ZBORNIK DOKUMENATA VOJNOISTORIJSKOG INSTITUTA: TOM XIV - DOKUMENTI CETNICKOG POKRETA DRAZE MIHAILOVICA - KNJIGA 2
Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument


BR. 83

ZABELEŠKA KOMANDANTA ISTAKNUTOG DELA ŠTABA DRAŽE MIHAILOVIĆA OD 11. MARTA 1943. O PRORAČUNU ČETNIČKIH SNAGA I NJIHOVOM RASPOREDU U DOLINI NERETVE1

211/III

Grupisanje Voja? Samo oko 3000 ljudi na liniji: Grad [k. 1028] — Konjic — Prevlje — Turija — Lisina i na Crnom polju.4

 

1 Original (pisan olovkom, ćirilicom, pisao Zaharije Ostojić), u Arhivu VII, Ca, k. 163, reg. br. 23/2 (BH-V-252).

2 Prvobitno je pisalo 10, pa je istom olovkom nula precrtana inapisano jedan.

3 i * Lukačević. Konjička grupa. O borbenom rasporedu i akcijamate grupe vidi dok. br. 85 i 113.

 

410

411

U pokretu ka Voji

Andrija5 sa 1200 ljudi od Hanskog polja preko Borka ka liniji: Paklena — Borašnica i deo snaga na Crno Polje.

Vidačić6 sa 1100 ljudi od s. Kljuna ka Glavatičevu i Borcima

Zaborski bataljon7 120 ljudi od Glavatičeva za Borke i Bjekt

Svega = 1200 1100 120 2420 ljudi

Ukupno = 3000 5420

Napad na linije: Borčići — Glogošnica — Plasa Glava u bok i pozadinu crvenih13 pred Vojom

Gojnić16

1800 ljudi svojih -f- 2 bat. 22 — u visini Blidinje jezera17 Naređeno da ostavi 500 ljudi18 sa br. 22 u izvornom delu Drežanke, a sa 1300 ljudi da se prebaci danas u Bijelo polje."

Rezerva

Kod Bijelog Polja = oko 1000 ljudiKalinovik20 = 500 „

1500 „

 

Baćović

Milorad Popović leva obala

svojih8 1500 ljudiĐuraškovićevih9 600 „Ružićevih10 120 „

Svega = 2220 „

Pantićn desna obala + 1 bat. br. 22

Zečević13 i Kureš14 = 1780 ljudi ukupno = 2220 4000

U prikupljanju Iz Hercegovine još 2000 ljudi da dođu u Bijelo Polje;

Traženo

Pavle21 da hitno uputi 2000 ljudi peške ka meni

da priprema 4000 ljudi za prebacivanje kamionima u Nevesinje ili Mostar, ili da organizuje za odlbranu liniju: Foča — Dumoš.

Baju Nikiću naređeno da mobiliše 1000 Vojinih i uputa po partijama ka meni, a on da pripremi 500 svojih za upućivanje.

 

5 Vesković. Jedinice iz sastava Limsko-sandžačkih četničkih odreda. Vidi dok. br. 85.

6 Milorad. Trebinjski korpus.

I U formacijskom sastavu Kalinovičke brigade Romanijskog korpusa.

8 Jedinice iz sastava Nevesinjskog korpusa.

? Andrija. Tada je komandovao Trebinjskom brigadom ojačanom izvesnim brojem četnika iz Kalinovičke brigade. Vidi dok. br. 79.

10 Ostaci 1. i 2. durmitorske brigade. Te brigade su 7. marta kod Jablanice pretrpele velike gubitke i dobar deo ljudstva iz tih jedinica pobegao je sa poprišta borbi. Više o bekstvu tih brigada vidi dok. br. 85.

II Jovan.

12 U pitanju je 3. bataljon italijanskog 55. puka divizije »Murđe«.

13 Vladimir, komandant Nevesinjske brigade.

14 Miloš, komandant Kombinovane brigade. O sastavu brigade vidi dok. br. 47.

412

15 U pitanju su jedinice 2. proleterske divizije (tom IV, knj. 11,dok. br. 57 i 66).

16 Blažo. Jedinice Zetskog četničkog odreda.

17 Na sektoru Rakitno, zajedno sa Zetskim četničkim odredom, ope-risala je italijanska grupa »Škoti«. (Tom IV, knj. 11, dok. br. 170 i 217).

18 Reč je o Nikšićkoj brigadi.

19 Te su jedinice u toku 11. marta italijanskim kamionima prevezene u Bijelo Polje (kod Mostara).

20 U Kalinoviku se nalazila Višegradska brigada Drinskog korpusa.

21 Verovatno je u pitanju ljudstvo koje je po planu majora Baćo-vića trebalo da bude mobilisano iz Hercegovine. Vidi dok. br. 85, depešu2186.

22 Đurišić. Major Ostojić je uporno predlagao Draži Mihailovićuda Pavle Đurišić izvrši ponovnu mobilizaciju i hitno uputi sveže jedinice na poprište borbi. O tome i dolasku Draže i Đurišića u Foču iKalinovik vidi dok. br. 85 i 113.

413

4) Momčilović33 — da dođe hitno sa Derikonjom24 i u Dobro polje i povede 500 do 1000 ljudi

Ukupne snage 5420

4000 1800 1500 12720 2000

14,720 2000

16,720 2000

18,72025

Br.1126: zauzeo Prozor27 i Tomislavgrad28

Br. 22: u nadiranju od Imotskog ka Posušju i brani Ivan Sedlo.

23 Milorad, komandant Romanijskog korpusa.

24 Sava, komandant 1. sarajevske brigade.

25 Vidi dok. br. 85, depešu 2044 (12.000 četnika). U obaveštenjuVrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od 30. marta 1943. Štabu1. bosanskog NOU korpusa o ishodu bitke na Neretvi za četnike se između ostalog kaže: »U borbi na sektoru Mostar — Konjic te su nambande zadavale najviše muke. One su brojale oko 12.000 i zaposjelesu sve visove sa lijeve strane Neretve, tako da smo bili sa sviju stranaopkoljeni u dolini rijeke i samo blagodareći neviđenom u historiji ratova, herojstvu naših boraca mi smo strahovito razbili Nijemce kodVakufa, Talijane, Nijemce, ustaše i četnike kod Konjica i spasili 4000naših ranjenika« (tom II, knj. 8, dok. br. 216).

26 Nemačke trupe.

27 O ulasku nemačkih jedinica u Prozor vidi dok. br. 68, objašnjenje 11.

28 Duvno (Tomislav-Grad) su 11. marta 1943. zauzeli delovi nemačke SS divizije »Princ Eugen«.


Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument