ZBORNIK DOKUMENATA VOJNOISTORIJSKOG INSTITUTA: TOM XIV - DOKUMENTI CETNICKOG POKRETA DRAZE MIHAILOVICA - KNJIGA 2
Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument


BR. 81

IZVEŠTAJ KOMANDANTA KONJIČKE GRUPE OD 9. MARTA 1943. KOMANDANTU ISTAKNUTOG DELA ŠTABA DRAŽE MIHAILOVIĆA O FORSIRANJU NERETVE KOD JABLANICE OD STRANE NOVJ I RAZBIJANJU 1. I 2. DURMITORSKE BRIGADE*

Dragi Branko2

Sada dobih malo vremena da ti napišem nekoliko reći.

Iz depeša si donekle video situaciju koja je nastala.3 Sada smo se stabilizovali ali dosta slabo. Zapravo stabilizovali smo se što su boljševici stali,4 zašto? neznam, da li zbog velikih gubitaka ili. zbog stalnih protiv napada koje sam vršio sa letećom5 ili su se povukli u nekom drugom pravcu.

Ovoga trenutka situacija sledeća

Railić:6 Tošin rad — k. 1329 Stojković — k. 1062 — 1079 — Golubić.

Br. 11: Kvok — Gaj — Lisičići — Celebić — Orlenica7

Krivokapić:8 Tamara k. 923

4) Kasalović9 Ljubina — Lisina.U rezervi 20 ljudi.

Do ovakve situacije došlo je ovako:

7 ov. mes. u 8h izvešten sam da je Bojović10 razbijen, da su partizani prešli Neretvu i zauzeli s. Krstac. Odmah sam naredio letećoj pokret a ja automobilom krenuo napred. Prvi mi je bio cilj da spasem Ivana11 koji je padom Krstača i na-

1 Original (pisan olovkom, ćirilicom) u Arhivu VII, Ča, k. 142,reg. br. 56/1 (CG-V-1610). Veći deo teksta u originalu podvučen je ljubičastom olovkom.

2 Zaharije Ostojić.

3 Vidi dok. br. 85.

4 U toku 7. marta na levoj obali Neretve su se nalazile jedinice2. proleterske divizije i njoj pridodate jedinice. Vidi dok. br. 85, objašnjenje 71.

5 Odnosi se na leteću brigadu kap. Lukačevića.

' Radoman, komandant Srednje kolone Konjičke grupe. U sastavu te kolone bile su: Pljevaljska, Pribojska, 2. sarajevska brigada i 230 četnika, pripadnika Muslimanske nacionalne vojnočetničke organizacije. Ukupno oko 2160 četnika.

7 U pitanju je borbena grupa »Anaker«.

8 Ratko (Mileševska brigada).

' Zdravko, komandant Leve kolone Konjičke grupe. U toj koloni bile su: 1. i 2. durmitorska, Fočanska i Konjička brigada, Miljevinski i Zaborski bataljon. Ukupno oko 2.130 četnika.

10 Nikola, komandant 1. durmitorske brigade.

" Ružić, komandant 2. durmitorske brigade. U toj situaciji bio je komandant 3. odreda Limsko-sandžačkih četničkih odreda. Vidi dok. br. 18.

26«

403

*p

stupanjem partizana prema Kuku bio opkoljen. Uz put oko već 830 sreo sam ćelu Bojovićevu brigadu kod samog Konjica u paničnom bekstvu. Jedva sam ih zadržao, možeš misliti šta sam im sve radio. Pokrenuti ih napred nisam mogao. Oko 9h u Ostrošcu sam zatekao samog Kasalovića, uopšte nije umeo da mi objasni šta se događa. Sa kose gledao sam kako grupice četnika beže bezobzirice prema Konjicu. Oko 12 časova stigla je leteća u Ostrožac uputio sam je prema Kuku da oslobodi Ivana koji je bio presečen. Ja sam krenuo natrag drumom da zadržavam i prikupljam jedinice. Nadčoveč. naporima uspeo sam da zadržim na drumu Konjic — Ostrožac skoro sve jedinice.

U 14h ponovo sam u Ostrožcu zatičem. Ivana koji se već probio uz velike gubitke njegove jedinice raspršene.

Leteću brigadu vraćam u Ostrožac i naređujem da krene i napadne komuniste koji su već bili zauzeli Golo brdo — Javorik — Prisoje, sa zadatkom da ih napadne u bok i uspori njihovo kretanje pravcem Bunari — Ljubina [pl.] — Bijela.

U 14h nije bilo ni jednog četnika na pravcu nastupanja komunista.

Ja sam otišao i na drumu Ostrožac — Konjic prikupim i sredim koliko se moglo sve jedinice. Pokušao sam da ih krenem napred, nije se moglo.

Pred veče hitno sam uputio svoga ađutanta sa 30 ljudi kroz Konjic na D. Bijelu u Turove.12

Do pola noći uspeo sam da nešto trupa prebacim do D. Bijele a ostali svi su zanoćili u Konjicu.

Ovo je bila kritična noć za mene.

Leteća je u 18h napala partizane razbila ih kod Prisoja i zauzela Javorik i delimično Golo brdo posle noćne borbe.

U toku 8 ćela Kasalovićeva kolona prikupljena je u D. Bijeloj, a Leteća je 8 u 4h napadnuta i pritisnuta sa svih strana povukla se prema Prisoju. Oko 10h iz Prisoja sam je izvukao i spustio na drum pa preko Celebića poslao na Tamani k. 923 gde se i sada nalazi. Oko 12h krenuo sam u Bijelu i pokrenuo Kasalovića da posedne Ljubinu [pl.]. Sada je još uvek na Ljubini.

11 je noću izvršio pomeranje unazad radi izravnanja položaja.

Kakva je panika bila sve zahvatila nemogu ti opisati o tome ćemo razgovarati kada se budemo videli, ako se ikad vidimo.

12 Turija.

404

Pre svega organizuj u pozadini pokretanje ovih 200 koji su odbegli. Sve sami komunisti i pljačkaši.13

Jevđević mi šalje neke morske depeše, kao da mi digne moral. Zbog očitih laži izgubio sam poverenje u sve izveštaje, a ovo mi je najgore jer na osnovu toga moram donositi odluke, ali kakvu odluku da doneseš kad mi Jevđa14 javlja da njegovi nastupaju prema Jablanici15 a 11 me obaveštava da se jake partiz. kolone kreću 8 ov. m. niz Neretvu. Zatim mi javlja da je uhvatio vezu sa Pejovićem16 a Pejović 8 bio u Bijeloj. Objasni mu da ja nisam Italijan, da mi daje inekcije za podizanje morala ja znam šta mi je dužnost.

Molim te hitno tačne podatke gde se koja naša kolona nalazi i koje je jačine. Izgleda mi da i tebe lažno obaveštavaju.

Zagorski bataljon je napustio takođe položaj ostao je samo komandir sa nekoliko ljudi. Radi sa njima šta znaš. Ali dobro bi bilo kad bi mi uputio za njih zamenu onu drugu stotinu i to sa automatskim oruđima a ne bez i jednog automatskog oruđa kao prvi put i to većinom ljude koji nijedanput nisu bili u borbi.

11 tvrdi da 2217 od njega iz Sarajeva nije tražio municiju. Sinoć su mi dali 12 sanduka od svoje.

Pobeda je naša.

S verom u boga za Kralja i Otadžbinu

Draža nas vodi ka veličini i slobodi

Konjic, 9/III/43 9h

Voj. S. Lukačević

Upućujem u Mostar moga šefa propagande da štampa letke, dao sam mu pismo za Jevđevića.

Odnosi se na 1. durmitorsku brigadu.

14 Dobrosav Jevđević. Odnosi se na bosansko-hercegovačke četnike pod komandom majora Baćovića. Tih dana su se te jedinice nalazile oko Širokog Brijega. Vidi dok. br. 85.

i, Mitar- U toj situaciji je bio komandant 2. durmitorske brigade.

Italijanske okupacione trupe.

 

Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument