ZBORNIK DOKUMENATA VOJNOISTORIJSKOG INSTITUTA: TOM XIV - DOKUMENTI CETNICKOG POKRETA DRAZE MIHAILOVICA - KNJIGA 2
Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument


IZVEŠTAJ KOMANDANTA KONJIČKE GRUPE OD 5. MARTA 1943. KOMANDANTU ISTAKNUTOG DELA ŠTABA DRAŽE MIHAILOVIĆA O BORBENOM RASPOREDU ČETNIKA I NEMACA NA SEKTORU KONJIC—JABLANICA1

Dragi Branko2,

Primio sam sinoć prvi deo tvoje depeše br. 235, nastavak izgleda neću moći primiti, jer su moje baterije crkle.

Vidim da nisi primio moje depeše kojima sam ti objasnio moju nameru da paralelnim kolonama izbijem na liniju Prozor — Rama frontom prema jugozapadu.3 Cim sam ti ovo bio javio ja sam i krenuo kolone u tom smislu. No pošto si Veskovića uzeo4, kolona 11 tačno je došla na pravac koji sam bio namenio prvobitno Veskoviću a docnije Kasaloviću pošto se sastane sa Pantićem5.

11 je osigurao Ivan planinu kao i drum Bradina — Konjic.6

Juče je desna kolona Railić—Mileševski korpus dostigla Gobelovinu pošto je vodila borbu ceo dan i zauzela Repovce — Tuhobić — Stojković. Jutros kreće u pravcu Bitovnje, Pe-tralj k. 1212.

Kolona 11 (400 Nemaca, 800 domobrana i ustaša)7 juče ceo dan nije mogla dalje od linije Lisičići — kota — Hasanovići8. Jutros kreće napred sa zadatkom da ovlada u toku dana po cenu svega linijom Neretvice. Prema izveštajima koje sam do sada dobio izgleda da su potisli komuniste i da napreduju.

Kolona Kasalovića nalazi se na levoj obali Neretve od Ostrošca pa do Donje Jablanice. Juče još nisu bili uhvatili vezu sa Pantićem.

Jedno odeljenje Nik. Bojovića9 bilo je još 3 ov. mes. prešlo na desnu obalu Neretve u Jablanicu radi prikupljanja i izvlačenja pobacane municije i hrane od strane partizana. 4 ov. mes. ovo je odeljenje bilo napadnuto,10 izgleda da su imali i gubitaka,

1 Original (pisan mastiljavom olovkom, ćirilicom) u Arhivu VII, Ca, k. 141, reg. br. 27/6 (CG-V-1605).

1 Zaharije Ostojić.

Vi5 Vidi dok. br. 68. i ' U pitanju je nemačka borbena grupa »Anaker«, koja je u svom sastavu imala: 2 nemačka bataljona verovatno iz 750. peš. puka, 2 bataljona 7. domobr. peš. puka, 1 ustaški bataljon i 2 brdske baterije.

8 Otpor su pružili delovi 3. NOU divizije. Više o tome vidi tom IV, knj. li, dok. br. 44.

Reč je o 1. durmitorskoj brigadi.

10 Napad je izvršio 1. bataljon 2. dalmatinske NOU brigade. Vidi dok. br. 70.

325

324

tačan izveštaj još nemam. U nekom tunelu u blizini Jablanice nalazi se municija koju su partizani sklonili. Naredio sam Kasaloviću da uputi snage niz Neretvu nebi li se već jedanput sreo sa Pantićem.

Kolona 11 koja nastupa od Vakufa prema Prozoru11 do sinoć bila ukočena.

Jedna kolona 11 zauzela Glamoč.12

Od 11 saznadoh jutros da komunisti pokušavaju da se izvuku u pravcu severa na Kupres.

Iz tvoje depeše vidim da si mojoj grupi dao privremeni odbrambeni zadatak a ja u međuvremenu naredio pokret Railiću. Nezgodno mi je sada da ga povlačim iz borbe natrag. Vidim da je glavna tvoja briga kako ćemo sa 11.

Verujem da si o njima dobio preterane izveštaje. Svaka njihova kolona koja nastupa ima najviše jednu trećinu Nemaca a ostalo su domobrani i po nešto ustaša.

Oni sami ne mogu ništa da urade, toga su svesni.

Ja mislim da je naima najpreči za sada cilj uništenje komunista i to što brže. Ne srne nas zateći iskrcavanje u borbi sa komunistima,13 a isto tako ne smemo početi borbu sa 11 dok komunisti nisu likvidirani a oni nisu likvidirani i pored uspeha koje smo postigli. Čvrsto sam ubeđen da nas 11 neće napasti sve dok se vode borbe sa komunistima te je strahovanje u tom pravcu preterano.

11 prvobitno imao nameru da ide Konjic — Rama — Jablanica — Mostar, sve drumom. Mislim na traženje 22 da bi oslobodili put i olakšali im tešku situaciju. Međutim kada su videli da to baš ne ide tako lako i kada smo mi oslobodili Konjic14 i zauzeli Ramu i Jablanicu, skrenuli su da izbiju na liniju Prozor — Rama.

Ako se obistine glasovi — što je vrlo verovatno — da komunisti kreću da se probiju prema severu opasnost od sukoba sa 11 opet otpada.

Snabdevanje komorom na Drežnicu za sada neizvodljivo, sada moguće samo ovo:

Bacanje avionom na Krstac kod Jablanice za Kasalovića, naročito municiju, a nešto ću mu i ja upućivati iz Konjica.

Najvažnije i najbolje snabdevanje preko Sarajeva koje neka Jevđo forsira.

!l Odnosi se na nemačku borbenu grupu »Vogel«.

12 Pošto je 2. marta 1943. Glamoč evakuisan u njega su, dan kasnije, ušli delovi nemačke 369. legionarske divizije (tom IV, knj. 11, dok.br. 9 i 172).

13 Misli se na iskrcavanje saveznika.

14 Vidi dok. br. 46.

Dobio sam sinoć preko 11, 30.000 metaka obećali još čim im stigne neki transport koji očekuju u Sarajevo.

Juče je bila jedna interesantna emisija komunističke stanice: mnogo se žale na nas i na Čiču kažu da su bili skoro zauzeli Konjic itd., dostavljam ti citate ako ih nisi slušao.

S VEROM U BOGA, ZA KRALJA I OTADŽBINU! DRAŽA NAS VODI KA VELIČINI I SLOBODI.

Konjic

Voj. S. Lukačević

5/III/43 9 č.


Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument