ZBORNIK DOKUMENATA VOJNOISTORIJSKOG INSTITUTA: TOM XIV - DOKUMENTI ČETNIČKOG POKRETA DRAŽE MIHAILOVIĆA - KNJIGA 1
SadržajPrethodni dokumentSledeci dokument

BR. 8.
    
    IZVEŠTAJ KOMANDANTA LIMSKO-SANDŽAČKIH ČETNIČKIH ODREDA OD 10. JANUARA 1943. DRAŽI MIHAILOViCU O REZULTATIMA REPRESALIJA PROTIV MUSLIMANSKOG ŽrVLJA U SREZU BJELOPOLJSKOM1
    
    ŠTAB2 LIMSKIH SANDZAČKIH ČETNIČKIH ODREDA
    Str. Pov. Broj 23
    10—1—1943. g.
    POLOŽAJ
    
    NAČELNIKU ŠTABA VRHOVNE KOMANDE3
    POLOŽAJ4
    Akcija na desnoj obali Lima u srezu Bjelopoljskom završena je. Ista je izvedena tačno po utvrđenom planu.5 Rezultat ove borbe je:6
    1) Potpuno su uništena sledeća muslimanska sela (Sekcije: Plevlje, Sjenica, Peć i Kolašin):
    — Voljevac, Gubovača, Radijelja, Ušanovići, Presečenik, Batuiiće, Donji Vlah (sekcija Plevlje), Mirovići, Solja, Radojeva Glava, Mediše, Pobretiće, Donja Kostenica, Stablo, Vrh, Zminjac, Sipovice, Negobratina, Osmanbegovo selo, Dupljaci, Jasen, Koštice, Kaševar, Ivanje, Godijevo, Žilići, Gornja Crnca, Gornji Radulići, Vrba, Crhalja, Kradenik, Sipanje, Ličine (Sekcija Sjenica—Peć)
    Ukupno 33 sela.
    2) Žrtve: Muslimana boraca oko 400 (stotine)Žena i dece oko 1000.—
    Naše žrtve: 14 mrtvih i 26 ranjenih od7 kojih 3 žene
    Do ovolikog broja naših žrtava došlo je ne usled nepravilnog vođenja od strane starešina, već očiglednog nečuvanja samih vojnika i njihovih herojskih juriša na muslimane, koji su bili zatvoreni u svojim kućama.
    Sve kuće u gore navedenim selima bile su popaljene, mada sam bio izdao naređenje da se ne pale.8 Do ovog paljenja došlo je usled pogibije iznetih naših boraca.
    — Narod je oterao svojim kućama dosta stoke i drugih životnih namirnica — naročito izbeglice.
    Moral kod našega naroda sa ovom borbom je naročito podignut na velikoj visini. Sa ovom borbom je naročito podignut ugled organizacije kod naroda kao moćne i jake, jer je ova borba završena tako reći u toku jednog dana i ako je neprijatelj bio skoro ravan našim snagama, kao i za to, što je narod jasno primetio, da okupator nije smeo da interveniše na stranu muslimana, kako je to da sada stalno ispoljavano.
    Moral kod muslimana je potpuno opao. Jedno selo na levoj obali Lima (s. Kukulje) bilo je ponudilo predaju oružja, ali sam odbio da primim oružje iz čisto političkih razloga kako bi i Italijanima stavio do znanja, da želim da se sukob lokalizuje kao i da narod želi mir sa svima koji hoće mir (pošto je ovo selo bilo uvek mirno). Pored toga oni muslimani, koji su sa nama još iz ranije želeli saradnju stupili su u sukob i svađu sa onima, koji su dosada napadali naš živalj.
    Italijani prvog dana borbe (6 -1 -) pokušali su da intervenišu. Međutim iz Kolašina sam javio depešom da ću ja lično lokalizovati sukob, u protivnom da će biti napadnute i Italijanske trupe od samoga naroda. Radi toga nisu smeli ni intervenisati.9
    Po mome dolasku na teren, ponovo su hteli da intervenišu i bili su čak izveli i artiljeriju, ali kada sam im rekao, da ću ja stati na stranu naroda i otvoreno stupiti u sukob sa njima ako budu potpomagali muslimane, odustali su od te namere. Dve čete Italijana bile su izašle odmah da intervenišu u korist muslimana, ali su naši po već utvrđenom planu pripucalina njih i ubili su jednog Italijana, a ranili tri i odmah su se povukli stim, što za žrtve nisu davali nikakvog prigovora.
    Cela Italijanska intervencija se sastojala u molbi da lokalizujem sukob.
    Očigledno se ovde mogla primetiti slabost Italijana i nemoć da intervenišu oružanom snagom.
    Sukob je lokalizovan i sada u celom srezu vlada mir.
    U borbi je zaplenjeno 4 puškomitraljeza i pušaka čiji mi je broj još nepoznat.
    Na položajima sam ostavio oko 800 ljudi, kao branu ako bi muslimani šta pokušali, ma da smatram da je to isključeno.
    Drugih novosti nema.
    Što se tiče odlaska za Bosnu, sada se vode razgovori oko spreme i prevoza, o čemu ću Vam dostaviti detaljan izveštaj.10
    Milivoje Jojić koga je izgleda G.P.O.11 uputio da sazna gde se nalazite, nalazi se u odredu kod Baćovića. Pustio je bradu, nosi četničku uniformu, a izjavio je da je pobegao od gestapoa. On je kao kurir Baćovića dolazio u Nikšić i Ostrog kod Baja Stanišića. Sa Stanišićem se poznaje iz Bileća, gde je on bio sreski načelnik, a Bajo komandant Podoficirske škole.
    Sa Baćovicem se poznaje iz Beograda i Sombora. U Beogradu je Baćović bio šef kabineta ili sekretar Riste Jojića u vladi Nedićevoj, a Jojić je sinovac Rista Jojića.12
    Zbog raznih malverzacija, Baćović je pobegao iz Beograda i došao pod Vašu komandu.13
    Jojića poznajem lično. Obzirom na njegov loš i prevrtljiv karakter, lako je moguće da je član G.P.O. jer je tačno da je Ljotićevac.14
    Podaci o njegovom bavljenju kod Baćovića, u Nikšiću i Ostrogu, apsolutno su tačni. Ove podatke je doneo jedan moj četnik, koji ga je video i sa njime se razgovarao, a sada se nalazi u Kolašinu.
    Obzirom da je Baćović prijatelj Rista Jojića, a ovo sinovac Ristov smatram da ga Baćović neće uhapsiti niti likvidirati, a još i za to što su obojica zajedno bili svojevremeno policiski kapetani u Subotici, pa se dobro poznaju, jer su istih kvaliteta.
    Stoga smatram da bi trebalo narediti
    1) Branku15 da ga uhapsi bez znanja Baćovića i sprovede ka Ružiću s tim da se na putu likvidira, ili
    2) Da Vi naredite Baćovicu da ga uputi u štab kod Vas, ali isključivo preko Šavnika, a ja da naredim Ružicu16 da ga u putu likvidira.
    Trećeg izlaza nema.
    Veoma je pokvarenog karaktera i može biti opasan. Na svaki način bi ga trebalo likvidirati.—
    KOMANDANT, major
    Pav. I. Đurišić
    Odgovoreno Pavlu
    11/1 943 ML17
    
    1 Original (pisan na mašini, ćirilicom), u Arhivu VII, Ča, k. 132,reg. br. 9/3 (CG-V-65).
    2 Na originalu je iznad reći »Štab« utisnut amblem mrtvačka glavasa ukrštenim kostima.
    3 Izveštaj je upućen Draži Mihailoviću, koji se nalazio u s. Lipovu.
    4 Napisano zelenim mastilom, ćirilicom.5, 8 i 9 Vidi dok. br. 4 i 6.
    6 Ceo pasus je podvučen crvenom olovkom i sa strane označen crtom istom olovkom. Verovatno je to učinio Draža Mihailović.
    7 Rečenica od reci »od« do kraja napisana je zelenim mastilom, ćirilicom.
    10 Vidi dok. br. 1, 4, 5, 6 i 18.
    11 Verovatno se odnosi na Gestapo (Gecheim staats Polizei — Državna tajna policija).
    12 Risto Jojić je bio komesar Ministarstva prosvete u komesarskojvladi, koja je ustrojena 1. maja 1941. u Beogradu. Ova komesarska vladau Srbiji postojala je do 29. avgusta 1941. kada je obrazovana »Vladanarodnog spasa-« na čelu sa generalom Milanom Nedićem. Opširnije otome vidi tom I, knj. 2, dok. br. 7, 87 i 118.
    13 Petar Baćović je, prema nekim dokumentima, bio u Beogradušef kabineta ministra unutrašnjih poslova Nedićeve vlade. U istočnojBosni pojavio se aprila 1942. u ulozi komandanta Grupe četničkih odredaza akciju protiv snaga NOP-a.
    14 Odnosi se na pristalice Dimitrija Ljotića.
    15 Zaharije Ostojić.
    16 Ivan.
    17 Tekst i datum dopisao je Mirko Lalatović, mastiljavom olovkom, ćirilicom.

SadržajPrethodni dokumentSledeci dokument