ZBORNIK DOKUMENATA VOJNOISTORIJSKOG INSTITUTA: TOM XIV - DOKUMENTI CETNICKOG POKRETA DRAZE MIHAILOVICA - KNJIGA 2
Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument


BR. 78

OBAVEŠTENJE KOMANDANTA KONJIČKE GRUPE OD 7. MARTA 1943. KOMANDANTIMA KOLONA O FORSIRANJU NERETVE KOD JABLANICE OD STRANE NOVJ1

Štab konjičke grupe

O Broj 93

7 marta 1943 god.

u 23,30 č.

KONJIC

KOMANDANTIMA KOLONA OVE GRUPE.2

IZVEŠTAJ O SITUACIJI:

Situacija današnjeg dana do 23,30 časova je sledeća:

— Komunisti3 stegnuti obručem uništenja odlučili su se za izvršenje proboja kod Jablanice.4

U tu svrhu nekoliko odlučnih odeljenja naoružanih velikim brojem automatskih oruđa prebacili su se preko mosta na Neretvi. Pobili stražare, i jakom automatskom vatrom branili uži mostobran koji se postepeno proširivao.

Usled noći i nespremnosti jedinica nastalo je vatreno dejstvo međusobno, a potom gubljenje veze i otstupanje bez plana i komande.

U toku 7 o.m. komunisti su u svojim rukama imali Krstac i dovoljnu snagu prebačenu preko Neretve i sa uspehom gonili demoralisane delove Leve kolone.

Upućena leteća brigada bila je nedovoljna da prihvati lu-tajuće delove kao d da zadrži navalu komunista,5 ali je do 22 časa držala položaj Golo brdo k. 1217 — s. Javorik. Dalji razvoj toka borbi nepoznat.6

Leva kolona noćas se prikuplja i upućuje na položaj Turija za dejstvo 8 o.m. pravcem Ljubina — s. Idbar — M. Rečica — Krstac.

Jačina prebačene komunističke snage ceni se na oko 1000 boljševika.

1 Fotokopija originala (pisanog na mašini, latinicom) u ArhivuVII, Ca, k. 141, reg. br. 21/6 (CG-V-1599/2).

2 Konjička grupa dejstvovala je u tri kolone. O sastavu i brojnomstanju kolona vidi dok. br. 59.

3 Delovi 2. dalmatinske i 2. proleterske NOU brigade.

4 O forsiranju Neretve kod Jablanice i stvaranju mostobrana nalevoj obali vidi dok. br. 81.

5 Brigada je iz sastava Mileševskog korpusa.

6 O daljem razvoju borbi na tom sektoru vidi dok. br. 85.

Kod desne kolone bez promene.7 Pred njom procenjena komunistička snaga oko 800 boljševika.

Kolona 11 brani Ostrožac.8 Danas tamo upućena pojačanja pripadnika broja 11 sa bornim kolima i topovima.

Jevđević javlja da će sutra snage iz Mostara sa linije Crni Kuk — Mala Vidova — Glogovo poći u napad ka Krstaču.9

8 o.m. preduzeće se napad za povratak izgubljenog dela položaja. U ovu svrhu traženo 400 ljudi iz sastava desne kolone.

Položaj grupe za pojačanje iz Mostara još nepoznat.

Ponovo tražena municija.

Neka ovaj lokalni neuspeh bude samo pouka komandantima i jedinicama kako treba držati ljudstvo u rukama, a naročito na međusobno ukazivanje pomoći koje se ovom prilikom nije ispoljilo.

Gubitaka kod naših do sada oko 40 ranjenih. Kod komunista takođe teški i iznose preko stotine.

S VEROM U BOGA ZA KRALJA I OTADŽBINU. DRAŽA NAS VODI KA VELIČINI I SLOBODI.

Dostavljeno:

V. Komandi, Majoru g. Raduloviću

i komandantima kolona.

Komandant kapetan I klase Voj. S. Lukačević

7 Desna kolona je, u sadejstvu sa borbenom grupom »Anaker«, branila položaje na desnoj obali Neretve, duž reke Neretvice. Na te snagenapad su vršile jedinice 3. NOU divizije, koje su u toku 7. marta us-pele da zauzmu sela Gostoviće i Višnjevicu. Opširnije o tom napaduvidi tom IV, knj. 11, dok. br. 44.

8 U pitanju je nemačka borbena grupa »Anaker«.

9 Reč je o delovima italijanske divizije »Murđe«, delovima Tre-binjske brigade i nekim drugim četničkim jedinicama. Vidi dok. br.79.


Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument