ZBORNIK DOKUMENATA VOJNOISTORIJSKOG INSTITUTA: TOM XIV - DOKUMENTI CETNICKOG POKRETA DRAZE MIHAILOVICA - KNJIGA 2
Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument


BR. 73

ZAPOVEST KOMANDANTA LEVE KOLONE OD 5. MARTA 1943 PODREĐENIM KOMANDANTIMA ZA NAPAD NA 9. DALMATINSKU DIVIZIJU NA SEKTORU IMOTSKI —GRUDE1

Leva kolona

O. Br. 37                 5 marta 1943

20 časova               Široki Brijeg

ZAPOVEST

(Sekcija Mostar razmera 1 : 100.000)

Partizani koji su razbijeni u dolini reke Neretve povlače se ka Prozoru.2 Konjička grupa imala je veliki uspeh, i zaplenila je od partizana 3 topa, 30 mitraljeza, više puškomitraljeza, veliki broj pušaka i zarobila bolnicu od 300 ranjenika. Jedna grupa partizana nalazi se oko Grude i Imotskog.3 Četnici majora Baćovića koji su preduzeli nadiranje od Makarske, danas su zauzeli Kočerin.

U cilju da se ova grupa partizana oko Imotskog uništi preduzeće se protivu istih akcija u cilju njihovog uništenja.

Desno od nas nalazi se Drežnička grupa (majora Pantića) sa zadatkom da jednim delom posedne položaj :4 k. 1403 — Vetrenjača (1506) — s. Mučinovac — Stitar (1404) — Debeli Ljut (1095) — Ošljak (k. 1256) u cilju sprečavanja upada komunista u dolinu Neretve, a sa ostatkom snaga da dejstvuje u zoni desno do linije: Oluja (1208) — P. Ričina — s. Jovići, a levo do linije: Mratinjača — Veliki Klanac (1149) — V. Glavica (k. 1033) — Osredak (623).

Levo od nas dejstvuje Vitinska grupa (majora Veskovića) u zoni desno do linije: s. Tabakovići — s. Dubrave (260) —Krstina (369) — Krštelica (478) sve zaključno — Gradina (705 — is-ključno), a levo do linije: Zelenikovac (600) — s. Rašići — M. Malić (522) — s. Bobanova Draga.

Naša Crnogorska grupa, u svojstvu leve kolone, ima zadatak da se prikupi na liniju: Sodrova glava (k. 863) — Tilova

1 Original (pisan na mašini, latinicom) u Arhivu VII, Ča, k. 133,reg. br. 42/6 (CG-V-342).

2 U pitanju su delovi 2. proleterske divizije.

' Odnosi se na 9. dalmatinsku NOU diviziju. 

4 Vidi dok. br. 72.

glava (603) — s. Dobrkovići — s. Glavica (360) — Osoje (520) — — s. Dužice, radi dejstva u zoni: desno od linije Sodrova Glava — s. Britvica — Veliki Celopek (1016) — Vran Gl[ava] (1062), a levo do linije: s. Dužice — Rust (561) — Zelenikovac (629) — Gradina (705); sve zaključno. Za izvršenje prednjeg zadatka,

NAREĐUJEM:

1) 2. četnički bataljon dejstvuje pravcem: Sodrova Glava (863) — Crne Lokve — Veliki Celopek (1016) — Vran. Gl. (1062). Zona širenja desno po potrebi radi izvođenja obuhvat^ nog manevra i hvatanje veze sa Drežniokom grupom, a levo do linije: Tilova Glav. (603) — Dobra Gl. — k. 816 — Bukova Draga — Rašića Draga (zaključno) — Milićevića Kuće, na kojoj liniji održavati vezu sa 3. četničkim bataljonom. Ovaj bataljon ojačava se sa vodom br. 22.5

2. 3. četnički bataljon dejstvuje pravcem: s. Dobrkovići — Pode — Snigutina (k. 1028) — V. i M. Kušanovae — Draga. Zona dejstva desno do leve granice 2. četn. bataljona na kojoj održavati vezu sa istim, a levo do linije: usamljena kuća između G. i D. Dobrkovića •—■ Radostovo — Sabljić — k. 921 — Rujan (zaključno), na kojoj liniji održavati vezu sa Nikšić-kom brigadom.

Niikšićka brigada (bez Trebješkog, Kočanskog i Vučedolskog bataljona) dejstvuje opštim pravcem: s. D. Dobrkovići — s. Ljubotić — Mikulića Dolac — s. Rujan — Gradac — Gradina (816). Zona dejstva desno do linije: leva granica 3. četničkog bataljona, a levo do linije s. Glavica — Sarića Dubrava — s. Potkraj — Orlov Kuk — Orečevac (705) — Jalo-ševac (540), na kojoj liniji održavati vezu sa trupama br. 22.

I. četnički bataljon dejstvuje pravcem: Osoje — Gradina — Mamici — Zelenikovac (629) — G. Grude — s. Bobanova Draga. Zona dejstva desno do leve granice trupa br. 22 (padine grebena), a levo svuda zaključno greben, na kojoj liniji održavati vezu sa trupama majora Veskovića.

Trupe Br. 226 dejstvuju pravcem drum Široki Brijeg — Kočerin — Grude, u zoni dejstva desno do leve graniceNikšićke brigade, a levo do linije: Kraljevići — Ivankovići —Vukoje — Martinovići — k. 526 — k. 699 — Krita Gomila.

6) Rezerva: Trebješki, Kočanski i Vučedolski bataljon kre-taće se pozadi 3. četničkog bataljona.

. 6 i Reč je o jedinicama iz sastava kolone »Skoti«. Vidi dok.

  330

331

7) Artiljerija:7 Jedna baterija 105 mm postaviće se na položaj Široki Brijeg sa zadatkom potpomaganja napada ćele kolone u njenoj zoni dejstva, a jedna baterija 75 mm M. 13 pratiće trupe Br. 22. Traženje artiljeriske vatre biće ispaljivanjem 3 crvena signalna metka i pomoću releja. Prilikom traženja artilerije potrebno je odrediti koordinate cilja koji treba tući.

8. Avijacija dejstvovaće ispred kolone na zahtev komandanata.

9) Veza: Pridaje se jedna radiostanica 2. četn. bataljonua jedna kod potpisatog. Dostignutu liniju obeležavati paljenjem lišća ili gužve slame (ali nikako kuća, stogova sijena ililišnjaka, o čemu će mi biti odgovorni komandanti bataljona).Za vezu sa potpisatim odrediti po dva ordonansa iz četn. bataljona i Nikšićke brigade.

Na slučaj pojave aviona raširiti platna za obeležavanje.

Previjalište će biti u Širokom Brijegu, a po postignuću navedene linije u Kočerinu.

Priimopredajna stanica u Širokom Brijegu. Odavde će se trupe snabdevati municijom i hranotm sredstvom stoke koju rekvirirati na terenu. Pred polazak u napad izdati trupama siuvu hranu za 5, 6, 7 i 8 ov. mes.

Sa stanovništvom biti korektan prema već datim usmenim i pismenim naređenjima. Ko se ogreši o ova naređenja biće predat vojnom sudu. O tome će naročito voditi računa komandiri osnovnih jedinica i komandanti bataljona.

Zabranjuje se klanje stoke za hranu.

Izveštaje slati dva puta dnevno i to:

  U podne do 12 časova,

U veče do 18 časova. Izveštaji da sadrže sledeće:

Liniju na kojoj se nalazi dotična jedinica,

Liniju na kojoj se nalaze komunisti,

Ratni plen — broj zarobljenih komunista,

Gubitke i broj ranjenika u toku borbe.

  Znaci raspoznavanja dati su.

Ja ću se nalaziti na pravcu kretanja 3. bataljona, gde mi slati izveštaje redovno svaka 2 sata, a izuzetno posle svakog važnijeg događaja.

Dostavljeno: Komandantu Nikšićke brigade, i komandantima 1, 2 i 3 četničkog bataljona, komandantu artilerije i rezerve; i komandantu trupa br. 22

Po zapovesti komandanta

  major

Blaža L. Gojnić


Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument