. Ovde danas došao Vrhovni komandant italijanski iz Fi^-ume.86 Pregovarao sam radi nemaca i leva obala Neretve je osigurana. Traže samo da mogu držati 300 vojnika u svojim rudnicima u Širokom Brijegu. Izjavio sam da ću pristati samo ako se odobre naši garnizoni Mostar i Konjic. Primio je Baćovića i Stanišica koji su izjavili da sam ja ovlašćen razgovarati. Teška situacija u Lici radi sporova oficira. Mislim da bi Mihića trebalo pozvati Vama. Jevđević. —

Br. 2231 od Ištvana: br. 128 10. III. — Pogrešno su Vas izvestili. Branko je poslao Veskovića u Vitinu, a Stanišić po zahtevu italijana pomagao87 je njega 20 km. južno. Kad se vratio 24 sata nije makao iako mu je pretstavijena opasnost situacije, dok mu se ne daju neke cipele i šinjeli. Nisam pledirao ni za kakav plan Okupatora, nego tražio koordinaciju zbog stvarnog stanja na terenu, ujedno zbog njihove artilerije i avijacije. Jednom zbog Branka, drugi put zbog Crnogoraca pretstojao je otvoren sukob sa nemcima i italijanima. Oba puta sam sprečio stvar.

Lukačević radi odlično, ali na svoju ruku, jer je ćelu vezu sa Brankom imao preko mene, pa znam da nijednu direktivu nije izveo, nego radi po datoj situaciji. Nasta-viće se. —

Br. 2232 od Ištvana: br. 130 10. III. — Ponavljam da najveći deo naređenja istaknutog dela Vrhovne Komande nije izvršen, pošto su ista. stizala sa zadocnjenjem i nisu odgovarala situaciji. Po dolasku u Hercegovinu osetio sam da moramo braniti liniju Konjic — Bijela ali me je naređenje istaknutog dela štaba pod pretnjom smrtne kazne zadržao u zoni Posušje, premda sam im javio da tamo nema više partizana. Bez obzira na pretnje prebacio sam veći deo svojih snaga koje su došle samnom iz akcije iz like u reon sela G. Grabo vica — Prenj na levu obalu Neretve radi ojačanja snaga koje su već tamo bile, u cilju tučen ja i proterivanja komunista na desnu obalu Neretve.88 Nastaviće se. —

Br. 2233 od Ištvana: br. 131 10. III. — Nastavak. — Pošto su se komunisti probili na gore označenoj liniji koje su držale crnogorske brigade Lukačevića, Kasalovića, Bojovića i Ružica, preduzeo sam odmah najhitnije mere i prebacio sam. kolonu Vidačića preko Nevesinja na pravac Kula — Bijela. U saglasnosti sa Bajom i Radulovi-ćem promenili smo pravac kretanja Veskovića i naredili mu da preko Prenja izbije u reon sela Borci. U više mahova preklinjao sam Veskovića da pođe na izvođenje do-deljenog mu zadatka, ali isti nije hteo da to učini, već je ostao dva dana, zahtevajući da se njegovo ljudstvo koje do sada nije učestvovalo ni u jednoj borbi, obuče i naoruža. Nastaviće se. —

Br. 2234 od Ištvana: br. 132. Nastavak. — U zajednici sa Vidačićem treba da spreči dalje nadiranje komunista, ako nebih radio prema situaciji, već prema naređenjima istaknutog dela štaba/9 ja bih se i sada nalazio u reonu s. Posušja i Rakitna. Ja sam još bio u Imotskom kada su partizani izvršili prodor kod Jablanice na levoj obali Neretve, a sada se ovaj neuspeh pripisuje meni. Docnije videćenio do koga je krivica za ovo. Nastaviće se. —

 

86 U pitanju je Mario Roboti (Robotti), general, komandant italijan-ske 2. armije sa sedištem u Rijeci.

Roboti je u Mostaru vodio pregovore sa generalom Litersom o us-lovima pod kojima bi nemačke trupe okupirale boksitna područja u Hercegovini. O tim pregovorima vidi tom IV, knj. 11, dok. br. 210.

8' Treba pomerio.

448

68 i 52 Na margini depeše Draža je napisao, olovkom ćirilicom »Vidi 2248- i »Vidi 2231«.

S9 U pitanju je Istaknuti deo Vrhovne komande.

449

29 Zbornik, tom XIV, knj. 2

Br. 2235 od Ištvana: br. 133 10. III. — nastavak. Po podacima danas od 15 časova, 'komunistička prethodnica izbila je u selo Bijela, a njihove jake snage, verovatno glavnina, izbile su u Javorik.90 To su snage koje su sa kretale sa pravca od Sovica. Prema ovakvoj situaciji, nalazim i da je i Kalinovik, iako je daleko, ugrožen, radi čega pre-duzimam sve mere da ovo sprečim. Da je brojno stanje snage Lukačevića, Bojovića, Kasalovića i Ružica bilo makar iznad polovinu jako kako su Vas izvestili, partizani ne bi imali ovoliki uspeh. Kraj. Baćović.

Br. 2248 od Ištvana: br. 129 10. III. — Nastavak. — Ta grupa po Brankovom izveštaju broji 5.000 ljudi.91 Toliko sam ih i hranio, a njihov je front probijen, a ne naš. Uostalom tučenje i Stanišića, Hercegovci su svoj proboj, izvršen 20-og [februara] sami zatvorili i pre nego što su Crnogorci došli. Nisam davao nikakvu ostavku. Kada sam zvao delove Vrhovne Komande da komanduju na lice mesta odgovorili su neozbiljno da neće da rade sa okupatorom tražeći u isto doba hranu, municiju, topove i vojsku od okupatora. Istina je da sam tražio da mi se potvrdi da li Vi stojite iza naređenja da se udari na okupatora pa da ću onda to odmah da izvršim.92 — Jevđević. Kraj.

Br. 2249 od Marina?3 (via Ištvan). — 6. [marta] — dobivena nova direktiva za promenu pravca ka Rakitni. 7. i 8. marta odred razbio 4. Buljanovu brigadu i zauzeo pod borbom Rakitno i Svinjaču. Naših pet ranjenih a partizana 96 mrtvih, 25 zarobljenih, zaplenjena komora i nešto arhive.94 Iz aviona primećeno grupdsanje partizana kod Tomislavgrada95 i jaka kolona od Prozora ka Tomislav Gradu usled čega je odred zastao na položajima južnih padina Vran pl. sa 1000 četnika Baćovića za osmatranje prema ovoj grupi partizana spremni da je napadnu, u

90 Tad su na levoj obali Neretve, na prostoru Rama — Jablanica— Javorik dejstvovala 3 bataljona 2. dalmatinske brigade, 2. proleterska, 1. proleterska i 4. proleterska (crnogorska) brigada (tom IV, knj.11, dok. br. 214).

91 U pitanju je Konjička grupa.

93 Bajo Stanišić, pukovnik.

94 Borbu je vodio samo jedan bataljon 3. dalmatinske NOU brigade. Navedene podatke o gubicima redakcija nije mogla proveriti iutvrditi tačnost. Vidi tom IV, knj. 11, dok. br. 205.

95 Sada Duvno.

450

pokretu, ma u kom pravcu pošla. Sa Baćovićem sam sa-glasan.

Br. 2250 od Marina: (via Ištvan). — Usled situacije kod Konjica naredio sam da se hitno uputi ka Nevesinju kap. Đurović sa četničkom četom i bataljonom Golijana koje sam ostavio da drže Kulu Fazlagić u šahu, gde će ući u sastav hercegovačkih trupa pod komandom majora Petri-čevića96 koji se upućuje za Konjic. Ovo je urađeno u sporazumu sa Baćovićem jer [je] isti mobilisao još snaga za Konjic.

Br. 2251 od Marina: (via Ištvan). — Od 28. februara do 2. marta jaka borba naših odreda na položajima južno od Drežnice.97 2. III pala Drežnica, 3 marta odred bio u s. Donja Grabovica. Rezultat borbe naših 10 mrtvih i 20 ranjenih. Partizana veliki broj mrtvih i ranjenih. 4. po novoj direktivi prikupljen odred kod Drežnice, 5. prebačen u Široki Br[ij]eg pre[d] Buljana koji beži ka Tomislav Gradu i Prozoru. Pošto nemam radio stanicu kao ostali nisam neposredno dostavljao izveštaje već to činim preko Radulovića i on Vas izveštava. Moral vojnika je vrlo visok. Pobeda je sigurna. Pozdrav Bajo.

12. marta

Br. 2293 od 222: br. 335 9. III. — Komunisti vrše neprekidne napade na Voju a danas krenuli od Jablanice ka Drežnici lagu98 pod komandom glavnog štaba99 u cilju probijanja po cenu svega ka Crnoj Gori. Osmotreni pokreti jakih kolona ka Rami, Jablanici i Doljankom. Voja drži javljene položaje, prikuplja sve snage na levu obalu sa zastorom na Bjelašnici. Pošto su Pantićevi potčinjeni vrlo slabi, a prodorom kod Jablanice Kasalovićev korpus znatno smanjen gubicima i osipanjem jedinica.100 Naredio sam Veskoviću koji je stigao u Bijelo Polje da zorom krene preko Oičeva u Bijelu u pomoć Voji i da primi i

96 Boško, major, komandant Kombinovanog korpusa. O sastavu korpusa vidi dok. br. 84.

" Borba je vođena protiv jedinica 2. proleterske brigade. Vidi dok.

br. 140.

98 Nejasno.

99 Odnosi se na Glavni štab NOV i PO Jugoslavije.

ioo j ioi -jj pitanju je leva kolona Konjičke grupe. O njenom sastavu vidi dok. br. 59.

451

29*

uredi Durmitorski korpus.101 Voji šaljem još sto ljudi odavde. Baćoviću da se prebaci kamionima u Drežnicu i primi pod komandu sve Hercegovce i obema obalama Neretve izvrši napad ka Jablanici i Rami. U rezervi kod Belog Polja da ostavi 500 svojih ljudi. — Nastavak dep.

Br. 2294 od 222: br. 336 9. III. — Nastavak ... 500 ljudi iz Trebinjske brigade da dođe u rezervu kod Drežnice. Gojnić je kod Rakitna i zatvara pravce između Vran pl. i Posušja. Ostavio sam ga na mestu radi osiguranja Ba-ćovićeva. Danas stigao kod mene Grubač102 i Glumac103 sa 500 ljudi jer se bojim prodora preko Bjelašnice, pa nešto moram imati ovde. Jačina Vojina bez muslimana sa Veskovićem oko 4.000 ljudi, Baćovićeva takođe oko

i 4.000. Ovih dana izgleda da će mo tući odsudnu bitku sa glavinom snagom crvenih. Moral im je dobar. Zbog mase automatskog oružja, topova, ruskih uspeha i propagande Londona.

Br. 2295 od 222: br. 337 9. III. — Nastavak. Za svaki slučaj bilo bi dobro da Pavle104 prikupi oko 4—5.000 sve-žih i dobro naoružanih ljudi i da se prebace kamionima u Mostar, jer su sve sadanje trupe oko 20 dana u neprekidnim borbama prilično iznurene, a jednako se mučimo za municiju i hranu, pa bi sveže snage dobro došle ako budemo prinuđeni na povlačenje. Naredio sam sve što se može, ali sam Vam javio da se mogu osloniti samo na Voju i Andriju,105 pa nisam siguran u izvršenje naređenja. Molim da javite Vaše mišljenje po ovome. Potrebna naređenja izdao [sam] Hugu i Pašaliju i uputio oficire. Danas stigli omladinci sa Andrićem.106 Branko.

Br. 2296 od 222: br. 338 10. III. — Situacija danas: nemci obezbeđuju Ivan na liniji: Lisin — Koznik — Homolje; Konjic napustili.107 Voja održao do podne liniju: Grad — Zla tar, Konjic — Turija — Lisina — Crni Vrh a noćas se izgleda povukao na Paklenu i Donju Bjelu. Radulović no-

102 Pavle, kap. I kl. komandant Višegradske brigade Drinskog korpusa.

103 Ste van.m Đurišić.

105 U pitanju su Vojislav, Voja Lukačević i Andrija Vesković.

m Dr Vojin.

107 Reč je borbenoj grupi »Anaker«. Grupa se povukla na navedenu liniju pod pritiskom jedinica 3. NOU divizije. (Tom IV, knj. 11, dok. br. 207.)

ćas javlja da su prednji delovi crvenih u Bjeloj a ogromne snage glavnine čelom na Javoriku. Uhvaćena zapovest kod 9. divizije koju je razbio Gojnić kod Rakitna, da Tito želi da se probije pravcem Jablanica — Kalinovik — Metaljka — Južni Sandžak — Bugarska — Grčka. Velike snage u nadiranju od Prozora ka Rami. Kasalo-vićevi se posle proboja kod Jablanice [osipaju]. Voja se ogorčeno bori već dva dana. Nstv.

Br. 2297 od 222: br. 339 Nastavak 10. III. — Baćović zauzeo liniju Borčići — 823 — Glogošnica — Gradac — Plasa Glava. Nemci zauzeli Prozor i Tomislav Grad. Komunisti se očajnički bore i po svaku cenu hoće da se probiju. Naredio sara: Voji da održi liniju: Grad — Zlatar — Paklena — Gođevac — Borašnica do dolaska pojačanja. Vesković preko Hanskog Polja stiže u Borce sutra do podne a Vidačić će stići do mraka. Jačina oko dve i po hiljade ljudi obojica. Baćoviću da energično napadne na liniju Rečica — Krstac — Jablanica, Gojnića name-ravam sutra da prevezem u Bijelo Polje u rezervu. Činim sve da boljševike tučemo i zadržimo ali je pitanje da li će sutra izdržati Voja. Nastavak dep.

Br. 2298 od 222: br. 340 10. III. — Nastavak. . . Radi svake eventualnosti Pavle treba da mobiliše do 4.000 ljudi i da izradi prebacivanje kamionima do Nevesinja ili Mostara dok bi trebalo hitno poslati peške ka meni 2.000 ljudi, samo je teškoća što žabari ne daju hranu za ove ljude a sad imaju samo Grčku municiju.108 Neka se bar pripremi odbrana linije: Foča — Dumoš pl.lu9 a hranu i ostalo da uzme od Guvernera.110 Ovo bi trebalo da bude gotovo za pet dana. Nadam se da će mo uspeti ali priznajem da u mnoge komandante ne verujem niti u njihove potčinjene. Sutra ću javiti stanje do 12 čas. Branko.

Br. 2299 od 222: br. 341 11. III. — Vesti o ogromnim snagama boljševika na levoj Obali paničarske. U stvari nema ih više od 4.000 a možda toliko i na desnoj obali. Opkoljeni su i u očajnom položaju. Pojačanja Voji pristigla i crveni se probiti neće pored svih automatskih oruđa. Voja više nego sjajan. Prošle noći preduzeo na-

108 Na margini, u visini rečenice Draža je olovkom, ćirilicom, dopisao: »Pavle«.

109 Verovatno je u pitanju Dumoška pl.

110 Odnosi se na guvernera Crne Gore Pircia Birolija.

 

452

453

pad i danas do podne podizao Ljubinji.111 Prelazi na Pre-nju zatvoreni. Baćović sporo napreduje. Naredio saim da sutra izbije na Neretvu. Rezerve u prikupljanju kod Han-skog Polja, Belog Polja i Drežnice. Bjelašnica obezbe-đena. Levu obalu oćistićemo možda za dva dana. Kasa-lovićev korpus u rasulu.112

Br. 2300 od 222: br. 342 11. III. — Nastavak... Pola mu jx»beglo. Uhvatio sam. 50 kod Uloga. Sve ću ih stre-ljati. Beže u grupama kući. Neka ih Pavlovi pohvataju i učine potrebno. Pavle neka sam uputi 2000 svežih da izvršimo popunu i smenu umornih. Mislim da više neće trebati za boljševike sem ako se ne pobijemo sa nemcirna. Podviknuo sam paničarima, a posle akcije mora se radikalno izmeniti komandno osoblje. Većina 'kukavice i nesposobni. Cistiću bez milosti. Ako ovih dana bude zastoja u radio službi, to je zbog kvara motora. Da ne brinete. Nisam zaboravio na Istočnu i Zapadnu Bosnu i ostale oblasti, već svima izdao sve potrebne instrukcije za rad, koji se sprovodi dobro. Posle akcije poslaću Vam detaljan izveštaj o svemu, do sada urađenom. Mislim da će te biti zadovoljni. Pobeda je naša sigurna pored svog neprijatelja i zadnjih namera saveznika. Pozdrav Branko.113

Br. 2319 od Frikea: br. 86 11. III. — 5. marta moji ljudi opkolili su 25 komunista u s. Oštri u jednoj štali.114 Svi ovi komunisti su u begstvu od 1941. g. pod vodstvom inžinjera Radiše Poštića.115 U borbi koja je trajala tri sata ubijeno je 14 komunista među kojima i Radiša Poštić, nešto se izvuklo iz borbe ah među pobeglim ima ranjenih. Zaplenjeno dva puškomitraljeza, 10 pušaka dosta municije i bombi. Od Poštića zaplenjena bogata arhiva.

Br. 2320 od Frikea: br. 87 Nastavak ... Na strani četnika poginuo samo jedan četnik Obren Aleksandrić. Iz zaplenjene arhive se vidi da su se ovi komunisti cele 1942. g. i početkom ove godine krili uglavnom u takovskom

111 U pitanju je Ljubina pl.

ii2 j H3 y (jgpggj su neke reci podvučene olovkom i na margini je istom olovkom Draža Mihailović dopisao: »-Pavle«.

ih j H5 Napa(j četnika 2. ravnogorskog korpusa izvršen je na Ca-čanski NOP odred. Među 14 poginulih drugova bio je i zamenik komandanta odreda Radiša Poštić. Opširnije o tome vidi tom I, knj. 5, dok. br. 33.

srezu u s. Srezojevcima, tamo im je omogućio prikrivanje komandir Zvonkove116 čete neki Gavran, na taj način što je u svojoj pratnji imao zloglasnog komunistu iz sreza Ljubićskog Acu Savića koji je bio najpoverljiviji četnik Gavranov a iza Gavranovih leđa krio ove komuniste. Nastavlja se.

Br. 2321 od Frikea: br. 88 Nastavak. — Tek kada sam Zvonku nekoliko puta kazao fco je Aca Savić i šta je sve kao komunista počinio po srezu Ljubićskom, Zvonko ga je tek pre mesec dana ubio. Tada su ovi komunisti počeli da prelaze u srez Trnavski i Ljubićski ali nigde se nisu duže zadržavali. Stalno su gonjeni i kod mene nisu imali sreće. Pored Radiše Poštića vođe za ceo kraj Zapadne Srbije što se iz arhive vidi i ostali su bili krvoloci. Očajnički su se borili ali su dobro pomlaćeni. —

Br. 2322 od Frikea: br. 89. Nastavak. Bilo je uhvaćeno pet živih pa kada smo dobila potrebno saslušanje ubili smo ih. Zaplenjena arhiva nam služi za likvidaciju jataka i pristalica. Ovim su komunisti na mom reonu likvidirani. Sad nije više potrebno da Zvonko mobiliše ljude radi čišćenja mog terena kako Vas je on izvestio niti mi treba da čini pomoć koju mi on preko Vašeg štaba nudi. Ja to od njih nisam, tražio niti mi njihova pomoć treba. Nastavak . ..

Br. 2323 od Frikea br. 90 Nastavak. Moćan sa svojim snagama da u svako doba očistim moj teren od komunista, pa ma u 'kom broju da se pojave. Neka svaki očisti svoj teren i neka njime vlada kao ja, pa će te biti jako zadovoljni, najbolje je da svako gleda svoja posla i da ćuti, a dela neka govore, a ne da se govori koješta iz za vidljivosti. U ovoj borbi istakli su se žandarmerijski kaplar Jaroslav M. Lazović i rezervni podnarednik Mi-lijan Ilić. Oba iz Ljubićke brigade pa ih predlažem za unapređenje i odlikovanje, kraj dep.117

13 marta 1943 god.

Br. 2331 do Ištvana: br. 134 11. III. — Podaci o situaciji: u toku noći vođene su borbe na liniji Grebeni — Zelena

116 Zvonko Vučković.

117 Na margini depeše Draža je olovkom, ćirilicom dopisao »V Una-prediti. Pukov. pohvala«.

 

454

455

Glavica — Izlazak odakle se produžava pod borbom danas pokret dalje ka Idbar dolini i Donjoj Jablanici.118 Leva kolona drži položaje Gumenac — Plasa glava deo prema V. Sljeme.119 Kapetan Vidačić sa svojom kolonom koja će do mraka biti jačine oko 1.700 ljudi, prebačen je kamionima preko Nevesinja do nokti120 i odakle je jutros produžio pokret pešice sa ciljem zatvaranja pravca od Bijele ka Nevesinju i Kalinoviku. Nastaviće se. —

Br. 2332 do Ištvana: br. 138 12. III. — Situacija na levoj obali Neretve je ozbiljna. Grupa kapetana Lukačevića u kojoj je pored domaćih bosanaca bilo i Crnogoraca razbijena je i rasturena.121 Obe durmitorske brigade i San-džaklije izdali su, jer su javno izjavili da neće da se bore protiv svojih sinova, sestara i braće koji se nalaze u redovima komunista. Pri nailasku komunista iste su pozdravljali sa pesnicom sa uzvikom: »Smrt fašizmu«. Bosanci u sastavu ove grupe borili su se junački, ali izdati od Crnogoraca bili su opkoljeni i masakrirani od komunista. Nastaviće se. —

Br. 2333 od Ištvana: br. 139 12. III. — nastavak. Poručnik Vufcasović, komandant II. sarajevske brigade je poginuo. Ni u deo ostalih crnogorskih jedinica radi ovoga nemam poverenja. Kapetan Popović na položaju Gradina — Greben — Risovac vodi teške i krvave borbe.122 Njegovo levo krilo koje je uspelo da izbije na Lipovsku i Gradac k. 417 snažnim protivnapadom, artileriskom i bacač-kom vatrom otstupilo je na M. Pale. Izlazak. U reonu Plaše glave stanje je nepromenjeno. Nastaviće se.

Br. 2334 od Ištvana: br. 140 12. III. — nastavak. — O koloni kapetana Vidačića koja je upućena preko Nevesinja i Kule ka Bjeloj, nemamo nikakova obaveštenja. Naređenja koja dobijamo od istaknutog dela štaba, zaka-šnjavaju i ne odgovaraju situaciji, jer se ista nevero-

118 Borbe su vođene protiv 16. i 7. brigade 7. banijske NOU divizije. (Tom IV, knj. 11, dok. br. 60 i 62.)

115 Položaje su, kod Plaše Glave, 10. marta držale jedinice 3. i 4. dalmatinske brigade. (Tom IV, knj. 11, dok. br. 217.)

120 Nejasno. Tako piše u originalu. Kolona je upućena preko Nevesinja i Kule.

121 j 123 Napad na Konjičku grupu, na tom sektoru, vršile su jedinice2. proleterske divizije. Četnici su razbijeni i u paničnom bekstvu napustili položaje, a jedinice 2. divizije su u toku dana izbile do s. Jezera. (Tom IV, knj. 11, dok. br. 66.)

122 Borba je vođena protiv delova 7. NOU divizije.

vatno brzo menja. Potrebno je da jedno lice objedini komandu nad svima grupama. Hercegovina je moja. Molim Vas da mi dozvolite da primim pod svoju komandu sve jedinice na ovoj teritoriji. Mobilisaću sve što može da nosi pušku, i rešen sam da svi izginemo u odbrani Hercegovine. U dolini Neretve partizani su izbili po najnovijim podatcima do s. Dolovi.123 Jedinice Bajine sutra zorom prebacujem na pravac Nevesinje — Kula — Bjela. Pored ovoga i sve druge raspoložive snage. Sutra idem za Nevesinje. Kraj. Baćović. —

Br. 2352 od Bernarda: br. 44 12. III. — Ištvan ostavio samozvanog vojvodu Plećaša da produži njegov rad oko organizacije Grmečkog korpusa.124 Sa potpisima neodgovornih i nekim izjavama Plećaš otputovao Vama. Sobom poveo Boška D e u r u125 i Dragana Mrkvića bez moje dozvole i znanja. Bernardo. —

Br. 2353 do Bernarda: br. 45. — Naši odredi vodili su borbu sa jačim snagama partizana oko Velike Popine.126 Partizani su proterani u pravcu Srba. Ubijeno 48 partizana, među njima jedan kdt bataljona i politkom. Ranjeno oko 80. Zarobili smo 21 pušku. Mi smo imali 4 mrtva i 8 ranjenih. Izgubili smo jednu pušku. U lici sve jači pritisak partizana. Bernardo. —

Br. 2354 od 222: br. 343 12. III. — Durmitorski korpus pobegao skoro ceo. Usled neprekidnih borbi ostavljen sam, i Vojin korpus127 počinje sa osipanjem. Komunisti došli u Donju Bjelu. Voja uganuo nogu. Preuzeo sam potrebno, ali sveže trupe su hitno neophodne. Neka Pavle krene još sutra sa jurišnim bataljonom automobilima do Nevesinja, gde će dobiti dalji pravac prema Konjicu. Na levom krilu naši napreduju. Branko. —

Br. 2355 od 222: br. 344 13. III. — Po vestfaia Radulovića i Baćovića od 2 časa noćas situacija: Durmitorsiki kor-

124 Reč je o Grmečko-klekovačkom korpusu. Vidi dok. br. 62 i 111.

125 Rez. podnarednik u to vreme je bio pomoćnik komandanta brigade »Gavrilo Princip«.

126 Borba je vođena protiv grupe bataljona (1. bataljon 1. udarnebrigade »Marko Orešković«, 2. udarni i 4. bataljon Ličkog NOP odreda)sektora Zrmanja. Grupa je imala zadatak čišćenje četnika na sektoruBender — Otrić. O tome vidi tom V, knj. 13, dok. br. 60.

127 Odnosi se na Mileševski korpus.

 

456

457

pus pobegao ceo sem pratnje oficira od 20. ljudi.128 U poslednjem protivnapadu Vojo imao mnogo gubitaka, i zbog bekstva Kasalovićevih počeli u masama bekstvo vojnika Glavatičevu a prethodnica crvenih došla u Dolove. Baćović pritešnjen ali drži jučerašnji položaj samo pobegla žabarska artiljerija. Nemci vrše pritisak od Prozora i Tomislav Grada. Komunisti su sve bacili na jednu kartu i čine poslednje napore da se probiju. Jačinu neznani ali naoružanje i zalaganje odlično, dok kod naših vrlo slabo. Tačan položaj Vidačića i Veskovica neznani, jer dobivam strahovito paniearske izveštaje i uvek kontradiktorne. Juče su trebali da posednu liniju: Paklena — Gođevac — Borašnica — Osobac i da uhvate vezu sa Vojom. Nstv.

Br. 2356 od 222: br. 345: 12. Mart. Očekujem pre podne radio izveštaje. Pukovnika Baja sa 3000 hercegovaca i njegovih šaljem u Glavatičevo i dalje da se ovaj pravac zatvori i da se prikupe begunci. Činim sve da sprečkn upad ali je neophodno da Pavle krene još danas sa ju-rišnim bataljonom i stalnim četnicima kamionima do Ne-vesinja ili do Čajniča pa posle k meni. Sem toga neka se najhitnije mobiliše bar još 4000 prvoklasnih boraca na najbrži način upute k meni. Bez svežih snaga sa sadašnjim trupama bojim se- da prodor nećemo sprečita. To bi bio veliki šamar za nas. Peške kod mene treba da dođe 2000 ljudi koji bi usput vraćali begunce koji beže ka Šćepan Polju i Pivskom Manastiru i pljačkaju usput, a ja nemam sa čim da ih zaustavim. Grubača šaljem sa 2000 ljudi ka Glavatičevu da vraća begunce, meni je ostao Glumac sa 250 ljudi ovde. Prema beguncima koji se uhvate primeniti oštre kazne da se zaplaše ostali. — Nsitv.

Br. 2357 od 346 Nastavak (13. III.). — Branićemo svaku stopu ali se bojim da naredim i najimanje pomeranje u nazad jer je pitanje gde bi ljudi stali. Kriza će trajati do dolaska prvih pojačanja sa Pavlom. Molim još danas odgovor. U Hercegovini mobilisano sve i pravim rezerve kod Glavatičeva, Haniskog Polja, Bijelog Polja i Drežnice. Pozadi Glavatičeva stvaram front za hvatanje begunaca. Pobeda je naša. Branko, kraj dep.

Br. 2358 od 222: br. 347 13. III. — Vojin korpus demo-ralisan i u raspadanju se povlači od Glavatičeva ka meni.

U pitanju su 1. i 2. durmitorska brigada.

Kriza u punom jeku. Naredio sam povlačenje na liniju: Visočica — Crvanj — Rujište — Bijelo Polje — Neretva i prebacivanje svih snaga na levu obalu. Pukovnik Bajo sa 3000 svojih i Ištvanovih da zatvori pravac Konjic — Glavatičevo. Jedini izlaz da Pavle stigne sa traženim trupama u toku sutrašnjeg dana u Nevesinje, i da primi zatvaranje pravca od Konjica. Treba mobilisati sve tamo i uputiti ka jedinoj liniji koju odredite za dublje zatvaranje pravca ka Crnoj Gori i Sandžaku. Nstv.

Br. 2359 od 222: br. 348 Nastavak 13. III. — Kao istaknute linije dolaze u obzir Treskavica — Crvanj — Crna Gora. Dalje Treskavica — Dumoš — Bjelašnica i posle Drina — Volujak — Golija. Učmiću sve da sprečim dublji prodor ali sa ovakvim paničarima i nesposobnjakovićima se ne može dobrome nadati. Očekujem dolazak nemaca i hrvata ovde jer su oni udesili da pod vidom teranja komunista zauzmu Hercegovinu. Molim još danas Vaša naređenja za dalji rad. Branko. —

Br. 2360 od Ištvana: Br. 135 11. III. — Nastavak. Sa istim ciljem kolona Veskovica upućena je pravcem preko Zimlja ka Borcima. Verujem da su ove dve kolone već u vezi sa Laikačevićem. Trebinjska brigada 450 ljudi iz Striževa prebacuje se danas u Zastolje za hvatanje veze sa Veskovićem kod Crnog polja. Deo jedinica Gojnića iz reona Rakitnog 1000 prebacuje se danas u Bijelo Polje i obrazuje opštu rezervu. Pravac Rakitno — Drežnica. Zatvaranje potrebnim snagama. Po izveštaju Konjičke brigade ljudstvo 1. i 2. Durmitorske 'brigade neće da |se bori a oficiri sa najpouzdanijim saradnicima iz ove dve brigade nalaze se u Bjeloj. Baćović.

Br. 2361 od Ištvana: br. 136 12. III. — Situacija 12. III u 8 čas.: Lukačević na liniji Konjic — Ljuta — Špiljani — Vrabac — k. 1032 — Kiser — Borašnica, Vidačić od juče u pokretu ka Bjeloj. Vesković sa linije: V. Kapa — 1820 — k. 1520 produžava ka Lisku radi dejstva u desni bok partizanskih snaga, na prostoriji: Pomol — 423 — Bjela — M. Lisina (1402) — Ljuibina pl. PopovAćeva kolona na liniji Gradac — Lipovska — Dobri Dol — Gradina 1206. Pantić na liniji — Gumenac — Plasa Glava — Veliko Sljeme. Nstv.

 

458

459

Br. 2362 od Ištvaina: br. 141 13. III. — Prema naknadnim podacima poručnik Vukasović je živ. Sa Brankom sam u stalnoj vezi. Od sebe dajem sve da situaciju popravim. Baćović.

14. mart:

Br. 2371 od Marina: Usled stvorene situacije kod Konjica naredio sam da se moj odred129 prebaci za Nevesinje radi presecanja partizanskog nadiranja ka Nevesinju, ili dolinom Neretve. Broj 22 pristao je pod pretnjom kidanja odnosa pošto je pio.130 Upućen je Vidačić sa 1500 ljudi da od Nevesinja ka s. Bjela, a Vesković od Hanskog polja ka Velike Bare — Tisovica. Gatačku grupu uputi-ćemo danas kamionima od Gackog ka Nevesinju i dalje za Vidačicem. Od Đenerala Điukanovića tražen je odred depešom da ga uputi u Gacko i da drži Kulu Fazlagića u šahu. Pošto je danas primljena direktiva po istoj će se postupiti i već je to bilo naređeno. Marino.

Br. 2372 od Ištvana: br. 137 12. III. Nastavak. Gojnić sad nalazi se na ranijem, položaju i zatvara Drežniou od Ra-kitna i Dugog Polja. Njegovih 1000 sada je u rezervi u Bijelom Polju. Trebinjska brigada 450 na Zastolje i hvata vezu sa Veskovićem na Prenju. Naredio sam da po svaku ceniu danas do mraka zauzmu Popović — M. Re-čica — Krstac — G. Jablanica. Pantić — Orni Vrh — Jelačići i 458 — Oštra Glava — Raulje — 1648. Kolona

11 zauzela Tomislav Grad i Prozor i produžava ka Rami.Baćović. Kraj dep.

Br. 2373 od Ištvana: br. 142 13. III. — Situacija 13. u

12 č.: Lukačević na položaju Konjic — Ljuta — Špiljani —Đajići. 1. i 2. Durmitorska brigada otkazale poslušnost iotstupile. Pribojska i Fočanska brigada u povlačenju odKule ka Glavatičevu. Ovo nije provereno. Vidačić zauzeopoložaj: Vitoš — Lukovište — Vlah po izveštaju od br.22. — Od 2. Sarajevske brigade koja je pretrpela 12 martaporaz kod Boračke Drage ostupilo u Bijelo Polje 97 boraca. Od Konjičke brigade ovde otstupilo 50 boraca. Vesković [stigao] na Zimlje sa svojom kolonom. Nstv.. .

Reč je o Zetskom četničkom odredu. Tako piše u originalu.

Br. 2374 od Ištvana: br. 143 13. III. — Nastavak ... Trebinjska brigada [stigla u] Zastolje odakle vrši pokret na Crno Polje. Kolona Popovića i Pantića vodi krvave 24 časa borbe na položaju: Gradina — Male Pale — Izlazak131 — Gumenac — Plasa Glava.132 — Deo prema Velikom Sljemenu. Dosadanji gubici u poslednja 24 časa pet poginulih od kojih dva komandira i 26 ranjenih. Partizana izbrojano mrtvih 26. Broj ranjenih nije poznat. Zauzeti položaji održani do sada. Nastavak.

Br. 2375 od Ištvana: br. 144 13. III. Nastavak... Partizani raspolažu jakom teškom i lakom artilerijom i velikim brojem automatskog oružja. Pokušavamo da produžimo do G. Jablanice i Krstača. Bajove snage 2. bataljo-na u Drežnici. Nikšićska brigada u pokretu preko Nevesinja ka Kljuni i dalje. 1. bataljon u pokretu za Mostar i Nevesinje radi prebacivanja u reon Konjic. Snabdeva-nje Vidačića zbog nedostataka veza nemoguće. Zečevića i Kureša na Plasoj Glavici samo putem aviona. Ovaj iz-veštaj podneso sam Čika Branku. —

Br. 2376 od Ištvana: br. 145 od 13. III. — Situacija kod mojih jedinica je sledeća: Vidačić po mojoj inicijativi prebačen je preko Nevesinja na pravac: Kula — Bjela. — Na položajima sevemo od Kule uspeo je da zadrži nadiranje komunista kojima je po izdaji i bekstvu obeju Durmitorskih brigada, a zbog ovoga i ostalih, ovaj pravac postao potpuno otvoren. — Branko je ovo naknadno odobrio. — Vesković potpomaže Vidačića na levom krilu koji vodi 'krvave borbe. Trebinjska brigada štiti Vesko-vića i priprema akciju u pravcu s. Borci u bok i pozadinu komunista. — Milorad Popović vodi teške borbe na liniji: Gradina — Borčići — M. Pale — Izlazak. Nastavak . . .

Br. 2377 od Ištvana: br. 146 13. III. — Nastavak... Dva puta je zauzimao i izgubio Gradac — 417 i danas ga ponovo zauzeo. Teži da što pre izbije u reon Krstac — Jablanica. Na levom krilu na desnoj obali Neretve stanje je nepromenjeno. Po naređenju Vrhovne komande treba da se povučem na liniju — u visinu s. G. Grabovica ali

131 Na tom sektoru položaje su držale jedinice 7. NOU divizije potpomognute 1 haubičkom baterijom. (Tom IV, knj. 11, dok. br. 220.)

Položaje na desnoj obali Neretve, uključujući Gradac (na levoj obali) držala je 3. dalmatinska brigada 9. NOU divizije. (Tom IV, knj. U, dok. br. 68.)

461

zbog morala kod ljudstva ovo nesmem da učinim. Ostaću dok god mogu na označenom položaju. Mislim da nisam zaslužio stalno Vaše prekore. Nije važno komandovanje važna je pobeda. Rezultati će pokazati pravo stanje. Ba-ćović. —

Br. 2378 od Ištvana: br. 150 13. III. — Komandant Konjičke brigade javlja kurirom: 1. i 2. Durmitorska brigada te Fočamska u divljem bekstvu povlače se prema Kalinoviiku. Oficiri Kasalović, Bojović, Ružić i dva Po-leksića došli su hitno za njima da ih vrate. Drugi deo pTvTjana — 120 uhapsili smo između Nevesinja i Gacka, kada su na bekstvu širili paniku. Kompaktni su odredi: Veskovića i Stanišića. Baćović poslao kolonu v i d a c j e133 koja zaustavila nadiranje i okuplja rasturene. Popović iz druge Baćovićeve kolone danas opet pod teškom borbom zaustavio partizane i zauzeo ponovo Gradac. Molim dajte Baćoviću slobodu akcije jer mi najbolje znamo situaciju. Jevđević.

Br. 2381 od 222: br. 349 13. III. — Situacija na frontu: Konjic — Ljuta — Spiljani — Đajići: Viđačić sa 1500 hercegovaca na frontu: Vitoš — Mrkovišće134 — Vlah. Gojnić sa 1300 Bajovih u pokretu na liniji: Vrša — Du-dalski — K. Grabovica — Lišaj. Veskoviću je naređeno da posedne liniju: Lišaj — Ruda Glava — Ruda Lastva, pomogne Vidačiću i hvatanje veze sa ostalim. Deo Tre-binjske brigade na Prevorcu 1850 spremni za dejstvo ka Vosučniku135 i podršku Veskovića. Baćović ostao na položaj: Gradina — Glogošnica — Guimenac — Plasa Glava — V. Sljeme — u žestokim borbama sa komunistima. Rezerve na liniji: Glavatičevo — G. Zimlje — Drežnica a nove se prikupljaju. — Nastavak.

Br. 2382 od 222: br. 350 Nastavak. . . Kasalović, Ružić i Bojović sa 300 ljudi kod mene gde ću ih zadržati,136 gde su juče 200 ljudi iz Višegradske brigade otkazali poslušnost i pobegli kućama, i ako su bili u rezervi. Imam samo 100 ljudi sigurnih i nisam u stanju da razoružam

Vidačića.

Lukovište.

Verovatno Poslušniku (t. 1741).

U to vreme se major Ostojić nalazio u Kalinoviku.

veće grupe. Nikiću137 sam naredio da ih sačeka i razoruža. — Grubač otišao ka Glavatičevu da vraća begunce i skoro sve Vojine vratio. — Činim sve da moral sačuvamo i prodor zaustavim. Pukovniku Baji naredio sam da zatvori šupljine u rasporedu na desnoj obali na liniji: Dubačina — Dolovi — Golo Brdo i uhvati vezu sa Vo-jom. — A Voji isto kao Baji. Izgleda da se u Borke prebacio Tito sa glavnim štabom. Naredio sam da Baja prouči mogućnost napada na Borke i izbijanja na liniju: Paklena — Gođevac — Borašnica — radi održavanja morala, Baćović da ostane na sadanjim položajima, — u aktivnoj odbrani zatvarajući pravce preko Prenja. Nastavak. —

Br. 2385 od 222: br. 352 14. III. — Major Petričević drži liniju Dudalski K [1054] — Kom — Perin Kuk — Či-čevo — Lipeta — V. Okuka. — Vesković zatvara Boračku Dragu. Vidačića položaj neznam tačno. Prethodnica crvenih138 na liniji istočne padine Crne Gore — Kula — Košuta. — Voja javlja da se glavnine kreću pravac: Mala Ljubina139 — Jošanica — Bjela — Borci. Naredio sam Baju napad sa ciljem izbijanja prva na liniju Ključi (K. 963) — Borci — Poslušnik — Osobac — Velike Bare — a140 potom Pavle na Gođevac Bapasntea — Osobac. Baćoviću da prebaci 600 ljudi sa desne na levu obalu a do Gradine (1206) da uputi 300 ljudi sa automatskim oruđem pravcem: Popova glava141 — Mala Lisina — Si-ljevica za udar u bok i pozadinu boljševika a da se pripreme za upućivanje jake snage ka liniji Ploče (1655) — Siljevica — Lisina da hitno uputi jake rezerve u Gornje Zimlje. — Nastavak.

Br. 2386 od 222: 353 Nastavak. Baju naređeno da zatvori pravac ka Umoljanima i da formira jaku rezervu na desnoj obali Neretve. Već 26 dana se držimo stalno u napadima. Odbrana samo 'kad mora i na osetljivim mesti-ma, do dolaska pojačanja. Ali mislim da će mo posao završiti lako samo ako Pavle stigne na vreme. Branko.

Bajo, Drinski korpus.

138 Jedinice 2. proleterske NOU divizije. Tom IV, knj. 11, dok.!'• 65, 66 i 70.)

139 U pitanju je Ljubina pl.

Dalje je rečenica nejasno napisana. 141 Verovatno Borova glava (k. 1520).

 

462

463

464

Br. 2387 od Ištvana: br. 147 12. III. — Agencija Stefami objavila je juče da je izbio konflikt između Vas i Londona, na pitanju partizana. Mnogo me brine tri nemačke kolone koje nastupaju od Tomislav Grada, Prozora i od Konjica. Premda se još drže ugovora, saopštio mi je moj talijanski informator da su opet tražili od Talijana da nemačka diviziska komanda bude u Mostaru. U sve tri kolone ima oko 3500 ljudi a od kojih trećina legionara hrvata, trećina jugoslovenskih nemaoa ostatak nemci iz Rajna. — Bio saim prisiljen da saopštim talijanima sle-deće: Ulazak nemaca u našu zonu znači rat. —

Br. 2388 od Ištvana: br. 148 Nastavak .. . Srbi su povezani i organizovani na ćelom Balkanu, i taj ulazak nijje samo sukob sa našim Bosansko-hercegovačkim trupama, nego ćete istoga dana izgubiti i Crnu Goru i zapaliti i Srbiju i Albaniju. Talijani su uplašeni i komandant armije ponovo je odleteo u Rim. Tu nemačku akciju forsiraju Hrvati i naročito biskupi mostarski i sarajevski, iskorišćujući sva naša nasilna a ne potrebna nasilja u ovim operacijama. Nastavak . . .

Br. 2389 od Ištvana: br. 149 Nastavak: Sa druge strane i netaktično držanje pojedinih komandi i onaj akt što su ga Crnogorci predali Talijanskom đeneralu pogoršali su i otkrili prs vremena mnoge stvari. Molim ako želite, da otežam sukob i dalje taktiziram, naredite da mi niko ne pravi smetnje i da se postupa kako ja predložim. Danas sam dobio opet ultimatum nemačke komande iz Sarajeva povodom letaka koji se objavljuju bez moga znanja i kompromituju ćelu stvar. Kraj dep. Jevđević. —

Br. 2390 od Ištvana: br. 151 Nastavak: 14. III. — Zbog novostvorene situacije dolaskom nemaca na desnu obalu Neretve, o čemu Vas Jevđević već obavestio, nameran sam da sve snage sa desne obale Neretve prebacim na levu, a potom da na položaju kap. Popovića prikupim sve raspoložive rezerve i pređem u napad sa ciljem da u reonu Idbara razdvojim komunističke snage, i da ih po-česno tučem. Ostale naše jedinice ostaće na svojim položajima ne dozvoljavajući komunistima da se probiju.

Br. 2391 od Ištvana: br. 152 14. III. — Situacija 14. u 10 č. Vidačić na položaju Lipeta — Kula u vezi sa Vesko-vićem i Petričevićem. Stanišić sa većim delom svojih jedinica prebačen od Nevesinja za Glavatičevo i dalje. —

Ostatak njegovih jedinica odpočeo je danas prebacivanjem za Nevesinje. Kolone Popovića i Pantića stalno vode krvave borbe. U toku jučerašnjeg dana do 14. č. Popović je ponova zauzeo Gradac i D. Jablanicu. — Nastavak...

Br. 2392 od Ištvana: br. 153 14. III. — Nastavak. U borbama noću 12./13. i juče imali smo 23 mrtva i 46 ranjenih. Komunisti su izgubili za isto vreme 150 mrtvih na reonu Popovića i oko 250 na reonu Kureša i Zečevića, pored ogromnog broja ranjenih. Zarobljeno je 10 puško-mitraljeza i 40 pušaka. Uništen im jedan top 105 mm. Nastaviće se. —

142

2393 od Ištvana: br. 154 Nastavak: Naredio sam da se jedinice sa desne obale Neretve prebace na levu obalu, da se sa njima ojača kolona Popovića i da Popović i Pantić produže napad koji je u toku pravcem Idbar, — radi razdvajanja komunističkih snaga i počesnog tučenja. Molim da se zatvori na desnoj obali Neretve linija: Spi-ljani — Kašici. Ovaj sam izveštaj dostavio i Branku. Baćović. —

ML

Završeno sa r. br. 2393

na strani 100

14. marta 1943

p. poručnik

Drag.143

I43 Mirko Lalatović, napisao plavim mastilom, ćirilicom. Prezime nečitko.


Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument