BR. 77

NAREĐENJE KOMANDANTA ISTAKNUTOG DELA ŠTABA DRAŽE MIHAILOVIĆA OD 7. MARTA 1943. IZASLANIKU VRHOVNE KOMANDE ZA PREGRUPISAVANJE HERCEGOVAČKIH ČETNIKA I ZETSKOG ČETNIČKOG ODREDA I NAPAD NA JEDINICE NOVJ U DOLINI NERETVE1

Majoru Raduloviću najhitnije š.t. poverljivo

Javljeni podaci o boljševicima nepotpuni. Grupisanje Gojnića2, Pantića i rezervi rđavo.3 Tvoj raspored je za odbranu, a meni je cilj uništenje crvenih.

Pantić neka posedne liniju: Križ — Gumenac — Plasa glava — M.Šljeme — Raulje — Vitlenica i sporazumno sa Vojom da preduzme napad za uništenje boljševika na prostoru: Neretvica — Neretva — Doljanka — Prozor — Celinska planina.

Kod Malog Vilinca i Crne Glave samo bočno obezbeđenje.

Gojnić: da postupi tačno po mojim naređenjima od juee i dođe u izvorni deo Doljanke,4 radeći u tesnoj vezi sa Panti-

1 Original (pisan olovkom, ćirilicom) u Arhivu VII, Ca, k. 101,reg. br. 14/3 (BH-V-90).

2 i 3 O prethodnom rasporedu Zetskog četničkog odreda, Nevesinjske i Kombinovane brigade (majora Pantića) vidi dok. br. 72, 73 i 85.

4 Vidi dok. br. 85.

ćem i držeći vezu sa Baćovicem.5 Preko Vrana i Čvrstnice neće proći ni jedan crveni, a i ako pokuša biće uništen kod Dugog polja udarom sa dve strane od Vrata i Svinjače. Držeći liniju: Sniježnica — Ščikovo, Gojnić će biti u stanju da udari u bok i pozadinu boljševika koji idu ka desnom krilu Baćovića. Sa Vrana i Čvrstnice on ne može da uradi baš ništa, sem da zatvori pravac preko Duge poljane koji se bolje zatvara po mom naređenju. Ne mogu da razumem onoga taktičara, koji dade ovako »pametno« zadatak Gojniću. Sigurno žabarski mozgovi.6

Baćović da zauzme raspored po mom naređenju i bude gotov za brze udarce na ćelom frontu.7

Rezerva — Vesković i Bosanci dobro. Trebinjska brigada bliže Baćoviću na prostoru: Debelo Brdo — Ječmište — Ru-njava Kosa — Raskršće, koristeći Konjsko za smeštaj. Stolaoka brigada Bijelo polje.

Ovakav raspored dozvoljava tučenje boljševika pred Vojom i Jocom8 i omogućava najbrže dejstvo prema onima, koji bi se pojavili od Tomislavgrada.

Snabdite Voju sa municijom i hranom i požurite sa opravkom puta do Jablanice.

Dostavi mi što tačnije brojno stanje boraca u svim grupama i rezervi po ovome grupisanju.

Odgovaraj na sva pitanja iz mojih depeša i ne ostavljaj me bez podataka. Učini sve da se ovo sprovede u delo, jer nije dockan, a kažeš da je 22 saglasan.9 Kad bi vi tamo davali meni tražene podatke onom brzinom, kojom ja vama šaljem naređenja i kad bi se ova izvršavala bio bih zadovoljan.

Pobeda je naša.

Pozdrav Branko

7-3-43 u 8.30 Položaj

10U akta RP

5 Toga dana su se hercegovačke četničke jedinice pod komandom majora Baćovića nalazile u rejonu Širokog Brijega, u opštoj rezervi.Vidi dok. br. 85.

6 Gojnić je izvršavao naređenja italijanskih komandanata, kojimaje bio pridodat za dejstvo protiv jedinica 9. dalmatinske NOU divizije u pravcu Široki Brijeg — Grude — Imotski. Opširnije o tome vididok. br. 75 i 85; tom IV, knj. 11, dok. br. 208.

7 Prema tom naređenju Baćović je trebao da se prebaci u rejon Rakitno radi zatvaranja pravaca koji vođe od Vran pl. ka Posušju.

8 Pantić Jovan.

9 Vidi dok. br. 75 i 85.

10 Dopisano plavim mastilom, ćirilicom.