ZBORNIK DOKUMENATA VOJNOISTORIJSKOG INSTITUTA: TOM XIV - DOKUMENTI CETNICKOG POKRETA DRAZE MIHAILOVICA - KNJIGA 2
Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument


BR. 84

IZVEŠTAJ KOMANDANTA KOMBINOVANOG KORPUSA OD 13. MARTA 1943. BAJU STANIŠIĆU O FORMIRANJU, BORBENOM RASPOREDU I ZADACIMA JEDINICA KORPUSA1

Kombinovani korpus Lično

Pov. O. Br. 7

13 marta 1943 god.

Planinica

KOMANDANTU NARODNE VOJSKE CRNE GORE

I HERCEGOVINE

Pukovniku g. Baju Stanišiću

Na osnovi naredbe pov. O. Br. 61 od 10 marta 1943 godine pristupio sam formiranju poverenih mi jedinica i do danas uspio sledeće :2

Sa Pribojskom brigadom poseo sam položaj na desnoj obali reke Neretve i sa ostalim trupama: Trebinjskom brigadom, dva bataljona muslimana, gatačkim bataljonom, nevesinjskim bataljonom, crnogorskom četničkom četom i malobrojnim ostacima razbijenih brigada koje treba da uđu u moj sastav zauzeo sam položaj na levoj obali Neretve; sa svim navedenim jedinicama nameravam da produžim napad na neprijatelja—partizane,3 koji drže sledeći položaj: Istočne padine Crne Gore k. 1003 — 1056 — s. Kulu k. 810 — Košutu — Brlog i po ovlađivanju ovim položajem da nastavim čišćenje i uništavanje neprijatelja prema Vašem naređenju.

Trupe potčinjenog mi korpusa prikupljaju se i nalaze se na položaju: Dudalski [kuk] — k. 1054 — Kom 815 — Perin kuk 612 — s. Čičevo — Lipeta — V. Okuka 1456.

Sa kapetanom Lukačevićem4 koji treba da operiše desno od mojih trupa nemam veze do sada, a levo uhvatio sam

1 Original (pisan mastilom, ćirilicom) u Arhivu VII, Ča, k. 134,reg. br. 4/1 (CG-V-353).

2 Prema izveštaju komandanta korpusa od 12. marta 1943. upućenog pukovniku Baju Stanišiću, korpus je formiran od četnika sa terena Gacka, Nevesinja, delova četnika iz Crne Gore i dela pripadnikamuslimanske nacionalnosti. Toga dana korpus je brojao oko 810 četnika (Arhiv VII, Ca, k. 202, reg. br. 40/2).

Odnosi se na jedinice 2. proleterske divizije.

Vojislav, Voja. Toga dana Konjička grupa se nalazila na položajima: Konjic — Ljuta — Špiljani — Đajići, orijentisana za dejstvo u pravcu Borci — Boračka Draga. Detaljnije o rasporedu i aktivnosti te grupe, tih dana, vidi dok. br. 85 i 113.

 

414

415

vezu sa majorom Veskovićem koji operiše pravcem Boračka Draga.3

Konjička i 1 sarajevska brigada6 su u rasulu i ne postoje prema dobivenim izveštajima a takođe ne postoje na terenu ni 1 i 2 Durmitorska brigada već su u najvećem neredu po-begle kućama u Crnu Goru.7

G. pukovniče, do svega napred izloženog ne bi došlo, da je bilo jedinstva u komandovanju.

Molim ponova naredite svim poverenim mi komandantima da se mojim naređenjima potčinjavaju, jer u protivnom moj rad dao bi negativne rezultate slično mojim prethodnicima. Napominjem da kapetan g. Vidačić8 odbija moja naređenja sa motivacijom da je on komandant korpusa i t.d. pa ako je tako onda se ne može raditi u duhu izdate Vaše naredbe. Ja se bez ikakvog pogovora potčinjavam naređenjima g. Baćovića pa molim za naređenje da se i svi dodeljeni mi komandanti potčinjavaju mojim naređenjima.

Neophodno mi je potrebna jedna radio-stanica.

Municije za puške i puškramitraljeze vrlo malo imam a tako isto i automatskog oružja i ručnih bombi.

Od svih mi dosad dodeljenih komandanata jedini je kapetan g. Đurović koji me srdačno pomaže i sa kojim se može raditi.

Hranu za 12 i 13 mart za ljudstvo nisam dobio.

Komandant major Boško B. Petričević

5 U pitanju su delovi jedinica Limsko-sandžačkih četničkih odreda, kojima je komandovao major Andrija Vesković. Toga dana nalazilesu se na liniji Lišaj — Ruda glava — Ruda Lastva, sa zadatkom davrše napade u bok i pozadinu jedinica NOVJ u predelu Borci. Vididok. br. 85 i 113.

6 Odnosi se na 2. sarajevsku brigadu. Pošto je 12. marta 1943. uborbi protiv jedinica 2. proleterske divizije pretrpela teške gubitke, onaje ostala sa 97 četnika i iz rejona Boračke Drage odstupila u Bijelo polje. Više o tome vidi dok. br. 85.

7 Te brigade su razbijene 7. marta 1943. kod Jablanice. O tomevidi dok. br. 81.

8 Milorad, komandant Trebinjskog korpusa.


Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument