ZBORNIK DOKUMENATA VOJNOISTORIJSKOG INSTITUTA: TOM XIV - DOKUMENTI CETNICKOG POKRETA DRAZE MIHAILOVICA - KNJIGA 2
Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument


BR. 72

ZAPOVEST KOMANDANTA DREŽNlČKE KOLONE OD 5. MARTA 1943. KOMANDANTIMA KOMBINOVANE I NEVESINJSKE BRIGADE ZA NAPAD NA 2. DALMATINSKU BRIGADU U REJONU JABLANICE1

ŠTAB DREŽNICKE KOLONE

—Br.12

5 marta 1943 god.

Položaj

u 15 časova

ZAPOVEST

(Sekcija 1 : 100.000 Mostar—Prozor—Livmo—Makarska)

Napad preduzet 26 februara 1943 godine2 Crnogorsko-hercegovačkim trupama u sadejstvu sa Konjičkom grupom potpuno je rastrojio neprijateljsku diviziju Peka Dapčevića3, čiji su delovi u neredu povukli se, delom ka Prozoru a delom ka Imotskom. Pokušaj da se zamišljenim manevrom potpuno uništi divizija Peka Dapčevića nije uspeo usled toga, što srednja kolona4 nije bila povedena umapred brzom akcijom leve kolone3, pred kojom je bio nadmoćniji neprijatelj, te je nailazila na jak i planski otpor.

1 Original (pisan na mašini, ćirilicom) u Arhivu VII, Ča, k. 202,reg. br. 21/2 (BH-V-8897).

2 Vidi dok. br. 75 i 85.

Reč je o 2. proleterskoj diviziji. 

4 U pitanju je Drežnička kolona. 

i O sastavu leve kolone vidi dok. br. 55 i 73.

326

327

Neprijatelj nepoznate jačine nalazi se u zoni širenja Gruda — Imotski — Posušje — Jablanica — Prozor.

Naša kolona nalazi se na predelu Drežnica i Gornja Grabovica.

Desno od nas nalazi se Konjička grupa6, a levo od nas Crnogorske trupe pod komandom majora Blaža Gojnića i majora Andrije Veskovića7.

S toga,—

NAREĐUJEM:

1) Kombinovana brigada (delovi Bilećke, Stolačke i Mostarske brigade) pod komandom kapetana Kureša Miloša jačine688 četnika, u ulozi stalne pobočnice poseda položaj: Gumenac(1259) — Branisovac (1721) — M. Vilinac (1836) — Crna Glava(1804) sa rezervom u s. Diva Graboviea, držeći vezu desno salevim krilom Konjičke grupe na Križu (475).—

Zadatak je ove pobočnice, da pouzdano zatvori sve pravce koji preko planine Čvrsnice izvode ka r.Neretvi štiteći time upad komunista u Hercegovinu, a obezbeđujući pozadinu grupa orjentisanih ka Imotskom.

2) Nevesinjska brigada pod komandom kapetana ZečevićaVladimira, jačine 1180 četnika, krenuće pravcem: dolina r.Drežanke i zatvoriti sve pravce koji sa obe strane dolaze ka Drežanki.

U ovom cilju na levoj obali Drežanke zaposesti k.1683 — k.1200—Klanac, a desno put dolinom potoka Trmošnik i Samograd (1174). Ovo poslednje izvršiti odmah.

U toku sutrašnjeg dana Komandant ove brigade uputiće u cilju izviđanja i obezbeđenja dve čete četnika pravcem Draga—Mučinovac.

Štab Nevesinjske brigade da bude u mestu Perutac do daljeg naređenja.

Uhvatiti vezu levo sa Crnogorskim trupama, kada izbiju u visinu Vrana i Klanca, a desno sa kapetanom Kurešom u Diva Grabovici kod njegove rezerve.

Komandant Nevesinjske brigade odrediće snagu potrebne jačine za zaštitu mosta preko r.Neretve u s.Drežnici!

Vezu održavati sa trupama levo i desno od sebe i sa potpisatim, putem kurira i raznih ugovornih znakova, a sa avijonima putem signakiih platna. U koliko se dobiju radio stanice veza će se bolje obavljati i dostavljati češće izveštaje.

Hrana će se izdati za tri dana (5, 6, i 7 o.m.), koju će četnici poneti sa sobom, a za dalje narediou na licu mesta.

6 Vidi dok. br. 71.

 

Municiju podeliti vojnicima kako bi se smanjila komora, jer je zemljište kuda se prolazi neprohodno, a sa konjima ne raspolažemo.

Bolesnike i ranjenike upućivati u selo Drežnicu, a odatle će se regulisati da se prevoznim sredstvima šalju u bolnicu odnosno u ambulantu.

Sve potrebne pripreme izvršiti odmah i odmah krenuti na izvršenje zadatka prema ovoj zapovesti.

Ako za vreme artiljerijske pripreme ili u toku operacija artiljerija bude tukla naše trupe, kao što je to bilo na dosadašnjim položajima, Komandanti brigada odmah će javiti signalnim metcima koje imaju na rukovanju kako bi ovo prestalo.

Znaci raspoznavanja:

 

8 - III - marta 1943 g.: Top — Travnik

9 - III - marta 1943 g.: Bacač — Beograd

10 - III - marta 1943 g.: Šator — Šabac a ugovoreni znaci:

  8 - III - marta 1943 g.: zauzimanje stava klečećeg

9 - III - marta 1943 g.: okretanje na levo krug

10 - III - marta 1943 g.: iznošenje puške levom rukom u stranu.

Pošto su jedinice razvučene na vrlo velikom frontu, to će Komandanti brigada komandovati prema prilikama i sa puno inicijative, ali vodeći uvek računa o opštem zadatku.

Nalaziću se za početak rada u s.Drežnici, a docnije ću izvestiti.

S VEROM U BOGA ZA KRALJA I OTADŽBINU!

Dostavljeno:K-tu Nevesinjske i Kombinovane brigade.

Komandant, major

Jov. Pantić

Slati8 mi što češće izveštaje.

Znaci za

8 - III - Dugme — Drežnica

9 - III - Kama — Konjic

10-III- Ranac — Rama

Ugovoreni znaci:

8 - III - Odstupanje tri koraka nazad

9 - III - Zauzimanje stava ležećeg

10 - III - Dizanje puške u vis dva puta

P.J.

»Slati« i dalji tekst napisano je zelenim mastilom, ćirilicom.


Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument