ZBORNIK DOKUMENATA VOJNOISTORIJSKOG INSTITUTA: TOM XIV - DOKUMENTI CETNICKOG POKRETA DRAZE MIHAILOVICA - KNJIGA 2
Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument


BR. 76

ZAPISNIK O SPORAZUMU MEDAČKOG ČETNIČKOG ODREDA I PREDSTAVNIKA VOJNIH VLASTI NEZAVISNE DRŽAVE HRVATSKE U GOSPIČU OD 6. MARTA 1943. O SARADNJI U BORBI PROTIV PRIPADNIKA NOP-a NA PODRUČJU CENTRALNE LIKE1

ZAPISNIK

dana 6. ožujka 1943 sastali su se u zgradi velike župe u Gospiću opunomoćenici vlasti i to gg. ustaški pukovnik Vjekoslav Servatzv, oružnički pukovnik Dragutin Mašek, veliki župan Ferdo Stilinović, župe Lika i Gacka koji se iskazuju punomoćni izdanoj od ministarstva unutarnjih poslova dana 2. ožujka 1943 V.T. broj 16141/43 s predstavnicima naoružane skupine pravoslavnog pučanstva i to: gg. Prič. kapetanom Jovom Dabović, prič. kapet. Miodrag Kapetanović,2 Nikola Omčikus odvjetnik Vladimir Teslić, Stojan Vlaisavljević, Branko Uzelac, Jovo Vu-letić, koja je skupina — po njihovoj izjavi — iz vlastite pobude organizirana u oružanu jedinicu pod imenom »Medački četnički odred-«, sa svrhom da surađuju sa Hrvatskim i savezničkim oružanim snagama radi zaštite niže opisanog područja to jest sela i naselja od partizana i drugih odmetnika i to: sela Medak, Raduč, Počitelj, Čitluk, Divoselo, Mogorić, Vrebac, Gornja i Donja Ploča, Kik i Gospić, koji predstavljaju preko 200 oboružanih boraca, čija će imena predati u roku od 10 dana zapovjedništvu 2. oružničke pukovnije u Gospiću. Svrha sastanka je davanje odnosno dobivanje dozvole za obstojnost i daljni rad gore spomenute skupine oboružanog pravoslavnog pučanstva. Tim povodom daje se i prima na znanje sliedeće: 1.— Vođa naoružanog odreda zvanog »Medački četnički odred«, svi njegovi zapovjednici i oboružani pripadnici tog odreda u ime svoje i u ime cielokupnog pravoslavnog pučanstva, koje stanuje na području toga odreda izjavljuju, da priznaju vrhovničtvo (suverenitet) N.D.H. i Poglavnika, koji je nosioc tog vrhovničtva, za svog vladara. Priznaju također sve zakone, naredbe, odredbe i u obće zakonske propise N.D.H. i obavezuju se iste poštovati i njima se pokoravati kao i svi drugi državljani N.D.H.

Nadalje izjavljuju da žele, da im se dozvoli da oružje, koje već poseduju, mogu i nadalje zadržati u svrhu, da brane

Original (pisan na mašini, latinicom) u Arhivu VII, Ča, k. 159, i'eg. br. 23/3 (H-X-84).

2 Komandant Medačkog četničkog odreda.

386

25«

387

svoja sela i naselja od pljačkaških partizanskih bandi i drugih odmetnika, a izjavljuju se spremnim dobrovoljno sudjelovati sa hrvatskim i njemačkim odnosno talijanskim oružanim snagama na suzbijanju i uništavanju partizansko odmetničkih bandi i to pod vrhovnim zapovjedničtvoni hrvatskih odnosno njemačkih ili talijanskih vojnih zapovjednika.

Opunomoćenici ministarstva unutarnjih poslova primajući do znanja gornju izjavi, odobravaju »-Medačkom četničkom odredu«, da može zadržati oružje, koje već posjeduje, a u svrhu oružane zaštite sela i naselja i zajedničke borbe protiv partizana i drugih odmetnika, tih najzakletijih neprijatelja vjere, obitelji, morala i svake uljudbe pod uvjetima, koji se niže ustanovljuju:

I.— Oboružani pripadnici Medačkog četničkog odreda mogu slobodno imati oružje i isto nositi na području gore spomenutom.

Na tom području slobodno će se kretati u vršenju svoje službe sve Hrvatsike i savezničke vojne jedinice kao i pojedini pripadnici tih jedinica, a vođa odreda obavezuje se ispred ci-elog odreda, da ih ne samo neće ometati, nego naprotiv, da će ih u radu podpomagati. Isto tako na tom području nesmetano će vršiti svoju službu i sve građanske vlasti, koje će u tom djelovanju pripadnici odreda svesrdno pomagati. Na tom spomenutom području moći će se nesmetano kretati i svi ostali pripadnici N.D.H. u svojim službenim ili posebničkim poslovima, ako se mogu izkazati valjanim izpravama za slobodnu kretnju.

Oboružani pripadnici odreda mogu nositi oružje na gore opisanom području, kada su na dužnosti vojnoj. Kada idu u gradove i tržišta po privatnom poslu, ne smiju nositi oružje, nego isto moraju ostaviti u zapovjedničtvu svoje jedinice ili najbližoj straži i bez oružja ulaziti u gradove i tržišta. Jedino vođe odreda mogu ostati naoružani samokresom, koji će nositi o pojasu na propisani način.

II.— Vođa odreda će u roku od 10 dana od danas, kako je to predviđeno u uvodu ovog zapisnika, dati točan popis oružja i oboružanih ljudi Medačkog četničkog odreda, u kom će popisu biti sliedeće rubrike:

a.— ime i prezime i očevo ime borca,

b.— odakle je (selo, obćina, kotar),

c).— čime je oboružan,

d.— oženjen — neoženjen (broj članova obitelji),

e.— koju službu vrši u odredu,

1— opis oružja i broj puške,

g.— po mogućnosti i osobnu sliku.

Kada gore navedeni zapovjednik primi ovaj popis izradit će posebne iskaznice (legitimacije) za svakog pripadnika odreda, koje će sam podpisati i koje će dati vođi odreda da razdieli svojim ljudima. Od tog momenta svaka osoba, koja se nađe bez iskaznice na području gore opisanom, smatrati će se odmetnikom. Takove osobe dužni su pripadnici odreda uhvatiti i predati hrvatskim vojnim vlastima. Ako nekoga bez propusnica — iskaznice uhvate, a ne nalazi se u predatom popisu, ne može se nakon uhićenja primiti naknadna obaviest, da i taj spada u odred, ali da je možda pogrešno ispao iz popisa. Isto tako će pripadnici odreda lišiti slobode svaku osobu, koja se ne može izkazati propisanom izkaznicom državnih vlasti i takovu osobu predati najbližoj državnoj vlasti.

— U četnički odred se ne smiju primati mladići ispod 18 godina.

— Svakom pripadniku odreda, koji bude ranjen u borbi protiv partizana i drugih odmetnika, pripada ozljednina kao i svakom drugom pripadniku Hrvatskih oružanih snaga. Obitelji onoga borca iz odreda, koji u tim borbama pogine, pripada invalidnina po postojećim državnim propisima.

Odred će primati i streljivo od hrvatskih odnosno savezničkih vojnih vlasti prema potrebi i prema nahođenju tih vlasti temeljem propisanih zahtjevnica.

Novčana nagrada borcima kao i ostala obskrba pripada, kada odred kao cjelina sudjeluje podhvatima protiv partizana ili drugih odmetnika. Visina te nagrade jest — ista kao i ostalim pripadnicima Hrvatskih oružanih snaga. Inače, kada se pripadnici odreda nalaze kod svojih kuća u svojim selima, neće primati obskrbu i novčanu nagradu.

U svrhu odmjere novčane nagrade pojedinim zapovjednicima odreda, činove tih zapovjednika po priedlogu vođe odredit će ministarstvo oružanih snaga, uzimajući u obzir veličinu odreda, njegovo naoružanje i naročito sudjelovanje u podhvatima protiv partizana i odmetnika.

V. — Dozvoljava se da naoružani pripadnici odreda kaospoljni znak nose na kapi kićanku.

Pripadnik odreda, koji bude ranjen u borbi, liečit će se u državnim bolnicama na državni trošak. Za cielo vrieme primati će propisanu vojničku plaću i istu obskrbu, kao da je u borbi sve dok se ne rieši pitanje ozljednine, od kojeg će časa primati ozljedninu. Pripadniku odreda, koji pogine u borbi protiv partizana, pripada pravo da bude pokopan na državni trošak i uz vojničke počasti predviđene propisnikom ministarstva oružanih snaga, s time da će počastni vod na prvom mjestu biti obrazovan

388

389

iz oružanih pripadnika odreda, a tek, ako je to nemoguće iz posadnog mjesta.

VI. — Posebni izaslanici Hrvatskih odnosno savezničkih vojnih snaga povremeno će izvršiti pregled oboružanih pripadnika odreda, u koju će svrhu imati pismeno naređenje od nadležnih vojnih zapovjedničtava. Za vrieme ovih pregleda izaslanikeće izvjestiti o stanju i potrebama odreda vođa odreda i pojedinizapovjednici.

VII. — Stegovnu vlast u četničkom odredu vrši vođa odreda nad svim oboružanim pripadnicima odreda posve samostalno. Od toga se izuzimaju oni oboružani pripadnici odreda,koji budu u sklopu oružnika vršili pomoćnu oružničku službu.

VIII. — Omogućavanje nadzora između četničkog odreda ičetničke komande u Otočcu3 ostaje i dalje kao i do sada, a ovoće se vršiti obilaženjem oficira iz komande radi održavanja stegei davanja uputa za rad. Dotični pregledavajući častnik ima seprije nastupa na područje četničkog odreda prijaviti zapovjed-ničtvu 2. oružničke pukovnije u Gospiću.

U odredu se neće zadržavati niti primati osobe, koje po rođenju nisu državljani N.D.H., kao ni one osobe, koje se dosada-njim svojim radom i držanjem pokazale kao nepomirljivi neprijateljem N.D.H., a ove osobe ako bi se nalazile u odredu, vođe će razoružati i odpustiti iz odreda, a isto tako i one pripadnike odreda, koji budu pjevali pogrdne pjesme protiv predstavnika državnih vlasti i države kao takove, davali izjave i činili čine na štetu N.D.H. i uobće protiv probitaka Države. Odred neće održavati nikakovu vezu niti primati bilo kakove naloge od vojničkih ili političkih organizacija u inozemstvu.

IX. — Četnički odred i dalje zadržaje kontrolu nad stanovničtvom iz razloga zaštite stanovničtva, a pogotovo obzirom na partizansku akciju, koja se mora intenzivno kontrolirati.

X. — Za osiguranje pozadine na području odreda osnovatiće se na mjestima, gdje se poSaže potreba, oružničke postaje,raznih jačina. Službu u ovim postajama obavljati će redovnidržvni oružnici sa potrebnim brojem oboružanih pripadnika odreda, a po propisima uredbe o oružničtvu N.D.H. Zapovjednikpostaje je najstariji oružnik. Pripadnicima oružnog odreda, kojibudu vršili službu uz oružnike, izdat će se posebni dekreti za tusvrhu. Njima, dokle god budu služili uz oružnike, pripada istaplaća i obskrba kao i ostalim oružnicima, a po potrebi i na njihovu molbu mogu biti primljeni u redovne oružnike N.D.H. Naravno, da i oni kao i ostali oružnici spadaju pod stegovnu odgovornost uredbe o oružničtvu N.D.H. Pripadnike oboružanog

Tada se u Otočcu nalazila komanda Gacke četničke zone. Vidi dok. br. 51.

odreda za službu u oružničtvo birat će državne vlasti po priedlogu vođe i to prvenstveno one, koji su prije služili u oružničtvu.

XI.— Za vršenje obćinskih poslova u gore opisanom području i to u sjedištima gdje su dosada postojale obćine imenovat će nadležna oblast povjerenika na prijedlog vođe odreda i to od dvojice kandidata, koje pučanstvo toga kraja izabere, a vođa odreda ih predloži.

Povjerenik obćine ima sva prava i dužnosti kao i ostali obćinski načelnici, a obćinski bilježnici i blagajnici primat će plaću od Države kao i u ostalim obćinama. Obćinske prireze i namete povjerenik će upotrebljavati izključivo za potrebe obćine. Naravno, da odred nema prava postavljati stanovnicima područja, na kome djeluje, nikakvih nameta bilo u novcu ili naturi, a svako oduzimanje imovine od pučinstva smatrat će se nelojalnošću i može imati posljedicu oduzimanja dozvole za rad i djelovanje odreda. Dozvoljeno je međutim odredu da od pučanstva prima možebitne darove i dobrovoljne doprinose, ali samo uz pristanak obćinara.

XIL—■ Stanoviici gore opisanog područja dolazit će nesmetano u trgovišća radi izmjene dobara. Svako ometanje pučanstva bilo sa kojeg područja države, koje dolazi na gore određeno područje kao i stanovništva sa gore opisanog područja da dolazi u ostale krajeve i svrhu izmjene dobara, najstro-žije će se kazniti, a ako to budu činili pripadnici odreda bit će pojedinci pozvani na odgovornost, a po potrebi i cieli odred proglasiti nelojalnim odnosno odmetničkim i postupat će se kako je to predviđeno.

Svi stanovnici na gore opisanom području bez obzira na vjeru kao ravnopravni državljani N.D.H. dobivat će pripadajuće količine živežnih namirnica (hrane, sodi, petroleuma i t.d.) i podpore od državnih vlasti. U tu svrhu svaki će se stanovnik prijaviti kod povjerenika obćine, koji će mu potvrditi, da je zaista sa toga područja, da nije podpomagao partizane i druge odmetnike, te da mu se može izdati redovna potrošačka iskaznica. S tom legitimacijom odnosno potvrdom isti će se prijaviti svojoj nadležnoj kotarskoj oblasti gdje će dobiti potrošačke izkaznicu i legitimaciju za slobodno kretanje. Svaki imaoc takve legitimacije biti će pošteđen za vrieme vojnih operacija i zaštićen od vojnih i građanskih vlasti.

Za svaku osobu, kojoj se na gornji način izda legitimacija, jamče zajednički i nerazdeljivo vođa odreda i povjerenik obćine.

XIV.— Svako kažnjivo djelo učinjeno na području odreda kaznit će se po postojećim zakonima, ako ovakovo kažnjivo djelo na štetu tamošnjeg pučanstva izvrši pripadnik odreda. Zapovjedničtvo odreda je dužno dotičnog razoružati i

390

391

predati najbližim vojnim vlastima na progon; ako takovo djelo izvrši pripadnik ostalih oružanih snaga, vođa odreda u koliko to nije učinila oružnička postaja, podniet će prijavu najbližem vojnom zapovjedničtvu, a po potrebi dotičnog razoružati i predati najbližoj vojnoj vlasti. Kažnjiva djela pripadnika odreda kao i pučanstva, koje živi na području Medackog četničkog odreda, a koja imaju političku pozadinu, izpitat će se po posebnoj komisiji, koja će odrediti, da li će se to djelo odnosno počinitelj toga djela progoniti i po kojoj vlasti. Tu komisiju sači-njavat će:

a.— kotarski predsjednik nadležne kotarske oblasti ih njegov zamjenik, b.— izaslanik najbližeg vojnog zapovjedničtva c.— vođa odreda ili njegov zamjenik, d.— povjerenik obćine, a ako isti nije imenovan jedan od

zapovjednika odreda, koga imenuje vođa odreda, U slučaju da se glasovi ove komisije raspolove o tom će odlučiti odbor anketna (komisija navedena dolje pod točkom XX).

XV.— Do sada počinjeni izpadi od strane stanovništva sa Medackog područja neće se po vlastima progoniti.

XVI.—Današnjim danom izdavanjem dozvole ministarstva unutarnjih poslova za daljnji obstanak i djelovanje Medackog četničkog odreda i podpisivanjem ovoga zapisnika područje opasano u početku ovoga zapisnika privodi se redovitom stanju i konačnom smirenju. Dosljedno tome na dotičnom području vršit će vlast redovne državne vlasti, a odred će djelovati u okviru dužnosti i prava predviđenim ovim zapisnikom. Svako odstupanje i prekoračenje djelovanja pripadnika odreda mimo ovog zapisnika smatrat će se nelojalnošću i u težim slučajevima može uroditi posljedicom, da se odred proglasi odmetničkim. XVII.— U sliedećim slučajevima uvjek će se proglasiti odred odmetničkim i nastupit će posljedice iz točke XVIII. a.— ako odred ili jedan dio odreda izvrši oružani prepad na državne ili savezničke vojne postrojbe, državne objekte privatne osobe i naselja, b.— ako pripadnici odreda budu zabranjivali i onemogućavali odnosno ometah rad državnih vlasti na tome području, c.— ako pripadnici odreda budu ometali slobodni saobraćaj stanovničtvu preko toga područja i smetali razmjenu dobara, d.— ako pripadnici odreda odnosno odred kao cjelina bude u bilo kojem vidu šurovao s partizanima i drugim, odmetnicima,

e) ako se na tom. području od strane pripadnika odreda ih od bilo čije strane, ako to pripadnici odreda ne sprieče, budu vršili zločini, ubijstva, pljačka imovine i slično na štetu tamošnjeg pučanstva, f.— ako odred bude primao upute i naloge za rad iz inozemstva ih ako pojedini pripadnici odreda budu takove veze održavali, a vođa takove ne bi uklonio. XVIII.— Posljedice proglašenja odreda odmetničkim mogu biti sliedeće:

a.— da se pučanstvu sa toga područja uzkrati slobodan dolazak u varoš, zabrani izmjena dobara i uzkrati izdavanje živežnih namirnica,

b.— da se odredu obustavi izdavanje streljiva i obsknba

u obće,

c.— da se odred pozove da preda oružje, pa ako to ne izvrši, da se oružanim hrvatskim i savezničkim snagama likvidira. Koja će se od ovih mjera primjeniti, odlučit će ministarstvo u sporazumu sa hrvatskim odnosno savezničkim vojnim vlastima.

XIX.— Kada prestane potreba držanja oružja navedene u točki prvoj ovog zapisnika, odred će predati oružje po popisu hrvatskim državnim vlastima. Za predato oružje primit će pripadnici odreda novčane nagrade u iznosu, koji će odrediti ministarstvo oružanih snaga, a što će ovisiti o držanju odreda u obće i o sudjelovanju u zaštiti sela i u poduhvatima protiv partizana. Kada će se predati oružje, odlučit će ministarstvo unutarnjih poslova u sporazumu sa hrvatskim i savezničkim vojnim zapovjedničtviina, a prethodno će opunomoćenici toga ministarstva u zajednici sa vođom odreda izpitati prilike i okolnosti u tom području, te o tome izvjestiti ministarstvo.

XX.— Ima se obrazovati širi odbor odnosno anketna komisija u Gospiću sastojeći se od 9 (devet) članova, a u koji odbor imaju ući iz Gospića: Veliki župan jedan viši častnik jedan sudac

jedno građansko lice rimokatoličke vjeroispovjesti jedno građansko lice pravoslavne vjeroispovjesti. Iz Medka pak u odbor imaju ud tri lica na čelu sa komandantom četničkih odreda u Medtku, kao četvrtim licem.

Ovome odboru je zadaća, da rješava pitanja teže naravi, koja bi nastala iz raznih poslovnih odnosa između stanovni-čtva područja Medackog četničkog odreda, te građanskih i vojnih vlasti, te da konačno rješava i odlučuje o sporu predviđe-

392

393

predati najbližim vojnim vlastima na progon; ako takovo djelo izvrši pripadnik ostalih oružanih snaga, vođa odreda u koliko to nije učinila oružnieka postaja, podniet će prijavu najbližem vojnom zapovjedničtvu, a po potrebi dotičnog razoružati i predati najbližoj vojnoj vlasti. Kažnjiva djela pripadnika odreda kao i pučanstva, koje živi na području Medačkog četničkog odreda, a koja imaju političku pozadinu, izpitat će se po posebnoj komisiji, koja će odrediti, da li će se to djelo odnosno počinitelj toga djela progoniti i po kojoj vlasti. Tu komisiju sači-njavat će:

a.— kotarski predsjednik nadležne kotarske oblasti ih njegov zamjenik, b.— izaslanik najbližeg vojnog zapovjedničtva c.— vođa odreda ili njegov zamjenik, d.— povjerenik obćine, a ako isti nije imenovan jedan od

zapovjednika odreda, koga imenuje vođa odreda, U slučaju da se glasovi ove komisije raspolove o tom će odlučiti odbor anketna (komisija navedena dolje pod točkom XX).

XV.— Do sada počinjeni izpadi od strane stanovništva sa Medačkog područja neće se po vlastima progoniti.

XVI.—Današnjim danom izdavanjem dozvole ministarstva unutarnjih poslova za daljnji obstanak i djelovanje Medačkog četničkog odreda i podpisivanjem ovoga zapisnika područje opisano u početku ovoga zapisnika privodi se redovitom stanju i konačnom smirenju. Dosljedno tome na dotičnom području vršit će vlast redovne državne vlasti, a odred će djelovati u okviru dužnosti i prava predviđenim ovim zapisnikom. Svako odstupanje i prekoračenje djelovanja pripadnika odreda mimo ovog zapisnika smatrat će se nelojalnošću i u težim slučajevima može uroditi posljedicom, da se odred proglasi odmetničkim. XVII.— U sliedećiim slučajevima uvjek će se proglasiti odred odmetničkim i nastupit će posljedice iz točke XVIII. a.— ako odred ili jedan dio odreda izvrši oružani prepad na državne ih savezničke vojne postrojbe, državne objekte privatne osobe i naselja, b.— ako pripadnici odreda budu zabranjivah i onemogućavah odnosno ometah rad državnih vlasti na tome području, c.— ako pripadnici odreda budu ometah slobodni saobraćaj stanovničtvu preko toga područja i smetali razmjenu dobara, d.— ako pripadnici odreda odnosno odred kao cjehna bude u bilo kojem vidu šurovao s partizanima i drugim. odmetnicima,

e) ako se na tom području od strane pripadnika odreda ih od bilo čije strane, ako to pripadnici odreda ne sprieče, budu vršili zločini, ubijstva, pljačka imovine i slično na štetu tamošnjeg pučanstva, f.— ako odred bude primao upute i naloge za rad iz inozemstva ih ako pojedini pripadnici odreda budu takove veze održavah, a vođa takove ne bi uklonio. XVIII.— Posljedice proglašenja odreda odmetničkim mogu biti shedeće:

a.— da se pučanstvu sa toga područja uzkrati slobodan dolazak u varoš, zabrani izmjena dobara i uzkrati izdavanje živežnih namirnica, b.— da se odredu obustavi izdavanje streljiva i ob&krba

u obće, c.— da se odred pozove da preda oružje, pa ako to ne izvrši, da se oružanim hrvatskim i savezničkim snagama likvidira. Koja će se od ovih mjera primjeniti, odlučit će ministarstvo u sporazumu sa hrvatskim odnosno savezničkim vojnim vlastima.

XIX.— Kada prestane potreba držanja oružja navedene u točki prvoj ovog zapisnika, odred će predati oružje po popisu hrvatskim državnim vlastima. Za predato oružje primit će pripadnici odreda novčane nagrade u iznosu, koji će odrediti ministarstvo oružanih snaga, a što će ovisiti o držanju odreda u obće i o sudjelovanju u zaštiti sela i u poduhvatima protiv partizana. Kada će se predati oružje, odlučit će ministarstvo unutarnjih poslova u sporazumu sa hrvatskim i savezničkim vojnim zapovjeclničtvima, a prethodno će opunomoćenici toga ministarstva u zajednici sa vođom odreda izpitati prilike i okolnosti u tom području, te o tome izvjestiti ministarstvo.

XX.— Ima se obrazovati širi odbor odnosno anketna komisija u Gospiću sastojeći se od 9 (devet) članova, a u koji odbor imaju ući iz Gospića: Veliki župan jedan viši častnik jedan sudac

jedno građansko lice rimokatoličke vjeroispovjesti jedno građansko lice pravoslavne vjeroispovjesti. Iz Medka pak u odbor imaju ući tri hca na čelu sa komandantom četničkih odreda u Medku, kao četvrtim licem.

Ovome odboru je zadaća, da rješava pitanja teže naravi, koja bi nastala iz raznih poslovnih odnosa između stanovni-čtva područja Medačkog četničkog odreda, te građanskih i vojnih vlasti, te da konačno rješava i odlučuje o sporu predviđe-

392

393

nom u točki XIV. ovog zapisnika. Ovo povjerenstvo bi se sastalo najmanje dva puta mjesečno, a po potrebi i češće, te će raditi pod predsjedničtvom gospodina velikog župana u Gospiću. Rješenja te komisije su pravomoćna.

XXI.— Ova dozvola za dalnji rad i djelovanje odreda stupa na snagu danom podpisa ovog zapisnika.

Dovršeno4, time da je ovaj zapisnik dostavljen u pet primeraka.

Servatzy Stilinović

Mašek Kap. Jovo Dabović

ody. Nik. Omčikus Mi... P. Kapetanović

Jov. J. Vuletić Vladimir Teslić

Stojan Vlaisavljević Bran. Uzelac

4 Drugi deo rečenice napisan je zelenim mastilom, latinicom.

 

Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument