ZBORNIK DOKUMENATA VOJNOISTORIJSKOG INSTITUTA: TOM XIV - DOKUMENTI CETNICKOG POKRETA DRAZE MIHAILOVICA - KNJIGA 2
Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument


BR. 79

 

IZVEŠTAJ IZASLANIKA VRHOVNE KOMANDE OD 8. MARTA 1943. KOMANDANTU ISTAKNUTOG DELA VRHOVNE KOMANDE O BORBENOM RASPOREDU I AKTIVNOSTI JEDINICA1

Za 800.2 Hitno! Podaci o situaciji: kod Voje3 vrše se protiv-napadi. Grupa Bosanaca i Trebinjaca pod komandom kapetana Đuraškovića Andrije sa položaja: Crni Kuk — Vidova — Glogovo preduzima napad pravcem:4 Vidova (k. 1451) — Obo-dić (k. 1212) — selo Glogošnica, s tim da ovlada položajem: Grebeni (k. 812) -— Risovac (k. 1035) — ovo rade sa Talijanima.5 Grupa Kureša ojačana jednim bataljonom Nevesinjaca da zadrži položaje:6 Križ — Crni Vrh — Plasa Glava i da sa-dejstvuje napadom na levoj obali akcijom ka Jablanici. Vojnici goli i bosi. Kolona Gojnića juče naišla na vrlo jak otpor kod s. Rakitna u jačini jedne brigade i još uvek vode se borbe.7 Naređeno da akciju povede ka položaju: Vrata — Stražbenica. Rezultati borbe nepoznati, jer su veze teške i spore. Vesko-vić daleko od Vrgorca razvio se u selu Zavojane. U Vrgorcu čekaju ga 50 kamiona za prevoz ovamo. Talijani tražili da Nemci sa položaja leve obale reke Neretve8 izbiju na levu obalu reke Rame radi koordiniranja naše akcije. Baćovićevi čine čuda od pljačke. Talijani protestuju i Jevđa ima teškoće. Ne verujem da je još krenuo ka određenim položajima.9 70010 8. III. 1943. u 12, časova, predao Skero. Primio Lolović u 13,35 časova otpravio Boljanović.

1 Original primljene depeše (šifrovan brojevima, mastiljavom olovkom, dešifrovan delom latinicom, delom ćirilicom) u Arhivu VII, Ča,k. 161, reg. br. 17/3 (BH-V-91/3).

2 Danilo Salatić. Preko njega su upućivani izveštaji i obaveštenjamajoru Ostojiću.

3 Vojislav Lukačević (Konjička grupa).

4 Dovde je dešifrovani tekst napisan zelenim mastilom, ćirilicom,a dalje olovkom, latinicom.

5 Četnicima na tom pravcu sadejstvovale su italijanske jediniceiz sastava divizije »Murđe«. Položaje na tom sektoru držala su dvabataljona 7. banijske NOU brigade, koja je tada bila pod komandom2. proleterske divizije. U toku 9. marta neprijatelj je uspio da potisnete jedinice i zauzme Risovac (k. 1035). Vidi tom IV, knj. 11, dok. br.208.

6 Kombinovana brigada ojačana delovima Nevesinjske brigade. Osastavu Kombinovane brigade vidi dok. br. 44, objašnjenje 9.

' Otpor je pružila 5. dalmatinska brigada, na koju su napadale italijanske i četničke snage (tom IV, knj. 11, dok. br. 208).

8 Verovatno Neretvice.

5 Toga dana se major Baćović sa svojim jedinicama nalazio u opštoj rezervi u širem rejonu Širokog Brijega, orijentisan za dejstvo u pravcu Rakitnog. Detaljnije o borbenom rasporedu i zadacima tih jedinica vidi dok. br. 77 i 85.

10 Borivoje Radulović, major.


Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument