ZBORNIK DOKUMENATA VOJNOISTORIJSKOG INSTITUTA: TOM XIV - DOKUMENTI CETNICKOG POKRETA DRAZE MIHAILOVICA - KNJIGA 2
Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument


BK. 74

IZVOD IZ KNJIGE POSLATIH DEPEŠA ŠTABA DRAŽE MIHAILOVIĆA U VREMENU OD 20. FEBRUARA DO 6. MARTA

1943. GODINE1

20. februar 1943

663_6-470 222: Veza Vaše depeše 228, 229,2 230 231. —

Da li stvarno ima komunista 12.000. Iz kog je izvora ovaj podatak. Slažem se sa rasporedom snaga isvima preduzećima. Obratite pažnju da komunisti neupadnu, u Ist. Bosnu, kao i na Vaše severno i južnokrilo. Da li će Radulović odgovoriti zadatku kojiste mu dali.3 Uporna odbrana za dobitak u vremenupotrebna do pristizanja svih snaga. Pašali da nečeka avione, neka radi posao. Dolazak javiće mu seblagovremeno.664 Baju sam poslao drugo, najhitnije pismo.4 Ra-

6-389 čić izveštava da na Majevici opet komunisti,5 ali

i naših ima tamo. Da li su Jevđini izveštaji tačni u pogledu broja komunista koji su prešli kod Drežnice.6 Podržite moral, ne dajte da gube glavu. Sto jaču propagandu u narodu. Potsetite ih na zverstva i sve njihove laži. Linija dobro izabrana. Kasalović i Ružić krenuli na put na dan 19-tog ujutro.7

222667-1-184 Pavle poručuje da osigurate municiju za srpsku

pušku. Dajte u zadatak Jevđi da ovo sigurno ostvari. Ovo je vrlo važno. Ponavljam za našu pušku.

1 Original (pisan olovkom, ćirilicom) u Arhivu VII, Ča, k. 297,reg. br. l/l (knjiga 22). U knjizi formata obične sveske, sadržane sudepeše upućene potčinjenim, u vremenu od 19. februara do 8. marta1943. Deo depeša pisao je Draža Mihailović lično.

2 Vidi dok. br. 48.

3 Vidi dok. br. 40.

4 Reč je o Baju Stanišiću i pismu od 17. februara 1943. Vidi dok.br. 38.

3 Odnosi se na 6. istočnobosansku NOU brigadu.

6 Delovi 2. proleterske divizije, koji su 16. februara zauzeli Drež-nicu i izbili u rejon s. Ravni. Vidi dok. br. 40.

7 i 10 Delovi Limsko-sandžačkih četničkih odreda. O formaciji i dolasku tih jedinica radi operacija u dolini Neretve vidi dok. br. 18, 75i 85.

333

21. februar 1943

DDD

680 222: Veza Vaš br. 232-235.8 Ja sam Vam samo6-704 naveo pretpostavku da su zemljaci odneli plen.'

Što nisu odmah došli krivica jeste, ali zemljaci su na putu i možda sutra veče imaćete ih u svojoj oblasti. Osigurajte im preko Jevđe municiju i hranu. Municija je naročito potrebna i to za našu pušku. Od kud sad ispada da su Hercegovci tako slabi borci kad ih je samo 3000 otišlo sa Ištvanom. Ne znam zašto pretpostavljate da će Pavlovi stići tek kroz 10 dana. — Rezimirani: Kasalović, Riužić, Bojović, Vesković sa oko 2000 ljudi u dve grupe stižu kod Vas 21-vog, najdalje 22-gog.10 Treća grupa od 500 pošla je 20-tog iz Kolašina. Imamo obaveštenje da su crnogorske partizanske brigade uništene i svedene na minimum.

681 Nadam se da će pojačanja blagovremeno stići, jer6-525 ni oni neinaju krila. Baju sam naredio najhitnije

odašiljanje, ali i Vi sa te strane treba da mu šaljete kurire najhitnije, da bi ubrzali pokret.11 Učinite to. Ja sam mu poslao' 2 najhitnija pisma sa naređenjem za pokret, i preporukom da ne čeka nikakvo odobrenje.12 Neka Jevđa radi na hitnom upućivanju Ištvanovih. Ako Ištvan neće da ide suvim preko Livna, u leđa komunistima, onda neka ide morem. Tada bi njegov udar došao u bok komunistima s juga na sever. Pridobijajte i dalje muslimane. Musa neka radi punom parom. Pašaliju naredite neka napada,

682 time će ih zadržati. Vidi se da pred njime nisu pre-6-701 šli Drinjaču i drže oblast Šekovića. Neka Hugo produži čišćenje Zapadne Bosne i da komunistima štoviše posla ovlađujući potpuno terenom. Javite Bujicu neka bude miran u pogledu Grđića i Bjelajca.

8 Vidi dok. br. 48.

' Reč je o Limsko-sandžačkim četničkim odredima, koji su vršili akcije protiv muslimanskog življa u srezovima: čajničkom, bjelopolj-skom i fočanskom. O tome vidi dok. br. 24, 34, 42 i 48.

11 O dolasku Zetskog četničkog odreda u Mostar i njegovom uključivanju u borbe u dolini Neretve vidi dok. br. 48, 70, 75, 85 i 140.

12 Odnosi se na odobrenje italijanskih vojnih vlasti za odlazak četnika Baja Stanišića u borbu protiv jedinica NOV u dolinu Neretve.Italijanska Vrhovna komanda (Supremo), preko italijanske vojne misijekod vlade NDH u Zagrebu, odobrila je 20. februara 1943. angažovanjetih jedinica. Vidi tom V, knj. 10, dok. br. 172.

Đujac ce najverovatnije biti Kdt Dinare. To pitanje ostavljam kad se svrše krupni događaji. Bušite domobrane u Trnovu. Sad im je vreme da se pokažu. Ako pođu moramo ih dočekati i to propisno, jer 100 nemaca predstavlja jedinu snagu. Sto se tiče Turaka iz Fazlagića Kule, tu je valjda pop Perišić, a Gačani neka se pripreme protiv Fazlagića i neka se brane pa će im pomoć stići. Kad dođu zemljaci, naj-strožije zabranite ubijanje Turaka i kažite im da i među njima ima razlike, u protivnom prići će komunistima.

684 Ištvan: Veza Vaš13 br. 71. Krenite što pre u 7-252 pravcu preko Livna za Jablanicu ka Hercegovini, udarajući u leđa komunistima koji sada napadaju Hercegovinu. Vojvoda Đujić da preduzme sve mere na spašavanju naroda i organizaciju terena.

688 SašaH Na Vašem terenu ne sme postojati Ko-

5-273 munista. Propagandu razvijajte sama. Dovoljno ar-

gumenata protiv njih postoji da ih narod više ne želi, a kad. ih London i Moskva hvali, znajte da su u najvećem škripcu. Sada bijemo s njima poslednju bitku i nadam se s Božjom pomoću u uspeh.

697 Ludvig:15 Stvarajte što više naših odreda. Kroz4-333 legalne neka se provlače i ilegalni. Za dotur oružja,

municije i novca treba da mi javite mesto gde može doći avion. Preduzmite kontra propagandu ukoliko nam r. London smeta. U Bosni uništavaju se po-slednji ostatci partizana.

698 Sopstvenom našom propagandom vezujući se za4-444 nas i za moje ime Vi možete dobiti punu podršku

u narodu. Treba objasniti narodu da je ovo engleska igra da zavaraju Rusiju pomoću naših partizana,

13 U depeši br. 71 od 18. februara 1943. Baćović je obavestio Dražu da su četnici potpuno iznureni i moli da se što pre iz Knina krene u Hercegovinu (Arhiv VII, Ca, k. 289, reg. br. 8/1).

Aleksandar Mihajlović, komandant Beograda.

Karlo Novak major, komandant četnika Draže Mihailovića u Sloveniji.

 

334

335

a misle isto što i mi. Oni će nas pomoći, ne brinite za to. Samo propagandu sprovedite. Telegrafiste treba da imate u većem broju a ne da ostanemo bez veze toliko meseci. Sta je sa majorom Novakom, je li živ.

699 222: Jako ste me obradovali Vašom depešom

2-359 br. 236.16 Pazite da se u gonjenju ne izložite suviše,

dok ne stignu ostale snage, pa da ih onda definitivno uništiimo. Ištvan se žali da nema municije pa traži Jevđu da dođe da mu nabavi municiju. Inače je resio da krene ilegalno. Odgovorio sam mu da Jevđa sad treba Vama. Da nam komunisti sad ne pobegnu u Ist. Bosnu.

22 februar 1943

723 Mario: Baćović me izvestio da Dinarci neće19-283 uopšte da čuvaju teren, pa čak da su pred 150 komunista 1000 dinaraca napustili Srb.17 Ako je totačno, Baćović je u pravu. Pored toga Baćović jedobio i drugi zadatak, pošto Dinarcima više nećetrebati pomoć Hercegovaca, pošto su komunisti prednjima razbijeni. Pomognite da Baćović dobiveni zadatak izvrši. Isto tako učinite sve da vojvoda Đujić

724 kao junak, svoje odnose sa Baćovićem uspostavi, jer12-480 mu i Baćović ne ustupa. U pogledu zakulisne borbe

za vlast u Splitu, sve što pojedinci zaključe, bez mojeg odobrenja nema nikakove važnosti. Saopštite svima. Grđićeva akcija najmanje je opasna, jer on vojske nema, pa može da politizira koliko god hoće.18 To našu stvar ne dovodi u krizu. Ovo moje saopštenje javite svima.

725 Javite Mihiću19 da nikakvo postavljenje ne mogu14-494 da učinim dok se ne svrše operacije i dok ne prikupim sve potrebne podatke za organizovanje novepodele komandovanja posle vojvodine smrti. Javljajte i dalje o situaciji kod Vas. Nijedan štab ne

16 Vidi dok. br. 48.

17 Vidi dok. br. 42, 48 i 62.

18 Vidi dok. br. 42, 48 i 51.

19 Ilija.

smije da ostane u žicama. Hitno izvestite o jačini i pravcima kretanja nemačkih i ustaških trupa. Ovo je vrlo važno. Na Jevđu za sada prenosim iskorišća-vanje tetkića i za račun Dinaraca, a svi Vi da se bacite na vojničke poslove. Da li ste dobili moje depeše o prenosu vojvode. —

23 februara 1943

738 222: Veza Vaše depeše br.20 242—253. — Imamo1-675 i ja i Vi pravo. Pojačanja su Vam pristigla i pristižu Vam stalno. Ako stvarno Nemci nadiru kaProzom i od Sarajeva ka Konjicu, onda su komunisti u klopci. Postoje dve mogućnosti, ili da seprobiju u Hercegovinu, ili da se bace na sever uBosnu između nemačkih trupa. I u jednom i u drugom slučaju treba ih uništiti. Dobro ste zapazili dvaeventualna njihova pravca. Prvi od Konjica uz Neretvu i drugi od Drežnice niz Neretvu, sa obe strane Prenj Planine. Zato su nam Prenj i Bjelašnicavrlo važni. Važno je da se proveri da M zaista Nemci nadiru od Pazarića ka Konjicu i od Vakufa kaProzoru. Ceo Vaš plan je vrlo dobar, samo moramodobro pažnju obratiti i na Nemee. Potrebno je prikupiti podatke o nemačkim snagama.

739 Ako Nemci ne idu od Prozora ka Konjicu, onda1-830 se mora dobro držati desno krilo na Bjelašnici.

Postoji mogućnost da komunisti pobegnu na sever u Bosnu i da opet uspostave neku reklamersku republiku. Zato Hugo i Pašali ima sve da učine, da to onemoguće. Njihovi potučeni delovi se imaju potpuno uništiti gde god se nađu. To su najveći zlotvori koje vodi jevrejština. Sta je sa onih 8 brigada za koje javlja por. Vukasović21 da su pred njim, kad i Nemci22 tamo nadiru. Obratiti pažnju prema Nemcima iz Sarajeva i Trnova. Ištvan mi javio da se rado odaziva pozivu za ilegalan prelazak koji bi mu više konvenirao, jer ima pokradenog

20 i :3 Vidi dok. br. 48.

21 Nenad.

22 Odnosi se na borbenu grupu »Anaker«, kojoj su otpor pružilejedinice 1. proleterske divizije.

 

336

22 Zbornik, tom XIV, knj. 2

337

oružja od tetkića. Neka Jevđa odavde radi, a tamo sam naredio da Ivanišević radi za njegov povratak. Jevđa mora sada da ostane kod vas. U čemu je politička situacija teška. Objasnite vaš br. 243.23 Čistite teren što više od komunista i koristite strah tetkića.

740 Musa Kadić neka produži rad a i Vi pomozite

1-693 da ne dođe do ubijanja muslimana. Od toga za-

visi celokupan naš rad u Bosni. Bežanje Hercegovaca komunistima da li je pojedinačno ili većih de-lova.24 Preki sudovi i propaganda važna stvar. Vrlo dobro razumem da je situacija bila vrlo teška za Hercegovinu, ali sada je hvala Bogu bolja, puk. Bajo se odlično pokazao a i Pavlovi neće zaostati. Dobro bi bilo da sada Tito i njegova bulumenta budu sasvim uništeni. Ako Voja može da dođe do bacača i baterije biće dobro, a posle da inscenira da su ih komunisti oteli.25 Trebaće nam protiv ne-maca. Jevđa neka najpažljivije prati pokrete i saznaje nam ere nemaca. Treba razviti ob. službu u pravcu Grude da se vidi gde su otišli oni komunisti od Imotskog a imali su pravac ka Ljubuškom.26

24. februara 1943

763 Ištvan: odgovor na Vaše br. 75—77, 80, 81, 82

7-544 i jedna bez numeracije.27Sve od 22. o.m. Ivanišević

da Vaim izradi municiju i prelazak. Jevđevića tražite baš sada kada je najpotrebniji za odbranu Hercegovine. Naredio sam Branku neka Vam ga pošalje kad baš ne možete bez njega. Ne razumem da Ivanišević ne može da uspe. Ali neka bude kako hoćete. Zemljaci i Brankovi već su stigli u Hercegovinu i nema šta da se plašite. Oni su na frontu. Sad se vidi koliko sam ja imao pravo za tu mišo-lovku. Ako bi tetkići pripremili neku zamku, na-pašćemo ih.

24 Vidi dok. br. 48 i 75.

25 Vidi dok. br. 35 i 48.

26 U pitanju je 9. dalmatinska NOU divizija.

27 Sadržaj depeše br. 75 i 76 vidi u dok. br. 52. Ostale depeše, kojese ovde pominju, tretiraju ista pitanja.

764 Situracija kod Branka odlična.28 Prvi pokušaj3-463 komunisti su platili dobro. Pazite na kretanje nemaca i ustaša. Izvestite o njihovoj tačnoj jačini.Vrlo je važno, kao i o pomeranju italijana. Iz kogkraja su ti četnici koji hoće da idu za Hercegovinu.Smatram da ste zadatak tamo izvršili i da treba dase vraćate.29 Ne brinite za Hercegovinu. Razlogaza nezadovoljstvo vaših ljudi nema. Kad ja kažemda su zemljaci Brankovi došli u Hercegovinu, ondaje to istina i ne treba da Vam dokazujem.30

765 222: Ištvan razvio kuknjavu do Boga se čuje.6-370 Traži Jevđu da ga spašava i pošaljite mu ga ako

ikako možete. Ove dve petljavine uvek nađu mome-nat za svoje kuknjave. Istina, Hercegovci su završili svoj rad u Dalmaciji i treba da se vrate po svaku cenu. Ako bi se još vratili preko Jablanice, učinili bi uslugu. Dalje Ištvan javlja da Knin i Pro-minu treba da zauzmu ustaše. Dalje da u Gospić stiglo 8000 ustaša.

766 Dalje da se po jedan bat. nalazi u Ribniku i Bi-2-392 laju i to 2 bat. u Lovincu i Sv. Roku. Dalje da u

Otočcu ima mnogo crne legije kao i da u pravcu Grahova i Glamoča idu Nemci. Dalje, da Talijani se povlače između Otočca i Knina i pripremaju evakuaciju stanovništva i najzad da njegovi ljudi više neće da idu tamo. Vreme je da ih prebacimo.

767 222: Jevđino traženje za podmićivanje tetkića6-305 odbijam.31 Imam preča posla da ublažimo glad. Nem-

cima ne možemo dozvoliti ni putem da idu kroz Hercegovinu. Da li u Mostaru ima nemačkih trupa. Težnje nemaca treba dobro motriti i ispitivati. Isto i ustaše. Javljajte stalno o situaciji.

28 Odnosi se na Zaharija Ostojića, komandanta Istaknutog dela Vrhovne komande i situaciju kod Konjica.

29 O borbama hercegovačkih četnika pod komandom majora Baćo-vića u Dalmaciji i Lici, u januaru i februaru 1943. vidi dok. br. 28 i62.

30 Reč je o dolasku Limsko-sandžačkih četničkih odreda i Zetskogčetničkog odreda. Vidi dok. br. 75, 85, 113 i 140.

31 i " Vidi dok. br. 48.

 

338

22*

339

772 Popeskv via (Šaša key) bezuslovno uništiti komuni-

stičku grupu profesora Koštica32 i izvestiti o rezultatu. Popesku neka se čuva od komunističke podvale i neka izabere sigurne ljude oko sebe.

me izveštava da se krećete pravcem Makarska — Ljubuški — Mostar. Severno od Mostara na d. obali Neretve već se nalaze delovi Baje Stanišića,34 ali između Imotskog i Širokog Brega ima i komunističkih snaga. Ne razumem kako su komunisti u Grahovu35 kad su razbijeni pred Vama. Veza Vaša br.36 84—86.

 

26 februar 1943

819-2-292 222: Veza Vaše [depeše] br 261—264.33 Situracija kod komunista, jasno je da je bezizlazna. Biće razbijeni. Posle toga treba potući njihove elitne delove koji će se rasturiti po terenu. Pritisnuti sa sviju strana oni drže prostor Konjic isključno, Drežnica zaključno sa odvojenom kolonom od Posušja.

820-2-307 Verujem da po pristizanju snaga imate sve uslove za njihovo definitivno likvidiranje pred nama, posle čega gonjenje. Najjužnija njihova kolona od Posušja može lako da skrene u J. Hercegovinu. Jeste li osigurali, a pored toga Ištvan mogao bi da učini velike usluge.

821-2-273 Bez obzira na Ištvana osigurajte jug. Koliko su jakenemačke kolone. To je interesantno. Tetkiće trebapomoći protivu Nemaca, ali se ne uprezati ni u čijakola. Osigurajte uspeh po našem starom običajuudarom sa sviju strana, i sa prikupljenim našim snagama. Ako Ištvan 'jspe da dođe pravcem prekoLjubuškog, bilo bi odlično. Perhinek ne može doći.822 Imamo druga posla sada. Da li je i Komunistički

2-379 glavni štab sada pred Vama. Đorđe javlja da mu se kurir sa Majevice još nije vratio, i da se u Ist. Bosni vodi borba četnika i komunista u koju su se umešali Nemci, Hrvati pa čak i Talijani. Šta javlja Pašali. Dobro pazite odnose Talijana i Nemaca i šta Nernci hoće.

823-3-418 Ištvan: Izvestio me Ivanišević da Vani je otvo-

ren put za Široki Breg, kao i da Vas je snabdeo obućom, municijom i hranom. Cika Branko takođe

32 Predrag, Veljko, Pega, u to vreme je bio komandant Krajinskog NOP odreda. Kasnije partijski radnik na terenu. Poginuo je tragičnim slučajem 16. jula 1943. u s. Krivi Vir naišavši na partizansku zasedu, a neznajući lozinku.

21 februar 1943

222: Veza Vaša br.37 265—273. Pregledao sam Vaš 2-378 plan. Potpuno se s njime slažem. Komunistima ostaje jedino da se izvuku u pravcu severa između Prozora i Bjelašnice. To će naterati Nemce da pođu za njima a to je i u našem interesu najbolje re-šenje ako se unište. U ist. i zap. Bosni, naši delovi treba da ih trebe. Izdajte potrebna naređenja.

Vodite računa da se ne provuku izvesni delovi gre-2-361 benom Prenja i prebace u Hercegovinu. Rezerve

treba da imate stalno na raspoloženju za sve eventualnosti. Jako mi se dopada pozicija Veskovića u Zeljuši. Baćovića jako koristiti ali ga moramo izvući. Na prostoriji Imotski i Ljubuški zauzeti stav prema hrvatima da ih ne bi izazvali protiv sebe.

878 Ištvan javlja da polazi 27-mog iz oblasti Knina za2-282 Solin, a odatle peške preko Biokova za Vrgorac i

Mostar.38 Hvala Bogu, situacija se razvija povoljno, ali na nemce dobro motriti. Ištvan se javlja u toku pokreta u noći u 2 sata. Slušajte ga i Vi, a slušam ga i ja.

34 Odnosi se na Zetski četnički odred, Nikšićku brigadu i deloveTrebinjske brigade. O dejstvima tih jedinica u borbama u dolini r.Neretve vidi dok. br. 53, 56, 60, 63, 66, 70, 75, 85 i 140.

35 Bosansko Grahovo.

36 Depeše koje se ovde navode poslao je major Baćović 25. februara 1943. Sadržaj depeše odnosi se na povratak četnika u Hercegovinu,napredovanje nemačkih divizija ka Bos. Grahovu i Drvaru, potrebnuPomoć porodici umrlog vojvode Trifunovića i slično (Arhiv VII, Ca, k.289, reg. br. 8/1).

37 Vidi dok. br. 85.

38 O dolasku hercegovačkih četnika u Mostar vidi dok. br. 75 i 85.

 

340

341

879 Srednja i leva kolona da se u svome dejstvu ne2-290 obazire na tetkiće.39 Jevđa da iskoristi situaciju da

što više izvuče hrane i municije, pa da se to sakrije kao rezerva za svaki slučaj. Sada on treba da se pokaže. Tu je njegovo polje rada, a ne u operativnim planovima. Obodrite ga i pohvalite ga s moje strane. Ištvan kaže da mu Jevđa ne treba.

880 Ištvan: Branko je dobio preko 5000 zemljaka3-396 i oni su već na svojim mestima u Hercegovini. Komunisti zbijeni u prostoriju između Jablanice —Ostrošca i Prozora jača grupa, i druga grupa slabija kreće se od Imotskoga ka Mostaru. Prema jačoj grupi nalaze se snage Voje Lukačevića, Kasa-lovića, Ružica, sve na levoj obali Neretve u ključuove reke od Bjelašnice do Mostara, držeći čvrstoBjelašnicu i Prenj.40

881 Konjic je u našim rukama.41 Nemci napadaju ko-3-222 muniste u pravcu Prozora i preko Ivan planine. Ba-

ja Stanišić je na desnoj obali Neretve severno od Mostara u pravcu Drežnice sa oko 2000 ljudi. Tet-kići su u Mostaru.

882 Od Mostara nizvodno duž Neretve naših 1600 ljudi,3-297 a u s. Zeljušu sev. ist. od Mostara stigao je Vesko-

vić sa preko 1000 ljudi. Za vrerne dok Vi napadate s leđa grupu komunista koja je na Vašem putiu, Vesiković napašće ih s fronta uz pripomoć delova južno od Mostara.42

883 Moral trupa odličan. Vaš napad doći će komuni-3-352 stima vrlo nezgodno. Treba ih uništiti po svaku cenu

bez milosti, pa onda neka im pevaju London i Moskva koliko god hoće. Podesite Vaš stav prema hrvatskom življu kuda prolazite, da ih ne izazovete protiv nas. Od 28-mog jutro u 02 časa slušamo Vašu r. stanicu i u toku dana za sve vreme celog Vašeg pokreta.

884 Prema Nemcima smo vrlo obazrivi, ali smo jači i3-266 od njih. Neka je sa srećom i uz Božju pomoć. Jev-

39 O sastavu kolona vidi dok. br. 55.

40 Vidi dok. br. 85.

41 O borbama za Konjic vidi dok. br. 45.

42 Vidi dok. br. 73.

đević je izradio svu potrebnu hranu i municiju. Od neocenjive je koristi. Veza Vaše depeše43 od 87— —91. Dinarci neka sada produže rad na svome terenu.

1 mart 1943

914 222: Veza Vaša br.44 280—283.— Čekamo raz-6-451 voj situacije. Razurneo sam sve što ste mi javili.

Nezgodno je da napuštate k-dno mesto,45 već možete i odatle da naredite potrebno. U pogledu Vašeg k-dnog mesta mislili ste verovatno da priđete bliže Nevesinju a ne prema Trebinju. Kaiko je glavno težište prema desnom krilu, a da biste mogli uticati i na levo krilo, bilo bi zgodno da budete oko Uloga, pa Vi o tome odlučite kako je najbolje obzirom na veze i druge prilike.

915 Naravno, štab ukloniti od puta, a lutanje kurira za2-581 vreme premeštaja izbeći, a na starome mestu ostaviti prihvatnu stanicu za slanje izveštaja. Sam mo-menat prebacivanja štaba izaberite. Danas pošloodavde 23 omladinca pod k-dom ppor. Branka Bu-latovića i sa njima ide Jakša.46 Ovi omladinci obrazuju propagandnu grupu koju ne treba rasturati.Upotrebite ih za propagandu na terenu gde je najpotrebnije. Dajte im itinerer za rad u Hercegovini.Grupa je sastavljena od omladinaca iz Šumadije,Crne Gore i Boke. Neka im Jevđa omogući prebacivanje automobilima od Gackog do Vas, pošto dolaze do Gackog.

916 Dostavite mi plan i potrebno vreme za izvođenje6-390 propagande, da bismo ih posle svršetka posla u Hercegovini poslali dalje. Dovedite ih u vezu sa omladincima iz Splita koje treba pozvati iz Splita dasarađuju sa njima u Hercegovini. Uzećete na sebebrigu i staranje o njihovoj ishrani, a ja sam im daoi novca. Vezivati ih na vojničke jedinice u pogledu ishrane. Upotrebiti ih za propagandu kroz jedinice i u narodu.

43 i M Vidi dok. br. 85.

45 Tada je komandno mesto majora Ostojica bilo u Kalinoviku.

46 Novaković, kapetan, sin generala Ljube Novakovića.

 

342

343

2. marta 1943

919 222: Dosada Voja47 zaslužuje najveće priznanje

1-329 za rad. Isto 'kao Bojović i Ružić. Srednja kolona mo-

ra biti još energičnija. Slažem se sa svima Vašim preduzećima. Oficiri koji su stigli,48 naoružajte ih puškaima. Neka Jevđa to učini pa ih uputite odmah na teren. Nemam ništa više da vam javim. Veza Vaša br.49 284—290.

921 Raspis svima u Srbiji: Komunista u Srbiji osta-41-661 lo je vrlo malo. U Zap. Bosni uništavamo ih ovih

dana. U ljutoj nevolji drug Tito poziva na ustanak i zbog toga su se povampirile grupice. Zato najenergičnije zahtevam i naređujem da svaki na svojoj teritoriji uništi i poslednje ostatke komunista i izvesti me do 25 marta o izvršenju. Dokažimo tim lupežima da u narodu nemaju nikoga i da im je jedino oružje bila laž u propagandi. Skrećem pažnju da ima prostorija gde su kdti na svome mestu, da nema nijednog komuniste. Za ovo uništenje koristiti srpsku drž. stražu do maksimuma, jer komuniste rade protiv nas u Gestapou. Za što uspešinije izvršenje zadatka stupiti u vezu sa susedima. —

922 Ludvig: Komunisti u oblasti Bihaća razbijeni.3-325 Beže u pravcu Konjica, dočekali smo ih i već nekoliko dana bijemo. Nastanite na što jačem širenjunaših organizacija borbom i propagandom. Komuniste uništavajte bez milosti. Koristite sva sredstvakoja Vam stoje na raspoloženju, jer oni su u službiGestapo-a.

924 222: Veza Vaši br. 291—292.50 Slažem se sa

3-357 Vašim planovima. Oni su odlični, a ispaljeni manveri

krilima, mogu biti krajnje katastrofalni po komuniste, pod usiovom da Voja prodre, ali dobro motrite da nas Nemoi ne napadnu s leđa i uopšte ne iznenade. Ne zaboraviti da smo im veća opasnost od komunista. Inače sve je dobro i daće Bog da bude najbolje.

 

3-407 927

Ištvan: Primio sam Vaše depeše od br. 92—96.51 Naredio sam potrebno Đujiću i Ivaniševiću da grabe situaciju za nas, a ne da je ispuštaju. Čika Branka obavestio sam o Vašem pokretu. Komunisti kod Konjica i Drežmice već su tučeni i potisnuti. Oseća se njihovo izvlačenje ka Prozoru.52 Pretrpeli su velike gubitke. Raspoloženje naših odlično. Kod komunista počela panika. Obaveštavajte nas stalno o događajima pred Vama.

Bernardo, Mario: O ovome hitno obavestite i Bjelajca. Ne smemo dozvoliti da se komunisti u Dinari opet konsoliduju u republiku. Da smo ih letos razbili ne bi imali sadašnjih teškoća. Sad je prilika da se potpuno borbom unište i propagandom razbiju njihovi redovi. Svaka neaktivnost omogu-ćiće im potpuno stvaranje republike i njihovu lažljivu delatnost protiv okupatora. Izveštavajte me o rezultatima svoga rada.

3 mart 1943 god.

943 222: Veza Vaše depeše53 293—298 Primio Vaš1-680 izveštaj o situaciji. Bajo je trebao bolje da osigura

svoj bok. Njegove starešine treba da budu energičnije. Pantićev uspeh je dobar. Treba da produži i olakša rad Baji prema Drežnici. Zauzimanjem Kupa već je prekinuta veza glavnim putem duž Neretve koji je na levoj obali. Ištvan mi se javio iz s. Trilj i javlja da produžuje za Šestanovac. Dobro je ako je tamo stigao kako Jevđa javlja. Slažem se sa svima Vašim naređenjima za produžetak rada. Samo Gojnić da se bolje osigura s levog boka. Grupe koje se spremaju u susret Baćoviću treba da budu što pre formirane. Do toga momenta Baćović da se drži Orljače. On je dosta usamljen. Treba neprijatelja vezati i sa istoka da bi Baćović bolje prošao.

944 Da li je moguće da kod Bajovih ima begstva, to zna-1-614 či unazad. Da li je Bajova zapovest za napad kom-

 

47 Lukačević. Vidi dok. br. 85.

48 Reč je o grupi mlađih oficira iz Crne Gore, koji su preko majora Ostojica upućeni na rad u četničke odrede u zapadnoj Bosni.

4', 50, 51 i 53 Vidi dok. br. 85.

Radi se o protivudaru Glavne operativne grupe u pravcu Gornjeg Vakufa.

 

344

345

prornitujuća i da li je ostala u rukama neprijatelja. Omladinci kod Vas mogu ostati po potrebi. Erike54 me izveštava da je nekoliko nemačfcih tracnsporata u drugoj polovini februara prešlo od Čačka za Bosnu. Od jednog nemaćkog agenta Frike doznao da se u Bosnu nagomilavaju nemačke jedinice da prvo likvidiraju partizane a zatim da likvidiraju četnike u Crnoj Gori i okupiraju Dalmaciju. Italijani bi se povukli iz tih krajeva. Frike kaže da nije mogao pro-veriti. Glavno je da nešto smrdi sa te strane. Oni namerno puštaju da se mi među sobom tučemo i slabimo, da bi posle možda razmanuli i po nama.

945 3-348

Utvari: Primio Vašu depešu br.55 97. Na levoj obali Neretve uspesi dveju naših velikih kolona s jedne i s druge strane Prenj planine. Te dve kolone kreću ka Jablanici i Drežnici.56 Na desnoj obali Neretve trupe Baja Stanišića došle su do pred samu Drežnicu, ali su bile odbačene usled neosiguranog levog boka.57 Red je povraćen i sve trupe ponovo su u nastupanju.

946 3-313

Cika Branko preduzeo da se obrazuju kolone u pravcu Grude i Imotskog da bi pomogle Vaše prodiranje. Dok sve kolone ne budu obrazovane i krenule, Vi ne treba da prelazite liniju Grijače, 14 km, zapadno od Imotskog. Osiguravajte dobro krila i bokove i imajte uvek rezervu za napad iz pozadine. Pozdrav svima. —

4 mart 1943

962

5-481

222: Veza Vaši br.58 299—306 Veoma sam zadovoljan sa postignutim rezultatima. Mi moramo ostati pri svojem planu koji jedino vodi uništenju. Ba-jova leva kolona koja ide d. obalom Drežanka za najkraće vreme obuhvata severno krilo Buljanove divizije i u isto vreme odbacuje na sever potučene

5* Predrag Raković, komandant 2. ravnogorskog korpusa.

53 Tom depešom, od 1. marta 1943. major Baćović je izvestio Dražu Mihailovica o svom dolasku u s. Trilj i daljem pravcu kretanja (Arhiv VII, Ca, k. 289, reg. br. 9/1).

56 i !S Vidi dok. br. 85.

57 Levo krilo Zetskog četničkog odreda osiguravale su italijanskejedinice iz sastava divizije »Murđe«. Vidi dok. br. 73.

delove Peka Dapčevića. Ka Širokom Brijegu treba uputiti sledeću kolonu kako ste ranije zamislili, od Andrije Veskovića, koja udara na centar Buljanove divizije, a Baćovića udara s leđa.

963 Ostali deo fronta na jug i pravac prema Ljubuškom,4-449 je zagarantovan rezervama. Za svo vreme Voja i

srednja kolona gone drugu59 diviziju i diviziju Peka Dapčevića a u isto vreme jedan deo ostaje u osmatranju prema nemcima na Neretvi a u isto vreme vodite računa o pravcu prema Trnovu. Voja i srednja kolona da upute samo potrebne delove u gonjenje. Potrebno je razbijene komunističke delove baciti na sever prema nemcima da bi nemce zaposlili i naterali ih ponova na sever.

964 Dobro zatvoriti pravac Buljanovoj diviziji da ne4-465 upadne u J. Hercegovinu. Samo ovakav plan može

da nam donese koristi a sve ostalo su gluposti vezane sa gubitkom u vremenu i dozvoljavanjem komunistima da se priberu. Jevđa da zauzme energičan stav uopšte i da pripreti žabarima, da ako nas Nemci napadnu, prvo ćemo mi njih, i ne dozvoljavam da se sa nama igra, pošto se mi borimo za sebe, a ne za njih. Preporučiti našim delovima da uvek osiguravaju bok i pozadinu da ne bude iznenađenja.

965 Dovedite Ištvanov rad u saglasnost sa radom sa isto-4-496 ka. Dobro je nametnuti našu volju komunistima. One

štuke nisu za džabe tamo,60 ali ako ma šta osetimo, dogovorićemo se o našem radu. Dići ćemo im čitavu Bosnu. Rušenje komunikacija naredite da se pripremi. Ne izgleda mi da će Bernardo i Mario nešto ozbiljno raditi u Dinari. Naredite im ponova da uništavaju pred sobom sve pošto su komunisti razbijeni. Usled njihove neaktivnosti i stvorena je sovjetska republika, da su ih oni dočekali kako smo ih mi ispratili, drugačije bi bilo.

966 Tražite unapred 2.000000 metaka i hranu za 7 danai4-227 unapred. Dobro je. Eto ovo je moje mišljenje. Uglavnom slažemo se u svemu. Pribavljajte podatke <yNemcima iz oblasti Sarajeva. Dobro ih osmatrati, f

/

59 Odnosi se na 3. NOU diviziju.

60 Reč je o pojačanju nemačkih vazduhoplovnih jedinica u Raj-lovcu. Vidi dok. br. 85.

 

346

347

 

1005 6-381

1006 6-201

5 mart 1943

983 Ištvan: Sitracija na Neretvi odlična. Komunisti3-499 potučeni. Konjic, Jablanica, Rama u našim rukama.

Trupe Baja Stanišića nalaze se u blizini Polica, u izvornom predelu reke Drežanke —■ Drežanks, 16 km zapadno od D. Drežnice. Jedan btlj. Bajovih trupa nalazi se od Imotskog oko 30 km. Po planu Brankovom, prema Imotskom ima da se krenu još 3 kolone Vama u susret. Osigurajte krila, bokove i pozadinu, da ne budete nigde iznenađeni. Branko i Jevđa imali su dosta muke da svoj plan sprovedu, ali su na kraju uspeli, preteći svima i svakome.

984 222: Ištvan mi se javio 4-tog sa situacijom od6-390 3-ćeg. U toku 3-ćeg ovladao je s.[elom] Zagvozd —

Zagvozd, 14 km j-z. od Imotskog. U toku 4-tog treba da produži pokret u pravcu Imotskog. Izvestio sam ga o prisustvu Bajovih trupa u izvornom delu Drežanke, 'kao i o 3 naše kolone koje treba da mu idu u susret.61 Ištvan od Imotskog ima nameru ka Posušju i dalje do Širokog Brijega, i zato traži naročitu pomoć.

995 Bernardo: Ovamo smo razbili 2/3 ukupnih ko-

4-289 munističkih snaga. Beže u neredu. Razbijena je dru-

ga divizija i divizija Peke Dapčevića. Sada je na redu Buljanova divizija, treća.63 Produžite energično čišćenje Vašeg terena. Izvestate dokle su stigli Nem-ci i ustaše u nadiranju ka Glamoču.

6. mart 1943

222 Odgovor na Vaše depeše64 309, 314 i 315. Nismo dobili još depešu br. 312. Biti oprezan da se komunisti ponovo ne vrate. Bogu hvala, izgleda da smo komuniste potukli. Još samo Ištvana da izvučemo. Da li je Voja naišao na komunističke snage na Bitovnji. Kasalović top i oružje što pre da sklanja. Obzirom na nadiranje Nemaca i ustaša, ne smemo vršiti dublji prodor.

Vama lično zahvaljujem na zalaganju i požrtvova-nju i najuspešnijem vođenju operacija. U moje ime zahvalite i trupama kao i svima saradnicima na ovom velikom delu.

 

 

Br. 125

937 222: Veza Vaša br.62 307—313. Nisam još primio

2-481 309 i 312. Dobro ste izveli krizu sa žabarevićima.

Dobro ste rešili sa pokretima Voje i Pantića jer prema Nemcima moramo biti vrlo obazrivi. Nemce treba dalje zaposliti, da ne ostanemo samo mi prema njima. Prema njima zauzeta preteći ton ako bi pokušali prema Mostaru. Ovo preko Jevđe. Posle izvlačenja Ištvana i tučenja Buljana, trebalo bi da produžimo ka Livnu, ali predhodino da prostudiramo situaciju, naročito u pogledu Nemaca. Za ovaj cilj formirali bi leteće korpuse i pokrenuli po mogućnosti Dinarce. No to je za studiju zbog prisustva Nemaca. Voja neka izvlači i sakriva hranu i municiju u oblast Prenja.

988 Bernarda stalno podsticati na agresivnost. Komuniste

2-350 najbolje odbaciti u sev. Bosnu, gde će ih dočekati

drugi naši odredi, a umanjiti na taj način njihov broj prema Livnu. «> a j m Vidi dok br 85

 

13 Odnosi se na 9. dalmatinsku NOU diviziju. U to vreme je komandant divizije bio Vicko Krstulović.


Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument